Research Article


THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II

Yusuf Ziya Altıntaş

This study aims at an analysis of the image of Bismarck and Germany in the Ottoman Empire taking into consideration the relations between Abdülhamid II and Bismarck as well as Abdülhamid II’s opinions regarding Bismarck and Germany.In addition, the probable reasons behind the positive image of Bismarck among the Palace particularly, the Ottoman public opinion and intellectuals will be discussed within the limits of a paper. This perception, which formed one of the basis of Ottoman-German approach leading to the military alliance during the World War One, will be examined in the light of the archival documents, memoirs and published works.

II. ABDÜLHAMİD ÖZELİNDE OSMANLI’DA BİSMARCK ALGISI

Yusuf Ziya Altıntaş

Bu çalışma Osmanlı’daki Bismarck ve Almanya algısını; II. Abdülhamid-Bismarck ilişkileri ile II. Abdülhamid’in Bismarck ve Almanya’ya dair düşünceleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte Saray başta olmak üzere Osmanlı kamuoyu ve aydınlarında gözlemlenen müspet Bismarck algısının muhtemel sebeplerini de bir tebliğ sınırları çerçevesinde incelemektedir. I. Dünya Savaşı’nda askerî müttefikliğe varan Osmanlı-Alman yakınlaşmasının temellerinden birini de teşkil eden bu algı; arşiv belgeleri, hatırat ve matbuattan hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır.


PDF View

References

 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi google scholar
 • BOA, HR. TO. 499/1, 19 Eylül 1883 (m.) / 17 Za. 1300 (h.) / 7 Eylül 1299 (r.) google scholar
 • BOA, HR. TO. 529/42, 12 Kasım 1885 (m.) / 4 S. 1303 (h.) / 31 Teşrinievvel 1301 (r.) google scholar
 • BOA, HR. TO. 529/47, 28 Kasım 1885 (m.) / 20 S. 1303 (h.) / 16 Teşrinisani 1301 (r.) google scholar
 • BOA, Y. A. HUS., 314/93, 7 C. 1312 (h.) / 6 Kasım 1894 (m.) google scholar
 • BOA, Y. A. HUS., 314/93, 7 Ca. 1312 (h.) / 6 Kasım 1894 (m.) google scholar
 • BOA, Y. A. HUS., 323/96, 10 L. 1312 (h.) / 6 Nisan 1985 (m.) google scholar
 • BOA, Y. A. HUS., 387/53, 13 Ra. 1316 (h.) / 20 Temmuz 1314 (r.)/1 Ağustos 1898 (m.) google scholar
 • BOA, Y. MTV., 29/98, 23 R. 1305 (h.) / 8 Ocak 1888 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. BŞK., 51/16, 4 Za 1314 (h.) / 6 Nisan 1897 (m.) / 25 Mart 1303 (r.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. DFE., 1/26, 20 M. 1310 (h.) / 2 Ağustos 1308 (r.) / 14 Ağustos 1892 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. EŞA., 17/34, 30 N. 1310 (h.) / 5 Nisan 1309 (r.) / 17 Nisan 1893 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. EŞA., 21/40, 6 L. 1312 (h.) / 21 Mart 1311 (r.) / 2 Nisan 1895 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. EŞA., 48/40, 15 L. 1323 (h.) / 13 Aralık 1905 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. EŞA., 6/39, 25 C. 1304 (h.) / 21 Mart 1887 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. HR. 14/70, 29 Z. 1308 (h.) / 24 Temmuz 1320 (r.) / 5 Ağustos 1891 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. PT., 11/39, 22 L 1314 (h.) / 26 Mart 1897 (m.) / 14 Mart 1313 (r.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. PT., 11/39, 23 L 1314 (h.) / 27 Mart 1897 (m.) / 15 Mart 1313 (r.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. PT., 5/79, 8 Ra. 1307 (h.) / 21 Teşrinievvel 1305 (r.) / 2 Kasım 1889 (m.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. PT., 8/52, 21 Ş 1309 (h.) / 21 Mart 1892 (m.) / 9 Mart 1308 (r.) google scholar
 • BOA, Y. PRK. TŞF., 7/8, 14 S. 1321 (h.) / 29 Nisan 1319 (r.) / 12 Mayıs 1903 (m.) google scholar
 • Gazete google scholar
 • İkdam, Nr. 1463, 26 Temmuz 1314 (r.), 19 Ra. 1316 (h.), 7 Ağustos 1898 (m.), s. 2-3. google scholar
 • İkdam, Nr. 1467, 30 Temmuz 1314 (r.), 23 Ra. 1316 (h.), 11 Ağustos 1898 (m.), s. 2. google scholar
 • Tercüman-ı Hakikat, Nr. 3538, 10 Mart 1306 (r.), 30 B. 1307 (h.),22 Mart 1890 (m.), s. 1. google scholar
 • Tercüman-ı Hakikat, Nr. 3539, 12 Mart 1306 (r.), 3 Ş. 1307 (h.), 24 Mart 1890 (m.), s. 1. google scholar
 • Eserler google scholar
 • Abdülhamid II.: Devlet ve Memleket Görüşlerim, (Haz. A. Alaed- din Çetin, Ramazan Yıldız), İstanbul, Çığır Yayınları, 1976. google scholar
 • Akyar, Hakan: Bismarck ve II. Wilhelm’in Osmanlı Üzerine Dü- şünceleri, Muğla Üniversitesi, SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003. google scholar
 • Ali Reşat ve İsmail Hakkı: Bismark: Hayat-ı Hususi ve Siyasisi, Dersaadet, Matbaa-i Amire, 1316. google scholar
 • Ali Said: Saray Hatıraları: Sultan Abdülhamid’in Hayatı, (Haz. Ahmet Nezih Galitekin), İstanbul, Nehir Yayınları, 1994. google scholar
 • Altıntaş, Yusuf Ziya: Otto von Bismarck ve Osmanlı’daki İma- jı, İstanbul Üniversitesi SBE, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012. google scholar
 • Atıf Hüseyin Bey: Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri: Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey’in Hatıraları (1909-1918), (Haz. M. Metin Hülagu), 3. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları, 2010. google scholar
 • Beydilli, Kemal: “II. Abdülhamit Devrinde Gelen İlk Alman Askeri Heyeti Hakkında”, İÜ Tarih Dergisi, Sayı: 32, 1979, s. 481-494. google scholar
 • “Şark Meselesi”, DİA (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi- si),Cilt: 38, İstanbul, 2010, s. 352-357. google scholar
 • Birinci, Ali: “Sultan Abdülhamid’in Hatıra Defteri Meselesi”, Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2005, s. 177-194. google scholar
 • Cihan, Ahmet: “Toplumsal ve Siyasal İlişkilerin Bir Tezahürü Ola- rak Hediyeleşme: II. Abdülhamid’in Alman İmparatoruna 1906 Yılında Göndermiş Olduğu Hediyeler”, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu 8-10 Ekim 2009, Konya, Konya Valiliği, 2010. google scholar
 • Çulcu, Murat: “Tarihsel Süreçte Türkiye-Almanya İlişkilerine Yo- rumsal Bir Bakış”, Çıkarlar, Çatışmalar, Çözümler: Tarihten Geleceğe Türk Alman İlişkileri, (Haz. Erhan Yarar), Ankara, Türk Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Grubu, 1999. google scholar
 • Demirel, Fatmagül: Son Ziyaretler Son Ziyafetler, İstanbul, Doğan Kitap, 2007. google scholar
 • Ingeborg Böer vd. (ed.): Türken in Berlin 1871-1945: Eine Met- ropole in den Erinnerungen osmanischer und türkischer Ze- itzeugen, Berlin, New York: de Gruyter, 2002. google scholar
 • Karal, Enver Ziya: Osmanlı Tarihi, Cilt: VIII, Ankara, TTK Bası- mevi, 1995. google scholar
 • Kasson, John A.: “Otto von Bismarck, Man and Minister”, The North American Review (1821-1940), Ağustos 1886, c. CXLIII, nr. CCCLVII, American Periodicals, s. 105. google scholar
 • Kreiser, K. - Neumann, C.: Kleine Geschichte der Türkei, Stutt- gart, Reclam, 2008. google scholar
 • Okday, İsmail Hakkı: Yanya’dan Ankara’ya, İstanbul, Sebil Yayı- nevi, 1975. google scholar
 • Okday, Şefik: Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, İstanbul, Marsan Matbaacılık, 1986. google scholar
 • Ortaylı, İlber: Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, 9. Baskı, İstanbul, Alkım Yayınları, 2006. google scholar
 • Osmanoğlu, Ayşe: Babam Sultan Abdülhamid, Ankara, Selçuk Ya- yınları, 1986. google scholar
 • Özcan, Abdülkadir - Şahin, İlhan: “II. Abdülhamid’in Hususi Mek- tub ve Telgrafları”, İÜ Tarih Dergisi, Sayı: 34, 1984, s. 417-474. google scholar
 • Scherer, Friedrich: Adler und Halbmond: Bismarck und der Orient 1878 – 1890, Paderborn, Schöningh, 2001. google scholar
 • Soy, H. Bayram: Almanya’nın Osmanlı Devleti Üzerinde İngilte- re ile Nüfuz Mücadelesi (1890-1914), Ankara, Phoenix Yayıne- vi, 2004. google scholar
 • Wallach, Jehuda L.: Anotomie einer Militärhilfe: die Preussis- ch-Deutschen Militärmissionen in der Türkei: 1835-1919, Düsseldorf, Draste Verlag, 1976. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Altıntaş, Y.Z. (2016). THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II. Recent Period Turkish Studies, 15(29), 1-23. https://doi.org/null


AMA

Altıntaş Y Z. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II. Recent Period Turkish Studies. 2016;15(29):1-23. https://doi.org/null


ABNT

Altıntaş, Y.Z. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II. Recent Period Turkish Studies, [Publisher Location], v. 15, n. 29, p. 1-23, 2016.


Chicago: Author-Date Style

Altıntaş, Yusuf Ziya,. 2016. “THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II.” Recent Period Turkish Studies 15, no. 29: 1-23. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Altıntaş, Yusuf Ziya,. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II.” Recent Period Turkish Studies 15, no. 29 (Jul. 2024): 1-23. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Altıntaş, YZ 2016, 'THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II', Recent Period Turkish Studies, vol. 15, no. 29, pp. 1-23, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Altıntaş, Y.Z. (2016) ‘THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II’, Recent Period Turkish Studies, 15(29), pp. 1-23. https://doi.org/null (24 Jul. 2024).


MLA

Altıntaş, Yusuf Ziya,. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II.” Recent Period Turkish Studies, vol. 15, no. 29, 2016, pp. 1-23. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Altıntaş YZ. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II. Recent Period Turkish Studies [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];15(29):1-23. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Altıntaş, YusufZiya. THE PERCEPTION OF BISMARCK IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE SPECIFIC TO ABDULHAMID II”. Recent Period Turkish Studies 15/29 (Jul. 2024): 1-23. https://doi.org/nullTIMELINE


Submitted01.07.2016
Published Online11.07.2016

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.