Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2022.80.1.0009   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.1.0009    Full Text (PDF)

Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms

Tolga ŞirinNecdet Umut Orcan

The Turkish Constitution provides that in case of a conflict, concerning fundamental rights and freedoms, between international treaties and national laws, the international treaty should prevail. This obligation requires the national decision-makers to directly implement the applicable international norms, despite these norms being made in a foreign language. The implementation of these international norms poses several practical difficulties, which have been grossly overlooked in Turkish literature. This article deals with three such significant problems. The first problem is finding the appropriate norm to implement, among the myriad of international legal sources. The second problem is the procedure of translating binding international norms into Turkish. The third is the process of rectifying the incomplete or inaccurate official translations of international treaties. It is propounded that these problems can be solved by introducing two new mechanisms, one facilitating the practitioners’ access to relevant international norms and one monitoring their compliance with these norms. It is further argued that the principle of iura novit curia also applies to laws made in a foreign language, and domestic decision-makers should be allowed to use their language proficiency. For those lacking that proficiency, an autonomous and independent national human rights institution should undertake the task of swiftly translating the relevant international norms into Turkish. 

DOI :10.26650/mecmua.2022.80.1.0009   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.1.0009    Full Text (PDF)

İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukukta Uygulanmasının Önündeki Pratik Güçlükler: İlgili Uluslararası Normu Bulma ve Türkçeleştirme Sorunu

Tolga ŞirinNecdet Umut Orcan

Hukuk uygulamacılarının Anayasa’nın madde 90/son hükmü gereğince bir uluslararası sözleşme hükmünü ve bu hükme anlamını veren uluslararası organların kararlarını “esas alması”, köken itibarıyla yabancı dilde kaleme alınmış olan bir normun ulusal hukukta uygulanması anlamına gelir. Ancak uluslararası hukukun iç hukukta uygulanmasında, Türkiye öğretisinde büyük ölçüde ihmal edilmiş pek çok teknik güçlük bulunmaktadır. Bu makalede uygulamacıların çok sayıda uluslararası hukuk kaynağı arasından yararlanmaları gereken hukuku nasıl bulacağı; yabancı dilde verilmiş bir bağlayıcı mahkeme kararının hangi usulle Türkçeye çevrilip uygulanacağı, resmî çevirilerdeki eksiklik ve yanlışlıklar gibi sorunlar üç başlık altında ele alınmaktadır. Makalede uygulanması gereken uluslararası hukuku bulabilme sorununa çözüm olarak ulusal hukuku esas alan ve ilgili kararları özlü biçimde yansıtan çevrim içi bir şerh çalışması önerilmektedir. Yine her kararın gereğinin AYM, diğer yargı kolları, yasama ve yürütme tarafından yerine getirilip getirilmediğini sınayan şeffaf bir sistem kurmak da bir diğer yararlı yöntem olacaktır. Makalede ayrıca “yargıç, hukuku resen uygular” (“iura novit curia”) ilkesinin yabancı dildeki bağlayıcı mahkeme kararları için de geçerli olduğu savunulmaktadır. Dolayısıyla uluslararası mahkeme kararlarını anlayıp uygulayabilecek dil bilgisine sahip yargıçlar, bu bilgilerinden yararlanabilmelidir. Yabancı dil bilgisine sahip olmayan yargıçlar için kararların Türkçeleştirilmesi gereğinde ise, ideal olarak, Paris İlkeleri’ne göre akreditasyon almış özerk/bağımsız bir ulusal insan hakları kurumu tarafından yerine getirilmelidir. Bu itibarla çalışmada henüz uluslararası akreditasyonu olmayan ulusal insan hakları kurumumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Paris İlkeleri’ne uygun olarak yeniden biçimlendirilmesi ve işleyişinin bu ilkelere uygun hâle getirilmesi gereğinin altı çizilmektedir. 


EXTENDED ABSTRACT


As a constitutional mandate, the legal decision-makers in Turkey have a clear obligation to directly implement certain international norms in the domestic law system. The meaning and scope of this obligation have been subject to broad debate. However, the practical aspect of this implementation has been mostly overlooked. Against this backdrop, this article focuses on the practical challenges in implementing international law in the domestic law system. In this regard, there are three major problems. The first is the problem of finding the appropriate international norm. Like other modern states, Turkey’s international legal obligations are fast increasing, and these usually carry human rights aspects. It is unrealistic to expect all decision-makers to be familiar with all aspects of a significant number of international obligations. While international treaties ratified by Turkey are, as a rule, published in the Official Gazette, the decisions of the treaty bodies are not. These decisions are hard to find since the websites of treaty bodies are highly complicated, especially for those not particularly familiar with their systems. This article suggests that the problem may be solved by introducing an online commentary that captures the essence of all relevant international norms while being written from a national law perspective. Another useful step to address this problem would be introducing a transparent mechanism to examine the legislative, executive, and judicial organs’ levels of compliance with the international norms. The second problem is related to the first but reflects a different challenge for the decision-maker: that official translations of certain international treaties include several errors. Some of these translation errors are important enough to negatively affect the decisions. Whether a Turkish judge or a legal practitioner can use their linguistic proficiencies to rectify such mistakes is not clear. Our solution to this is included in our solution to the third problem, which is the difficulty of understanding and implementing the treaty body decisions made in a foreign language. As mentioned, most of these decisions are not translated into Turkish, and it is not clear whether Turkish judges and prosecutors can directly implement a treaty body decision made in a foreign language by resorting to their linguistic proficiencies. In this article, four different ways of implementing international norms made in a foreign language in domestic law are examined: a) the decision-makers making use of their linguistic proficiencies; b) resorting to a certified translator; c) resorting to a court expert’s report; and d) asking for an official translation from the relevant ministry. While it is acknowledged that all of these methods are applicable, each has its disadvantages. This problem can be addressed by resorting to the iura novit curia principle. If the national decision-makers have the language proficiency they need to understand and implement the international norms in question, they should be allowed to use this knowledge. It is thus argued that the principle of iura novit curia (“the judge knows the law”) applies to international law. If the judges in question do know the international law, they should be free to implement the law without having to ask for a translation from the ministry, a certified translator, or a court’s expert. For others who do not have sufficient linguistic proficiency, the relevant international norms should be translated into Turkish. Ideally, it is argued, an autonomous and independent national human rights institution accredited as complying with the Paris Principles should undertake this task. Accordingly, the structure and functioning of the Turkish Human Rights and Equality Institution, the yet-to-be-accredited national human rights institution in Turkey, should be reformed following the Paris Principles. 


PDF View

References

 • Akcan R, ‘Bilirkişilik Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Tespitler’ (2015) 2 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 653-664 google scholar
 • Akıncı Z, Milletlerarası Özel Hukuk (Vedat Kitapçılık 2020) google scholar
 • Akil C, ‘Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi’ (2008) 57(3) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1-32 google scholar
 • Albayrak H, ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Türk Kamu Yönetiminin Denetimindeki Yeri ve İşlevi’ (2020) 31(119) Sayıştay Dergisi 129-153 google scholar
 • Albayrak M, Ceza Muhakemesi Kanunu “Öz Kitap” (Adalet Yay 2015) google scholar
 • Bakırcı K, ‘İstanbul Sözleşmesi’ (2015) 73(4) Ankara Barosu Dergisi 133-204 google scholar
 • Cohen M, ‘On the Linguistic Design of Multinational Courts: The French Capture’ (2016) 4 ICON 498-517 google scholar
 • Çelik E, ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması’ (1988) 9(1-3) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 47-56 google scholar
 • Çelikel A ve Erdem BB, Milletlerarası Özel Hukuk (16. Bası, Beta Yay 2020) google scholar
 • Doğan V, Milletlerarası Özel Hukuk (6. Bası, Savaş Yay 2020) google scholar
 • Gemalmaz MS, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, Cilt I-II (Legal Yayıncılık 2011) google scholar
 • Geisler W, ‘Zur Ermittlung auslandischen Rechts durch Beweis im Prozess’ (1978) 91(2) Zeitschrift für Zivilprozess 176 google scholar
 • Gül İI ve Karan U, Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Usul, İzleme ve Belgeleme (Bilgi Üniversitesi Yayınları 2011) google scholar
 • Güneş B, ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile Getirilen Yenilikler’ (2017) 3(1) PressAcademia Procedia 350-357 google scholar
 • Karagöz EC, ‘Kadın-Erkek Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Türkiye Eşitlik ve İnsan Hakları Kurumu’nun Yetkileri’ (2016) 32 Yasama Dergisi 21-40 google scholar
 • Kjsr AL, ’Translation of Judgments of the European Court of Human Rights into non-Official Languages: The Politics and Practice of European Multilingualism’ in Kjsr AL and Lam J (eds), Language and Legal Interpretation in International Law (OUP 2020) google scholar
 • Kinports K, ‘Heien’s Mistake of Law’ (2016) 68(1) Alabama Law Review 121-177 google scholar
 • Korkut BE, İnsan Hakları İhlalleri Başvuru Cevapları Raporu (TCPS Kitaplığı 2020) google scholar
 • Kök AN, ‘6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Neler Getirdi?’ (2017) 10 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 445-454 google scholar
 • Lorenz F, “Revisibilitat der Ermittlung auslandischen Rechts”, Zeitschrift für Zivilprozess, 97(4), 1984 google scholar
 • Mercek H, ‘Ceza Muhakemesinde Bilirkişilik’ (Selçuk Üniversitesi 2011) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi google scholar
 • Meriç A, Erkuş H ve Kaygusuzoğlu M, ‘Bilirkişilik Müessesesinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Muhasebe Meslek Mensupları ve Hakimlerin Algısı Üzerine Bir Araştırma’ (2016) 71 Muhasebe ve Finansman Dergisi 23-48 google scholar
 • Nomer E, Devletler Hususî Hukuku (20. Bası, Beta Yay 2013) google scholar
 • ---ve Şanlı C, Devletler Hususi Hukuku (12. Bası, Beta Yay 2003) google scholar
 • Odyakmaz Z, Keskin B ve Deniz Y, ‘6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme-1’ (2016) 7 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 721-761 google scholar
 • Orhan EA, ‘Methods Used in the Turkish Translation of Legal Terminology in the Judgments of the European Court of Human Rights’ (Hacettepe Üniversitesi 2017) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi google scholar
 • Özçelik V, ‘Yabancı Hukukun Uygulanmasında Taraf Rolleri’ (2020) 10(1) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 190-220 google scholar
 • Öztürk B et al, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku (Seçkin Yayıncılık 2016) google scholar
 • Polat M, ‘Akademisyenlerin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) İçeriği ve Ket Vurma Etkisine İlişkin Görüşleri’ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2017) Yayımlanmamış Doktora Tezi google scholar
 • Pym A, Grin F, Sfreddo C ve Chan ALJ, The status of the Translation Profession in the European Union (EU Publication 2012) google scholar
 • Sevük HY, ‘Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik’ (2006) 64(1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 49-107 google scholar
 • Şanlı C, Esen E ve Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (9. Bası, Beta Yay 2021) google scholar
 • Şenel ÖD, ‘Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında Bilirkişilik’ (İstanbul Üniversitesi 2015) Yayımlanmamış Doktora Tezi google scholar
 • Şirin T, ‘İnsan Haklarının ve Temel Hakların Korunması İçin Sözleşme’nin Türkçe Çevirisi Sorunu’ (2021) 9(1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi 1-64 google scholar
 • Türk HS, ‘Bilirkişilik’ (2000) 91 Adalet Dergisi 1-5 google scholar
 • Uysal NM, Çevirmenlikte Meslekleşme ve Çevirmen Sertifikasyonu (Gece Kitaplığı 2017) google scholar
 • Yaşar TN, ‘Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması’ (2013) 33(2) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 75-114 google scholar
 • Yöney C, Yabancı Hukukun Uygulanması (On İki Levha Yay 2018) google scholar
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları google scholar
 • Abdulaziz, Cabales v Balkandali (İHAM) nos. 9214/80, 9473/81 ve 9474/81, 28.05.1985 google scholar
 • Altuğ Taner Akçam v Türkiye (İHAM) no. 27520/07, 25.10.2011 google scholar
 • Artico v İtalya (İHAM) no. 6694/74, 13.5.1980. google scholar
 • Aydın Tatlav v Türkiye (İHAM) no. 50692/99, 02.05.2006 google scholar
 • Castells v İspanya (İHAM) no. 11798/85, 23.04.1992 google scholar
 • Çakır ve diğerleri v Türkiye (İHAM) no. 25747/09, 04.06.2013 google scholar
 • Gedikli v Türkiye (İHAM) no. 42413/09,16.01.2018 google scholar
 • Golder v İngiltere (İHAM) no. 4451/70, 21.2.1975 google scholar
 • Handyside v Birleşik Krallık (İHAM) no. 5493/72, 7.12.1976 google scholar
 • Karaçay v Türkiye (İHAM) no. 6615/03, 27.03.2007 google scholar
 • Kokkinakis v Yunanistan (İHAM) no. 14307/88, 03.12.1991 google scholar
 • Leyla Şahin v Türkiye [BD] (İHAM) no. 44774/98, 10.11.2005 google scholar
 • Marckx v Belçika (İHAM) no. 6833/74, 13.06.1979 google scholar
 • Metis Yayıncılık Limited Şirketi ve Sökmen v Türkiye (İHAM) no. 4751/07, 20.06.2017 google scholar
 • Oruç v Türkiye (İHAM) no. 33620/02, 21.12.2006 google scholar
 • Selahattin Demirtaş (2) v Türkiye [BD] (İHAM) no. 14035/17, 22.12.2020 google scholar
 • Sodan v Türkiye (İHAM) no. 18650/05, 02.02.2016 google scholar
 • Taşkın ve diğerleri v Türkiye (İHAM) no. 46117/99, 10.11.2004 google scholar
 • Ülger v Türkiye (İHAM) no. 25321/02, 26.06.2007 google scholar
 • Yerel Mahkeme Kararları google scholar
 • Danıştay Kararı - İDDK, E. 2007/127 K. 2010/28 T. 14.1.2010 google scholar
 • Danıştay Kararı - 2. D., E. 2016/4732 K. 2017/7493 T. 29.11.2017 google scholar
 • Danıştay Kararı - 5. D., E. 2016/1543 K. 2016/906 T. 24.2.2016 google scholar
 • Danıştay Kararı - 7. D., E. 2016/3082 K. 2018/5468 T. 3.12.2018 google scholar
 • Danıştay Kararı - 10. D., E. 2010/9929 K. 2014/3373 T. 26.5.2014 google scholar
 • Danıştay Kararı - 13. D., E. 2013/1727 K. 2014/377 T. 26.11.2014 google scholar
 • Danıştay Kararı - 13. D., E. 2013/2894 K. 2014/4670 T. 31.12.2014 google scholar
 • Yargıtay Kararı - HGK, E. 2004/664 K. 2004/719 T. 15.12.2004 google scholar
 • Yargıtay Kararı - HGK, E. 2010/4 K. 2010/56 T. 3.2.2010 google scholar
 • Yargıtay Kararı - HGK, E. 2014/889 K. 2015/2011 T. 30.9.2015 google scholar
 • Yargıtay Kararı - 4. CD., E. 1999/617 K. 1999/2108 T. 3.3.1999 google scholar
 • Yargıtay Kararı - 8. CD., E. 2014/27832 K. 2015/9649 T. 17.2.2015 google scholar
 • Yargıtay Kararı - 13. HD., E. 2017/6251 K. 2019/3965 T. 26.3.2019 google scholar
 • Yargıtay Kararı - 18. CD., E. 2018/1978, K. 2019/13554 T. 1.10.2019 google scholar
 • Yabancı Mahkeme Kararları google scholar
 • Heien v North Carolina 135 S. Ct. 530 (2014) google scholar
 • Lambert v California 335 US 225 (1957) google scholar
 • United States v Freed 401 US 601 (1971) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şirin, T., & Orcan, N.U. (2022). Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms. Istanbul Law Review, 80(1), 273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


AMA

Şirin T, Orcan N U. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms. Istanbul Law Review. 2022;80(1):273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


ABNT

Şirin, T.; Orcan, N.U. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 80, n. 1, p. 273-297, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Şirin, Tolga, and Necdet Umut Orcan. 2022. “Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms.” Istanbul Law Review 80, no. 1: 273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


Chicago: Humanities Style

Şirin, Tolga, and Necdet Umut Orcan. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms.” Istanbul Law Review 80, no. 1 (May. 2023): 273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


Harvard: Australian Style

Şirin, T & Orcan, NU 2022, 'Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms', Istanbul Law Review, vol. 80, no. 1, pp. 273-297, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


Harvard: Author-Date Style

Şirin, T. and Orcan, N.U. (2022) ‘Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms’, Istanbul Law Review, 80(1), pp. 273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009 (28 May. 2023).


MLA

Şirin, Tolga, and Necdet Umut Orcan. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms.” Istanbul Law Review, vol. 80, no. 1, 2022, pp. 273-297. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


Vancouver

Şirin T, Orcan NU. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms. Istanbul Law Review [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];80(1):273-297. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009 doi: 10.26650/mecmua.2022.80.1.0009


ISNAD

Şirin, Tolga - Orcan, NecdetUmut. Practical Challenges in Implementing Human Rights Treaties in National Law: Problems of Finding and Translating Relevant International Norms”. Istanbul Law Review 80/1 (May. 2023): 273-297. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.1.0009TIMELINE


Submitted20.05.2021
Accepted18.03.2022
Published Online15.04.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.