Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0003   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0003    Full Text (PDF)

Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers

Serpil Işık

Regarding a situation where officers of the enforcement and bankruptcy department have legal responsibility as per Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law, a particular point that is debatable in the doctrine is related to the issue of whether third parties incurring losses due to faulty acts of enforcement and bankruptcy department officers shall not apply to cancel the faulty transaction causing them to incur damages but shall have the opportunity to claim recovery of damages as per the rules related to legal liability regulated by Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law. In our study, general explanations are first made about the legal responsibility of enforcement and bankruptcy department officers, and the features, terms, and legal quality of the legal responsibility foreseen in Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law are revealed. Afterwards, if liabilities of enforcement and bankruptcy department officers arise due to their faulty acts as per Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law, when there is opportunity for the party incurring damages to avoid occurrence of losses, to avoid damages, or to mitigate the amount of losses, situations where they do not use the opportunities they have or make the necessary applications will be evaluated. In other words, the impact of the fault of the party incurring losses will be considered.


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0003   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0003    Full Text (PDF)

İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Zarar Görenin Kusurlu İşlemi İptal Ettirme İmkânını Kullanmamasının Etkisi

Serpil Işık

İcra İflas Kanunu m 5 uyarıca icra iflas dairesi görevlilerinin hukuki sorumluluğunun söz konusu olduğu bir durumda doktrinde tartışmalı olan bir husus, icra iflas dairesi görevlilerinin kusurlu fiilleri ile zarara uğrayan üçüncü kişilerin zararın doğumuna sebep olan işlemi iptal ettirme imkanına başvurmayarak İİK m 5’te düzenlenen hukuki sorumluluk hakkındaki esaslar uyarınca zararın giderilmesini talep etmelerinin mümkün olup olmadığı meselesine ilişkindir. Çalışmamızda, icra iflas dairesi görevlilerinin hukuki sorumluluğu hakkında genel açıklamalarda bulunulacak ve İİK m 5 hükmünde öngörülen hukuki sorumluluğun özellikleri, şartları ile hukuki niteliği ortaya konulacaktır. Sonrasında ise, İcra İflas Kanunu m 5 uyarınca, icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlu fiilleri sebebiyle sorumluluklarının doğması halinde, aynı zamanda zarar görenin zararın meydana gelmesini önlemek, zarardan kaçınmak veya zararın miktarını azaltma imkânı bulunmakla birlikte; bunun için elinde olan imkanları kullanmayarak gerekli yollara başvurmamış olmasının -diğer bir ifadeyle zarar görenin kusurunun (müterafik kusurun)- etkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır.EXTENDED ABSTRACT


If officers of enforcement and bankruptcy departments cause third parties to incur damages due to their acts and transactions as they undertake necessary enforcement activities in accordance with their tasks, then they will be responsible for the recovery of the damages that emerge. Article 5 of the Enforcement and Bankruptcy Law (EBL) No. 2004 under the heading “Responsibility” (hereafter Article 5 of the EBL) regulates the rule applied in indemnification cases opened for the purpose of recovering losses caused to third parties as a result of the faulty acts and transactions committed by enforcement and bankruptcy officers in the fulfillment of their tasks. In indemnification cases that enter the agenda regarding damages to third parties due to the fault of enforcement and bankruptcy law officers as per Article 5 of the EBL, the party responsible in the first degree shall be the “government” (Ministry of Justice; Article 5/f 1, c 1 of the EBL). In this respect, if the government loses an indemnification case that was opened against it, then it gains the opportunity to open a counter recourse case against the enforcement and bankruptcy department officers who caused the said third parties to incur damages due to their acts or transactions and to claim repayment of the indemnification that was paid (Article 5/f 1, c 2 of the EBL).

Within the scope of the study, revealing the meaning of the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers as stated in the provision of Article 5 of the EBL is important. Accordingly, the legal arrangement described in Article 5 of the EBL and that specifies that an indemnification case can be directly opened against the government overlaps with the concept that the government holds first degree responsibility due to damages that emerge as a result of faulty acts and transactions caused by enforcement and bankruptcy department officers due to their tasks or during the execution of their assignments.

Although the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers is regulated as per the SchKG Art. 5, the indemnification case that will be opened against the government is similar to an indemnification case originating from unfair acts described in the provisions of Article 49 of the Turkish Code of Obligations (TCO) No. 6098 (Article 41 of the Law of Obligations No. 818), which became effective on 01.07.2012. For this reason, the conditions of an indemnification case opened due to liability in accordance with Article 5 of the EBL will be similar to an indemnification case originating from an unfair act. Hence, the conditions required in an indemnification case opened against the government due to the acts and transactions of enforcement and bankruptcy department officers shall be called “legal violation,” “fault,” “damage,” and “causal link.” Moreover, considering the provisions of Article 49 of the TCO is necessary to understand or explain the particulars meant by the concepts of “legal violation,” “fault,” “damage,” and “causal link,” which are required in indemnification cases opened due to the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers. Furthermore, as per the aspects of the liability cases described in Article 5 of the EBL, an indemnification case is subject to the law of procedures because it will be opened due to the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers and will be part of the assignment area of legal judgment (Article 5/c 3 of the EBL). Therefore, the regulations foreseen in Civil Procedures Law No. 6100 shall be valid in relation to an indemnification case opened in first-instance courts due to damages caused by enforcement and bankruptcy department officers with regard to the topics of “assignment,” “authorization,” “evidence,” etc., which are particulars in relation to civil judgment.

In a situation where the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers is observed, one particular point that could be discussed in relation to the doctrine is whether the third parties that incurred damages due to faulty acts and transactions of enforcement and bankruptcy department officers shall apply to cancel the transaction that caused damages to arise and shall claim recovery of the damages incurred in accordance with the rules of legal liability as specified in Article 5 of the EBL. For this reason, in a situation where the legal responsibility of enforcement and bankruptcy department officers is required, if the party incurring such damages does not cancel the faulty transaction, then a situation of “fault of party incurring damages” shall arise to form the basis of the TCO (faute concomitante, das Selbstverschulden; Article 52 of the TCO; Article 44 of the Law of Obligations No. 818). Hence, it is accepted, without doubt in the doctrine and by decision of the Supreme Court, that in such a situation, the fault of the party incurring damages will arise. Furthermore, if the party incurring damages has fault, then the outcome outlined in the law is not applied. For this reason, in Turkish legal doctrine, different opinions are asserted about the effect of the fault of the party incurring damages on the legal liability of enforcement and bankruptcy department officers.

Firstly, the study provides general explanations about the responsibility defined in Article 5 of the EBL in relation to the legal responsibility of enforcement and bankruptcy department officers (SchKG Art. 5). Evaluations are then made regarding the impact of situations where the party incurring damages does not use the opportunity to cancel the faulty transaction in situations where enforcement and bankruptcy department officers bear legal liability. Accordingly, all opinions asserted in relation to the doctrine and approach of the Supreme Court will be expressed, and, by considering the contributory fault concept explained in Article 52 of the TCO, a conclusion about the relevance of such opinions will be formulated.


PDF View

References

 • Akıncı Ş, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler (11. Bası, Sayram 2017). google scholar
 • Akıntürk T, Müteselsil Borçluluk (Sevinç 1971) (Müteselsil Borçluluk). google scholar
 • Akıntürk T, Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri (Genişletilmiş 13. Bası, Beta 2007 (Borçlar Hukuku). google scholar
 • Alangoya Y, Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, Medeni Usul Hukuku Esasları (7. Bası, Beta 2009). google scholar
 • Ansay SŞ, Hukuk İcra ve İflâs Usulleri (5. Bası, İstiklal Matbaası 1960). google scholar
 • Antalya G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1, 2 (Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri) (2. Bası, Legal 2019). google scholar
 • Arsebük AE, Borçlar Hukuku Birinci Cilt ve İkinci Cilt (3. Bası, 1950). google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, Medenî Usul Hukuku (5. Bası, Yetkin 2019) (Medeni Usul). google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar-Ayvaz S ve Hanağası E, İcra ve İflas Hukuku (4. Bası, Yetkin 2018) (İcra ve İflas). google scholar
 • Arslan AS, İcra Takip İşlemleri (Etkileri ve Hukuka Aykırılığın Sonuçları) (1. Bası, Yetkin 2018). google scholar
 • Ataay A, Borçlar Hukuku Genel Teorisi, Birinci Yarım (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 4. Bası, Der 1986). google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, İcra ve İflas Hukuku (2. Bası, Yetkin 2019) (İcra ve İflas). google scholar
 • Atalı M, Ermenek İ ve Erdoğan E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (Medeni Usul). google scholar
 • Atamer Y, Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı Kuramları (1. Bası, Beta 1996). google scholar
 • Ayan M, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (11. Bası, Mimoza 2016). google scholar
 • Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I Art 1-158 SchKG, (Adrian Staehelin, Thomas Bauer, Daniel Staehelin Herausgeber), (2. Auflage, Helbing Lichtenhahn 2010). google scholar
 • Baysal BZ, Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) (1. Bası, On İki Levha 2012) (Zarar Görenin Kusuru). google scholar
 • Baysal BZ, Haksız Fiil Hukuku, BK m 49-76 (1. Bası, On İki Levha 2019) (Haksız Fiil Hukuku). google scholar
 • Becker H, İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi VI. Cilt Borçlar Kanunu I. Kısım Genel Hükümler Fasikül IV, (Çev.: Kemal Reisoğlu) (Ankara Yarı Açık Cezaevi 1968). google scholar
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Hukuku (Vakıf 1942) (İcra ve İflas). google scholar
 • Belgesay MR, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: Metinler ve İzahı (2. Bası, Saka 1949) (Şerh). google scholar
 • Berkin NM, ‘Cebri İcra Faaliyetinden Sorumluluk’ (1971) 37(1-4) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 217-241 (Sorumluluk). google scholar
 • Berkin NM, İcrada Hukuk (1947 Hak 1947) (İcrada Hukuk). google scholar
 • Birsen K, Borçlar Hukuku Dersleri Borçların Genel Hükümleri (4. Bası, Fakülteler 1967). google scholar
 • Budak AC ve Karaaslan V, Medeni Usul Hukuku (3. Bası, Adalet 2019). google scholar
 • Çalkin F ve Tuğsavul M, Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları (1. Bası, Cumhuriyet 1948). google scholar
 • Demir Saldırım S, İcra Müdürünün Davranış ve İşlemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk (1. Bası, Seçkin 2011). google scholar
 • Deschenaux H and Tercier P, Sorumluluk Hukuku (Çev. Salim Özdemir) (Kadıoğlu 1983). google scholar
 • Dietrich J and Field I, ‘The Reasonable Tort Victim: Contributory Negligence, Standard of Care and the Theory’ (2017) 41(2) Melb U L Rev 602-646. google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (24. Bası, Yetkin 2017) (Borçlar Hukuku). google scholar
 • Eren F, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi (Sevinç 1975) (İlliyet Bağı). google scholar
 • Feyzioğlu FN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt - I (Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler 1976). google scholar
 • Fordham M ‘Contributory Negligence and Apportionment’ (2016) 2016 Singapore Journal of legal Studies 183-193 google scholar
 • Foxton T, ‘Share and Share Alike: Contributory Negligence and Contractual Claims’ (2017) 2017 Oxford University Undergraduated Law Journal 21-33 google scholar
 • Friedman E, ‘Sharing Responsibility Instead of Allocating Blame: Reforming Torts and Reducing Accidents’ (2018) University of Illinois Law Review 579-628. google scholar
 • Gökcan HT, Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Bası, Seçkin 2016). google scholar
 • Gürsoy KT, ‘Haksız Eylem (Fiil)den Doğan Talep Hakkı ve Bu Hakkın Diğer Talep Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku)’ (1974) 31 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 149-184. google scholar
 • Hatemi H, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Gözden geçirilip genişletilmiş 2. Bası, Filiz 1998). google scholar
 • Hatemi H ve Gökyayla E, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (3. Bası, Vedat 2015). google scholar
 • Görgün ŞL, Börü L, Toraman B ve Kodakoğlu M, Medeni Usul Hukuku (6. Bası, Yetkin 2017). google scholar
 • Helvacı İ, Gerekçeli-Karşılaştırmalı İsviçre-İçtihatlı-Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, (1. Bası, On İki Levha 2011). google scholar
 • Hunkeler D, Kurzkommentar, SchKG Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, (2. Aufl, Helbing Lichtenhahn 2014) (KUKO SchKG-Levante). google scholar
 • Gauch P, Aepli V and Stöckli H, Präjudizienbuch zum OR Rechtsprechung des Bundesgerichts, (5th ergänzte und neu gestaltete Auflage Schulthess Juristische Medien AG 2002). google scholar
 • İmre Z, Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri (İsmail Akgün 1949). google scholar
 • İpekçi N, Açıklamalı – İçtihatlı Uygulama Örnekli, İcra-İflas Kanunu Tatbikatı (Şerh): 1-370, C I, (7. Bası, Arıkan 2007). google scholar
 • Kaçak N, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Açıklamalı, İçtihatlı, Yeni Değişikliklerle, C I (3. Bası, Seçkin 2006). google scholar
 • Kaneti S, ‘Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davaları’ in Makaleler (On İki Levha 2011) 857-862 (Tazminat Davaları). google scholar
 • Kaneti S, Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru (Kazancı 2007) (Hukuka Aykırılık). google scholar
 • Kaneti S, ‘Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi’ in Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu 21-22 Ekim 1977 Ankara (Fakülteler 1980) 29-66 (Kusur Kavramı). google scholar
 • Karacabey ÖF, ‘Haksız Fiillerde Zamanaşımı’ (1978) 4 Yargıtay Dergisi 477-505. google scholar
 • Karahasan MR, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. Cilt (Tümü Yeniden İşlenmiş ve Genişletilerek Yenilenmiş Baskıdır, Beta Basım 2003). google scholar
 • Karslı A, İcra ve İflas Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Alternatif 2014) (İcra ve İflas). google scholar
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku (Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Alternatif 2014) (Medeni Usul). google scholar
 • Kılıçoğlu M, Sorumluluk Hukuku Cilt 1 Sözleşeme Dışı Sorumluluk, (1. Bası, Turhan 2002) (Kılıçoğlu M). google scholar
 • Kılıçoğlu AM, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Genişletilmiş 23. Bası, Turhan 2019) (Kılıçoğlu A). google scholar
 • Koçhisarlı C, ‘Objektif Sorumluluğun Genel Teorisi’ (1984) 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 175-299. google scholar
 • Kostkiewicz JK and Vock D, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG (4. Auflage, basierend auf der 1911 erschienenen 3. Auflage von Carl Jaeger, Schulthess Kommentar, Schulthess Verlag 2017) (SK SchKG-Müggler). google scholar
 • Kurt LM, ‘Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti’ (2015) 64(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 775-814. google scholar
 • Kutay İ, ‘İcrada Devletin Sorumluluğu’ (1975) 5 Ankara Barosu Dergisi 665-674. google scholar
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı (Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş 2. Bası, Adalet 2013) (El Kitabı İcra). google scholar
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, İcra ve İflas Hukuku: Ders Kitabı, 6352 sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Yapılan Değişiklikler İşlenip Değerlendirilmiş 28. Baskı (Tıpkı Basım) (Yetkin 2014) (İcra). google scholar
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Legal 2016) (Ders Kitabı). google scholar
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (2. Bası, Yetkin 2018) (İstinaf Sistemine Göre (İcra)). google scholar
 • Kuru B, İcra ve İflas Hukuku (3. Bası, Evrim 1988) (İcra ve İflas). google scholar
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I (6. Bası, Demir-Demir 2001) (Hukuk Muhakemeleri Usulü, C I). google scholar
 • Kuru B, Arslan R ve Yılmaz E, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış (Tıpkı Basım) (24. Bası, Yetkin 2013) (Medeni Usul). google scholar
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı (1. Bası, Alfa 1995) (El Kitabı Usul). google scholar
 • Kuru B, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (1. Bası, Yetkin 2017) (İstinaf Sistemine Göre (Usul)). google scholar
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku (Cilt I) (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2013) (Cilt I). google scholar
 • Muşul T, İcra ve İflas Hukuku Esasları (Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası, Adalet 2017) (İcra ve İflas Hukuku). google scholar
 • Muşul T, Medeni Usul Hukuku (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Esas Alınarak Hazırlanmış 3. Bası, Adalet 2012) (Medeni Usul). google scholar
 • Nomer HN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 17. Bası, Beta 2020) (Borçlar Hukuku). google scholar
 • Nomer HN, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi (1. Bası, Beta 1996) (Haksız Fiil). google scholar
 • Nomer HN, ‘Farazi İlliyet Problemi’ (1995-1996) 55 (1-2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 413-420 (Farazi İlliyet). google scholar
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 2 (Gözden Geçirilmiş 10. Bası, Vedat 2013) (C II). google scholar
 • Oser H and Schönenberger W, Borçlar Hukuku İkinci Kısım Madde 41-109 (TBK m 41-108) (Türkçeye Çeviren: Recai Seçkin) (Yeni Cezaevi Basımevi 1950). google scholar
 • Oskay M, Koçak C, Deynekli A ve Doğan A, İİK Şerhi C I (1. Bası, Turhan 2007). google scholar
 • Pekcanıtez H, Atalay O, Sungurtekin-Özkan M ve Özekes M, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 6728, 6763 ve 7010 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliler Nazara Alınarak Gözden Geçirilmiş (5. Bası, Vedat 2018). google scholar
 • Pekcanıtez H ve Akkan M, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C I, (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Akkan, Pekcanıtez Usul). google scholar
 • Pekcanıtez H ve Atalay O, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C II (15. Bası, On İki Levha 2017) (Pekcanıtez ve Atalay, Pekcanıtez Usul). google scholar
 • Pekcanıtez H ve Simil C, İcra-İflas Hukukunda Şikâyet (2. Bası, Vedat 2017). google scholar
 • Pekmez C, Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu (1. Bası, On İki Levha 2013). google scholar
 • Posacıoğlu İE, İcra Hukuku Esasları (538 sayılı Kanun göz önünde tutularak yazılan 4. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1982) (İcra Hukuku). google scholar
 • Postacıoğlu, İE, Medeni Usul Hukuku Dersleri (1911 Sayılı Kanun’a Göre Yazılmış 6. Bası, Sulhi Garan 1975) (Usul Hukuku). google scholar
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, İcra Hukuku Esasları (5. Bası, Vedat 2010) (İcra). google scholar
 • Postacıoğlu İE ve Altay S, Medeni Usul Hukuku Dersleri (Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 7. Bası, Vedat 2015) (Usul). google scholar
 • Reisoğlu S, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (23. Bası, Beta 2012). google scholar
 • Reşit M, Yeni İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Birinci Kitap, İcra (2. Bası, Ekspres 1932). google scholar
 • Sanlı KC, ‘Kusursuz Sorumluluk Halleri’ in Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu (On İki Levha 2011) 61-81 google scholar
 • Saymen F, Borçlar Hukuku Dersleri Cilt I Umumi Hükümler (İsmail Akgün 1950). google scholar
 • Schulze R, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar (10 Aufl, Nomos Kommentar 2019) (Hk-BGB Schulz). google scholar
 • Schoop K- OR, Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht (Hrsg. von Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid, Ivo Schwander) (Orell Füssli 2002) (Handkomm-Schoop). google scholar
 • Schwenzer I, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil (7. Aufl, Stämpfli AG 2016) (Schwenzer, OR AT). google scholar
 • Serozan R, İfa-İfa Engelleri-Haksız Zenginleşme (Kocayusufpaşa/Hatemi/Serozan/Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm- Üçüncü Cilt) (7. Bası, Filiz 2006). google scholar
 • Sirmen L, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu (1. Bası, Sevinç 1976). google scholar
 • Sinn A, Gropp W and Nagy F, Grenzen der Vorverlagerung in einem Tatstrafrecht Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und ungarischen Strafrechts (Mit 3 Farbabbildungen,V & R unipress Universitatsverlag Osnabrück, Göttingen, 2011). google scholar
 • Tamer Güven D, ‘Compensatio Culparum -Roma Hukukunda Birlikte Kusur-’ (1997-1998) 17(1-2) MHB (Prof. Dr. Yılmaz Aytuğ’a Armağan) 251-259. google scholar
 • Tandoğan H, Türk Mes’uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes’uliyet) (1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Bası Yapılmıştır, Vedat 2010) (Türk Mes’uliyet Hukuku). google scholar
 • Tandoğan H, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku (Turhan 1981) (Sözleşme Dışı Sorumluluk). google scholar
 • Tanrıver S, Medenî Usûl Hukuku, C I, Temel Kavramlar ve İlk Derece Yargılaması (Tümüyle Gözden Geçirilmiş, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Yetkin 2018). google scholar
 • Taşpınar S, ‘İsviçre Federal İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı) (Türkiye Barolar Birliği 2004) 599-670. google scholar
 • Tekinay SS, Akman S, Burcuoğlu H ve Altop A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7. Bası, Filiz 1993). google scholar
 • Tekinay, SS, Borçlular Arasında Akdi Teselsül (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi 1956). google scholar
 • Tuncer AN ‘Bir Zarara Birden Çok Kişinin Birlikte Neden Olmasında Zincirleme (Müteselsil) Sorumluluk ve Rücu İlişkileri’ (1978) 58(5-6) Adalet Dergisi 408-452. google scholar
 • Topuz M, İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi (1. Bası, On İki Levha 2011). google scholar
 • Tunçomağ K, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler I. Cilt (Üzerinde Çalışılmış ve Genişletilmiş 6. Bası, Sermet 1976) (Genel Hükümler C I). google scholar
 • Ulukapı Ö, İcra ve İflas Hukuku (1. Bası, Mimoza 2015) (İcra ve İflas). google scholar
 • Ulukapı Ö, Medenî Usûl Hukuku (2. Bası, Mimoza 2015) (Medenî Usûl). google scholar
 • Umar B, ‘Kuru/Arslan/Yılmaz’ın İcra ve İflas Ders Kitabı Üzerine Gözlemler (15. Basım)’ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği 2004) (Gözlemler). google scholar
 • Umar B, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (Yargıç ve Avukatlar İçin HMK Uygulamasında Karşılaşılacak Soru ve Sorunların Türk ve Neuchâtel Bilimsel ve Yargısal İçtihatları Işığında Yanıtları ve Çözümleri) (2. Bası, Yetkin 2014) (Şerh). google scholar
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu (İİK m 5)’ 2015 (2) Ankara Barosu Dergisi 255-269 (Hukuki Sorumluluk). google scholar
 • Uyar T, ‘İcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu “İİK m 5”’ (Kasım 2013) Legal Hukuk Dergisi 111-122 (İİK m 5). google scholar
 • Uyar T, ‘İcra ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki Sorumluluğu’ (Nisan 2004) Bursa Barosu Dergisi 36-43 (Devletin Hukuki Sorumluluğu). google scholar
 • Uyar T, Uyar A ve Uyar C, İcra ve İflas Kanunu Şerhi: El Kitabı (İİK 1-370): 1-2 Cilt (2. Bası, Turhan 2012). google scholar
 • Üstündağ S, İcra Hukukunun Esasları (Baştan Sona Gözden Geçirilmiş ve 4949 sayılı Kanun Hükümleri Göz Önünde Tutulmak Suretiyle, Yenilenmiş 8. Bası, 2004) (İcra Hukuku). google scholar
 • Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, C I-II (Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Bası, Nesil 2000) (Usul). google scholar
 • Velidedeoğlu HV ve Özdemir R, Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel) (Olgaç 1987). google scholar
 • von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1-2 (Çev Cevat Edege) (Olgaç 1983). google scholar
 • van Dongen, EGD and Verdam HP, ‘The Delopment of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law (2016) 12 Utrecht L Rev 61-74 google scholar
 • Yavuz N, Türk Borçlar kanununun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, Adalet 2012) (Değişiklikler ve Yenilikler). google scholar
 • Yavuz N, Borçlar Hukuku El Kitabı (1. Bası, Adalet 2018) (Borçlar). google scholar
 • Yıldırım MK ve Deren-Yıldırım N, İcra ve İflas Hukuku (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Bası, Beta 2016). google scholar
 • Yılmaz E, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (2. Bası, Yetkin 2013) (Şerh C I). google scholar
 • Yılmaz E, ‘Dünden Bugüne İcra ve İflas Kanunumuz’ (2003) 11(3-4) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9-45 (İcra ve İflas Kanunumuz). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Işık, S. (2021). Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers. Istanbul Law Review, 79(4), 1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


AMA

Işık S. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers. Istanbul Law Review. 2021;79(4):1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


ABNT

Işık, S. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 79, n. 4, p. 1169-1229, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Işık, Serpil,. 2021. “Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers.” Istanbul Law Review 79, no. 4: 1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


Chicago: Humanities Style

Işık, Serpil,. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers.” Istanbul Law Review 79, no. 4 (Sep. 2022): 1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


Harvard: Australian Style

Işık, S 2021, 'Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers', Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, pp. 1169-1229, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


Harvard: Author-Date Style

Işık, S. (2021) ‘Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers’, Istanbul Law Review, 79(4), pp. 1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 (28 Sep. 2022).


MLA

Işık, Serpil,. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers.” Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, 2021, pp. 1169-1229. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


Vancouver

Işık S. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers. Istanbul Law Review [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];79(4):1169-1229. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003 doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0003


ISNAD

Işık, Serpil. Impact of Situations Where the Party Incurring Damages Does Not Use the Opportunity to Cancel the Faulty Transaction within the Context of the Legal Liability of Enforcement and Bankruptcy Department Officers”. Istanbul Law Review 79/4 (Sep. 2022): 1169-1229. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0003TIMELINE


Submitted11.11.2021
First Revision29.06.2020
Last Revision10.11.2021
Accepted04.05.2020
Published Online31.12.2021

SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.