Research Article


DOI :10.26650/SP2020-0109   IUP :10.26650/SP2020-0109    Full Text (PDF)

Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood

Ayşe Vildan ÜnalZeynep ÇakmakDilek Sarıtaş AtalarZehra Uçanok

Recent developmental psychology studies conducted within the context of values and children’s value acquisition have shown that even during the early years of middle childhood, children’s value priorities can occur. Parents, who are the primary actors in the socialization process, play an important role in the value development of their children. In this study, the similarities between mother–child dyads in terms of the 10 value types of Schwartz were examined. For this aim, a total of 172 mothers and their children between ages 6–11 years attending 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade in primary schools in Ankara were included in this study. The Portrait Value Questionnaire was used to assess mothers’ values, and the Picture-Based Value Survey was used to assess children’s values. The findings showed that mothers gave priority to the values of achievement, security, and self-direction and high-order values of self-enhancement and conservation. In contrast, it was found that children gave priority to the values of tradition, benevolence, and universality and higherorder values of self-transcendence and conservation. Furthermore, it was seen that the values of the mother–child dyads had lower similarities, and the order of the priority of the value types differed from each other. In addition, our findings revealed that there were significant relationships among the mother’s education, total monthly income, and mother–child value similarity, which varied according to the age of the child. While the mothers’ education and total monthly income were not associated with the mother–younger child value similarity, these were negatively associated with the mother– older child value similarity. Similarly, it was observed that the relationship among the mothers’ education, total monthly income, and mother–child value similarity also varied according to the gender of the child. While the mothers’ education and total monthly income were not associated with the mother–son value similarity, these were negatively associated with the mother–daughter value similarity. In conclusion, it is thought that these findings can provide information about the intergenerational transfer of values and provide guiding clues for the regulation of curriculum related to value education in schools.

DOI :10.26650/SP2020-0109   IUP :10.26650/SP2020-0109    Full Text (PDF)

Anne-Çocuk Çiftlerinin Değer Benzerliği: Orta Çocukluk Döneminde Bir İnceleme

Ayşe Vildan ÜnalZeynep ÇakmakDilek Sarıtaş AtalarZehra Uçanok

Değerler ve çocukların değer kazanımı kapsamında yürütülen yakın zamanlı gelişim psikolojisi araştırmaları, orta çocukluğun ilk yıllarında bile çocukların değer önceliklerinin oluşabildiğini göstermiştir. Sosyalleştirme sürecinin birincil aktörü olan ebeveynler, çocuklarının değer gelişiminde önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, anne-çocuk çiftlerinin Schwartz’ın 10 değer tipi açısından ne derece benzerlik gösterdiği incelenmiştir. Bu amaçla, Ankara’da yaşayan yaşları 6 ile 11 (Ort. = 8.5, SS = 1.23) arasında değişen ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 172 öğrenci ve anneleri çalışmaya dahil edilmiştir. Annelerin değerlerini ölçmek amacıyla Portre Değerler Anketi, çocukların değerlerini ölçmek amacıyla ise Çocuklar için Resme Dayalı Değerler Taraması kullanılmıştır. Elde edilen bulgular anneler için başarı, güvenlik ve özyönelim değerleri ile özgenişletim ve muhafazacılık üst değerlerinin önemli olduğunu göstermiştir. Buna karşılık, çocuklar için geleneksellik, iyilikseverlik ve evrenselcilik değerleri ile özaşkınlık ve muhafazacılık üst değerlerinin öncelikli değerler olduğu bulunmuştur. Ayrıca anne-çocuk çiftlerinin değerlerinin genel olarak düşük benzerlik gösterdiği ve değer tiplerine ait öncelik sıralamalarının birbirlerinden farklılaştığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, araştırma bulgularımız anne-çocuk çiftlerinin değer benzerliği ile annenin eğitim düzeyi ve toplam aylık gelirin ilişkili olduğunu ve bu ilişkilerin çocuğun yaşına göre farklılaştığı ortaya koymuştur. Annenin eğitim düzeyi ve toplam aylık gelir küçük yaş grubundaki anne-çocuk çiftlerinin değer benzerliği ile ilişkili değilken büyük yaş grubundaki anne-çocuk çiftlerinin değer benzerliği ile negatif yönde ilişkilidir. Benzer şekilde, annenin eğitim düzeyi ve toplam aylık gelir ile anne-çocuk çiftlerinin değer benzerliği arasındaki ilişkinin çocuğun cinsiyetine göre de farklılaştığı görülmüştür. Annenin eğitim düzeyi ve toplam aylık gelir anne-erkek çocuk çiftlerinin değer benzerliği ile ilişkili değilken anne-kız çocuk çiftlerinin değer benzerliği negatif yönde ilişkilidir. Sonuç olarak, elde edilen bulguların değerlerin nesiller arası aktarımı konusunda bilgi sağlayabileceği ve okullardaki değerler eğitimi ile ilgili müfredatın düzenlenmesinde yol gösterici ipuçları taşıyabileceği düşünülmektedir.


EXTENDED ABSTRACT


Human values have been one of the key issues in the social sciences where individuals’ attitudes and behaviors are examined. Values can be defined as relatively stable beliefs that determine the individual and social desirability of goals and behaviors (Schwartz, 1992). This research is based on Schwartz’s (1992) theory of values, which is currently the most used theory in the social sciences. Socialization is the process by which the values, expectations, and beliefs of a society are transferred to the next generations and in which the parents and children mutually interact (Grusec & Goodnow, 1994; Kuczynski, Marshall, & Schell, 1997). The value similarity of parents and children is considered an implication of this value socialization process (Grusec & Davidov, 2007). It has been indicated that there are significant associations between parent–child value similarity and several different factors such as the socioeconomic level of parents, parenting behaviors, age, and the gender of the child (Hitlin, 2006). In middle childhood, during cognitive and socioemotional development, children gain the ability to take the other’s perspective, and so they may have a greater priority toward specific other-oriented values (Döring, Blauensteiner, Aryus, Drögekamp, & Bilsky, 2010). Therefore, examining mother–child value similarity in middle childhood is an interesting topic to research because it is important to understand the effect of increased cognitive skills and reveal this developmental pattern. Starting from this point of view, this study aims to evaluate the similarity between mother–child dyads in terms of the 10 value types of Schwartz and the associations between this similarity and socioeconomic factors in middle childhood.

Method

A total of 172 mothers (M = 37.31, SD = 4.75) and their children between ages 6–11 years (M = 8.5, SD =1.23) attending 1st, 2nd, 3rd, and 4th grade in primary schools in Ankara participated in the study. The Portrait Value Questionnaire (Schwartz et al., 2001) was used to assess mothers’ values, and the Picture-Based Value Survey (Döring et al., 2010) was used to assess children’s values.

Results

The results showed that the mothers gave priority to the values of achievement, security, and self-direction and high-order values of self-enhancement and conservation. Moreover, it was found that the children gave priority to values of tradition, benevolence, and universalism and higher-order values of self-transcendence and conservation. The findings showed that there were significant mean differences in value types between the mothers and the children. It was seen that when the mothers had higher scores of power, hedonism, self-direction, universalism, benevolence, and conformity, the children had higher scores of tradition. Furthermore, it was found that the values of the mother–child dyads had lower similarities, and the order of the priority of the value types differed from each other. The results revealed that there were significant relations among the mother’s education, total monthly income, and mother–child value similarity. These relations varied according to the age and gender of the child. The mothers’ education and total monthly income were negatively associated with both mother–older child value similarity and mother–daughter value similarity.

Discussion

In this study, it was found that while the highest order value types for mothers were achievement, security, and self-direction, the highest order value types for children were tradition, benevolence, and universalism. It was revealed that the mothers’ and the children’s value priorities differed from each other, and the values of the mother–child dyads had lower similarities. This result may be explained by the fact that while young and middle adults give more importance to self-oriented values consistent with their developmental goals, children give more importance to other-oriented values as a result of their socio-cognitional development in middle childhood. Furthermore, it was seen that the mothers’ education and total monthly income were significantly related to mother–child value similarity. These were also negatively related to mother–older child value similarity and mother–daughter value similarity. Mothers of a lower socioeconomic level can be more authoritarian and harsher about the socialization of values for older children. Moreover, they expect girls to adapt to and obey their values by adopting a socialization process according to traditional gender norms. The findings obtained from this research should be evaluated within the limitations of the study. Future longitudinal studies can examine the value development of children and the pattern of parent–child value similarities over time. In future studies, it will be important to address the role of peers and teachers in the value socialization process in middle childhood. Furthermore, the study was conducted with mother–child dyads. Studies with father–child dyads may reveal insightful information in terms of value similarity, and future studies can be conducted with the participation of both parents. Finally, it is thought that repeating the study with a more representative sample in terms of education and income level will increase the generalizability of the findings. The present research is the first study to examine the value similarities of mother–child dyads in middle childhood in Turkey. In conclusion, it is thought that the results of this study can guide professionals in studying value education. Consequently, these findings can provide information about the intergenerational transfer of values. 


PDF View

References

 • Acar-Bayraktar, A. V, Cakmak, Z. ve Saritas-Atalar, D. (2019). Parenting and children’s prosocial and problem behaviors in middle childhood: The role of Turkish mothers’ emotion socialization practices. Social Development, 28(2), 333-346. google scholar
 • Akarslan Esen, M ve Cesur, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin ebeveynlik stillerini algılayışları ve bu algının ebeveyn-çocuk değer benzerliğine etkisi. Psikoloji Çalışmaları, 35(2), 1-24. google scholar
 • Barni, D., Alfieri, S., Marta, E. ve Rosnati, R. (2013). Overall and unique similarities between parents’ values and adolescent or emerging adult children’s values. Journal of Adolescence, 36(6), 11351141. google scholar
 • Barni, D., Ranieri, S. ve Scabini, E. (2012). Value similarity among grandparents, parents, and adolescent children: Unique or stereotypical? Family Science, 3(1), 46-54. google scholar
 • Barni, D., Ranieri, S., Scabini, E. ve Rosnati, R. (2011). Value transmission in the family: Do adolescents accept the values their parents want to transmit? Journal of Moral Education, 40(1), 105-121. google scholar
 • Bensalah, L., Stefaniak, N., Carre, A. ve Besche-Richard, C. (2016). The Basic Empathy Scale adapted to French middle childhood: Structure and development of empathy. Behavior Research Methods, 48(4), 1410-1420. google scholar
 • Bilsky, W., Döring, A. K., van Beeck, F., Rose, I., Schmitz, J., Aryus, K.... ve Sindermann, J. (2013). google scholar
 • Assessment of children’s value structures and value preferences. Swiss Journal of Psychology, 72, 123-136. google scholar
 • Bubeck, M. ve Bilsky, W. (2004). Value structure at an early age. Swiss Journal of Psychology, 63(1), 31-41. google scholar
 • Cashmore, J. A. ve Goodnow, J. J. (1986). Influences on Australian parents’ values: Ethnicity versus socioeconomic status. Journal of Cross-CulturalPsychology, 17, 441-454. google scholar
 • Cieciuch, J., Davidov, E. ve Algesheimer, R. (2016). The stability and change of value structure and priorities in childhood: A longitudinal study. Social Development, 25(3), 503-527. google scholar
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysisfor the behavioral sciences (2. bs.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar
 • Çakmak, Z., Acar-Bayraktar, A. V. ve Sarıtaş-Atalar, D. (2018). Orta çocuklukta resme dayalı değerler taraması (PBVS) ile değerlerin ölçülmesi: Yaşa, cinsiyete ve anne eğitimine bağlı değişiklikler. Nesne Psikoloji Dergisi, 12, 1-26. google scholar
 • Daniel, E., Benish-Weisman, M., Sneddon, J. N. ve Lee, J. A. (2020). Value profiles during middle childhood: Developmental processes and social behavior. Child Development, 91(5), 1615-1630. google scholar
 • Demirutku, K. (2007). Parenting styles, internalization ofvalues, and the self-concept. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Demirutku, K. ve Sümer, N. (2010). Temel değerlerin ölçümü: Portre Değerler Anketi’nin Türkçe uyarlaması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 17-25. google scholar
 • Döring, A. K. (2010). Assessing children’s values: An exploratory study. Journal ofPsychoeducational Assessment, 28(6), 564-577. google scholar
 • Döring, A. K., Blauensteiner, A., Aryus, K., Drögekamp, L. ve Bilsky, W. (2010). Assessing values at an early age: The picture-based value survey for children (PBVS-C). Journal of Personality Assessment, 92(5), 439-448. google scholar
 • Döring, A. K., Daniel, E. ve Knafo-Noam, A. (2016). Introduction to the special section value development from middle childhood to early adulthood—new insights from longitudinal and genetically informed research. Social Development, 25(3), 471-481. google scholar
 • Döring, A. K., Kartner, J. ve Bilsky, W. (2018). Values in families with young children: Insights from two cultural milieus in Germany. International Journal ofPsychology, 53(6), 486-495. google scholar
 • Döring, A. K., Makarova, E., Herzog, W. ve Bardi, A. (2017). Parent-child value similarity in families with young children: The predictive power of prosocial educational goals. British Journal of Psychology, 108(4), 737-756. google scholar
 • European Social Survey-ESS (2008). https://www.europeansocialsurvey.org/. google scholar
 • Gouveia, V. V., Vione, K. C., Milfont, T. L. ve Fischer, R. (2015). Patterns of value change during the life span: Some evidence from a functional approach to values. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(9), 1276-1290. google scholar
 • Grusec, J. E. ve Davidov, M. (2007). Socialization in the family: The roles of parents. J. E. Grusec ve P. D. Hastings (Ed.), Handbook of socialization: Theory and research içinde (s. 614-637). New York, NY: Guilford Press. google scholar
 • Grusec, J. E. ve Goodnow, J. J. (1994). Impact of parental discipline methods on the child’s internalization of values: A reconceptualization of current points of view. Developmental Psychology, 30(1), 4. google scholar
 • Hitlin, S. (2006). Parental influences on children’s values and aspirations: Bridging two theories of social class and socialization. Sociological Perspectives, 49(1), 25-46. google scholar
 • Karakitapoğlu-Aygün, Z. ve İmamoğlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. Journal of Social Psychology, 142, 333-351. google scholar
 • Knafo, A. ve Schwartz, S. H. (2009). Accounting for parent-child value congruence: Theoretical considerations and empirical evidence. Schönpflug (Ed.), Culture and psychology. Cultural transmission: Psychological, developmental, social, and methodological aspects içinde (s. 240268). Cambridge University Press. google scholar
 • Kochanska, G., Aksan, N., Prisco, T. R. ve Adams, E. E. (2008). Mother-child and father-child mutually responsive orientation in the first 2 years and children’s outcomes at preschool age: Mechanisms of influence. Child Development, 79(1), 30-44. google scholar
 • Koç, N. (2013). Annelerin kişisel değerleri ile beş-altı yaş çocuklarının değer kazanımları arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. google scholar
 • Kuczynski, L. ve Grusec, J. E. (1997). Future directions for a theory of parental socialization. J. E. Grusec ve L. Kuczynski (Ed.), Parenting and children’s internalization of values: A handbook of contemporary theory içinde (s. 399-414). New York: Wiley. google scholar
 • Kuczynski, L., Marshall, S. ve Schell, K. (1997). Value socialization in a bidirectional context. J. E. Grusec ve L. Kuczynski (Ed.), Parenting and children’s internalization of values: A handbook of contemporary theory içinde (s. 23-50). New York: Wiley. google scholar
 • Kuczynski, L. ve Parkin, C. M. (2007). Agency and bidirectionality in socialization: Interactions, transactions, and relational dialectics. J. E. Grusec ve P. D. Hastings (Ed.), Handbook of socialization: Theory and research içinde (s. 259-283). The Guilford Press. google scholar
 • Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbası, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76. google scholar
 • Laghi, F., Pallini, S. ve De Sclavis, R. (2012). Values similarity between parents and adolescents: A preliminary investigation among Italian adolescents. Journal of Comparative Family Studies, 43(6), 915-923. google scholar
 • Leaper, C. ve Friedman, C. K. (2007). The socialization of gender. J. E. Grusec ve P. D. Hastings (Ed.), Handbook of socialization: Theory and research içinde (s. 561-587). New York, NY: Guilford Press. google scholar
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Öğretim programları, 30.04.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ Programlar.aspx adresinden alınmıştır. google scholar
 • Özvanlıgil, C. (2013). Multitrait-multimethod analysis of picture based values survey for children with portrait values questionnaire. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Petersen, A. (2013). Çocukların değerleri: Adaptation of the picture-based value survey for children (PBVS-C) and validation in a Turkish sample. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Vestfalya Wilhelm Üniversitesi, Münster. google scholar
 • Prince-Gibson, E. ve Schwartz, S. H. (1998). Value priorities and gender. Social Psychology Quarterly, 61, 49-67. google scholar
 • Santrock, J. W. (2012). Yaşam Boyu Gelişim (13. Baskı). (G. Yüksel, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2011). google scholar
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. google scholar
 • Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J. E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus O. ve Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 663-688. google scholar
 • Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. ve Owens, V. (2001). Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(5), 519-542. google scholar
 • Sesli, Ç. ve Demir Başaran, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri ve özerklik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 238-258. google scholar
 • Thompson, R. A., Meyer, S. ve McGinley, M. (2006). Understanding values in relationships: The development of conscience. M. Killen ve J. G. Smetana (Ed.), Handbook of moral development içinde (s. 267-297). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. google scholar
 • Tosun, T. (2015). İlkokul birinci sınıfta okuyan çocukların ve annelerinin değer algılarının karşılaştırmalı incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Tulviste, T. (2013). Socialization values of mothers and fathers: Does the child’s age matter? Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 17(2), 129. google scholar
 • Tulviste, T., Kall, K. ve Rammer, A. (2017). Value priorities of younger and older adults in seven European countries. Social Indicators Research, 133(3), 931-942. google scholar
 • Uzefovsky, F., Döring, A. K. ve Knafo-Noam, A. (2016). Values in middle childhood: Social and genetic contributions. Social Development, 25(3), 482-502. google scholar
 • van Herk, H. ve Poortinga, Y. H. (2012). Current and historical antecedents of individual value differences across 195 regions in Europe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(8), 1229-1248. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ünal, A.V., Çakmak, Z., Sarıtaş Atalar, D., & Uçanok, Z. (2021). Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood. Studies in Psychology, 41(2), 521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


AMA

Ünal A V, Çakmak Z, Sarıtaş Atalar D, Uçanok Z. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood. Studies in Psychology. 2021;41(2):521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


ABNT

Ünal, A.V.; Çakmak, Z.; Sarıtaş Atalar, D.; Uçanok, Z. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 41, n. 2, p. 521-548, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Ünal, Ayşe Vildan, and Zeynep Çakmak and Dilek Sarıtaş Atalar and Zehra Uçanok. 2021. “Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood.” Studies in Psychology 41, no. 2: 521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


Chicago: Humanities Style

Ünal, Ayşe Vildan, and Zeynep Çakmak and Dilek Sarıtaş Atalar and Zehra Uçanok. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood.” Studies in Psychology 41, no. 2 (Sep. 2021): 521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


Harvard: Australian Style

Ünal, AV & Çakmak, Z & Sarıtaş Atalar, D & Uçanok, Z 2021, 'Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood', Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, pp. 521-548, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


Harvard: Author-Date Style

Ünal, A.V. and Çakmak, Z. and Sarıtaş Atalar, D. and Uçanok, Z. (2021) ‘Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood’, Studies in Psychology, 41(2), pp. 521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109 (24 Sep. 2021).


MLA

Ünal, Ayşe Vildan, and Zeynep Çakmak and Dilek Sarıtaş Atalar and Zehra Uçanok. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood.” Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, 2021, pp. 521-548. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2020-0109


Vancouver

Ünal AV, Çakmak Z, Sarıtaş Atalar D, Uçanok Z. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood. Studies in Psychology [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];41(2):521-548. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2020-0109 doi: 10.26650/SP2020-0109


ISNAD

Ünal, AyşeVildan - Çakmak, Zeynep - Sarıtaş Atalar, Dilek - Uçanok, Zehra. Value Similarity of Mother-Child Dyads: An Investigation in Middle Childhood”. Studies in Psychology 41/2 (Sep. 2021): 521-548. https://doi.org/10.26650/SP2020-0109TIMELINE


Submitted30.07.2020
Accepted22.12.2020
Published Online10.08.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.