Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0004   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0004    Full Text (PDF)

The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement

Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

A lifetime maintenance agreement is a reciprocal agreement. Therefore, the transfer of an estate or individual assets to a settlor made by a beneficiary is not subject to abatement and cannot be added to a decedent’s assets according to Article 565 of the Turkish Civil Code. However, sometimes, a lifetime maintenance agreement can accompany a donation agreement. The resulting agreement can then be defined as a mixed gift. In this context, only the gratuitous part of the agreement would be subject to abatement. The majority of cases related to abatement of the lifetime maintenance agreement relate to the alienation made by the beneficiary with the obvious intent of circumventing the existing limitations on his or her testamentary freedom. There is an obvious intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) when he transfers an estate or individual assets when he is aware of the violation of the requirements for a compulsory portion for heirs with such a transfer. According to the Turkish Court of Cassation, for instance, the beneficiary intends to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) if he is not in need of special care at the beginning of the contract period. Additionally, according to the Turkish Court of Cassation, the beneficiary also obviously intends to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) if the beneficiary transfers all or most of his assets to the settlor. If there is an imbalance between the obligations of the beneficiary and the settlor, the Turkish Court of Cassation considers the beneficiary’s intent to violate the compulsory portion (the statutory entitlement). However, no single criterion, among those which have been found by the Turkish Court of Cassation to show intent, is sufficient in and of itself to show the intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement). In order to determine the intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement), the criteria found by the Turkish Court of Cassation must be supported by additional evidence. In order to avoid abatement, the beneficiary may transfer his estate or individual assets with a fictitious transaction. In this context, the party challenging the donation must prove that the donation agreement, hidden behind the lifetime maintenance agreement, represents the agreement of the parties to a fictitious transaction in addition to demonstrating the beneficiary’s intent to violate the compulsory portion (the statutory entitlement).


DOI :10.26650/mecmua.2021.79.4.0004   IUP :10.26650/mecmua.2021.79.4.0004    Full Text (PDF)

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Kapsamında Bakım Alacaklısının Saklı Payı İhlal Kastı ile Yaptığı Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi

Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir. Bu bakımdan ölünceye kadar bakma sözleşmesi uyarınca bakım borçlusuna yapılmış olan devirlerin Türk Medeni Kanunu’nun (MK) 565. maddesi uyarınca terekeye eklenerek tenkisi mümkün değildir. Zira sağlararası bir kazandırmanın MK m. 565 gereğince tenkis edilebilmesi için karşılıksız bir kazandırma olması gerekmektedir. Ancak ölünceye kadar bakma sözleşmesi kimi durumlarda bağışlama sözleşmesi ile bir arada bulunabilir ve karma bağışlama niteliğini haiz olabilir. Bu durumda sözleşmenin karşılıksız olan kısmı tenkise tabi olacaktır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tenkisi bakımından uygulamada en çok karşımıza çıkan husus bakım alacaklısının bu sözleşme kapsamında saklı payı ihlal kastı ile gerçekleştirmiş olduğu devirlerdir. Saklı payı ihlal kastının varlığından bahsedilebilmesi için bakım alacaklısının sağlararası kazandırmayı yaparken saklı paylı mirasçılarının haklarını ihlal edebileceğini bilmesine rağmen söz konusu kazandırmayı yapması gerekmektedir. Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlarda bakım alacaklısının ölünceye kadar bakma sözleşmesini kurarken özel bakım ihtiyacı içerisinde olmaması, bakım alacaklısı ile bakım borçlusunun edimleri arasında dengesizlik bulunması ya da bakım alacaklısının malvarlığının büyük bir kısmı veya tamamını bakım borçlusuna devretmesi hallerinde çoğunlukla bakım alacaklısının saklı payı ihlal kastının varlığından bahsedilmektedir. Oysaki söz konusu hususların varlığı tek başına doğrudan bakım alacaklısının saklı payı ihlal kastı ile hareket ettiğini göstermez. Bakım alacaklısının saklı payı ihlal kastından bahsedilebilmesi için söz konusu kriterler başkaca delillerle de desteklenmelidir. Bakım alacaklısı, saklı payı ihlal kastı ile hareket ettiği kimi durumlarda gerçekleştirmiş olduğu devrin tenkisini engellemek için muvazaalı işlemlere başvurabilir. Bu durumda bakım alacaklısının saklı payı ihlal kastının yanı sıra ölünceye kadar bakma sözleşmesinin altında gizlenmiş olan bir bağışlama sözleşmesinin varlığı ve tarafların muvazaa anlaşması kanıtlanarak söz konusu sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirilmiş olan devrin geçersizliğinin talep edilmesi mümkündür.


EXTENDED ABSTRACT


According to Article 611 of Turkish Code of Obligations (TCO) Number 6098, a lifetime maintenance agreement is a contract through which the beneficiary undertakes to transfer an estate or individual assets to the settlor in return for an undertaking to provide maintenance and care for the beneficiary’s lifetime. In this context, the primary obligation of the settlor is to provide the beneficiary with maintenance and care for life. On the other hand, the main obligation of the beneficiary is to transfer an estate or individual assets to the settlor.

According to Article 565 of Turkish Civil Code (TCC) Number 4721, inter vivos gifts are added to the deceased’s estate and are subject to abatement. A lifetime maintenance agreement, on the other hand, is a reciprocal agreement; therefore, the transfer of an estate or individual assets to the settlor made by the beneficiary is not subject to abatement and cannot be added to the deceased’s assets. However, sometimes, the lifetime maintenance agreement can be accompanied by a donation agreement. The resulting agreement can then be defined as a mixed gift. In this context, the gratuitous portion of the gifts provided under the agreement is subject to abatement.

The majority of cases related to abatement of a lifetime maintenance agreement relate to the alienation made by the beneficiary with the obvious intent to circumvent the limitations on his or her testamentary freedom. An obvious intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) can be found when the beneficiary transfers an estate or individual assets when he is aware of the violation of the compulsory portion of certain heirs by virtue of this transfer. However, there is no obvious intent if the beneficiary has no heirs entitled to the compulsory portion (the statutory entitlement) at the time of the transfer.

The Turkish Court of Cassation has set forth some criteria regarding the intent to violate the compulsory portion in the context of the lifetime maintenance agreement. According to the Court, for instance, the beneficiary will be found to have an intent to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) if the beneficiary is not in need of special care at the inception of the contract period. In addition to the established criteria, according to the Court of Cassation, the beneficiary shows an intent to violate the compulsory portion (the statutory entitlement) if the beneficiary transfers all or most of his assets to the settlor. If there is an imbalance between the obligation of the beneficiary and those of the settlor, the Turkish Court of Cassation considers the intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement). However, no one of the established criteria is deemed solely sufficient to show the beneficiary’s intent to violate the compulsory portion (the statutory entitlement). In order to establish the intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement), the criteria found by Turkish Court of Cassation must be supported by additional evidence.

As mentioned previously, according to TCO Article 565, the alienations made by the beneficiary with the obvious intent to circumvent the limitations on his or her testamentary freedom are subject to abatement. In order to avoid abatement, the beneficiary may transfer his estate or individual assets with a fictitious transaction. In such a case, the transfer of the estate and individual assets made within the context of a lifetime maintenance agreement is not valid. Any one of the heirs entitled to the compulsory portion can claim against the fictitious contract. In this context, the heir making the claim must prove that the donation agreement, hidden behind the lifetime maintenance agreement, represents the agreement of the parties regarding a fictitious transaction in addition to proving the intent of the beneficiary to violate the compulsory portion (the statutory entitlement).


PDF View

References

 • Acabey B, “Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaası”, Tuğçe Tuzcuoğlu ve A. Hulki Cihan (eds), Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildirileri 8-9 Kasım 2018 (On İki Levha 2019) 471-487. google scholar
 • Akartepe A, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, (Vedat 2010). google scholar
 • Akbıyık C, Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri (Alfa 1997). google scholar
 • Akipek Öcal Ş, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi”, (2018) 6(1) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 83-91. google scholar
 • Akkök S, Türk Hukuku’nda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar, (On İki Levha, 2020). google scholar
 • Antalya G ve Sağlam İ, Miras Hukuku (4. Baskı, Seçkin 2019). google scholar
 • Arık F, “Ölünceye Kadar Bakma Akdi”, (1959) 3 Adliye Dergisi 277-377. google scholar
 • Ayan M, Miras Hukuku, (10. Baskı, Adalet 2020). google scholar
 • Aydın Ünver T, “Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan Kazandırmaları”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, (Filiz 2011) 111-146. google scholar
 • Bauer T, Basler Kommentar Obligationenrecht I Art. 1-529, Herausgeber: Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Wolfgang Wiegand, (6. Auflage, Helbing Lichtenhahn 2015). google scholar
 • Bilge N, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri (Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 1971). google scholar
 • Brigitta K, Präjudizienbuch OR Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015) (Schulthess Verlag, 2016). google scholar
 • Bucher E, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, (3. Auflage, Schulthess 1988). google scholar
 • Çabri S, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt-I (On İki Levha, 2018). google scholar
 • Dalamanlı L, Tatbikatta Satış Vaadleri Ölünceye Kadar Bakma ve Miras Taksim Sözleşmeleri (Kazancı 1980). google scholar
 • Demirsatan B “İrade Beyanlarının Yorumlanması Bakımından Muvazaa”, (2020) 26 (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 1220-1241. google scholar
 • Durak Y, “Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi”, 2015 1(1) Başkent Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi 265-299. google scholar
 • Dural M ve Öz T, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku (Filiz 2019). google scholar
 • Eren F, Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası (Sevinç 1973). google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Özel Hükümler (8. Baskı, Yetkin 2020). google scholar
 • Eren F ve Yücer Aktürk İ, Türk Miras Hukuku, (3. Baskı, Yetkin 2020). google scholar
 • Eviz E, Muris Muvazaası (On İki Levha, 2019). google scholar
 • Frédéric K, Präjudizienbuch OR Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2015), Herausgeber: Peter Gauch/Viktor Aepli/Hubert Stöckli (Neunte Auflage, Schulthess, 2016). google scholar
 • Günay E, Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar (3. Baskı, Seçkin 2020). google scholar
 • İmre Z ve Erman H, Miras Hukuku (15. Basım, Der 2021). google scholar
 • İnan AN, Ertaş Ş ve Albaş H, Miras Hukuku (10. Bası, Seçkin 2019). google scholar
 • Karayalçın Y, Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması mı? (Turhan 2000). google scholar
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Miras Hukuku (3. Bası, Filiz 1987). google scholar
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, (4üncü Bası’dan 7inci Tıpkı Bası, Filiz 2017). google scholar
 • Kocayusufpaşaoğlu N, Miras Hukuku 2. ve 3. Basılara Ek Kitap, (Filiz 1992). google scholar
 • Köprülü B, Miras Hukuku Dersleri, (2. Bası, Fakülteler 1985). google scholar
 • Marco B, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft Art. 319-529 OR 3. Auflage, Schulthess 2016). google scholar
 • Mardin E, Ölünceye Kadar Bakma Mukavelesi, (Hukuk Fakültesi Mecmuasından Ayrı Bası, Kenan 1940). google scholar
 • Nar A, Türk Miras Hukukunda Tenkis, (On İki Levha 2016). google scholar
 • Oğuzman, MK, Miras Hukuku, (5. Bası, Filiz 1991). google scholar
 • Olgaç S, Ömür Boyunca Gelir Ölünceye Kadar Bakma Akdi (Olgaç 1978). google scholar
 • Öztan B, Miras Hukuku (11. Bası, Yetkin 2020). google scholar
 • Özuğur Aİ, Tenkis, Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları, (5. Baskı, Adalet 2015). google scholar
 • Piotet P, Schweizeriches Privatrecht, Vierter Band, Erbrecht, (Helbing & Lichtenhahn 1978). google scholar
 • Roland F, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht, Art. 457-640 ZGB (3. Auflage, Schulthess 2016). google scholar
 • Schaetzle M, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung Die einzelnen Vertragsverhæltnisse, 7. Teilband, (Zweite Auflage, Verlag Stampfli 1978) (Artikel 516-529 OR). google scholar
 • Serozan R ve Engin Bİ, Miras Hukuku (6. Baskı, Seçkin, 2019). google scholar
 • Serozan R, Baysal B ve Sanlı KC, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, (3. Bası, On İki Levha 2018). google scholar
 • Sert Sütçü S, Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları, (2. Baskı, Seçkin 2019). google scholar
 • Şahin T, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, (Seçkin 2019). google scholar
 • Tekdoğan A, “Sağlararası Tasarrufların Tenkisi”, (2017) 12 (133) Terazi Hukuk Dergisi 86-100. google scholar
 • Topuz M, “Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler” (2016) 15(2) İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt II) 709-727. google scholar
 • Tunçomağ K, Ölünceye Kadar Bakma Akdi (Ayyıldız 1959). google scholar
 • Turanboy KN, Mirasbırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki İşlemleri (Yetkin 2010). google scholar
 • Tüfek KG, Miras Hukukunda Tenkis ve İade Davaları (Olgaç 1977). google scholar
 • Vardar Hamamcıoğlu G, Taşınır ve Taşınmaz Mülkiyetini Konu Alan Bağışlama Sözleşmesi (2. Baskı, Adalet 2020). google scholar
 • Von Tuhr A, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt:1-2, Cevat Edege (Çev.), (Yargıtay 1983). google scholar
 • Wolf S, “Verfügungen unter Lebenden vs. «unzulässige» Umgehung der Verfügungsbeschränkung – wann greift die Herabsetzungsklage gemäss Art. 527 Ziff. 4 ZGB? ”2014 (150 ) Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 435-459. google scholar
 • Yannick M, Orell Füssli Kommentar ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch (3. Auflage, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Yılmaz S, Muris Muvazaası (Yetkin 2021). google scholar
 • Zevkliler A ve Gökyayla KE, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (20. Bası, Vedat 2020). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Dursun Karaahmetoğlu, Ş. (2021). The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement. Istanbul Law Review, 79(4), 1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


AMA

Dursun Karaahmetoğlu Ş. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement. Istanbul Law Review. 2021;79(4):1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


ABNT

Dursun Karaahmetoğlu, Ş. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 79, n. 4, p. 1231-1259, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Dursun Karaahmetoğlu, Şeyda,. 2021. “The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement.” Istanbul Law Review 79, no. 4: 1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


Chicago: Humanities Style

Dursun Karaahmetoğlu, Şeyda,. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement.” Istanbul Law Review 79, no. 4 (Sep. 2022): 1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


Harvard: Australian Style

Dursun Karaahmetoğlu, Ş 2021, 'The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement', Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, pp. 1231-1259, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


Harvard: Author-Date Style

Dursun Karaahmetoğlu, Ş. (2021) ‘The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement’, Istanbul Law Review, 79(4), pp. 1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004 (28 Sep. 2022).


MLA

Dursun Karaahmetoğlu, Şeyda,. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement.” Istanbul Law Review, vol. 79, no. 4, 2021, pp. 1231-1259. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


Vancouver

Dursun Karaahmetoğlu Ş. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement. Istanbul Law Review [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];79(4):1231-1259. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004 doi: 10.26650/mecmua.2021.79.4.0004


ISNAD

Dursun Karaahmetoğlu, Şeyda. The Abatement of Inter Vivos Transfers Made by a Beneficiary with the Intent to Violate the Compulsory Portion (The Statutory Entitlement) within the Scope of a Lifetime Maintenance Agreement”. Istanbul Law Review 79/4 (Sep. 2022): 1231-1259. https://doi.org/10.26650/mecmua.2021.79.4.0004TIMELINE


Submitted19.06.2021
First Revision10.09.2021
Last Revision13.09.2021
Accepted25.11.2021
Published Online31.12.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.