Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2022.80.4.0008   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.4.0008    Full Text (PDF)

Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law

Fatih Birtek

The Turkish Court of Cassation began functioning on July 20, 2016. With this legal step, the Turkish Criminal Procedures (TCP) system transformed into a three-tier criminal justice system. First- and second-degree criminal procedures involve two aspects of judicial review: point of law and point of proof. However, the scope of judicial review of Turkish Court of Cassation includes only reviews points of law. The Court of Cassation only rules on the issue of point of law in material cases. The rules pertaining to the obligations for reason submittal and ultra petita have been adopted with regard to remedying legal appeals in the Turkish Criminal Procedure Code (TCPC). Therefore, the appeal must be made in a way that includes the whole reasons and also appellant can submit an additional petition which includes reasons of appeal. Although an application may be accepted as a request of appeal without showing a certain reason for the request, it cannot be accepted strictly as an appeal application. Therefore, the recent practices of the Court of Cassation have not been within the letter of the law. This study provides a detailed discussion of the characteristics of an appeal request, their importance in terms of the freedom of access to justice and the right to a fair trial, the obligation to indication the reasons for appeal in the appellate brief, the deadline for indicating reasons, and the legal results related to neglecting these requirements in line with theory and practice.

DOI :10.26650/mecmua.2022.80.4.0008   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.4.0008    Full Text (PDF)

Ceza Muhakemesinde Temyiz Sebeplerinin Gösterilmesine İlişkin Zor(unlu)luk

Fatih Birtek

20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle istinaf kanun yolu fiilen uygulamaya girmiştir. Bu değişlikle birlikte Türk ceza muhakemesi sistemi üç dereceli bir muhakeme sistemine dönüşmüştür. İlk ve ikinci derece yargılamada, cezai uyuşmazlığın maddi vakıa (ispat) ve hukuki mesele yönü hakkında bir karar verilmekte iken; “hukuk derece” olarak kabul edilen temyiz yargılamasında kural olarak sadece hukuka aykırılık (hukuki mesele) incelenmekte ve bu konuda bir karar verilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, temyiz kanun yolu bakımından “sebep gösterme zorunluluğu” ve “başvuruda gösterilen sebeplerle sınırlı inceleme” kuralları benimsenmiştir. Bu sebeple, temyiz başvurusunun kararın bozulmasını gerektiren sebepleri içerecek şekilde yapılması veya temyiz sebeplerine ilişkin gerekçeyi içeren ek bir dilekçenin sunulması gerekmektedir. Aksi halde, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekir. Temyiz isteminde bulunan süje tarafından somut bir sebep gösterilmeksizin, “hükmün hukuka aykırı olduğu”, “hükmün hukuka ve usule aykırı olduğu” biçimindeki bir ifadenin “soyut temyiz başvurusu” olarak kabulü mümkün ise de somut temyiz sebeplerinin/ gerekçelerinin gösterildiği bir başvuru olarak kabulü mümkün değildir. Bu sebeple Yargıtay’ın yakın tarihli kararlarında, temyiz kanun yolu başvurularında yer alan “hükmün hukuka ve usule aykırı olduğu” ifadesinin temyiz sebebinin bildirilmesi olarak kabul edilmesi; CMK m 294 hükmünde yer alan açık düzenlemenin “yorum adı altında” daraltılması/ anlamının değiştirilmesi veya diğer bir deyişle kanun hükmünün uygulanmaması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, temyiz kanun yolunun özellikleri, mahkemeye erişim hürriyeti ve adil yargılanma hakkı bakımından önemi, temyiz başvurusunda sebep gösterme zorunluluğu (zorluğu), temyiz sebeplerinin gösterilmesi gereken zaman dilimi ve temyiz sebeplerinin gösterilmemesine bağlanan yaptırımlar, teoride ve uygulamada öne sürülen görüşler doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 


EXTENDED ABSTRACT


Turkish Criminal Procedure System (TCPS) has been transformed into a three-tier structure, with the Courts of Cassation becoming operational on July 20, 2016. Firstand second-degree criminal procedures involve two aspects of judicial review: point of law and point of proof. Notwithstanding, the third level of criminal procedure is cassation and only includes point of law regarding judicial review. Therefore, the level of cassation (judicial review in the Court of Cassation) is referred to as the “judicial review”. 

In accordance with case law for the ECHR and the Turkish Supreme Court, the rules for applying a judicial review (appeal) are not violated as long as they have been previously regulated by the law and do not approach or exceed upon the essence of the right of access to justice and the right to a fair trial. The violation of a legal rule (unlawfulness) constitutes the reason, subject, and outline of an appeal (application to the Court of Cassation) in terms of the a judicial review of the level of law within the three-tier structure. The appellate brief (petition of appeal) should include the appellant’s reason for cassation. Nonetheless the point of absolute unlawfulness (TCPA, Art. 289) is not mandatory for an appellate brief. The absence of any reasons for (merits of) cassation on the appellate brief are legally sanctioned as grounds for the the Criminal Circuit of the Court of Cassation to reject an appeal. Therefore, having the appellant indicate the reason(s) for cassation on the appellate brief is essential for it to be subjected to a judicial review from the Turkish Court of Cassation.

Articles 296/1 and 298 of the TCPC are incompatible with one another. Therefore, the indicating the reasons for (merits of) cassation on the appellate brief may have been previously submitted to a judicial review of the criminal circuit of the Court of Cassation, especially if a judgement is rendered without an opinion. Articles 296/1 and 298 of the TCPC must be amended by taking into account the principle of ultra petita regarding judicial reviews in the Court of Cassation. The essential problem with regard to indicating the merits of cassation arises for judgements that have been rendered without an opinion. When focusing on the legal arrangements in the TCPC within this situation, the first petition (i.e., appellate brief) is the first document filed for revealing the reason(s) for cassation regarding judgements rendered without an opinion. The second document involves the merits of cassation and is referred to as an additional petition.

The applicant must submit an appellate brief (first petition) within a certain legal timeframe after the judgment (Court of Cassation judgment) has been delivered to the applicant. Afterward the applicant may submit an additional petition that includes the merits of cassation. Submitting an appellate brief that contains reasons such as “we oppose to the judgement,” “we do not accept the judgement,” “we submit an appeal,” or “we make an appeal” are unacceptable as valid appeal reasons for judgements that have been rendered without an opinion. However, indicating a reason for (merits of) cassation on the appellate becomes difficult and especially challenging for appeals to the criminal circuit of the Court of Cessations regarding rulings stated as “formulated judgement,” particularly when taking into account the absence of the obligation of indicating the merits of cassation regarding appeals from parties apart from the public prosecutor, as the application for cassation (application brief) cannot include the merits of cassation by nature of the ruling in this process.

A valid application of cassation (application brief) includes a brief summary of the merits of the application (substantive law and/ or procedural law aspects) as long as the judgement has been rendered without an opinion. Afterward, the merits of the application can be submitted at the latest after the initial judicial review of the criminal circuit of the Court of Cassation using a second additional petition. Otherwise, the criminal circuit of the Court of Cassation will be able to make judicial review limited by the specific reason as determined in Article 289 of the TCPC.

The TCPC regulates the obligation of indicating the reason(s) for (i.e., merits of) cassation. The Code has clearly and precisely adopted in principle the rule of ultra petita with regard to cassation. However, the Turkish Court of Cassation does accept a valid application cassation regarding substantive criminal law for appellants who declare a judgement to be unlawful in terms of “law and procedure” by law of analogy despite analogy already having been prohibited in terms of clearly and precisely.

The statements (i.e., declarations) in the petition of cassation must be clear and require no interpretation in terms of the parties being represented by a lawyer. Otherwise, the application of cassation must be rejected. However, for parties who are not represented by a lawyer, the statements (i.e., declarations) on the petition of cassation must be interpreted as broadly as possible by taking into account the right of access to justice and the right to a fair trial. In this case, the merits of (i.e., reasons for) cassation should be revealed using an interpreter. 


PDF View

References

 • Alp M, ‘Anayasa Hukuku Açısından Mahkeme Kararlarında Sözde (Görünürde) Gerekçe’, (2001) (1), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Tevfik Birsel’e Armağan) 425-441. google scholar
 • Artuç M ve Elmas MT, Ceza Muhakemesinde Duruşma Yönetimi ve İstinaf (Adalet 2017). google scholar
 • Balcı F ve Öztürk S, Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz (Adalet 2019). google scholar
 • Başbüyük İ, ‘Yargının Etkinliğinin Artırılmasında “Gerekçe”nin Rolü’, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan C. II (Ankara Üniversitesi 2013). google scholar
 • Birtek F, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat (2. Baskı, Adalet 2017). google scholar
 • Birtek, F, Ceza Muhakemesinde İstinaf (Adalet 2019). google scholar
 • Centel N ve Zafer H, Ceza Muhakemesi Hukuku (19. Baskı, Beta 2020). google scholar
 • Çetintürk E, ‘Ceza Muhakemesinde Temyiz Kanun Yolunda Maddi (Fiili) Sorunun İncelenmesi’, (2019) 14 (151), Terazi Hukuk Dergisi 466-489. google scholar
 • Çınar A.R., Türk ve Alman Ceza Yargılama Hukukunda İstinaf (Adalet 2010). google scholar
 • Çınar AR, Ceza Yargılamasında Temyiz Yolu (Turhan Kitabevi 2006). google scholar
 • Doğru O ve Nalbant A, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, 1. Cilt (1. Baskı Şen Matbaa, Avrupa Konseyi- Yargıtay Başkanlığı Yayını 2012). google scholar
 • Donay S, Güncelleştirilmiş Ceza Yargılaması Hukuku (Beta 2015). google scholar
 • Ekinci A, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarında Mahkemeye Erişim Hakkı’, (2014) XVIII (3-4), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 821-848. google scholar
 • Erdem MR ve Kavlak C, ‘Ceza Muhakemesinde Temyiz İncelemesinin Kapsamı ve Sınırları’, (2018) 44 (4), Yargıtay Dergisi, 1419-1478. google scholar
 • Erdem MR, Ceza Muhakemesinde Yeni Bir Denetim Yolu Olarak İstinaf (Seçkin 2010). google scholar
 • Erem F, Bir Ceza Avukatının Anıları (Üçüncü Baskı, Kuzey Yayınları, Ankara 1984) google scholar
 • Erem F, Ceza Usulü Hukuku (4. Bası, AÜHF Yayınları 1973). google scholar
 • Eryılmaz MB, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri (Seçkin 2012). google scholar
 • Feyzioğlu M, ‘Temyiz Başvurularında ‘Süre Tutum’ Konulu Bir Dilekçe Olamaz’, (Feyzioğlu, 20 Temmuz 2008) http://www.feyzioglu.av.tr/temyiz-basvurularinda-sure-tutum-konulu-bir-dilekce-olamaz/ Erişim Tarihi 25 Temmuz 2021. google scholar
 • Gökcen A, Balcı M, Alşahin ME ve Çakır K, Ceza Muhakemesi Hukuku (5. Baskı, Adalet 2021). google scholar
 • Gözübüyük AŞ ve Gölcüklü F, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması (9. Bası, Turhan 2011). google scholar
 • Hafızoğulları Z ve Feyzioğlu M, Ceza Muhakemesi Hukuku (Savaş 2008). google scholar
 • Harris DJ, O’Boyle EP ve Buckley CM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi (Avrupa Konseyi Yayını, 2013). google scholar
 • İnceoğlu S, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı (Beta 2002). google scholar
 • Karakehya H, Ceza Muhakemesi Hukuku C. II (I. Bası, Savaş 2014). google scholar
 • Kaymaz S, Ceza Muhakemesinde İstinaf, (Seçkin 2017). google scholar
 • Keskin Kiziroğlu S, ‘Türk Ceza Muhakemesi Kanununda Temyiz Yasayoluna İlişkin Değişikliklere Bakış’, Birinci Yılında İstinaf ve Temyizde Karşılaşılan Sorunlara Mukayeseli Hukukun Cevapları Sempozyumu, (2017) 12 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 179-185. google scholar
 • Keskin S, Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni Olarak Hukuka Aykırılık (Alfa, İstanbul 1997). google scholar
 • Köküsarı İ, ‘Hak Arama Özgürlüğü ve 2010 Anayasa Değişiklikleri’, (2011) XV (1), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 163-208. google scholar
 • Kunter N, Yenisey F ve Nuhoğlu A, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku (Onsekizinci Bası, Beta 2010). google scholar
 • Meran N, Ceza Yargılamasında İstinaf ve Temyiz (Adalet 2016). google scholar
 • Özbek VÖ, Doğan K, Bacaksız P ve Tepe İ, Ceza Muhakemesi Hukuku (8. Baskı, Adalet 2016). google scholar
 • Özekes M, ‘Hukuk Yargılamasında Süre Tutum Müessesesi Yoktur’, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan (Adalet 2009). google scholar
 • Özen M, Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri (4. Baskı, Adalet 2019). google scholar
 • Öztürk B, Tezcan D, Erdem MR, Sezer Ö.S., Saygılar Kırıt, YF, Alan Akcan E, Özaydın, Ö, Tütüncü EE, Altınok Willemin, D ve Tok MC, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, (12. Baskı, Seçkin 2018). google scholar
 • Sarıgül AT, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf (Türkiye Barolar Birliği Yayını 2017). google scholar
 • Schroeder FC ve Verrel T, Ceza Muhakemesi Hukuku (Çev Salih Oktar) (Yetkin, 2019). google scholar
 • Seçkin AR, Yargıtay, Tarihçesi Kuruluş ve İşleyişi, (Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara 1967). google scholar
 • Selçuk S ve Çınar AR, Yaptırımı (Cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştırmama Kuralı (Yetkin 2014). google scholar
 • Selçuk S, ‘Temyiz Denetiminin Sınırları ve Bu Sınırlara Uymamanın Kaçınılamaz Sancılı Sonuçları/ Açmazları/ Tehlikeleri’, 2013, 19 (2) MÜHFHAD 319-361. google scholar
 • Selçuk S, ‘Yargıtay’ın (Bozma Mahkemesinin) ve Temyiz Yolunun İyi Algılanması ve Kurumsallaşması Sorunları’, (1992) 18 (1-2), Yargıtay Dergisi 319-361. google scholar
 • Soyaslan D, Ceza Muhakemesi Hukuku (7. Baskı, Yetkin 2018). google scholar
 • Şahin C ve Göktürk N, Ceza Muhakemesi Hukuku II, (11. Bası, Seçkin 2021). google scholar
 • Şen E, ‘Temyizde Sebep Gösterme Zorunluluğu ve İstinafta Formül Karar’ (Hukukihaber, 14 Ocak 2019) https://www.hukukihaber.net/temyizde-sebep-gosterme-zorunlulugu-ve-istinafta-formul-karar-makale,6395.html Erişim Tarihi, 24 Temmuz 2021. google scholar
 • Taner FG, ‘5271 sayılı CMK’nin Temyiz Kanun Yoluna İlişkin Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesiyle Ortaya Çıkan Farklılıklar’, (2017) (4), Ankara Barosu Dergisi 49-78. google scholar
 • Taner T, Ceza Muhakemeleri Usulü (Kenan Matbaası 1945). google scholar
 • Tezcan D, Erdem MR ve Sancakdar O, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu (Seçkin 2002). google scholar
 • Tosun Ö, ‘Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Kanun Yollarının Çeşitleri’, (1969) 35 (1-4), İÜHFM 8-48. google scholar
 • Tosun Ö, Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. II (2. Bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul 1976). google scholar
 • Ünver Y ve Hakeri H, Ceza Muhakemesi Hukuku, C. III (15. Baskı, Adalet 2019). google scholar
 • Ünver Y, ‘Ceza Muhakemesinde İspat ve Uygulamamız’, (2006) (2), Ceza Hukuku Dergisi 103205. google scholar
 • Wennerström L, ‘Uluslararası Standartlar Işığında Üç Dereceli Sistemin Gerekliliği’ in Türkiye’de İstinaf Mahkemelerinin Kurulması Konferansı, 2-3 Mart 2006, (Ankara 2006) google scholar
 • Yenisey F ve Nuhoğlu A, Ceza Muhakemesi Hukuku (6. Baskı, Seçkin 2018). google scholar
 • Yenisey F, Duruşma ve Kanun Yolları (İkinci Baskı, Beta 1990). google scholar
 • Yenisey, F, Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu (İstanbul Üniversitesi Yayını, Fakülteler Matbaası 1979). google scholar
 • Yurtcan E, Ceza Yargılaması Hukuku (15. Baskı, Adalet 2018). google scholar
 • Yurtcan E, Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm (Kazancı Hukuk Yayınları No. 57, 1987). google scholar
 • Yurtcan E, CMK Şerhi, C. II (7. Baskı, Adalet 2015). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Birtek, F. (2022). Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law. Istanbul Law Review, 80(4), 1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


AMA

Birtek F. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law. Istanbul Law Review. 2022;80(4):1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


ABNT

Birtek, F. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 80, n. 4, p. 1331-1372, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Birtek, Fatih,. 2022. “Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law.” Istanbul Law Review 80, no. 4: 1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


Chicago: Humanities Style

Birtek, Fatih,. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law.” Istanbul Law Review 80, no. 4 (May. 2023): 1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


Harvard: Australian Style

Birtek, F 2022, 'Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law', Istanbul Law Review, vol. 80, no. 4, pp. 1331-1372, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


Harvard: Author-Date Style

Birtek, F. (2022) ‘Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law’, Istanbul Law Review, 80(4), pp. 1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008 (28 May. 2023).


MLA

Birtek, Fatih,. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law.” Istanbul Law Review, vol. 80, no. 4, 2022, pp. 1331-1372. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


Vancouver

Birtek F. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law. Istanbul Law Review [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];80(4):1331-1372. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008 doi: 10.26650/mecmua.2022.80.4.0008


ISNAD

Birtek, Fatih. Difficulties Regarding the Requirement of Indicating the Reason for Appeal in Criminal Procedural Law”. Istanbul Law Review 80/4 (May. 2023): 1331-1372. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.4.0008TIMELINE


Submitted12.09.2022
Accepted21.09.2022
Published Online12.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.