Research Article


DOI :10.26650/ppil.2022.42.2.1080842   IUP :10.26650/ppil.2022.42.2.1080842    Full Text (PDF)

Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law

Mustafa Okan Yağcı

The signing ceremony of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation was held in Singapore on 07 August 2019. As per the Law No. 7282 regarding the Approval of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation dated 25 February 2021, the Turkish Parliament deemed approval of the Convention suitable, and Presidential Decree No. 3866 dated 21 April 2021 approved the Convention. The Singapore Convention on Mediation, which [would] became part of Turkish legislation carries some questions in terms of domestic law. This study will assess the Convention in light of Turkish Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law. In this context, the study will first provide (1) some information with respect to regulations in the Convention such as (a) the scope of the Convention’s application, (b) the enforcement of and reliance on settlement agreements, and (c) groundsforrefusing to grantrelief, and then discussesthe issues of (2) whether or not the Convention applies to settlement agreements resulting from mediation conducted according to Turkish law and (3) how settlement agreements resulting from mediation conducted in a foreign contracting state should be evaluated under Turkish Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law regarding (a) the legal nature of settlement agreements and their consequences, (b) the ability to be subject to mediation, and (c) the effect of settlement agreements as a cause of action.

DOI :10.26650/ppil.2022.42.2.1080842   IUP :10.26650/ppil.2022.42.2.1080842    Full Text (PDF)

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Medeni Usul veIcra-Iflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Mustafa Okan Yağcı

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (“Konvansiyon”) 07.08.2019 tarihinde Singapur’da imzaya açılmıştır. 25.02.2021 tarih ve 7282 sayılı Kanunla Türkiye’nin de ilk imzalayan ülkeler arasında bulunduğu Konvansiyon’un onaylanması uygun bulunmuş; 21.04.2021 tarih ve 3866 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de onaylanmasına karar verilmiştir. Türk mevzuatının bir parçası haline gelecek olan/gelen Konvansiyon, iç hukuk bakımından cevaplanması gereken çeşitli soruları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada Konvansiyon, Türk Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku açısından bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kapsamda, ilk olarak, (1) Konvansiyon’da yer alan düzenlemeler ((a) Konvansiyon’un uygulama alanı, (b) sulh anlaşmalarını yerine getirme yükümlülüğü ve hukuki yollara başvuru ile (c) hukuki yollara başvurunun reddi sebepleri) hakkında bilgi verilecek; ardından, (2) Türk hukukuna göre yürütülen arabuluculuk faaliyetleri neticesinde düzenlenen sulh anlaşmalarının Konvansiyon’un uygulama alanına girip girmediği ve (3) Konvansiyon’a taraf bir devlette yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sonunda düzenlenen sulh anlaşmalarının Türk Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku bağlamında nasıl değerlendirilmesi gerektiği ((a) sulh anlaşmasının hukuki niteliği ve sonuçları, (b) arabuluculuğa elverişlilik ve (c) dava şartı olarak etkisi) meseleleri tartışılacaktır.


EXTENDED ABSTRACT


The signing ceremony of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the Singapore Convention on Mediation or herein as the Convention, was held in Singapore on 07 August 2019. As of 05 February 2022, the Convention has been signed by 55 countries, including Turkey as one of the first signatory countries. As per Law No. 7282 dated 25 February 2021 (OJ 03.11.2021/31420) regarding the Approval of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, the Turkish Parliament deemed approval of the Convention suitable, and Presidential Decree No. 3866 dated 21 April 2021 (OJ 04.22.2021/31462) approved the Convention. According to the information on the official website of the Singapore Convention on Mediation, Turkey ratified the Convention on 11 October 2021 and will have been entered into force on 11 April 2022 (see also Presidential Decree No. 5235 dated 24 February 2022 [OJ, 02.25.2022/31761]).

In a nutshell, the Singapore Convention on Mediation applies to an agreement resulting from mediation and concluded in writing by parties to resolve a commercial dispute which, at the time of its conclusion, is international (Convention Art. 1/1). Settlement agreements relating to consumer, family, inheritance or employment law; settlement agreements that have been approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court and that are enforceable as a judgment in the state of that court; or settlement agreements that have been recorded and are enforceable as an arbitral award are excluded from the scope of Convention’s application (Convention Art. 1/2-3).

The Singapore Convention on Mediation aims to effectively enforce settlement agreements resulting from mediation that has been conducted for an international commercial dispute in contracting states. Thus, this Convention can be stated as having a complementary nature to the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements.

Meanwhile, the Singapore Convention on Mediation, which [would] became a part of Turkish legislation, carries some questions in terms of domestic law. This study aims to assess the Convention in light of the Turkish Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law.

In this context, the study will first provide (1) some information with respect to regulations in the Convention such as (a) the scope of the Convention’s application, (b) the enforcement of and reliance on settlement agreements, and (c) grounds for refusing to grant relief, and then discusses the issues of (2) whether or not the Convention applies to settlement agreements resulting from mediation conducted according to Turkish law and (3) how settlement agreements resulting from mediation conducted in a foreign contracting state should be evaluated under Turkish Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law regarding (a) the legal nature of settlement agreements and their consequences, (b) the ability to be subject to mediation, and (c) the effect of settlement agreements as a cause of action.

As a result of the study, the following outcomes have been reached: 

(i) The following statement exists on the Convention’s official website: “The execution in Turkey of a settlement agreement reached as a result of a mediation that is not made within the scope of the provisions of the Mediation Law may be subject to the provisions of the Singapore Convention.” As a matter of fact, even if settlement agreements resulting from a mediation procedure conducted according to Law No. 6325 on Mediation in Civil Disputes are subject to the issuance of a commentary regarding its enforceability or have the nature of being enforced like court judgments, this circumstance does not cause these agreements to fall outside the scope of the Singapore Convention on Mediation’s application. Therefore, in accordance with the Turkish legal policy aimed at the common and effective application of mediation, necessary actions should be taken to correct this misunderstanding.

(ii) As per the consideration that the Singapore Convention on Mediation shall have entered into force for Turkey as of 11 April 2022, making the necessary legal regulations will be useful regarding how the enforcement procedures should be for settlement agreements that are included within the scope of the Convention and which competent authority will be responsible for this matter.

(iii) When considering the qualification of a settlement agreement that has been included within the scope of the Convention, the settlement agreement must be defined as an out-of-court settlement agreement subject to the ordinary written form of agreement under Turkish law; thus, no specific legal consequences exist worth stating, at least not in terms of current regulations regarding Turkish civil procedure and enforcement-bankruptcy law under the principle of lex fori.

(iv) If a settlement agreement that is included within the scope of the Convention resolves a dispute regarding the rights in rem with regard to immovable property or contains a provision regarding this matter, the competent authority must refuse to grant relief on the ground that granting relief is contrary to Turkish public policy (Convention Art. 5/2/a); and not on the ground that the subject matter of the dispute is incapable of settlement by mediation under Turkish law (Convention Art. 5/2/b).

(v) If a settlement agreement resulting from mediation that is conducted in a foreign contracting state contains a provision stating the particular disputes that are not able to be settled by the parties, this circumstance shall not fulfill the procedural requirement in Turkish law regarding compulsory application to the mediation procedure (Turkish Commercial Code Art. 5/A). 


PDF View

References

 • ------- Türk Hukuk Lûgatı (4th edn, Başbakanlık Basımevi 1998). google scholar
 • Abou El Faraq M S, ‘The Enforcement of Settlement Agreements Resulting From Mediation - Qatari Perspective’ (2017) 19 Asian Business Lawyer 49 < heinonline.org, Erişim Tarihi 06.02.2022 >. google scholar
 • Akalın Ş [ve başk.], Türkçe Sözlük (11th edn, Türk Dil Kurumu 2011). google scholar
 • Alangoya Y, Medeni Usul Hukukunda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi (Fakülteler Matbaası 1973). google scholar
 • Apaydın E, ‘Avukatlık Sözleşmesi’ in Ali Cem Budak (ed.), Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Filiz Kitabevi 2021) 91. google scholar
 • Arslan R, Yılmaz E, Taşpınar Ayvaz S and Hanağası E, Medeni Usul Hukuku (7th edn, Yetkin 2021). google scholar
 • Atamer K, Deniz Ticareti Hukuku I (On İki Levha 2017). google scholar
 • Aydemir F, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi (On İki Levha 2017). google scholar
 • Azaklı Arslan B, Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk (Yetkin 2018). google scholar
 • Belgesay M R, İcra ve İflas Kanunu’nun Değişen Maddeler Şerhi (Fakülteler Matbaası 1966). google scholar
 • Budak A C (ed.), Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Filiz Kitabevi 2021). google scholar
 • Budak A C, ‘Res Judicata in Civil Proceedings in Common Law and Civilian Systems with Special Reference to Turkish and English Law’ (1992) 11 (3) Civil Justice Quarterly 261. google scholar
 • Budak A C, ‘Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk’ (2019) 15 (42) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi 25. google scholar
 • Budak A C and Karaaslan V, ‘Avukatın Hak ve Yetkileri’ in Ali Cem Budak (ed.), Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Filiz Kitabevi 2021) 31. google scholar
 • Budak A C and Varol Karaaslan, Medeni Usul Hukuku (5th edn, Filiz Kitabevi 2021). google scholar
 • Büyükay F, Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi (Adalet 2018). google scholar
 • Chong S Y and Steffek F, ‘Enforcement of International Settlement Agreements Resulting from Mediation under the Singapore Convention - Private International Law Issues in Perspective’ (2019) (31) Singapore Academy of Law Journal, Special Issue 448 < ink.library.smu.edu.sg > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Chua E, ‘Enforcement of International Mediated Settlement Agreements in Asia: A Path Towards Convergence’ (2019) 15 (1) Asian International Arbitration Journal 1 < papers.ssrn.com > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Chua E, ‘The Singapore Convention on Mediation - A Brighter Future for Asian Dispute Resolution’ (2019) (1) Asian Journal of International Law 1 < papers.ssrn.com > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Çelikel A and Erdem B B, Milletlerarası Özel Hukuk (17th edn, Beta 2021). google scholar
 • Doğan V, Milletlerarası Özel Hukuk (Seçkin 2010). google scholar
 • Dür O, Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri (Adalet 2017). google scholar
 • Ekşi N, ‘Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Singapur Konvansiyonu)’ (2020) 9 (1) Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi 27. google scholar
 • Ekşi N, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim (Beta 2013). google scholar
 • Ekşi N, Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi (2nd edn, Beta 2004). google scholar
 • Ener M A, ‘Singapur Konvansiyonu: Arabuluculuk Anlaşmalarının New York Konvansiyonu’ (2019) 23 (4) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 227. google scholar
 • Erkan M, Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi (On İki Levha 2020). google scholar
 • Erdoğan E and Cömert B, ‘Arabuluculuk Sonunda Hazırlanan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği ve Anlaşma Belgesine Karşı Başvurulabilecek Hukuki Çareler’ (2018) 13 (138) Terazi Hukuk Dergisi 27. google scholar
 • Erdoğan E, ‘Milletlerarası Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin İcrasına İlişkin BM Sözleşmesinin (Singapur Sözleşmesi) Değerlendirilmesi’ in Arabuluculuğun Geliştirilmesi Sempozyumu Ankara - 6-7 Aralık 2018 189. google scholar
 • Ertekin E and Karataş İ, Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Tanınması (Yetkin 1997). google scholar
 • Fırat E, Özel Kanunlarda Düzenlenen İlâm Niteliğinde Belgeler (Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2015) < tez.yok.gov.tr > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Giray F K, ‘Tenfize İlişkin Üç Soru: Tenfize Konu Yabancı İlâmın Hukuk Devletinden Sadır Olması Gerekir Mi? Arabuluculuk Neticesinde Yapılan Sulh Anlaşması Tenfiz Edilebilir Mi? Yabancı Mahkemeden Sadır Ödeme Emri Kararı Tenfiz Edilebilir Mi?’, (2019) 39(2), Public and Private International Law Bulletin 609 < dergipark.org.tr > Erişim Tarihi 23.04.2022. google scholar
 • Giray F K, ‘Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulamasında Karşılaşılabilecek Sorunlar’, in Ceyda Süral and Ekin Ömeroğlu (eds), Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Bir Hale Gelir? (Seçkin 2015) 117. google scholar
 • Güzel P, ‘Taşınmaz Üzerinde Geri Alım Hakkı’ (2020) 11 (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 242. google scholar
 • Huysal B, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik (Vedat 2010). google scholar
 • İlhan H A, Tahkim Sözleşmesinin Geçerliliği (Adalet 2016). google scholar
 • Karaaslan V, ‘Avukatın Ödevleri’ in Ali Cem Budak (ed.), Avukatlık ve Noterlik Hukuku (Filiz Kitabevi 2021) 61. google scholar
 • Karauz A K, Sulh Sözleşmesi (Adalet 2014). google scholar
 • Karslı A, Medeni Muhakeme Hukuku (5th edn, Filiz 2020). google scholar
 • Kılıçoğlu A, ‘Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması’ (1981) 38 (1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 209. google scholar
 • Koçyiğit İ and Bulur A, Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayını 2019) < adb.adalet.gov.tr > Erişim Tarihi 05.02.2022. google scholar
 • Kuru B, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt 6 (6th edn, Demir Demir 2001). google scholar
 • Memiş A B, Ticari Uyuşmazlıklar Arabuluculuk Usulü (Seçkin 2019). google scholar
 • Nomer E and Şanlı C, Devletler Hususi Hukuku (18th edn, Beta 2010). google scholar
 • Nomer E, Devletler Hususi Hukuku (23rd edn, Beta 2021). google scholar
 • Önen E, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 1972). google scholar
 • Özbek M S, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Cilt 2 (4th edn, Yetkin 2016). google scholar
 • Özbek M S, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (5th edn, Yetkin 2022). google scholar
 • Özcan M N, Osmanlıca Türkçe Sözlük (8th edn, İnkilap Kitabevi 1997). google scholar
 • Özekes M, ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’ in Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Mine Akkan and Hülya Taş Korkmaz (eds), Medeni Usul Hukuku, Cilt 3 (15th edn, On İki Levha 2017) 2801. google scholar
 • Özel S, ‘Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Konvansiyonu’ (2019) 25 (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı 1190. google scholar
 • Özel S, ‘Zorunlu Arabuluculuğun Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi’ (2020) 40 (2) Public and Private International Law Bulletin, Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan 867. google scholar
 • Özkan I and Tütüncübaşı U, Uluslararası Usul Hukuku (Adalet 2017). google scholar
 • Özmumcu S, Arabuluculuk Modelleri (On İki Levha 2021). google scholar
 • Özmumcu S, ‘Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış’ (2016) 74 (2) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 807 <dergipark. org.tr > Erişim Tarihi 24.04.2022. google scholar
 • Özmumcu S, Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış (On İki Levha 2013). google scholar
 • Özön M N, Osmanlıca Türkçe Sözlük (8th edn, İnkilap Kitabevi 1997). google scholar
 • Özsunay E, ‘Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi Türk Hukukuyla Uyumu Bakımından Bir Değerlendirme’ (2019) 93 (3) İstanbul Barosu Dergisi 31. google scholar
 • Öztekin G, ‘İsbat Hukuku ve Delillere Uygulanacak Hukuk Hakkında Görüşler’ (2011) 9 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 37. google scholar
 • Pekcanıtez H, Özekes M, Akkan M and Taş Korkmaz H (eds), Medeni Usul Hukuku, Cilt 3 (15th edn, On İki Levha 2017). google scholar
 • Pürselim H S, ‘Yabancılık İçeren Arabuluculuk Usulü ve Bağlayıcılığı Hakkında Düşünceler’ (2014) 20 (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 3 < openaccess. marmara.edu.tr > Erişim Tarihi 23.04.2022. google scholar
 • Pürselim Arning S, ‘Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlıklara Etkisi’ in Ceyda Süral Efeçınar and Mehmet Ertan Yardım (eds), Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk (Seçkin 2019) 79. google scholar
 • Postacıoğlu İ E and Altay S, Medeni Usul Hukuku Dersleri (Vedat 2015). google scholar
 • Postacıoğlu İ E, Medeni Usul Hukuku Dersleri (6th edn, Sulhi Garan Matbaası 1975). google scholar
 • Sarısözen M S, Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma (Yetkin 2011). google scholar
 • Schnabel T, ‘The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlements’ (2019) 19 (1) Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 1 < papers.ssrn.com > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Sussman E, ‘The Singapore Convention Promoting the Enforcement and Recognition of International Mediated Settlement Agreements’ (2018) (3) ICC Dispute Resolution Bulletin 42 < sussmanadr. com > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar
 • Süral Efeçınar C and Yardım M E (eds), Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk (Seçkin 2019). google scholar
 • Şanlı C, Esen E and Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (7th edn, Beta 2019). google scholar
 • Şanlı C, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (7th edn, Beta 2019). google scholar
 • Tanrıver S, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi (Yetkin 1996). google scholar
 • Tanrıver S, Medeni Usul Hukuku Cilt 1 (4th edn, Yetkin 2021). google scholar
 • Taşpolat Tuğsavul M, Türk Hukukunda Arabuluculuk (Yetkin 2012). google scholar
 • Umar B, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi (2nd edn, Yetkin 2014). google scholar
 • Üstündağ S, Medeni Yargılama Hukuku, Cilt 1-2 (7th edn, Yazarın Kendi Yayını 2000). google scholar
 • Wojtowicz P and Gevaerd F, ‘A New Global ADR Star is Born: The Singapore Convention on Mediation’ (2019) 37 (9) Alternatives 141 < onlinelibrary.wiley.com > Erişim Tarihi 26.01.2022. google scholar
 • Yılmaz E, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Cilt 4 (4th edn, Yetkin 2021). google scholar
 • Yılmaz E, Hukuk Sözlüğü (9th edn, Yetkin 2005). google scholar
 • Zhao Y, ‘The Singapore Mediation Convention: A Version of the New York Convention for Mediation?’ (2021) 17 (3) Journal of Private International Law 538 < tandfonline.com > Erişim Tarihi 27.01.2022. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yağcı, M.O. (2022). Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law. Public and Private International Law Bulletin, 42(2), 529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


AMA

Yağcı M O. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law. Public and Private International Law Bulletin. 2022;42(2):529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


ABNT

Yağcı, M.O. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law. Public and Private International Law Bulletin, [Publisher Location], v. 42, n. 2, p. 529-559, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Yağcı, Mustafa Okan,. 2022. “Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law.” Public and Private International Law Bulletin 42, no. 2: 529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


Chicago: Humanities Style

Yağcı, Mustafa Okan,. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law.” Public and Private International Law Bulletin 42, no. 2 (Sep. 2023): 529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


Harvard: Australian Style

Yağcı, MO 2022, 'Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law', Public and Private International Law Bulletin, vol. 42, no. 2, pp. 529-559, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


Harvard: Author-Date Style

Yağcı, M.O. (2022) ‘Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law’, Public and Private International Law Bulletin, 42(2), pp. 529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842 (30 Sep. 2023).


MLA

Yağcı, Mustafa Okan,. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law.” Public and Private International Law Bulletin, vol. 42, no. 2, 2022, pp. 529-559. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


Vancouver

Yağcı MO. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law. Public and Private International Law Bulletin [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];42(2):529-559. Available from: https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842 doi: 10.26650/ppil.2022.42.2.1080842


ISNAD

Yağcı, MustafaOkan. Legal Assessment of the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation Regarding Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law”. Public and Private International Law Bulletin 42/2 (Sep. 2023): 529-559. https://doi.org/10.26650/ppil.2022.42.2.1080842TIMELINE


Submitted01.03.2022
Accepted30.05.2022
Published Online05.08.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.