Research Article


DOI :10.26650/mecmua.2022.80.3.0006   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.3.0006    Full Text (PDF)

Early Performance in Consumer Contracts

Musa Furkan Şahin

Early performance describes performance before a contract’s due date. As a rule, a debtor can demand early performance of a debt according to Article 96 of the Turkish Code of Obligations. However, the counter to this rule can possibly be inferred from the terms or nature of a contract or circumstances. The rendering of an early performance is a valid performance. According to Article 96 of the Turkish Code of Obligations, the obligor is not entitled to apply a discount due to early performance. However, if a discount is regulated by law, agreed upon by the parties, or sanctioned by custom, the obligor is then entitled to apply a discount. In case of early performance, the creditor may demand early repayment compensation if this has been agreed upon in the contract. According to Law No. 6502 on Consumer Protection, early performance is allowed in installment sales, consumer credit, and housing finance contracts. Law No. 6502 on Consumer Protection regulated the occurrence of an early repayment reduction in case of early repayment. In case of early repayment, however, early repayment compensation may also come into question in accordance with Article 37 of Law No. 6502 on Consumer Protection. Early repayment compensation is only permitted in terms of housing finance contracts. In order to claim early repayment compensation, a housing finance contract must be present, a fixed interest rate must have been determined in the contract, early repayment compensation must be agreed upon in the contract, and the debt must be paid before the contractual maturity.

DOI :10.26650/mecmua.2022.80.3.0006   IUP :10.26650/mecmua.2022.80.3.0006    Full Text (PDF)

Tüketici Sözleşmelerinde Erken İfa

Musa Furkan Şahin

Erken ifa, borçlunun borcunu sözleşmede kararlaştırılan vadeden önce ifa etmesidir. Türk Borçlar Kanunu’nun 96. maddesinde borçlunun borcunu kural olarak erken ifa edebileceği düzenlenmektedir. Ancak sözleşmenin hükümlerinden, sözleşmenin özelliklerinden veya durumun gereğinden bunun aksi anlaşılabilir. Erken ifa gerçekleştiğinde geçerli bir ifa söz konusu olur. Bu sebeple, borçlu edimin iadesini isteyemez. Türk Borçlar Kanunu’nun 96. maddesine göre, erken ifa sebebiyle kural olarak indirim yapılmaz. Ancak kanun, sözleşme veya adet gereği erken ifa sebebiyle indirim yapılabilir. Erken ifa hâlinde, sözleşmede kararlaştırıldığı takdirde alacaklı, erken ödeme tazminatı talep edebilir. Erken ödeme tazminatı, alacaklının erken ifa sebebiyle alacağında indirim yaptığı takdirde uğradığı zararın kısmen telafi edilmesi için talep ettiği bedeldir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da taksitle satış, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde erken ifaya izin verilmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bu sözleşmelerde borçlunun borcunu erken ödemesi hâlinde erken ödeme indiriminin yapılacağı düzenlenmektedir. Buna göre, borçlu borcunu erken ödediğinde faiz ve ek masraflar miktarınca indirim yapılması gerekir. İndirimin nasıl hesaplanacağı, her bir sözleşmenin yönetmeliğinde açıklanmıştır. Erken ödeme hâlinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 37. maddesine göre erken ödeme tazminatı gündeme gelebilir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da erken ödeme tazminatına sadece konut finansmanı sözleşmesinde izin verilmektedir. Erken ödeme tazminatının talep edilebilmesi için konut finansmanı sözleşmesi bulunması, sözleşmede sabit faiz oranının belirlenmesi, sözleşmede erken ödeme tazminatının açıkça kararlaştırılması ve borcun sözleşmede kararlaştırılan ifa zamanından önce ödenmesi gerekir. Erken ödeme tazminatının hesaplanması için öncelikle erken ödenen anapara miktarı hesaplanır. Ardından kalan vade otuz altı ayı aşıyorsa bu miktarın en fazla yüzde ikisi, aşmıyorsa bu miktarın en fazla yüzde biri erken ödeme tazminatı olarak talep edilebilir.


EXTENDED ABSTRACT


Early performance describes the performance before due date that has been agreed upon by the parties in a contract. According to Article 96 in the Turkish Code of Obligations, a debtor can, as a rule, submit early performance on the debt before the due date. The debtor may render early performance by renouncing the beneficial aspects of the situation.

The following exceptions to the possibility of early performance are stated in Article 96 of the Turkish Code of Obligations: (1) If the parties agree to terms prohibiting early performance in the contract, the debtor cannot render early performance. (2) Based on the nature of the contract, one may infer that early performance cannot be rendered. (3) In accordance with Article 96 of the Turkish Code of Obligations, circumstances may also prevent early performance.

In accordance with Article 96 of the Turkish Code of Obligations, no discount is applied as a rule in case of early performance. Although the debtor renounces the benefits of the maturity, the debtor cannot force the creditor to renounce any part of the claim. This rule should also apply to debts accruing interest because the creditor in this case expects to benefit from interest income and the time of performance. However, Article 96 of the Turkish Code of Obligations regulates that discounts can be made in accordance with law, contract, or custom.

In case of early performance, the parties may agree to pay early repayment compensation in order to compensate for the creditor’s loss of income due to the early repayment. The amount of early repayment compensation can be agreed upon in the contract. Meanwhile, the creditor may have the authority based on the contract to determine the amount of early repayment compensation. In this case, the creditor must act in good faith and adhere to the prohibition of rights abuse when determining the amount of early repayment compensation.

Provisions are found regarding early performance in installment sales (Article 20), consumer credit (Article 27), and housing finance (Article 37) from Law No. 6502 on Consumer Protection. According to these articles, a consumer can give early performance for a debt. Provisions about early performance are also present in the regulations of a contract (e.g., Regulation on Installment Sales Contracts, Consumer Credit Contracts Regulation, and Housing Finance Contracts Regulation).

Law No. 6502 on Consumer Protection states regarding early repayment provisions that, if the debtor pays his debt early, the debtor will be entitled to request an early repayment reduction. These provisions concerning early repayment reduction are intended to protect the consumer and are mandatory. How to calculate the reduction is explained in each contract’s regulations. If no provision is present in other regulations regarding this calculation, the relevant provisions in the Consumer Credit Contracts Regulation will be applied. If an early repayment is made on the installment date, the amount due for the installment is first subtracted from the total amount of the early repayment. If the repayment is made during the interim period, the amount of interest and additional expenses accrued since the due date of the previous installment is subtracted from the total amount of the early repayment. After subtracting these, the remaining amount is the early repayment of the capital. If the total amount of the capital is paid early, the early repayment reduction is the sum of the interest and additional costs that have not yet accrued. In case of partial early repayment, the interest and additional costs that will accrue for the part that have been paid early fall within the scope of the early repayment reduction.

Article 37 of the Law on Consumer Protection concerning regulations on the early repayment provisions for housing finance states that the parties are given the opportunity to agree for the debtor to pay early repayment compensation in case of early repayment. In order to claim the early repayment compensation, the housing finance contract must be valid, and a fixed interest rate must have been determined in the contract. In addition, in this contract, the ability to demand early repayment compensation in case the debtor submits early performance should be clearly stated and agreed upon in this contract. The calculation of the early repayment compensation is regulated in Article 11 of the Housing Finance Contracts Regulation. When calculating the early repayment compensation, the early repayment amount corresponding to the capital is found first, then the early repayment compensation is calculated at no more than 1% of the early paid amount of the capital for cases where the remaining maturity does not exceed 36 months. Apart from this case, compensation is calculated at no more than 2% of the early paid amount of the capital for cases where the remaining maturity exceeds 36 months.


PDF View

References

 • Akkanat H, ‘İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü’ iç Nami Barlas, Abuzer Kendigelen ve Suat Sarı (edr), Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan (Beta 2000) 1-49. google scholar
 • Atamer YM, Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması (On İki Levha 2016). google scholar
 • Aydoğdu M, Konut Finansman Sistemi (Mortgage), Sistemin Tüketici Hukukuna Etkileri ve Sistemde Yer Alan Menkul Kıymetler (Adalet 2010). (Konut) google scholar
 • Aydoğdu M, ‘Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri’ (2007) 9 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1-52. (‘Mortgage’) google scholar
 • Aydoğdu M, ‘Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri’ (2007) 9 (Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 553-632. (‘Etki’) google scholar
 • Barlas N, Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar (Kazancı Hukuk 1992). google scholar
 • Baygın C, Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukukî Sonuçları (Kazancı Hukuk 1997). google scholar
 • Baysal B, ‘Tüketici Kredisi (TKHK 22-31)’ iç M. Murat İnceoğlu (ed), Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (On İki Levha 2015) 273-325. google scholar
 • Becker H, ‘Art 81’ iç Hermann Becker (ed) Allgemeine Bestimmungen, Art 1-183 OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, BK - Berner Kommentar, Band/Nr VI/1 (3. Bası, Stämpfli Verlag 1945) 394-395. google scholar
 • Can B, ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Konut Finansmanına Yönelik Hükümleri’ (2014) 9 (89) Terazi Hukuk Dergisi 104-109. (‘Konut Finansmanı’) google scholar
 • Can B, İpotekli Konut Finansmanı Sistemi ve Tüketicinin Korunması (Seçkin 2014). (İpotekli) google scholar
 • Ceylan E, ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Tüketici Kredileri İle İlgili Yeni Düzenlemeler’ (2014) 88 (1) İstanbul Barosu Dergisi 61-80. google scholar
 • Çabri S, Konut Finansmanı Sözleşmeleri (On İki Levha 2010). google scholar
 • Çabri S, ‘Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı’ (2016) 11 (145-146) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 393-416. (‘Ticari Kredi’) google scholar
 • Çetiner B, ‘Konut Kredilerinde Erken Ödeme’ (2008) 6 (67) Legal Hukuk Dergisi 2283-2294. (‘Erken Ödeme’) google scholar
 • Çetiner B, ‘Konut Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Koşulları’ (2007) 5 (55) Legal Hukuk Dergisi 2155-2171. (‘Kuruluş’) google scholar
 • Değirmencioğlu N, ‘Konut Kredi Sözleşmelerinin Yeniden Finansmanı Halinde Erken Ödeme Ücretinin Talep Edilip Edilmeyeceği’ (2014) 3 (9) Banka ve Finans Hukuku Dergisi 221-238. google scholar
 • Demir R, Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satım Sözleşmeleri (Adalet 2013). google scholar
 • Eren F, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (25. Bası, Yetkin 2020). google scholar
 • Feyzioğlu FN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2. Cilt (2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları 1977). google scholar
 • Gezder Ü, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (Beta 1998). google scholar
 • Gönen D, ‘Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Erken Ödeme Ücreti’ (2013) 9 (105-106) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 145-167. google scholar
 • Gümüş MA, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Madde: 1 - 46) 1. Cilt (Vedat 2014). google scholar
 • Hatemi H ve Gökyayla KE, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (4. Bası, Vedat 2017). google scholar
 • Hatipoğlu G, Tüketici Hukukunda Erken İfa (On İki Levha 2019). google scholar
 • Havutçu A, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 1995). google scholar
 • Haznedar İM, ‘6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler’ (2014) 88 (3) İstanbul Barosu Dergisi 5-33. google scholar
 • İnceoğlu M, ‘Das neue türkische Verbraucherschutzgesetz’ (2016) Recht der Internationalen Wirtschaft 572-577. (‘Verbraucherschutzgesetz’) google scholar
 • İnceoğlu M, Taksitle Satımlarda Tüketicinin Korunması (Beta 1998). (Taksit) google scholar
 • Kara İ, Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku (Engin 2015). google scholar
 • Karakocalı A, ‘Konut Finansmanı Sözleşmeleri Kapsamında Tahsil Olunan Yeniden Yapılandırma Ücretinin Tüketici Hukuku Bakımından Yasal Dayanağının İncelenmesi’ (2015) 1 (2) Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 42-75. google scholar
 • Keskin AD, ‘Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkânsızlık’ (2007) 11 (1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 209-231. google scholar
 • Kılıçoğlu AM, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (22. Bası, Turhan 2018). google scholar
 • Kostkiewicz JK, ‘Art 81’ iç Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz ve Roland Fankhauser (edr), OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, OFK - Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch) (3. Bası, Orell Füssli Verlag 2016) 367-368. google scholar
 • Kurt LM, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü (Yetkin 2012). google scholar
 • Oğuzman MK ve Öz MT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. Cilt (18. Bası, Vedat 2020). google scholar
 • Oy O, Türkiye’de Mortgage Uygulaması, Konut Finansmanı Sistemi ve Ana Hatları ile Gayrimenkul Mevzuatı (Beta 2007). google scholar
 • Ozanoğlu HS, Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 1999). google scholar
 • Öksüz AG, Taksitle Satım Sözleşmesi (Seçkin 2016). google scholar
 • Özdemir G, Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri (Seçkin 2017). google scholar
 • Özel Ç ve Topcan U, ‘Tüketicinin Korunması Açısından Mevzuatta Getirilen Son Değişiklikler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmeleri’ (2014) 9 (Özel Sayı) Terazi Hukuk Dergisi 47-56. google scholar
 • Özmen ES ve Vardar Hamamcıoğlu G, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi (On İki Levha 2016). google scholar
 • Reisoğlu S, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler (23. Bası, Beta 2012). (Borçlar) google scholar
 • Reisoğlu S, ‘Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları’ (2007) (61) Bankacılar Dergisi 75-84. (‘Konut’) google scholar
 • Reisoğlu S, ‘Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik Öngören Taslak’ (2009) (69) Bankacılar Dergisi 50-72. (‘Tüketici’) google scholar
 • Schraner M, ‘Art 81’ iç Die Erfüllung der Obligationen, Art 68-96 OR, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art 1-529 OR), ZK - Zürcher Kommentar Band/Nr V/1e (3. Bası, Schulthess Juristische Medien 2000) 206-213. google scholar
 • Seliçi Ö, ‘Kesin Vadeli İşlemler’ (1968) 2 (3) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi 92-107. google scholar
 • Serozan R, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme (7. Bası, Filiz 2016). (İfa) google scholar
 • Serozan R, ‘Yeni Borçlar Kanunu’nda “İfa Zamanı” ve “Zamanında İfa Etmeme” Konularında Rastlanan Yenilikler’ iç Fevzi Şahlanan ve Ender Gülver (edr), İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 2011) 1072-1081. (‘İfa Zamanı’) google scholar
 • Şafaklı OV ve Şahin K, ‘Kelepçeleme Hükümlerinden Korunmaya Yönelik Düzenlemeler: KKTC Tüketici Kredisi Sözleşmesi Hükümlerinin TC ve AB Düzenlemeleri ile Karşılaştırılması’ (2017) 2 (10) Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 18-36. google scholar
 • Tekinay SS, Akman S, Burcuoğlu H ve Altop A, Tekinay Borçlar Hukuku (7. Bası, Filiz 1993). google scholar
 • Topaloğlu M, ‘Banka Kredilerinde Erken Ödeme’ (2010) (50) Terazi Hukuk Dergisi 53-73. (‘Banka’) google scholar
 • Topaloğlu M, ‘Konut Kredilerinde Erken Ödeme ve Yeniden Yapılandırma Ücreti’ iç Fehim Üçışık ve Hakan Tokbaş (edr), 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ses Çözümleri ve Makaleleri (Bilge 2013) 341-353. (‘Konut’) google scholar
 • Topaloğlu M, ‘Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası)’ (2008) 12 (1-2) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 185-221. (‘Mortgage’) google scholar
 • Tunçomağ K, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1. Cilt (5. Bası, Sermet 1972). google scholar
 • Üçer M, Alacaklının Temerrüdü (Turhan 2007). google scholar
 • Ünlütepe M, ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi’ (2014) (2) Ankara Barosu Dergisi 291-358. google scholar
 • Von Tuhr A (Çeviri: Edege C), Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı 1-2. Cilt (Yargıtay Yayınları 1983). google scholar
 • Weber RH, ‘Art 81’ iç Heinz Hausheer (ed), Die Erfüllung der Obligation, Art 68-96 OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, BK - Berner Kommentar Band/Nr VI/1/4 (2. Bası, Stämpfli Verlag 2005) 313-321. google scholar
 • Wullschleger P, ‘Art 81’ iç Andreas Furrer ve Anton K. Schnyder (edr), Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Art 1-183 OR, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (3. Bası, Schulthess Juristische Medien 2016) 495-497. google scholar
 • Yener MD, ‘6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Tüketici Kredileri Bakımından Getirdiği Yenilikler’ (2015) 7 (13) Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 409-436. google scholar
 • Yüce MB, Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı (Vedat 2015). google scholar
 • Yararlanılan İnternet Kaynakları: google scholar
 • Kazancı (kazanci.com.tr) google scholar
 • Yargıtay Karar Arama (karararama.yargitay.gov.tr) google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şahin, M.F. (2022). Early Performance in Consumer Contracts. Istanbul Law Review, 80(3), 881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


AMA

Şahin M F. Early Performance in Consumer Contracts. Istanbul Law Review. 2022;80(3):881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


ABNT

Şahin, M.F. Early Performance in Consumer Contracts. Istanbul Law Review, [Publisher Location], v. 80, n. 3, p. 881-924, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Şahin, Musa Furkan,. 2022. “Early Performance in Consumer Contracts.” Istanbul Law Review 80, no. 3: 881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


Chicago: Humanities Style

Şahin, Musa Furkan,. Early Performance in Consumer Contracts.” Istanbul Law Review 80, no. 3 (May. 2023): 881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


Harvard: Australian Style

Şahin, MF 2022, 'Early Performance in Consumer Contracts', Istanbul Law Review, vol. 80, no. 3, pp. 881-924, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


Harvard: Author-Date Style

Şahin, M.F. (2022) ‘Early Performance in Consumer Contracts’, Istanbul Law Review, 80(3), pp. 881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006 (28 May. 2023).


MLA

Şahin, Musa Furkan,. Early Performance in Consumer Contracts.” Istanbul Law Review, vol. 80, no. 3, 2022, pp. 881-924. [Database Container], https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


Vancouver

Şahin MF. Early Performance in Consumer Contracts. Istanbul Law Review [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];80(3):881-924. Available from: https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006 doi: 10.26650/mecmua.2022.80.3.0006


ISNAD

Şahin, MusaFurkan. Early Performance in Consumer Contracts”. Istanbul Law Review 80/3 (May. 2023): 881-924. https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0006TIMELINE


Submitted28.07.2021
Accepted10.08.2022
Published Online15.09.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.