Review Article


DOI :10.26650/SP2018-0041   IUP :10.26650/SP2018-0041    Full Text (PDF)

Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review

Esra Asıcı

Along with the increasing popularity of positive mental health understanding, the concept of forgiveness has attracted the attention of many researchers working within the field of psychology and mental health. Studies aiming to identify variables related to forgiveness have also increased. After determining that forgiveness is associated with psychological health, studies for enhancing positive attitudes toward forgiveness has gained importance. In the current study, the aim was to systematically review the studies examining the effectiveness of forgiveness group interventions for children and adolescents. In line with this aim, the keywords of “forgiveness intervention”, “forgiveness group”, “forgiveness therapy”, “forgiveness education” and “forgiveness program” were searched in the databases of the Wiley Online Library, Taylor and Francis, Springer Link, Scopus, Science Direct, Sage Journals, EBSCOhost and TR Index in Turkish and English for 2010-2019. The resulting 529 articles from the literature search were evaluated according to the PRISMA guide and the selection criteria determined for this research. Among all the articles, the six that met the required criteria have been included in the research. The selected articles have been examined in terms of research method, research group, features of applied program, instrument used, and effectiveness of the applied program. According to results, all investigated interventions have been found effective to produce forgiveness. Besides this, the selected studies contributed to decreasing of anger, depression and anxiety; increasing of empathy, hope and life satisfaction. It was determined that the group interventions based on the forgiveness process model produced positive results. Consequently, the selected studies showed that forgiveness intervention for children and adolescents enhanced forgiveness and positively affected psychological health. In the light of the obtained results, it is suggested that, forgiveness group interventions for children and adolescents should be used in schools as a part of preventive and interventional psychological counseling services. 
DOI :10.26650/SP2018-0041   IUP :10.26650/SP2018-0041    Full Text (PDF)

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Affetme Müdahaleleri: Sistematik Gözden Geçirme

Esra Asıcı

Pozitif ruh sağlığı anlayışının popülerlik kazanmasıyla birlikte; affetme kavramı, psikoloji ve ruh sağlığı alanında çalışan pek çok araştırmacının dikkatini çekmiş ve affetmeyle ilişkisi olan değişkenleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar oldukça artış göstermiştir. Affetmenin psikolojik sağlığın göstergesi olan değişkenlerle ilişkisinin ortaya konulmasıyla birlikte, bireylerin affetme konusundaki bilgi, beceri ve olumlu tutumlarını arttırmaya yönelik çalışmalar da önem kazanmıştır. Bu araştırmada, affetmeyi temel alan grup müdahalelerinin etkililiğinin sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Wiley Online Library, Taylor and Francis, Springer Link, Scopus, Science Direct, Sage Journals, EBSCOhost ve TR Dizin veri tabanlarında, “affetme müdahalesi”, “affetme grubu”, “affetme terapisi”, “affetme eğitimi” ve “affetme programı” terimleri aracılığıyla, 2010-2019 yılları arasında yayımlanan Türkçe ve İngilizce araştırma makaleleri taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda ulaşılan 529 makale PRISMA rehberi ve bu araştırma için belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, kriterleri karşılayan 6 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen makaleler araştırma grubu, araştırmanın deseni, uygulanan grup müdahalesinin özellikleri, kullanılan ölçme araçları ve müdahalenin etkililiği açısından incelenmiştir. Bulgulara göre, incelenen tüm affetme müdahaleleri katılımcıların affetme konusunda bilgi ve becerilerinin artmasında ve affetmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirmelerinde etkili olmuştur. Ayrıca, seçilen çalışmalarda uygulanan affetme müdahalelerinin öfke, depresyon ve anksiyetenin azalmasına; empati, umut ve yaşam doyumunun da artmasına katkı sağladığı görülmüştür. Özellikle de affetmenin süreç modelini temel alan grup müdahalelerinin olumlu sonuçlar ürettiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, çocuk ve ergenlere yönelik olarak gerçekleştirilen affetme müdahalelerinin, affetmeyi arttırdığı ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Elde edilen sonuçlar ışığında, önleyici ve müdahale edici psikolojik danışma hizmetlerinin bir bölümü olarak çocuk ve ergenlere yönelik affetme müdahalelerinin okullarda kullanılması önerilmektedir. 

EXTENDED ABSTRACT


In current study, it was aimed to systematically review studies examining the effectiveness of forgiveness interventions for children and adolescents.

Method

This study was a systematic review. The literature review was conducted for 2010-2019 years, in the databases of Wiley Online Library, Taylor and Francis, Springer Link, Scopus, Science Direct, Sage Journals, EBSCOhost and TR Index, between November 2018 and March 2019. The terms of “forgiveness intervention”, “forgiveness group”, “forgiveness therapy”, “forgiveness education” and “forgiveness program” were used for the search. The following selection criteria were identified: (a) studies involving forgiveness group intervention for children and adolescents, (b) studies involving information about the content of intervention programs, (c) studies showing the effects of applied programs by using statistical data. The exclusion criteria were as follows: (a) studies not writing in Turkish or English, (b) studies with only an abstract, (c) studies not using group intervention, (d) review studies, and (e) descriptive studies. A total of 529 research articles were reached and 6 articles have been selected for inclusion within the scope of the study.

Results

In terms of research group and study design, obtained results are following: Park, et al. (2013) conducted the study with female adolescents (N = 48, Mage = 15.79). This study was based on 3 (pre-test, post-test, follow up test) x 3 (experimental, control, and placebo group) mixed design. Enright, et al. (2014) conducted the study with 8th grade students (N = 132, Mage = 13.48). This study was based on 3 (experimental group) x 2 (pre-test, post-test) mixed design. Taysi and Vural (2016) carried out their study with 4th grade students (N = 122, Mage = 10.00). Their study was based on 3 (pre-test, post-test, follow up test) x 2 (experimental and control group) mixed design. In the study of Vassilopoulos, et.al (2018), the participants were 6th grade students (N = 42, Mage = 11.14). This study was based on mixed design including qualitative and quantitative methods. Quantitative dimension was based on 2 (pre-test and post-test) x 2 (experimental and control group) mixed design. Freedman (2018) conducted the study with high school students (N = 21, Mage = 17.3). Research design was mixed design including qualitative and quantitative methods. Quantitative dimension was based on 2 (pre- and post-test) x 2 (experimental and control group) mixed design. Finally, Rahman, et al. (2018) conducted the study with female early adolescents (N = 8, age range: 11-12). Research design was 3 (pre-test, post-test, follow up test) x 2 (experimental and control group) mixed design. 

When the studies examined in terms of features of applied programs, following results were obtained. Park et al. (2013) applied “Forgiveness Program for Aggressive Victims”. Enright et al. (2014) applied a class guidance program based on process model. Program focuses importance of forgiveness, aims to gain forgiveness understanding and decrease anger. Taysi and Vural (2016) applied a class guidance program based on process model. Program is “Joyful Forgiveness” for 9-11 age children. Vassilopoulos et al. (2018) applied a class guidance program. Program includes recognition and expression of emotions, relations among emotions, thoughts and behaviors, value of love, forgiveness, developing an act plan for applying forgiveness. Freedman (2018) applied a small group guidance program based on process model. Program includes offence, anger, commitment to forgive, reframing, empathy, compassion and absorption of pain. Rahman et al. (2018) applied forgiveness therapy based on process model. The first 16 sessions were applied as individual therapy; the latter 16 sessions were applied as group therapy. 

When the studies examined in terms of results, following results were obtained. In the study of Park et al. (2013), after intervention forgiveness, empathy and grades increased, anger, hostile attribution, aggression and delinquency decreased in experimental group. In the study of Enright et al. (2014); after intervention, forgiveness, and willingness to forgive increased, and prejudice decreased in all groups. In the study of Taysi and Vural (2016), forgiveness and hope scores of experimental group increased at post-test. Anger scores of experimental group increased at follow up test. In the study of Vassilopoulos et al. (2018), at post-test, forgiveness and life satisfaction increased, anger decreased in favor of experimental group. In the study of Freedman (2018), a significant difference in favor of experimental group was found in terms of forgiveness, anxiety, depression and hope; however, there wasn’t significant difference between groups in terms of self-esteem. In the study of Rahman et al. (2018), after intervention, forgiveness increased and anger decreased in experimental group. 

Discussion

According to obtained results, forgiveness group interventions for children and adolescents are effective on enhancing of information and skills about forgiveness and development of positive attitudes towards forgiveness. Besides, forgiveness interventions help children and adolescents to cope anger, to decrease depression and to increase hope, and so positively affect mental health.


PDF View

References

 • Akhtar, S. (2002). Forgiveness: Origins, dynamics, psychopathology, and technical relevance. The Psychoanalytic Quarterly, 71(2), 175–212. https://doi.org/10.1002/j.2167-4086.2002.tb00010.x google scholar
 • Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D. ve Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in episodic forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2), 199–217. https://doi.org/10.1521/jscp.2007.26.2.199 google scholar
 • Al-Mabuk, R. H., Enright, R. D. ve Cardis, P. (1995). A forgiveness education program with parentally love-deprived college students. Journal of Moral Education, 24, 427–444. google scholar
 • Asıcı, E. ve Uygur, S. (2017). Duygusal öz-yeterlik ve affetmenin algılanan stres düzeyini yordayıcı rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1353–1375. google scholar
 • Avery, C. M. (2008). The relationship between self-forgiveness and health: mediating variables and implications for well-being (Doktora tezi). ProQuest Dissertations and Theses veri tabanından erişilmiştir (UMI No. 3305566). google scholar
 • Baskin, T. W. ve Enright, R. D. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta-analysis. Journal of Counseling & Development, 82, 79–90. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00288.x google scholar
 • Beck, J. S., Beck, A. T. ve Jolly, J. (2001). Beck youth inventories™ of emotional and social impairment. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. google scholar
 • Berry, J. W., Worthington, Jr. E. L., Parrott, L., O’Connor, L. E. ve Wade, N. G. (2001). Dispositional forgiveness: Development and construct validity of the transgression narrative test of forgiveness (TNTF). Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1277–1290. https://doi. org/10.1177/01461672012710004 google scholar
 • Berry, J. W., Worthington, Jr. E. L., O’Connor, L. E., Parrott, L. ve Wade, N. G. (2005). Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality, 73, 1–43. https://doi.org/10.1111/ j.1467-6494.2004.00308.x google scholar
 • Bono, G., McCullough, M. E. ve Root, L. M. (2007). Forgiveness, feeling connected to others, and well-being: Two longitudinal studies. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 182–195. https://doi.org/10.1177/0146167207310025 google scholar
 • Brose, L. A., Rye, M. S., Lutz-Zois, C. ve Ross, S. R. (2005). Forgiveness and personality traits. Personality and Individual Differences, 39, 35–46. https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.11.001 google scholar
 • Bryant, B. K. (1982). An index of empathy for children and adolescents. Child Development, 53(2), 413–425. google scholar
 • Brown, R. P. (2003). Measuring individual differences in the tendency to forgive: Construct validity and links with depression. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 759–771. https://doi. org/10.1177/0146167203029006008 google scholar
 • Cardis, M., Enright, R. D., Ashleman, K., Lewis, M. E., ve Walker, W. (1994). Strengthening families: Implementing forgiveness strategies. Madison, WI: International Forgiveness Institute. google scholar
 • Coopersmith, S. (2002). Coopersmith self-esteem inventory (CSEI-AD). Mind Garden. Erişim adresi: www. mindgarden.com/85-coopersmith-self-esteem-inventory. google scholar
 • Eaton, J., Struthers, C. W. ve Santelli, A. G. (2006). Dispositional and state forgiveness: The role of self-esteem, need for structure, and narcissism. Personality and Individual Differences, 41, 371– 380. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.02.005 google scholar
 • Enright, R. D. (1993). The Enright forgiveness inventory for children. Madison, WI: International Forgiveness Institute. google scholar
 • Enright, R. D. (2000). The Enright forgiveness inventory for children (2. Baskı). Madison, WI: International Forgiveness Institute. google scholar
 • Enright, R. D. ve Rique, J. (2000). The Enright forgiveness ınventory (EFI). Menlo Park, CA: Mind Garden, Inc. google scholar
 • Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington, D.C.: American Psychological Association. google scholar
 • Enright, R. (2005). Enright forgiveness inventory and annual. Redwood City, CA: Mind Garden. google scholar
 • Enright, R. D. ve The Human Development Study Group (1996). Counseling within the forgiveness triad: On forgiving, receiving forgiveness and self- forgiveness. Counseling and Values, 40, 107– 126. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.1996.tb00844.x google scholar
 • Enright, R. D., Rhody, M., Litts, B. ve Klatt, J. S. (2014). Piloting forgiveness education in a divided community: Comparing electronic pen-pal and journaling activities across two groups of youth. Journal of Moral Education, 43(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/03057240.2014.888516 google scholar
 • Enright, R. D., Gassin, E. A. ve Wu, C. (1992). Forgiveness: A developmental view. Journal of Moral Education, 21, 99-114. https://doi.org/10.1080/0305724920210202 google scholar
 • Enright, R. D. ve Knutson, J. A. (2010). The adventure of forgiveness: A guided curriculum for children ages 6–8. Madison, WI: International Forgiveness Institute. google scholar
 • Entezar, R. K., Othman, N., Kosnin, A. B. M. ve Panah, A. G. (2011). Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences, 1, 21–25. Erişim adresi: https://pdfs.semanticscholar. org/4fd9/779a8f1488a05646ebe811acebfd1970844b.pdf google scholar
 • Fincham, F. D., Hall, J. H. ve Beach, S. R. H. (2005). Till lack of forgiveness do us part: Forgiveness in marriage. E. L. Worthington (Ed.), Handbook of forgiveness içinde (s. 207–226). New York: Wiley. google scholar
 • Freedman, S. (2018) Forgiveness as an educational goal with at-risk adolescents. Journal of Moral Education, 47(4), 415–431. https://doi.org/10.1080/03057240.2017.1399869 google scholar
 • Goldman, D. B. ve Wade, N. G. (2012). Comparison of forgiveness and anger- reduction group treatments: A randomized controlled trial. Psychotherapy Research, 22(5), 604–620. https://doi.or g/10.1080/10503307.2012.692954 google scholar
 • Hargrave, T. D. ve Sells, J. N. (1997). The development of a forgiveness scale. Journal of Marital and Family Therapy, 23(1), 41–62. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1997.tb00230.x google scholar
 • Harris, A. H. S., Luskin, F., Norman, S. B., Standartd, S., Bruning, J., Evans, S. ve Thoresen, C. E. (2006). Effects of a group forgiveness intervention on forgiveness, perceived stress and trait anger. Journal of Clinical Psychology, 62(6), 715–733. https://doi.org/10.1002/jclp.20264 google scholar
 • Hebl, J. H. ve Enright, R. D. (1993). Forgiveness as a psychotherapeutic goal with elderly females. Psychotherapy, 30, 658–667. google scholar
 • Huebner, E. S. (1991). Initial development of the students’ life satisfaction scale. School Psychology International, 12, 231–240. https://doi.org/10.1177/0143034391123010 google scholar
 • Hodgson, L. K. ve Wertheim, E. H. (2007). Does good emotion management aid forgiving? Multiple dimensions of empathy, emotion management and forgiveness of self and others. Journal of Social and Personal Relationships, 24(6), 931–949. https://doi.org/10.1177/0265407507084191 google scholar
 • Hortwitz, L. (2005). The capacity to forgive: Intrapsychic and developmental perspectives. Journal of the American Psychoanalytic Association, 53(2), 485–511. https://doi.org/10.1177/000306510505 30021401 google scholar
 • Karremans, J. C., Van Lange, P. A. M. ve Holland, R. W. (2005). Forgiveness and its associations with prosocial thinking, feeling, doing beyond the relationship with the offender. Personality and Social Psychology, 31, 1315–1326. https://doi.org/10.1177/0146167205274892 google scholar
 • Knutson, J. A. ve Enright, R. D. (2008). Joyful forgiving: A guided curriculum for children, ages 9–11 [fourth-grade curriculum]. Madison: International Forgiveness Institute. google scholar
 • Koç, M., İskender, M., Çolak, T. S. ve Düşünceli, B. (2016). Investigation of the effect of intolerance of uncertainty and the effect of anger control on the relationship between forgiveness and psychological well-being through structural equation modelling. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 201–209. http://dx.doi.org/10.19126/suje.282951 google scholar
 • Kovacs, M. (1985). Children’s depression inventory. Psychopharmacology Bulletin, 21, 995–998. google scholar
 • Kovacs, M. (1992). Children’s depression inventory-short form (CDI). New York: Multi-Health Systems Inc. google scholar
 • Lawler-Row, K. A. ve Piferi, R. L. (2006). The forgiving personality: Describing a life well lived. Personality and Individual Differences, 41, 1009–1020. google scholar
 • Maltby, J., Macaskill, A. ve Day, L. (2001). Failure to forgive self and others: A replication and extension of the relationship between forgiveness, personality, social desirability, and general health. Personality and Individual Differences, 30, 881–885. https://doi.org/10.1016/S01918869(00)00080-5 google scholar
 • McCullough, M. E., Pargament, K. I. ve Thoresen, C. E. (2000). The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and overview. M.E. Mccullough, K.I. Pargament ve C.E. Thoresen (Ed.), Forgiveness: Theory, research and practice içinde (s.1–13). New York: The Guilford Press. google scholar
 • McCullough, M. E., Rachal, K. C., Sandage, S. J., Worthington, Jr. E. L., Brown, S. W. ve Hight, T. L. (1998). Interpersonal forgiving in close relationships: II. Theoretical Elaboration and Measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 75(6), 1586–1603. http://dx.doi.org/10.1037/00223514.75.6.1586 google scholar
 • McCullough, M. E., Hoyt, W. T. ve Rachal, K. C. (2000). What we know (and need to know) about assessing forgiveness constructs. M. E. McCullough, K. I. Pargament ve C. E. Thoresen (Ed.), Forgiveness: Theory, research and practice içinde (s. 65–91). New York: Guilford Pres. google scholar
 • Moher, D., Libertai, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. ve PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264–269. http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135 google scholar
 • Murphy, J. G. ve Hampton, J. (1990). Forgiveness and mercy. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Asıcı, E. (2019). Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review. Studies in Psychology, 39(2), 429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


AMA

Asıcı E. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review. Studies in Psychology. 2019;39(2):429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


ABNT

Asıcı, E. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 39, n. 2, p. 429-457, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Asıcı, Esra,. 2019. “Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review.” Studies in Psychology 39, no. 2: 429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


Chicago: Humanities Style

Asıcı, Esra,. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review.” Studies in Psychology 39, no. 2 (Sep. 2023): 429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


Harvard: Australian Style

Asıcı, E 2019, 'Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review', Studies in Psychology, vol. 39, no. 2, pp. 429-457, viewed 26 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


Harvard: Author-Date Style

Asıcı, E. (2019) ‘Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review’, Studies in Psychology, 39(2), pp. 429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041 (26 Sep. 2023).


MLA

Asıcı, Esra,. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review.” Studies in Psychology, vol. 39, no. 2, 2019, pp. 429-457. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2018-0041


Vancouver

Asıcı E. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review. Studies in Psychology [Internet]. 26 Sep. 2023 [cited 26 Sep. 2023];39(2):429-457. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2018-0041 doi: 10.26650/SP2018-0041


ISNAD

Asıcı, Esra. Forgiveness Interventions for Children and Adolescents: Systematic Review”. Studies in Psychology 39/2 (Sep. 2023): 429-457. https://doi.org/10.26650/SP2018-0041TIMELINE


Submitted10.12.2018
First Revision27.03.2019
Last Revision20.07.2019
Accepted24.07.2019
Published Online10.10.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.