Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2022.80.1.0002   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.1.0002    Full Text (PDF)

A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child

Ayşen Çilenti Konuralp

The adoption system under the Turkish Civil Code differs from the process under the Swiss Civil Code in many respects. Contrary to Swiss law, Turkish law has not adapted the full adoption system; instead, it maintains a simple, mixed legal system that incorporates aspects of the Swiss adoption system into Turkish law. Consequently, the filiation relationship between adopted and biological family continues in Turkish law, and the adoptees have the right of double heirship. This, however, can interfere with bonding between the minor and the adoptive parents because of continued emotional bonds with the biological family which limits the expected benefit from adoption. Legislator have recently amended the Swiss adoption system toward further benefit of the adopted minors, for instance by incorporating more careful evaluations of children’s psychological status as well as that of the adoptive parents during the adoption process. The absence of such amendments in Turkish law raises the question of whether the Turkish adoption system is sufficient for the best interests of the child. Thus, the legal problem worth discussing in terms of the legal status and the best interest of the child under Turkish adoption system rises. For this reason, the preconditions of adoption and the legal consequences for adopted children are here examined in relation to children’s best interest.

DOI :10.26650/mecmua.2022.80.1.0002   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.1.0002    Full Text (PDF)

Evlat Edinmeye İlişkin Düzenlemelerin Küçüğün Menfaatine Etkisi Üzerine İsviçre Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Ayşen Çilenti Konuralp

Türk Medeni Kanunu’nun benimsediği evlat edinme sistemi, birçok açıdan mehaz İsviçre Medeni Kanunu’ndan ayrılmaktadır. Türk hukukunda İsviçre hukukunun aksine tam evlat edinme sistemi benimsenmemiş ve sınırlı evlat edinme sisteminin uygulanması devam ettirilmiştir. Böylece İsviçre hukukunda benimsenen evlat edinme düzenlemelerinin, Türk hukukuna sadece bazı yönleri ile alınması sonucunda karma bir sistem yaratılmıştır. Bunun bir sonucu olarak Türk hukukunda evlat edinilen ile biyolojik ailesi arasındaki soybağı ilişkisi devam etmekte, evlat edinilen çifte mirasçılık hakkı elde etmektedir. Bu durum özellikle evlat edinilen küçüğün biyolojik aile ile duygusal bağının kopmaması sonucunda evlat edinen aileye uyum sağlayamaması ve evlat edinme işleminden beklenen yararın elde edilememesi rizikosuna neden olur. Zira evlat edinme işleminin temel amacı küçüğün menfaatini korumaktır. Üstelik son yıllarda İsviçre hukukunun evlat edinme sistemi evlat edinilen küçük yararına daha da değiştirilmiştir. Küçüğün menfaatini esas alan bu düzenlemeler, gerek evlat edinenlerin statüsünü dikkate almak gerekse evlat edinilen küçüğün evlat edinme işlemi sonrasındaki psikolojik durumunu daha dikkatli değerlendirmek yönünden oldukça olumlu düzenlemelerdir. Türk hukukunda bu yönde değişiklikler yapılmaması, TMK’nın evlat edinme sisteminin küçüğün yararı bakımından yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Bu durum, Türk hukukunda benimsenen evlat edinme sisteminin küçüğün hukuki statüsüne ve menfaatine etkisi bakımından tartışmaya değer bir hukuki sorun yaratır. Bu nedenle evlat edinmenin şartları ve evlat edinilen küçüğe yönelik hukuki sonuçları, küçüğün menfaati ile ilişkilendirilerek incelenmelidir.


EXTENDED ABSTRACT


Adoption is a legal institution that creates an “artificial” filiation relationship between the adopted child and the family. This legal structure distinguishes between the understanding of family based on genetic affiliation and the understanding of family based on social intimacy. The filiation established by adoption is not based on genetic ties but is established directly by the judge’s decision allowing the adoption. The purpose of adoption as a way of establishing filiation is to give people who do not have biological children the experience of being parents, including passing on inheritances, and most importantly, to give children who cannot grow up with their parents the chance to grow up in a family order.

Articles 305 and 320 of the Turkish Civil Code (TMK) regulate the conditions and consequences of adoption, including detailed provisions that protect the best interests of the adopted children. The articles codify strict conditions for adoption that reflect legislator’s understanding of protecting the child’s best interests (Kindeswohl), since the principle of the child’s best interests dominates child law and family law on many terms.

TMK, which came into force in 2002, was mostly created by translating obsolete provisions of the Swiss Civil Code (ZGB), which Turkish law doctrine heavily criticized. Today, adoption under Swiss law has changed fundamentally following extensive ZGB amendments in 2003, 2012, 2013, and finally 2018; with the 2018 amendment the Turkish and Swiss adoption systems diverged greatly. Turkish law adopted simple adoption (Teiladoption), rather than a full adoption system (Volladoption) which entails differently regulating the legal consequences of adoption, especially the legal status of adopted minors. This hybrid system of original Turkish law provisions intertwined with the translations from Swiss law is criticized because it contains many regulations that are inconsistent. For instance, critics argue that if legislators intended to take ZGB as an example, they should have considered the law as a whole because it is open to debate how or whether these TMK regulations serve a child’s best interests. This precondition means that the child’s interests supersede those of both biological and adopted parents, which are only considered if they are directly linked to and affect the interests of the minor. Child’s best interests here means that the conditions resulting from adoption must improve the development of the minor.

ZGB Art 267/1 expressly enacts a full adoption system under which the adoptee’s filiation to biological family is terminated and the minor enters into a filiation relationship with the adoptive parents; this in turn gives an adopted child identical legal status to that of any biological children of the adopted parents in terms of name, citizenship, place of residence, maintenance, child support obligations and inheritance. Consequently, the filiation relationship of the adoptee with biological parents terminates completely. The inheritance relationship between the adoptee and his biological family ends. A mutual inheritance relationship is established between the adoptee and the adoptive parents. This structure break all ties between adopted minors and their biological families, allowing them to integrate into their new families without the interference from their past. It is clear that this structure serves the best interests of the child, which is the main aim of adoption of minors. Thus, in Turkish law, which adopts the simple adoption system, the best interest of the child is not protected in proper manners. For this reason, Turkish lawmakers must amend the above regulations to eliminate such gaps in the legal protection status of adopted children considering their best interests.  


PDF View

References

 • Akıntürk T ve Ateş D, Aile Hukuku (22. Bası, Beta 2020). google scholar
 • Arık KF, ‘Evlat Edinme Bakımından Türk ve İsviçre Doktrin ve Tatbikatı Arasında Bir Mukayese’ (1958) 13(4) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 95-114. google scholar
 • Arık KF, ‘Evlat Edinme’ (1948) 3(3) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 178-203. google scholar
 • Aydos OS, ‘Yeni Medeni Kanuna Göre Evlat Edinme’ Y. (2000) 4(1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 117-141. google scholar
 • Aygül M, ‘Evlât Edinme Yolu ile Vatandaşlığın Kaybedilmesi ve Kazanılması’ (2012) 99 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 46-80. google scholar
 • Baygın C, ‘Evlat Edinmenin Koşulları’, (2003) 7(3-4), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 591-626. google scholar
 • Baygın C, ‘Evlat Edinmenin Sonuçları’, (2003) 7(3-4), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 627-650. google scholar
 • Baygın C, Soybağı Hukuku (On İki Levha 2010). google scholar
 • Belen H, Yeni Medeni Kanun Hükümleri Uyarınca Evlat Edinme (Türk-İsviçre-Alman Karşılaştırmalı Hukuk Değerlendirmesiyle) (Beta 2005). google scholar
 • Biderbost Y, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht (3. Bası, Schulthess 2016). google scholar
 • Birinci Uzun T, ‘Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Evlat Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması Koşulu’ (2017) 19 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan) 535-572. google scholar
 • Bischoff S, ‘Die Suche des Adoptivkindes nach seinen leiblichen Eltern’ (1986) 54 Zeitschrift für Zivilstandswesen 281-283. google scholar
 • Breitschmid P, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB (6. Bası, Helbing Lichtenhahn 2018). google scholar
 • Büchler A ve Vetterli R, Ehe Partnerschaft Kinder (2. Bası, Helbing&Lichtenhahn 2011). google scholar
 • Cottier M, Austausch von Informationen im Adoptionsdreieck, Information & Recht (Helbing&Lichtenhahn 2002) 31-55. google scholar
 • Cottier M, ‘Neu Balance von Informations- und Geheimhaltungsinteressen im Adoptionsdreieck‘ (2017) Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag 151-168. google scholar
 • Çağlayan Aygün G, ‘Türk Medeni Kanunu’na Göre Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması’ (2019) 5(2) Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 407-431. google scholar
 • Dural M, Öğüz T ve Gümüş MA, Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku (15. Bası, Filiz 2020). google scholar
 • Dural M ve Öz T, Miras Hukuku (15. Bası, Filiz 2020). google scholar
 • Egger A, Kommentar zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch, II. Band: Das Familienrecht, Zweite Abteilung: Die Verwandtschaft (Schulthess & CO 1943). google scholar
 • Eren F ve Yücer Aktürk İ, Türk Miras Hukuku (3. Baskı, Yetkin 2020). google scholar
 • Görgeç B, ‘Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması’ (2010) 14(1-2) Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 353-378. google scholar
 • Hatemi H, Aile Hukuku (9. Bası On İki Levha 2021). google scholar
 • Hatemi H, Miras Hukuku (Gözden Geçirilmiş 9. Bası, On İki Levha 2021). google scholar
 • Hausheer H, Geiser T ve Aebi-Müller RE, Das Familienrecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches (6. Bası, Stampfli 2018). google scholar
 • Hegnauer C, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Familienrecht, 2. Abteilung, Die Verwandtschaft, Sonderband: Die Adoption (Verlag Stampfli & Cie 1975). google scholar
 • Hegnauer C, ‘Dürfen dem mündigen Adoptierten die leiblichen Eltern gegen den Willen der Adoptiveltern bekanntgegeben werden?’ (1991) 46 Zeitschrift für Vormundschaftswesen 101-103. google scholar
 • Hegnauer C, Grundriss des Kindesrechts (5. Bası, Stâmpfli 1999). google scholar
 • Hegnauer C, ‘Kann das Adoptivkind Auszüge über den ursprünglichen Eintrag seiner Geburt verlangen?’ (1988) 56 Zeitschrift für Zivilstandswesen 2-6. google scholar
 • Hegnauer C, ‘Zum Erbrecht des Adoptivkindes in der leiblichen Familie, Artikel 267 Absatz 2 ZGB’ (1993) 61 Zeitschrift für Zivilstandswesen 56-58. google scholar
 • İnce Akman N, ‘Alman ve Türk Hukukunda Ergin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi’ (2019) 21 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan) 23572393. google scholar
 • Kılıçoğlu A, Aile Hukuku (Gözden Geçirilmiş-Güncellenmiş 4. Bası, Turhan 2019). google scholar
 • Kılıçoğlu A, Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras ve Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler (Turhan 2003). google scholar
 • Kılıçoğlu A, Miras Hukuku (Genişletilmiş 10. Bası, Turhan 2019). google scholar
 • Kizir M, ‘Türk Hukukunda Evlat Edinme’ (2009) 17(1) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 151-184. google scholar
 • Koç E, ‘HMK ve TMK Çerçevesinde Evlat Edinme ve Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davasına İlişkin Bazı Tespitler’ (2015) 73(1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 363-388. google scholar
 • Koçoğlu S, ‘Evlat Edinmede Ana ve Babanın Rızasının Aranıp Aranmaması Sorununun, Özellikle Yetkili Kurum Aracılığı ile Evlat Edinme Açısından İncelenmesi’ (2019) 11(38) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 239-265. google scholar
 • Locher R, Persönlichkeitsschutz und Adoptionsgeheimnis (Schulthess 1993). google scholar
 • Matmann AJ, ‘Adoption: Suche nach leiblichen Angehörigen’ (1998) 66 Zeitschrift für Zivilstandswesen 191-192. google scholar
 • Özcan D, ‘Evlat Edinmede Rıza’ (2017) 75(2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 707-722. google scholar
 • Öztan B, Aile Hukuku (6. Bası, Turhan 2015). google scholar
 • Öztan B, Miras Hukuku (11. Bası, Yetkin 2020). google scholar
 • Pfaffinger M, ‘Von geheimen und (halb-)offenen Adoptionen‘ (2008) 1 FamPra.ch 1-47. google scholar
 • Serozan R, Çocuk Hukuku (3. Bası, Vedat 2017). google scholar
 • Serozan R, ‘Soybağı Hukuku Üzerine Çeşitlemeler’, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan (Turhan 2008) 759-777. google scholar
 • Serozan R, ‘Yeni Medeni Kanun’un Çocuklara (Soybağına ve Çocuk Haklarına) İlişkin Düzenlemesi’, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan C 2 (Beta 2003) 499-516. google scholar
 • Serozan R ve Engin Bİ, Miras Hukuku (6. Baskı, Seçkin 2019). google scholar
 • Sutter-Somm T ve Kobel F, Familienrecht (Schulthess 2009). google scholar
 • Şıpka Ş ve Ergün E, ‘Türk ve İsviçre Hukukunda Evlat Edinme Kurumunun Miras Hukuku ile İlişkisi’ (2020) 5(1) Aurum Journal of Social Sciences 23-44. google scholar
 • Şıpka Ş, ‘4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Evlat Edinmeye İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi’ (1999) (57)1-2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 301-322. google scholar
 • Tekinay SS, Türk Aile Hukuku (7. Bası, Filiz 1990). google scholar
 • Werro F, ‘Das Adoptionsgeheimnis-Ausgewahlte Fragen’ (1995) 63 Zeitschrift für Zivilstandswesen 359-372. google scholar
 • Werro F, ‘Einige juristische Aspekte des Adoptionsgeheimnisses’ (1994) 49 Zeitschrift für Vormundschaftswesen 73-85. google scholar
 • Yakut E ve Çağlayan Aygün G, ‘Osmanlı Hukukundan Günümüze Evlât Edinmenin Miras Hukukuna Dayalı Sonuçları’ (2018) (26)1 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11-46. google scholar
 • Yalman S, ‘Evlat Edinme ve Evlatlığın Miras Hakkı’ (1996) (5)1-2 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan) 213-224. google scholar
 • Yalman S, ‘Evlat Edinmede Rıza’ (2004) (8)1-2 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/8_5.pdf> Erişim Tarihi 19 Temmuz 2021. google scholar
 • Yılmaz Z, Evlatlığın Yasal Mirasçılığı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2019). google scholar
 • Yürük A, ‘Evlat Edinme Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve Yeni Türk Medeni Kanunu Öntasarısının Konuya İlişkin Hükümleri Hakkında Görüşler’ (1986) (4)1 Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 339-352. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çilenti Konuralp, A. (2022). A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child. Istanbul Law Review, 80(1), 41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


AMA

Çilenti Konuralp A. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child. Istanbul Law Review. 2022;80(1):41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


ABNT

Çilenti Konuralp, A. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 80, n. 1, p. 41-80, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Çilenti Konuralp, Ayşen,. 2022. “A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child.” Istanbul Law Review 80, no. 1: 41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


Chicago: Humanities Style

Çilenti Konuralp, Ayşen,. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child.” Istanbul Law Review 80, no. 1 (Feb. 2024): 41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


Harvard: Australian Style

Çilenti Konuralp, A 2022, 'A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child', Istanbul Law Review, vol. 80, no. 1, pp. 41-80, viewed 21 Feb. 2024, https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


Harvard: Author-Date Style

Çilenti Konuralp, A. (2022) ‘A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child’, Istanbul Law Review, 80(1), pp. 41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002 (21 Feb. 2024).


MLA

Çilenti Konuralp, Ayşen,. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child.” Istanbul Law Review, vol. 80, no. 1, 2022, pp. 41-80. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


Vancouver

Çilenti Konuralp A. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child. Istanbul Law Review [Internet]. 21 Feb. 2024 [cited 21 Feb. 2024];80(1):41-80. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002 doi: 10.26650/mecmua.2022.80.1.0002


ISNAD

Çilenti Konuralp, Ayşen. A Comparative Study with regard to Swiss Law on the Effect of the Adoption System on the Best Interests of the Child”. Istanbul Law Review 80/1 (Feb. 2024): 41-80. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0002TIMELINE


Submitted18.08.2021
Accepted14.02.2022
Published Online14.04.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.