Research Article


DOI :10.26650/oba.1189043   IUP :10.26650/oba.1189043    Full Text (PDF)

A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919)

Özlem Yüksel

This study investigates the content of the journal Felâhat [Farming] that treated subjects such as agriculture, veterinary medicine, industry, and trade. The journal was published every 15 days between March 1913-February 1919, a total of 67 issues, with issues published irregularly following issue #33. The baş muharrir [publisher and editor-in-chief] of Felâhat was Sebuh İstepenyan, and its müdür [director] for the first three years was Ahmed Talat, followed by Leon for its fourth and fifth years. As revealed in the first issue, the journal aimed to convey technical information to farmers in a plain language, to introduce modern methods of soil cultivation, and to help develop the country’s agricultural products. Felâhat included articles on poultry breeding, field and horticultural crops, agricultural tools, animal breeds, diagnosis and treatment methods for plant and animal diseases, forestry, farming, industry, agriculture, minerals, trade, and apiculture, as well as news on science and techniques from the world and the Ottoman Empire, advertisements, illustrations, serialized texts, and announcements. This article will first introduce the journal’s publication process then analyzes its content by providing a list of the articles the journal published.

DOI :10.26650/oba.1189043   IUP :10.26650/oba.1189043    Full Text (PDF)

Osmanlı Türkiye’sinde Yayımlanmış Bir Çiftçilik Dergisi: Felâhat (1913-1919)

Özlem Yüksel

Bu çalışmada, ziraat, veteriner hekimliği, sanayi ve ticaret gibi alanlara yönelik konuları içeren Felâhat adlı süreli yayın incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dergi Mart 1913 - Şubat 1919 tarihleri arasında 15 günde bir yayımlanmıştır. Bu süreçte derginin 67 nüshası basılmıştır. Dergi, 33’üncü sayıya kadar 15 günde bir düzenli aralıklarla basılırken, devamındaki nüshalarda bu düzeni sağlayamamıştır. Felahat’ın yayım hayatı boyunca sahibi ve başmuharriri Sebuh İstepenyan olup ilk üç senenin sorumlu müdürü Ahmed Talat, dördüncü ve beşinci senenin sorumlu müdürü ise Leon’dur. Derginin yayımlanma amacı, ilk sayıdaki “İki söz” ve “Mesleğimiz” başlıkları altında aktarılmıştır. Dergi, çiftçilere ziraat ile ilgili bilgileri sade bir dille aktarmanın yanı sıra modern ziraat yöntemleriyle toprağın işlenmesini ve ülke ziraatının kalkındırılmasını hedeflemiştir. Felâhat’ın (1913-1919) sayılarında, tavukçuluk, tarla ve bahçe bitkileri, tarım aletleri, hayvan ırkları, bitki ve hayvan hastalıklarının teşhis-tedavi yöntemleri, ormancılık, çiftçilik, sanayi, ziraat, madenler, ticaret, ve arıcılık konusundaki yazılar yanında, dünyadan ve Osmanlı dünyasından bilim haberlerine, reklam, resim, tefrika ve duyurulara da yer verilmiştir. Çalışmada, Felâhat adlı derginin yayın hayatı ve ele aldığı konu başlıklarıyla ilgili bilgiler aktarıldıktan sonra, derginin içindekiler listesi sunulmuştur. 


EXTENDED ABSTRACT


Agricultural journals in Ottoman Turkey began being published in the late 19th century, with the number of publications gradually increasing in the years that followed. The first journal published in this field was Vasıta-ı Servet [Medium for Wealth] in 1881, which also included articles on veterinary medicine, followed by Ziraat Gazetesi [Journal of Agriculture] in the same year. Among later periodicals was the journal Felâhat [Farming], which provided information on agriculture, veterinary medicine, industry, and trade.

No detailed research has been conducted on Felâhat; however, its dates of publication, aim and number of published issues are known. Copies of Felâhat are found in libraries in Ankara, Erzurum, and Istanbul, with this study benefitting from the issues stored in the Hakkı Tarık Us Collection of Beyazıt State Library, Istanbul.

Felâhat was published in Istanbul every 15 days between March 28, 1913-February 1919 for a total of 67 issues, with issues being published less regularly after issue #33. The baş moharrir [publisher and editor-in-chief] of Felâhat was Sebuh İstepenyan, and its müdür [director] for the first three years was Ahmed Talat, followed by Leon as its director for the fourth and fifth years.

Felâhat was an illustrated journal published in two columns in the dimensions of 20x27.5 cm. The subscription fee for the first two years was 15 kurus for six months and 30 kurus for a year, while the third year saw the annual subscription reduced to 10 kurus and the fourth year raised to 20 kurus. Felâhat was printed in the publishing houses Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı and Matbaa-i Orhaniye.

The front cover of the first issue bore the names of the muharrir [editors] for agriculture and its sub-branches, industry and trade, veterinary sciences as well as the institutions where they worked. The editors included experts and administrators working in Ottoman state institutions based in İstanbul, İzmir, İzmit, Kastamonu, Thessalonica, and Skopje such as the Halkalı School of Agriculture in Istanbul, the School of Farming in Skopje, and the School of Horticulture and Viticulture in İzmir to name a few. Two editors were from Egypt, and one was an agricultural engineer at the British engineering company John Fowler &Co.

The purpose of publishing the journal was revealed in the first issue, under the titles of “Preface” and “Our Job.” The journal aimed to enlighten farmers through articles prepared by experts using a plain language to help farmers get acquainted with modern agricultural methods and soil cultivation, as well as to develop the country’s agricultural production. Felâhat’s issues included articles on poultry, field and horticultural crops, agricultural tools, animal breeds, diagnosis and treatment methods for plant and animal diseases, forestry, farming, industry, agriculture, minerals, trade, and apiculture. The journal also informed its readers about new scientific and technical developments from the world and the Ottoman Empire and published advertisements, illustrations, serialized texts, and announcements. The articles published in the journal covered a wide range of topics under various subjects such as agriculture, agriculture and animal husbandry in the Ottoman Empire and various countries, pest control, forests, and water wells. In this respect, the journal showed similarities to the other agricultural journals of the period in terms of both the purpose of publication and the wide range of covered topics. Information regarding the end of its publication life is unknown.

Most of the articles bore their respective authors’ names, and while full names were given in the first two years, they were mostly abbreviated in the following period. The most prolific authors were Sina Kerim Istepenyan (The Director of the Kastamonu School of Farming), İhsan (Director of the Seydi Köy School of Viticulture and Horticulture at İzmir), Abdulhakim Hares, and Feridun. The affiliations of the two latter authors are unknown.

In conclusion, Felâhat was published in line with the aims stated in its first issue, such as making the readership aware of new developments and improvements in agriculture, and the publishers attempted to follow the progress in industry, trade, and veterinary medicine and to convey to farmers the modern agricultural methods using a plain language with the help of experts. 


PDF View

References

 • Basılı Kaynaklar / Printed Sources google scholar
 • Aytaç, Ayfer. “16. Yüzyıla Ait Bir Tarım Metni: Kitâbü’l-Felâhat” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, 23 (2012): 199-217. google scholar
 • Çıkla, Selçuk. “Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi.” Türkbilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi 18 (2009): 34-63. google scholar
 • Demir, Kenan. “Osmanlı Ziraat Dergilerinden Bir Örnek: Ekinci.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 19, 1 (2017): 54-74. google scholar
 • ----------------, “Osmanlı’da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış (1880- 1923).” Turkish Studies 9, 8 (2014): 385-401. google scholar
 • Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2015. google scholar
 • Dinçer, Ferruh. “Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın ‘Vasıta-i Servet’ Üzerinde Bir İnceleme.” Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, 1 (1976): 66-83. google scholar
 • Gazel, Ahmet Ali ve Şaban Ortak. “İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yılına Kadar Yayın İmtiyazı Alan Gazete ve Mecmualar (1908-1927).” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, 1 (2006): 223-256. google scholar
 • Günergun, Feza. “Darülfünun Fünun (Fen) Fakültesi Mecmuası (1916-1933).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları (1995): 285-349. google scholar
 • “İfâde-i Mahsûsa - İki söz.” Felâhat 1, 1 (1329): 2-3. google scholar
 • “İfâde-i Mahsûsa - Mesleğimiz.” Felâhat 1, 1 (1329): a-2. google scholar
 • “İfâde-i Mahsûsa - Şerâit-i iştirak.” Felâhat 1, 1 (1329): 3-4. google scholar
 • Kadıoğlu, Sevtap. “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 4, 1 (2002): 99-118. google scholar
 • -------------. “Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası Üzerine Bir İnceleme.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 5, 2 (2004): 39-61. google scholar
 • “Meşrutiyet’in İlanından Beri Türkiye’de Neşr Olunmuş Gazete ve Mecmualar.” Ayın Tarihi 17, 53 (1928): 3641-3651. google scholar
 • Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış. İstanbul: Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını / Devlet Basımevi, 1938. google scholar
 • Tezler / Dissertations google scholar
 • Aybaş, Görkem Can. “Resimli Ziraat Gazetesi’nin Tasnifi (1905-1906).” Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2020. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORT



APA

Yüksel, Ö. (2023). A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919). Studies in Ottoman Science, 24(1), 165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043


AMA

Yüksel Ö. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919). Studies in Ottoman Science. 2023;24(1):165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043


ABNT

Yüksel, Ö. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919). Studies in Ottoman Science, [Publisher Location], v. 24, n. 1, p. 165-197, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yüksel, Özlem,. 2023. “A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919).” Studies in Ottoman Science 24, no. 1: 165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043


Chicago: Humanities Style

Yüksel, Özlem,. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919).” Studies in Ottoman Science 24, no. 1 (Jul. 2024): 165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043


Harvard: Australian Style

Yüksel, Ö 2023, 'A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919)', Studies in Ottoman Science, vol. 24, no. 1, pp. 165-197, viewed 23 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/oba.1189043


Harvard: Author-Date Style

Yüksel, Ö. (2023) ‘A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919)’, Studies in Ottoman Science, 24(1), pp. 165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043 (23 Jul. 2024).


MLA

Yüksel, Özlem,. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919).” Studies in Ottoman Science, vol. 24, no. 1, 2023, pp. 165-197. [Database Container], https://doi.org/10.26650/oba.1189043


Vancouver

Yüksel Ö. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919). Studies in Ottoman Science [Internet]. 23 Jul. 2024 [cited 23 Jul. 2024];24(1):165-197. Available from: https://doi.org/10.26650/oba.1189043 doi: 10.26650/oba.1189043


ISNAD

Yüksel, Özlem. A Farming Journal Published in Ottoman Türkiye: Felâhat (1913-1919)”. Studies in Ottoman Science 24/1 (Jul. 2024): 165-197. https://doi.org/10.26650/oba.1189043



TIMELINE


Submitted14.10.2022
Accepted25.11.2022
Published Online06.01.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE




Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.