Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0004   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0004    Full Text (PDF)

Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period

Ayşe Ledün Akdeniz

It is stated that night work is a necessity in terms of the community. However, this type of work leads on to important discussions, particularly due to its negative impacts on the health of the workers. Thus, there are many restrictive provisions with respect to night work, one of which is related to the limit regarding the night work period. With the amendments made in 2015 to the Labor Law, a new provision allowing for the limit to be exceeded regarding the night work period in some sectors (tourism, private security and jobs related to healthcare) entered into force. This amendment required revisions in other regulations concerning night work as well. Although it is now stipulated, in accordance with the amendments, that the worker’s approval in writing must be obtained in order to perform night work for more than seven hours and a half, it seems hard to indicate that such amendments provide adequate protection to the workers. Our study contains the general characteristics of night work, and some discussions with respect thereto. Accordingly, it is aimed to evaluate the last amendments introduced regarding night work in connection with the current discussions on the subject, and to provide solutions to the identified problems.

DOI :10.26650/mecmua.2019.77.2.0004   IUP :10.26650/mecmua.2019.77.2.0004    Full Text (PDF)

Gece Çalışması ve Gece Çalışma Süresinin Sınırı ile İlgili Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Ayşe Ledün Akdeniz

Gece döneminde çalışmanın, toplum bakımından bir ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu çalışma biçimi, özellikle çalışanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle önemli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle gece çalışmalarına ilişkin olarak pek çok sınırlandırıcı hüküm bulunmaktadır. Bunlardan biri de gece çalışma süresine ilişkin sınırdır. 2015 yılında İş Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, belirli sektörlerde (turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü işlerde) gece çalışma süresi sınırının aşılmasına imkân tanıyan bir düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik, gece çalışması ile ilgili yönetmeliklerin de revize edilmesini gerektirmiştir. Yeni düzenleme uyarınca her ne kadar yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için işçinin yazılı onayının alınması şart koşulmuş ise de, yapılan değişikliklerin işçi bakımından yeterli bir koruma sağladığından söz etmek güç gözükmektedir. Çalışmamızda, gece çalışmasının genel özellikleri ile gece çalışmalarına ilişkin bazı tartışmalı noktalara yer verilmiştir. Böylelikle gece çalışmasına ilişkin son değişikliklerin, konu hakkındaki mevcut tartışmalar ile bağlantılı bir biçimde değerlendirilmesi ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.


EXTENDED ABSTRACT


Night work has been the subject of many discussions due to its contradictory nature to the biological structure of the human body. This attribute of night work requires that night work and day work should not be handled in the same way in the legal order. The developments in the field of Occupational Health and Safety Law, and the researches regarding the effects of night work on the human health, constantly demand the review and improvement of the regulations regarding night work. In this regard, the most important protective provision regarding the workers working at night could be the limit on the night working time. In accordance with the Article 69 (I) of the Labour Law No. 4857, “night” is defined as the period starting at the latest at 20.00 in the evening, and lasting at the earliest until 06.00 in the morning, which in any case lasts maximum eleven hours. Furthermore, in accordance with Article 69 (III), night work shall not exceed seven and a half hours. However, significant exceptions have been recently adopted to this rule. The amendment, enacted in 2015, allows employers in some sectors (private security, tourism and jobs related to healthcare) to demand night work in excess of seven and a half hours by obtaining written approval from the worker. It should be noted that the regulations concerning night work are particularly important regarding the work carried out by shift work. Taking into consideration the need for governing special procedures and principles on this subject, a regulation specifically on shift work has been issued, and exceptions to the rule on the limit of the night working time are also included in this regulation. In my opinion, the propriety of this change amendment is highly debatable. It can be argued that the service should continue uninterruptedly in the sectors mentioned in the Article (private security, tourism and jobs related to healthcare). However, the employment of the workers for longer periods is not the only way to ensure the continuity of the service. Although written approval of the worker enabling the night work in excess of seven and a half hours is stipulated, the worker-protective approach of the Labour Law which protects the workers even from themselves, especially on the issues regarding occupational health and safety should not be disregarded. It should also be noted that the Regulation on shift work also includes a statement which is not included in the text of the Labour Law. In the Regulation; it is prescribed that the workers employed by the subcontractor in the workplaces, where private security, tourism and health services are carried out, also fall under this scope. If the letter of the statement is followed; it could be concluded that all workers employed by the subcontractor in the health, tourism and private security sectors may be employed at night for more than seven and a half hours. However, it is clear that such an interpretation would be incompatible with the exception regulated in the Labour Law. The provision of the regulation should be interpreted in a manner to cover subcontractor workers who are employed in the sectors referred to in the Labour Law, specifically in cases where subcontracted work is carried out with respect to these sectors. It has been concluded that the recent changes in the field of night work constitute a reversal in terms of workers’ rights. It is clear that the continuity of the services without disruption can be also maintained by increasing the number of shifts. Furthermore, I would like to draw attention to the fact that the regulations regarding night work are quite disorganized. In this regard, it may be suggested that all the rules regarding night work should fall into a single regulation. As a result, it may be stated that there is a need for the review of the regulations on night work in our legislation.


PDF View

References

 • Alpagut G, ‘İş Kanunu Kapsamında Çalışma ve Dinlenme Süreleri - Yargılama Sürecinde Emsal Ücret Sorunu’, İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Değerlendirme Toplantısı, (İNTES 2019) 67-89. google scholar
 • Astarlı M, İş Hukukunda Çalışma Süreleri (Turhan 2008). google scholar
 • Bacak B and Kazancı E, ‘Türk Çalışma Hayatında Vardiyalı Gece Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik, Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin Değerlendirilmesi’ (2014) 3 (6) Emek ve Toplum, 132-149. google scholar
 • Çelik N, Caniklioğlu N and Canbolat T, İş Hukuku Dersleri (32th edn, Beta 2019). google scholar
 • Demir F, En Son Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Uygulaması, (8th edn, Albi 2014). google scholar
 • Dursun Ateş S, ‘Turizm, Özel Güvenlik Ve Sağlık Hizmeti Yürütülen İşlerde Gece Döneminde Yapılan Çalışmalar’ (2019) 16 (61) Legal İHSGHD 81-126. google scholar
 • Ekmekçi Ö, Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi (BANKSİS 1996). google scholar
 • Ekmekçi Ö, ‘4857 Sayılı İş Kanunu’nda Postalar Halinde Çalışma ve Gece Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ (2006) Çimento İşveren, 48-55. (Postalar Halinde Çalışma ve Gece Çalışması) Ekonomi M, İş Hukuku, Cilt 1, (3rd edn, Teknik Üniversitesi Matbaası 1984). google scholar
 • Eyrenci Ö, Taşkent, S and Ulucan D, Bireysel İş Hukuku, (9th edn, Beta 2019). google scholar
 • Güven E and Aydın U, Bireysel İş Hukuku, (5th edn, Nisan 2017). google scholar
 • İren E, Avrupa Birliği İş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 sayılı İş Kanununun Durumu, (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 2008) . google scholar
 • Kesici M, ‘Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Hizmeti Yürütülen İşlerde Gece Çalışması’ (2015) 47 Çalışma ve Toplum, 221-235. google scholar
 • Mollamahmutoğlu H, Astarlı M and Baysal U, İş Hukuku Ders Kitabı, Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, (3rd edn Lykeion 2019). google scholar
 • Mülayim BO, İş Hukukunda Gece Çalışması (Adalet 2016). google scholar
 • Odaman S, Esneklik Prensibi Çerçevesinde Yargıtay Kararları Işığında Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri ve Yöntemleri (Legal 2013). google scholar
 • Okur Z, ‘İş Hukuku’nda Gece Çalışması’, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Cilt I (Beta 2010) 511-569. google scholar
 • Özveri M, ‘Çalışma Süresi ve Gece Çalışması’, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, Cilt I (Beta 2010) 623-645. google scholar
 • Özyurt V, ‘Gece Çalışması ve Postalar Halinde Çalışma’ (2008) 5 (19) Legal İHSGHD 919-955. google scholar
 • Saracel N, Gece Çalışması ve Türk İş Hukukunda Gece Çalışmasının Düzenlenme Esasları, (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları 1987). google scholar
 • Senyen- Kaplan ET, Bireysel İş Hukuku (10th edn, Gazi 2019). google scholar
 • Süzek S, İş Hukuku (18th edn, Beta 2019). google scholar
 • Çevrimiçi Kaynaklar/Online Resources google scholar
 • https://www.kazanci.com.tr/ (Kazancı) google scholar
 • http://www.lexpera.com.tr/ (Lexpera) google scholar
 • https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-1006.pdf google scholar
 • https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss687.pdf google scholar
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil5/ham/b09001h.htm google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Akdeniz, A.L. (2019). Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period. Istanbul Law Review, 77(2), 555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


AMA

Akdeniz A L. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period. Istanbul Law Review. 2019;77(2):555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


ABNT

Akdeniz, A.L. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 77, n. 2, p. 555-574, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Akdeniz, Ayşe Ledün,. 2019. “Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period.” Istanbul Law Review 77, no. 2: 555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


Chicago: Humanities Style

Akdeniz, Ayşe Ledün,. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period.” Istanbul Law Review 77, no. 2 (Jul. 2024): 555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


Harvard: Australian Style

Akdeniz, AL 2019, 'Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period', Istanbul Law Review, vol. 77, no. 2, pp. 555-574, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


Harvard: Author-Date Style

Akdeniz, A.L. (2019) ‘Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period’, Istanbul Law Review, 77(2), pp. 555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004 (13 Jul. 2024).


MLA

Akdeniz, Ayşe Ledün,. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period.” Istanbul Law Review, vol. 77, no. 2, 2019, pp. 555-574. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


Vancouver

Akdeniz AL. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period. Istanbul Law Review [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];77(2):555-574. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004 doi: 10.26650/mecmua.2019.77.2.0004


ISNAD

Akdeniz, AyşeLedün. Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period”. Istanbul Law Review 77/2 (Jul. 2024): 555-574. https://doi.org/10.26650/mecmua.2019.77.2.0004TIMELINE


Submitted10.10.2019
Last Revision17.10.2019
Accepted23.10.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.