Research Article


DOI :10.26650/oba.1177031   IUP :10.26650/oba.1177031    Full Text (PDF)

The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey

Ebubekir Keklik

The modern philosophical, scientific, and technological terms used in Western languages began to enter Turkish at the end of the 18th century. The introduction of modern medicine into Turkey, the emergence of new issues in the fields of law and politics, and the translations of Western astronomical, geographical, geological, and economic works into Turkish accelerated the introduction of terms related to these sciences into Turkish. Some of these terms entered daily language through the press and textbooks. However, these terms either passed into Ottoman Turkish as they were or saw everyone coin different terms for each foreign one. These made the books translated from Western languages very difficult to read and caused various semantic problems. For this reason, the need for a common terminology in philosophy and science became one of the issues on which Ottoman intellectuals focused. This issue was formally discussed for the first time during the Second Constitutional Era. In 1913, the Istılahat-ı İlmiye Encümeni [Committee for Scientific Terminology] was established in order to find the Turkish equivalents for many scientific terms and concepts in modern philosophy, science, and technology terms. The members of the committee included eminent scientists, philosophers, and thinkers of the period such as Emrullah Efendi, Rıza Tevfik, Salih Zeki, and Ziya Gökalp. At the same time, the Committee aimed to prepare a full-fledged Turkish dictionary of scientific terms for scientific words of Western origin. The committee was active until the beginning of 1919 and published three terminology dictionaries: one on philosophy, one on the arts, and one on the general sciences, the latter included only the terms that start with the letter A.

DOI :10.26650/oba.1177031   IUP :10.26650/oba.1177031    Full Text (PDF)

Modern Felsefe, Bilim ve Teknoloji Terimlerinin Türkiye’ye Girişi Çerçevesinde Istılahat-ı İlmiye Encümeni (1913-1919)

Ebubekir Keklik

Başta Fransızca olmak üzere, Batı dillerinde kullanılan modern felsefe, bilim ve teknoloji terimleri on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren Türkçeye girmeye başladı. Modern tıbbın Osmanlı ülkesine girmeye başlaması, hukuk ve siyaset alanında yeni terimlerin ortaya çıkışı, Batı dillerinde yazılan astronomi, coğrafya, jeoloji ve iktisatla ilgili eserlerin Türkçeye çevrilmesi, bu bilimlere ait terimlerin Türkçeye girişini hızlandırdı. Bu terimlerin bir kısmı basın-yayın ve ders kitapları yoluyla günlük konuşma diline de girdi. Ne var ki bu terimler Türkçeye ya aynen aktarılıyor ya da herkes yeni terimlere kendine göre bir karşılık buluyordu. Bu durum, hem Batı dillerinden tercüme edilen kitapların okunmasını çok zorlaştırıyor hem de çeşitli anlam karışıklıklarına sebep oluyordu. Bu sebeple ortak bir felsefe ve bilim diline duyulan ihtiyaç son dönem Osmanlı aydınlarının üzerinde önemle durdukları bir konu oldu. Bu konu ilk defa resmen II. Meşrutiyet döneminde ele alındı; bu dönemde doğrudan Maarif Nezareti tarafından, modern felsefe, bilim ve teknoloji terimlerine Türkçe karşılıklar bulmak ve tanımlar yapmak amacıyla 1913’te Istılahat-ı İlmiye Encümeni kuruldu. Üyeleri arasında Emrullah Efendi, Rıza Tevfik, Salih Zeki ve Ziya Gökalp gibi dönemin önde gelen bilim adamı, felsefeci ve düşünürlerinin bulunduğu Istılahat-ı İlmiye Encümeninin amacı Batı dillerinde kullanılan birçok bilimsel kavram ve terime Türkçe karşılıklar bulmak ve dört başı mamur bir Kamus-ı Istılahat hazırlamaktı. Encümen 1919 yılı başlarına kadar çalışmalarına aralıksız devam etti ve biri felsefeye, biri güzel sanatlara biri de genel bilimlere ait terimlerin bulunduğu üç farklı terimler sözlüğü yayımlandı. Sonuncusunda yalnızca A harfi ile başlayan terimler yer almaktaydı.


EXTENDED ABSTRACT


The modern terms in philosophy, science, and technology that are used in Western languages began to enter Turkish at the end of the 18th century. The introduction of modern medicine into Turkey, the emergence of new issues in the fields of law and politics, and the translation of Western astronomical, geographical, geological, and economic terms into Turkish accelerated the process. The intensification of relations with the West and the beginning of translations from Western languages, especially after the Tanzimat, led Ottomans to recognize many new concepts of Western origin. Some of these terms also entered daily language through the press and textbooks. However, these terms either passed into Turkish as they were, or several different terms ended up being coined in Turkish by various individuals for one individual Western term. These made the books translated from Western languages very difficult to read and caused a number of semantic problems. For this reason, the need for a common philosophical and scientific language became one of the issues on which Ottoman intellectuals focused. This issue was formally discussed for the first time during the Second Constitutional Era. In 1913, the Istılahat-ı İlmiye Encümeni [Committee for Scientific Terminology] was established in order to decide how to find the Turkish equivalents for the many new terms and concepts in modern philosophy, science, and technology.

The Committee for Scientific Terminology was established within the Ministry of Education under the chairmanship of Emrullah Efendi, a former Minister of Education. The Committee had to focus on coining Turkish terms related to fine arts, science, and technology, especially areas related to philosophy. According to the third article of the Committee’s regulations, the following branches of science were to be focused on for coining Turkish terms: philosophy, mathematics, physics, history, geography, natural sciences, medical sciences, law, politics, linguistics, military arts, navigation, literature, art, music, agriculture, engineering, technology, mechanical engineering, mining engineering, and industry. Experts from all branches of science took place on the Committee as members based on their fields of expertise.

In the beginning, the committee met once a week in the Darülfünun [University] library, with members being paid one lira for each meeting. In addition, a bonus of half a lira would be paid to members for each chapter published. The committee met every two weeks after 1917. Changes in members of the committee were observed to occur over time for various reasons. The chairman of the committee was elected by a secret election among the members. One of three members who received the most votes in the secret election was appointed by the Minister of Education as the chairman of the committee. Members who did not attend three consecutive meetings were deemed to have resigned, and new members were appointed according to their fields of expertise.

According to Rıza Tevfik, a member of the Committee for Scientific Terminology, the committee’s aim was to find Turkish equivalents for many scientific concepts and terms used in developed languages and to prepare a dictionary for Turkish scientific terms.

The committee examined ancient works in order to determine whether pre-existing Turkish equivalents could be found for the terms of Western origin. The members of the committee grew in number over time, with new members also joining the committee based on their field of expertise. The committee also endeavored to find terms regarding the military arts and religious sciences. The studies the Committee for Scientific Terminology carried out should also be noted to involve important steps that were taken toward creating a common scientific language in Turkey. However, the results expected from the committee’s work were not obtained, and no common scientific language could be established.

The Committee for Scientific Terminology continued its work without interruption until the beginning of 1919 and published three glossaries: one for philosophy, one for the arts, and one for general science. Why the committee did not publish other glossaries than the ones mentioned above is unclear. However, the committee members were known to be experts in all branches of science and to have deliberated on how to determine the scientific terms. The work of the committee officially ended on March 16, 1919.

The Committee for Scientific Terminology prepared the following three dictionaries: a dictionary of philosophy terms; a dictionary of art terms, and a dictionary of general science terms including only those starting with the letter A. 


PDF View

References

 • Arşiv Kaynakları / Archival Sources google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) google scholar
 • Maarif Nezareti Mektubî Kalemi Evrakı (MF.MKT.) 1199/15; 1201/12; 1213/95; 1191/51; 1201/63. google scholar
 • Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı (TS.MA.e) 1425/92; 1425/97. google scholar
 • Basılı Kaynaklar / Printed Sources google scholar
 • Aynî, Mehmet Ali. İntikad ve Mülahazalar - Dinî, Felsefî, Tasavvufî, Ahlakî ve Edebi. İstanbul: Orhaniye Matbaası, 1339. google scholar
 • Babanzâde Ahmed Naim. Mebâdî-i Felsefe’den Birinci Kitab İlmü’n-Nefs, Georges L. Fonsegrive’den Tercüme. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1331. google scholar
 • Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi, 2003. google scholar
 • Bilim ile Bilim Tarihi Arasında Salih Zeki. Editör Elif Baga. İstanbul: Ketebe, 2021. google scholar
 • Bölükbaşı, Rıza Tevfik. Biraz da Ben Konuşayım. Hazırlayan Abdullah Uçman. İstanbul: İletişim 1993. google scholar
 • Bölükbaşı, Rıza Tevfik. Mufassal Kamus-ı Felsefe. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1330. google scholar
 • Çelik, Hüseyin. Ali Suavi ve Dönemi. İstanbul: İletişim, 1994. google scholar
 • Ergin, Osman Nuri. İlim, Terbiye ve Sanat Müesseseleri Dolayısiyle Türkiye Maarif Tarihi, c. 3-4. İstanbul: Eser Matbaası, 1979. google scholar
 • Ertop, Konur. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Dil Sadeleşmesi.” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. 2: 333-340. İstanbul: İletişim, 1985. google scholar
 • Fazlıoğlu, İhsan. “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşumundaki Yeri ve Önemi.” Nazari Ufuk İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi içinde 195-253. İstanbul: Ketebe, 2022. google scholar
 • Istılahat-ı İlmiye Encümeni Tarafından Kamus-ı Felsefede Münderic Kelimât ve Tabirât İçin Vaz’ ve Tedvini Tensib Olunan Istılahat Mecmuasıdır. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1330. google scholar
 • Istılahat-ı İlmiye Encümeni Tarafından Sanayi-i Nefisede Mevcut Kelimât ve Tabirât İçin Vaz’ u Tedvini Tensib Olunan Istılahat Mecmuasıdır. Câmi’i Celal Esad. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1330. google scholar
 • İsmail Suphi Ethem. Ulum-ı Tabiiyye Lügati. Manastır: Beynelmilel Ticaret Matbaası, 1327-1911. google scholar
 • Kalafat, Şermin. “Kutadgu Bilig’de Geçen Bazı Hesap Terimleri.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/59 (2018): 138-152. google scholar
 • Kalafat, Şermin. “Kutadgu Bilig’de Geçen İki Matematik Terimi Hakkında: Cebr ü Mukâbel(e) ve ‘Aded-i cezrî.” Dil Araştırmaları 23 (2018): 159-172. google scholar
 • Kalafat, Şermin. “Uygur Sivil Belgelerindeki Hesapla İlgili Söz Varlığından Hareketle Uygurlarda Hesap Kavramı ve Kültürü.” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 7, 4 (2018): 2078-2118. google scholar
 • Kalafat, Şermin. “Türkçede Sıra Dışı Bir Matematik Teriminin Semantik Yolculuğu: Kara Cümle.” Turkish Studies 14, 4 (2019): 2425-2448. google scholar
 • Kamus-ı Istılahat-ı İlmiye. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1333. google scholar
 • Kara, İsmail. Bir Felsefe Dili Kurmak -Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi. İstanbul: Dergâh, 2016. google scholar
 • Karal, Enver Ziya. “Tanzimat’tan Sonra Dil Sorunu.” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. 2: 314-332. İstanbul: İletişim, 1985. google scholar
 • Korkmaz, Zeynep. Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Türk Dil Devrimi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1963. google scholar
 • Kushner, David. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu. Çeviren Rekin Ertem, Şevket Serdar Türet ve Fahri Erdem. İstanbul: Kesit, 2009. google scholar
 • Levend, Agâh Sırrı. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1972. google scholar
 • Lewis, Bernard. Müslümanların Avrupa’yı Keşfi. Çeviren İhsan Duru. İstanbul: Ayışığı, 2000. google scholar
 • Lewis, Geoffrey. Trajik Başarı -Türk Dil Reformu. Çeviren Mehmet Fatih Uslu. İstanbul: Paradigma, 2007. google scholar
 • Namık Kemal. “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir.” Tasvir-i Efkâr, 16 Rebiülâhir 1283: 1-2. google scholar
 • Önler, Zafer. “Divânü Lügâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de Tıp Terimleri.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 146-161. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Önler, Zafer. “Karahanlı Dönemi Metinlerinde İnançla İlgili Türkçe Terimler.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 166-176. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Önler, Zafer. “On Dört ve On Beşinci Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinin Dili ve Söz Varlığı.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 247-259. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Önler, Zafer. “On Dört ve On Beşinci Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinde Türkçe Bitki Adları.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 260-286. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Önler, Zafer. “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 287-318. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Önler, Zafer. “On Dört ve On Beşinci Yüzyıl Anadolu Türkçesi Botanik Terimleri.” Dil ve Kültür Üzerine Yazılar içinde 319-370. İstanbul: Dergâh, 2019. google scholar
 • Öksüz, Yusuf Ziya. Türkçe’nin Sadeleşme Tarihi - Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995. google scholar
 • Özdem, Ragıp. “Tanzimat’tan Sonra Yazı Dilimiz.” Tanzimat 1 içinde 859-931. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı, 1999. google scholar
 • Sadoğlu, Hüseyin. Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010. google scholar
 • Salih Zeki Özel Sayısı, Osmanlı Bilimi Araştırmaları 7, 1 (2005). google scholar
 • Saraç, Celal. Salih Zeki Bey Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Kızılelma, 2001. google scholar
 • Sarıkavak, Kazım. “Yanyalı Esad Efendi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 43: 322-323. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013. google scholar
 • Szurek, Emmanuel. “Gouverner par les Mots - Une Histoire linguistique de la Turquie nationaliste.” Doktora tezi, Ecole des hautes Études en Sciences sociales, Paris, 2013. google scholar
 • Şimşir, Bilal N. Türk Yazı Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2008. google scholar
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi. Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh, 2000. google scholar
 • Tıngır, Andon B. ve Kirkor Sinapyan. Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lügati - Dictionnaire français-turc des Termes techniques des Sciences, des Lettres, et des Arts. Constantinople: Imprimerie & Lithographie K. Bagdadlian, 1892. google scholar
 • Uçman, Abdullah. “II. Meşrutiyet’ten Sonra İlmî Terimlerin Tespitinde Önemli Bir Teşebbüs: Istılahat-ı İlmiye Encümeni.” Türk Dili 536 (1996): 199-205. google scholar
 • Uçman, Abdullah. “Istılahat-ı İlmiye Encümeni.” Tarih ve Toplum 40, 239 (2003): 257-274. google scholar
 • Ülken, Hilmi Ziya. Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: Ülken, 2001. google scholar
 • Vahid. Bazı Istılahat-ı Mühimme-i Sanaiyye Hakkkında Mütalaat. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1331. google scholar
 • Ziya Gökalp. Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Serdengeçti, 1961. google scholar
 • Ziya Gökalp. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. İstanbul: Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 1918. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Keklik, E. (2023). The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey. Studies in Ottoman Science, 24(1), 139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031


AMA

Keklik E. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey. Studies in Ottoman Science. 2023;24(1):139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031


ABNT

Keklik, E. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey. Studies in Ottoman Science, [Publisher Location], v. 24, n. 1, p. 139-163, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Keklik, Ebubekir,. 2023. “The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey.” Studies in Ottoman Science 24, no. 1: 139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031


Chicago: Humanities Style

Keklik, Ebubekir,. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey.” Studies in Ottoman Science 24, no. 1 (Sep. 2023): 139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031


Harvard: Australian Style

Keklik, E 2023, 'The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey', Studies in Ottoman Science, vol. 24, no. 1, pp. 139-163, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/oba.1177031


Harvard: Author-Date Style

Keklik, E. (2023) ‘The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey’, Studies in Ottoman Science, 24(1), pp. 139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031 (27 Sep. 2023).


MLA

Keklik, Ebubekir,. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey.” Studies in Ottoman Science, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 139-163. [Database Container], https://doi.org/10.26650/oba.1177031


Vancouver

Keklik E. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey. Studies in Ottoman Science [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];24(1):139-163. Available from: https://doi.org/10.26650/oba.1177031 doi: 10.26650/oba.1177031


ISNAD

Keklik, Ebubekir. The Committee for Scientific Terminology (Istılahat-ı İlmiye Encümeni, 1913-1919) and the Introduction of Modern Terms in Philosophy, Science, and Technology to Turkey”. Studies in Ottoman Science 24/1 (Sep. 2023): 139-163. https://doi.org/10.26650/oba.1177031TIMELINE


Submitted19.09.2022
Accepted15.11.2022
Published Online06.01.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.