Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0001   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0001    Full Text (PDF)

The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”

Ecehan Yeşilova Aras

In terms of arrest, Article 1369 of the Turkish Commercial Code does not allow the arrest of the “associated ship.” The mentioned article is translated from Article 3 (2) of the 1999 Arrest Convention (hereinafter “Convention”). This provision was included to regulate the arrest of a ship other than the ship on which there is a maritime claim but encompassed only the arrest of the sister ship within its ambit. The main purpose of this study is to determine whether there is a conscious legal gap or qualified silence in the article regarding the associated ship. If the historical interpretation shows that the Convention’s drafters did not intend to prohibit the arrest of associated ships, the study’s ultimate goal is showing how the theory of lifting the corporate veil is applicable to single-ship subsidiary companies. It enables the arrest of ships of single-ship subsidiary companies, which as an associated ship does not seem to be liable. Article 3 (2) of the Convention is described as the arrest of the sister ship; however, it is not possible to determine the scope of the owning or belonging concept solely through the wording of the provision. Under provision 1(1) of the Turkish Civil Code, the judge applies the law based on its common meaning or interpretation. A historical analysis reveals the wording that the drafters of the Convention were satisfied with and that the concepts or words were insufficient even if they wanted to make a different draft. When the provision is evaluated in light of the original draft, it can be seen that under the sister ship provision, the arrest of the associated ship is also allowed to the extent permitted by lex fori.

DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0001   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0001    Full Text (PDF)

“Bağlantılı Gemi”nin İhtiyati Haczi Yolunda Perdenin Kaldırılması Teorisi

Ecehan Yeşilova Aras

Geminin ihtiyati haczi bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun 1369 uncu maddesi “bağlantılı gemi”nin (associated ship) ihtiyati haczine olanak tanımamıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun anılan maddesi, 1999 tarihli “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”den tercüme yoluyla alındığı için çalışmamızın odaklandığı yer, özellikle bu Milletlerarası Sözleşmenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası olmuştur. Anılan 3 üncü maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkranın giriş cümlesi ile birlikte okunduğunda görülecektir ki hüküm, üzerinde deniz alacağı doğmuş gemiden başka bir geminin ihtiyati haczini düzenlemek üzere cümleye başlamış fakat kapsamına sadece “kardeş geminin” (sister ship) ihtiyati haczini dâhil etmiş; bağlantılı gemiyi metin içerisinde anmamıştır. Çalışmanın öncelikli amacı, Milletlerarası Sözleşme hazırlayıcılarının bu metnin altına sakladıkları özü ortaya çıkarmak ve maddede bağlantılı gemi ile ilgili “bilinçli bir boşluk” mu yoksa “vasıflı suskunluk” mu olduğunu saptamaktır. Tarihsel yorum neticesinde elde edilecek sonuç; Milletlerarası Sözleşme hazırlayıcılarının, bağlantılı gemilerin ihtiyati haczini yasaklama iradesinde olmadığı ama bu hususun somut olarak düzenlenmesine de gerek duymadıkları bir konu olduğu yönünde çıkarsa, çalışmanın nihai hedefi perdenin kaldırılması teorisinin yavru tek gemi şirketlerine uygulanması ile borçlu olarak gözükmeyen yavru tek gemi şirketinin ve hatta hâkim kişi veya hâkim şirketin gemisinin de “bağlantılı gemi” olarak ihtiyaten haczedilmesini sağlayabilmektir. 1999 Konvansiyonu’nun 3(2) maddesinden doğrudan çeviri yoluyla Türk Ticaret Kanunu’nun madde 1369(2) hükmünü oluşturan düzenleme, “kardeş” geminin ihtiyati haczi olarak anılmakta ise de metinde yer alan “sahip olmak veya ait olmak” kavramının derinliğine sadece hükmün lafzı dikkate alınarak karar vermek olası değildir. Türk Medeni Kanunu’nun 1(1) inci hükmü uyarınca, hakim hukuku sözüyle ve özüyle uygular. Metin duvarını aşıp, Konvansiyon hazırlayıcılarının hangi kelimelerle yetindiklerini, ötesini düzenlemek isteseler de kavramların veya sözcüklerin yetersiz kaldığını tarihsel yorum açığa çıkarmaktadır. Bu açıdan, hazırlık çalışmaları ışığında hüküm değerlendirildiğinde, “kardeş” gemi hükmünün altında lex fori’nin izin verdiği ölçüde de “bağlantılı” geminin ihtiyati haczinin de mümkün olduğu görülecektir.


EXTENDED ABSTRACT


In light of Article 1369 of the Turkish Commercial Code and the wording of Article 3 of the 1999 Arrest Convention (hereinafter “Convention”), arrest of an associated ship was not allowed. Because the relevant article of the Turkish Commercial Code is taken from the Convention, this study pays particular attention to Article 3 (2) of the Convention. 

The main purpose of the study is to reveal the intent hidden by the drafters in this Convention through the method of historical interpretation, examining the provision and determining whether there is a conscious legal gap or qualified silence regarding the associated ship in Article 3 (2). If this leads to the conclusion that there is, in fact, a conscious legal gap, it will be shown that the Convention leaves leeway to fill this gap to lex fori. If, however, it is seen as qualified silence, this will show that the Convention does not allow the application of arrest on associated ships, and therefore, this provision was deliberately omitted. 

If historical interpretation shows that the drafters of the Convention were unwilling to prohibit the arrest of associated ships and that this issue was not included within the scope of the Convention because international unity was not seen as a necessary objective, the study’s ultimate goal is the application of the “corporate veil theory” to the subsidiary companies to enable the arrest of the ship of the single-ship subsidiary company, which does not appear to be indebted, as an “associated” ship. 

At the Diplomatic Conference, which was the final stage of the preparation phase of the Convention, it was deemed appropriate for the lex fori to decide whether it is necessary to identify the real owner of the debt by lifting the corporate veil, although this was not clearly expressed in the JIGE draft at the time. When this provision was brought up for discussion, the UK delegation presented an alternative text, which through an explicit provision made possible the arrest of associated ships to be identified by lifting the corporate veil. Simultaneously, CMI proposed an addition to the provision 3(2) of the JIGE draft, which clearly refers to lex fori, that said, “Whether a ship belongs to the person responsible for maritime claim is determined by the law of the State to which the arrest will be applied.” This addendum sought a compromise between the provision in the JIGE draft and the alternative text presented by the UK delegation. Thereupon, the discussions continued as to whether it would be appropriate to enable the arrest of associated ships by making a clear reference to the law of the state party or by including a clear provision on lifting the corporate veil in the Convention.

Although the majority passed on the latter option, they nonetheless argued that the concepts used would pose practical difficulties or that consensus could not be achieved given the various legal systems. In response to these criticisms, the UK delegation submitted a new proposal for discussion. 

However, this version of the text aroused even more concern because it clearly mentioned “effective control” and “connection” along with the concept of control. It was considered by the majority as too vague and dangerous to include in the Convention. Instead, the text of the article was accepted in its simplest form, as it was in the JIGE draft, with the concept of ownership and no clear reference to the lex fori.

However, the participating states, despite their different legal systems had certain concerns in common: i. whether this type of corporate law issue had a place in an international convention; ii. the challenge of choosing concepts (control, effective control, authority, connection, etc.) that allow the corporate veil to be lifted; iii. clearly defining the selected concepts and preparing a list of acts that would guide the court in the substantive case; iv. the necessity of maintaining a balance between different interest groups in the maritime sector; and v. the most appropriate solution was leaving the issue to the lex fori. 

Considering the current provision 3(2) of the Convention, the emphasis in the text rests on the concept of ownership, but evaluating the concept of ownership is left to the legal system of the relevant state.


PDF View

References

 • Akıncı Ş, ‘Alacaklılardan Mal Kaçırmak İçin Kurulan Yeni Şirkete Müracaat İmkânı Bakımından Muvazaa, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ile Organik Bağ Kavramlarının Elverişliliği ve Yargıtay Uygulamaları’ (2019) 27(3) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 651-678 google scholar
 • Akıncı Z, Karayolu İle Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR (Seçkin 1999) google scholar
 • Antalya G, ‘Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi’ Erol Ulusoy (ed), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması 1. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını İstanbul 2008) 143-152 google scholar
 • Antalya G, Hukuk Metodolojisi Cilt II (Seçkin 2021) google scholar
 • Atamer K, Deniz Ticaret Hukuku C.IV (2nci Bası, Onikilevha 2019) google scholar
 • Berlingieri F, Berlingieri On Arrest of Ships Volume II A Commentary on the 1999 Arrest Convention (6th Edition, Informa Law 2017) google scholar
 • Davies M, ‘The Future of Ship Arrest’ iç Paul Myburgh (ed.), The Arrest Conventions International Enforcement of Maritime Claims (Hart 2019) google scholar
 • Demir A, Hukuk Metodolojisi (Astana, 2016) google scholar
 • Dural M ve Öğüz T, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku (Filiz 2020) google scholar
 • Dural M, ‘Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması’ iç 15. Yıl Sempozyumu (Sermaye Piyasası Kurulu Yayını 1998) 97-107 google scholar
 • Gözler K, Hukuka Giriş (Ekin 2021) google scholar
 • Güneş A.M, Hukuk Metodolojisi (Ekin 2021) google scholar
 • Kamil Y, ‘Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarından Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlayan Enstrümanlar’ iç Erol Ulusoy (ed), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması 1. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını 2008) 173-193 google scholar
 • Kaplan İ, ‘Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Ortaklıklarında Perdenin Kaldırılması Talepli Hukuki Sorumluluk Davaları’ (2009) 25(4) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 37-46 google scholar
 • Kendigelen A, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması’ Hukuki Mütalâalar C IX-2007 (Onikilevha 2012) google scholar
 • Oğuzman K, Seliçi Ö ve Oktay Özdemir S, Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel Kişiler (15inci Bası, Filiz 2015) google scholar
 • Öztek S ve Memiş T, ‘Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hakim Ortağa Karşı Korunması’ iç Erol Ulusoy (ed), Tüzel kişilik Perdesinin Aralanması 1. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını İstanbul 2008) 195-216 google scholar
 • Sağlam İ, ‘Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış’ iç Erol Ulusoy (ed), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması 1. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını İstanbul 2008) 153-161 google scholar
 • Serozan R, Medeni Hukuka Giriş (2nci Bası, Vedat 2008) google scholar
 • Sözer AN, Hukukta Yöntembilim (7nci Baskı, Beta 2020) google scholar
 • Tetley W, ‘Arrest, Attachment and Related Maritime Law Procedures’ (1999) 73 Tul L Rev 1895-1985 google scholar
 • Tetley W, Maritime Liens and Claims (2nd Edition, Blais 1998) google scholar
 • Thomas R, ‘Ship, ‘Arrest-Issues of Availability, Fairness and Proportionality’ iç Paul Myburgh (ed.), The Arrest Conventions International Enforcement of Maritime Claims (Hart 2019) google scholar
 • Yanlı V, Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması (Beta 2000) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yeşilova Aras, E. (2021). The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”. Istanbul Law Review, 79(4), 1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


AMA

Yeşilova Aras E. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”. Istanbul Law Review. 2021;79(4):1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


ABNT

Yeşilova Aras, E. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 79, n. 4, p. 1103-1125, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Yeşilova Aras, Ecehan,. 2021. “The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”.” Istanbul Law Review 79, no. 4: 1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


Chicago: Humanities Style

Yeşilova Aras, Ecehan,. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”.” Istanbul Law Review 79, no. 4 (Sep. 2022): 1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


Harvard: Australian Style

Yeşilova Aras, E 2021, 'The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”', Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, pp. 1103-1125, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


Harvard: Author-Date Style

Yeşilova Aras, E. (2021) ‘The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”’, Istanbul Law Review, 79(4), pp. 1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001 (28 Sep. 2022).


MLA

Yeşilova Aras, Ecehan,. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”.” Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, 2021, pp. 1103-1125. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


Vancouver

Yeşilova Aras E. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships”. Istanbul Law Review [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];79(4):1103-1125. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001 doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0001


ISNAD

Yeşilova Aras, Ecehan. The Theory of Lifting the Corporate Veil for the Arrest of “Associated Ships””. Istanbul Law Review 79/4 (Sep. 2022): 1103-1125. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0001TIMELINE


Submitted14.04.2021
First Revision29.09.2021
Last Revision12.10.2021
Accepted22.11.2021
Published Online31.12.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.