Review Article


DOI :10.26650/SP2021-913947   IUP :10.26650/SP2021-913947    Full Text (PDF)

Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review

Gamze GültekinOrçun Yorulmaz

Virtual client applications created with technology are seen to have been used in recent years in various health disciplines as an alternative to traditional practice and training methods. Even more recently, they have become a topic in the field of mental health. This study aims to systematically examine the empirical studies in the literature to get a clearer picture of the virtual client applications that are specific to the mental health field but have yet to become widespread. To broaden the scope of the search, the Web of Science and Scopus databases were scanned according to the search terms created using the relevant keywords. The study has systematically reviewed 16 empirical studies on virtual simulations in the field of psychology and psychiatry education in line with the inclusion criteria. The findings have been evaluated within the scope of the scientific studies’ aims, the characteristics of the virtual applications used in these studies, the measurement tools used for evaluating the studies, and finally the results from these studies. As a result of the findings from this review, virtual client applications were seen to have been developed with various designs and technical features. When examining the measurement methods used according to the aims of the studies, the methods were found to differ from one another. When considering the findings from these studies, studies measuring users’ experiences with virtual client applications indicated the participants to have predominantly evaluated the virtual client applications positively. In addition, these studies indicated the virtual client applications to have improved various aspects of the participants, such as their psychopathological assessment skills, empathic communication skills, and interviewer selfefficacies. However, some problems were experienced during the applications, and feedback was found on how to improve the applications. In this context, the use of virtual client applications as a safe and supportive tool for gaining experience in psychological interview training can be concluded as promising. Still, when considering the limitations of the current studies, more experimental studies are needed that take different methods into account in terms of both virtual client design and research design in order to be able to use technology for psychological interview training more effectively and successfully and for understanding the effectiveness of the proposed applications more comprehensively.

DOI :10.26650/SP2021-913947   IUP :10.26650/SP2021-913947    Full Text (PDF)

Psikolojik Görüşme Eğitiminde Sanal Danışan Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme

Gamze GültekinOrçun Yorulmaz

Son yıllarda teknoloji aracılığı ile oluşturulan sanal danışan uygulamalarının geleneksel uygulama ve eğitim yöntemlerine alternatif olarak çeşitli sağlık disiplinlerinde kullanıldığı, ancak psikolojik sağlık alanında görece yeni gündeme geldiği görülmektedir. Bu çalışmada, henüz kullanımı yaygınlaşmamış olan psikolojik sağlık alanına özgü sanal danışan uygulamalarına yakından bakabilme amacı ile alanyazındaki bilimsel araştırma desenlerinin temel alındığı çalışmaların sistematik olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Tarama kapsamını geniş tutmak üzere ilgili anahtar kelimeler ile oluşturulmuş arama terimleri aracılığıyla Web of Science ve Scopus veritabanları taranmıştır. Dahil etme kriterleri doğrultusunda psikoloji ve psikiyatri eğitimi kapsamındaki sanal danışan uygulamalarını içeren 16 araştırma sistematik olarak incelenmiştir. Bulgular, bilimsel çalışmaların amaçları, bu çalışmalarda kullanılan sanal uygulamaların özellikleri, çalışmaların değerlendirme amaçlı kullandığı ölçüm araçları ve son olarak çalışmaların ulaştığı sonuçlar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu derleme çalışmasının bulguları sonucunda çeşitli tasarım ve teknik özelliklere sahip sanal danışan uygulamalarının geliştirildiği görülmüştür. Araştırmaların amaçlarına göre kullanılan ölçüm yöntemleri incelendiğinde ölçümlerin birbirinden farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmaların bulgularına bakıldığında, sanal danışan uygulamalarına ilişkin kullanıcı deneyimini ölçen çalışmalar bu uygulamaların katılımcılar tarafından ağırlıklı olarak olumlu yönde değerlendirildiğini göstermektedir. Ayrıca bu uygulamaların psikolojik sorunları değerlendirme becerisi başta olmak üzere, empatik iletişim becerisi, görüşmeye ilişkin özyeterlik gibi çeşitli açılara yönelik katılımcıları geliştirdiği görülmüştür. Yine de uygulamalar esnasında yaşanılan bazı aksaklıklar ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik sunulan geribildirimler de mevcuttur. Bu bağlamda sanal danışan uygulamalarının güvenli ve destekleyici bir deneyimleme aracı olarak, psikolojik görüşme eğitiminde kullanımının ümit vadettiği çıkarımı yapılabilir. Yine de mevcut araştırmalardaki kısıtlılıklar göz önünde bulundurulduğunda, psikolojik görüşme eğitimine yönelik teknolojinin daha etkin ve başarılı şekilde kullanılabilmesi ve önerilen uygulamaların etkinliğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılabilmesi için hem sanal danışan tasarımı hem araştırma deseni açısından farklı yöntemlerin hesaba katıldığı daha fazla sayıda deneysel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.


EXTENDED ABSTRACT


Virtual client applications can be defined as interactive computer simulations of real clinical situations for purposes such as practice and training (Ellaway et al., 2006). Virtual client applications are used for medical, dentistry, nursing, pharmacy (Cook et al., 2010), and social work students (Washburn & Zhou, 2018). However, these applications are relatively new in mental health education. Virtual contexts may have benefits in mental health education, such as providing experiential learning, visualizations, and simulations of difficult situations and being able to tailor them according to what is needed (Mantovani et al., 2003). As far as is known, no systematic review of virtual client applications has yet to occur regarding psychological interview training. Therefore, a systematic review has been conducted to obtain a general picture of the status of the literature regarding virtual client applications, particularly in the field of psychological interview training. The framework was arrived at by categorizing the findings in psychology- and psychiatry-related studies under the following subheadings: virtual client applications’ objectives, design characteristics, measurement methods, and findings.

Method

The Web of Science and Scopus databases were searched using relevant keywords. The keywords of virtual patient, virtual human, clinical interview, interview skills, psychology, psychiatry, and other related terms were searched within studies’ titles, abstracts, and keywords. The search was conducted in August 2020. Journal articles and conference proceedings were selected from among the search results, and all dates up to August 2020 were included. As a result, 16 studies were included in the systematic review by following the criteria of preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA).

Results

The objectives of the virtual client applications were categorized as assessing usability, learning diagnostic skills, learning interview skills, developing psychological factors (i.e., self-efficacy, self-confidence), and comparing methods. The majority of the studies focused on the objectives of assessing usability and learning diagnostic skills in psychopathology. The design characteristics of the virtual clients varied among the studies in terms of the information provided about the virtual clients and the technical features of the applications. Some studies presented only psychopathological information about the virtual clients, while other studies had psychopathological information be accompanied by additional information about the virtual clients (e.g., epicrisis). The most preferred visual appearance was a moving avatar. Other preferred visual appearances were videos of real persons and photos of avatars. In addition, the virtual client applications had different technical features in terms of how to communicate with the virtual clients. One commonly preferred method was to send responses and ask questions using a multiple-choice format on the computer screen. Among the measurement methods, self-assessment scales were mostly used. Other forms of assessment were software-based assessment and standardized patient assessment.

In terms of assessing usability, the majority of participants were seen to have assessed the virtual client applications quite positively. In addition to these positive evaluations, participants reported some drawbacks such as poor animation quality, lack of spontaneity, and irrelevant responses from the virtual client. Lastly, the majority of the studies indicated the virtual client simulations to have improved participants’ diagnostic, interview skills, and psychological factors (i.e., self-efficacy, self-confidence).

Discussion

Virtual client applications offer promising results for improving students’ skills (Calinici et al., 2017; Dupuy et al., 2019, 2020; Foster et al., 2016; Gutiérrez-Maldonado et al., 2014, 2015; Matsumura et al., 2018; Pantziaras et al., 2015a; Washburn et al., 2020) and self-efficacy levels (Calinici et al., 2017; Pantziaras et al., 2015b; Washburn et al., 2020) in psychological interview training. These applications have also predominantly been perceived as userfriendly by students (e.g., Dupuy et al., 2019; Matsumura et al., 2018; Penaloza-Salazar et al., 2011). Despite some of the positive indicators from the studies, other points may also be mentioned that need improvement. The majority of the studies focused on assessing usability assessment and developing diagnostic skills; therefore, other skills or psychological factors (e.g., Washburn et al., 2020) came after these aims. The design of the virtual clients was mostly based on a psychopathological disorder, and further studies may consider enhancing the characteristics of these virtual clients (e.g., demographics, history). The technological medium (e.g., head-mounted display compared to a computer screen) did not appear to influence skill development (Gutiérrez-Maldonado et al., 2015). However, individual characteristics (e.g., the sense of presence [of being in a virtual environment], openness to technology) may play a role regarding the usability of virtual client applications (Kenny et al., 2009) and should be considered in further studies. The measurement methods varied across the studies (e.g., Dupuy et al., 2019; Foster et al., 2015), and this variability made comparing the studies’ outcomes difficult. Also, the difficulty levels of the skill measurements may plausibly have differed in relation to the nature of the virtual client application. Further studies may consider a format in which difficulty levels are adaptable according to the participant. Lastly, the research designs of the studies were mostly based on a single group, pretest-posttest design; only one study was found to implement a follow-up measure (Pantziaras et al., 2015a). In addition to weak research designs, most studies had a pilot structure which made drawing inferences challenging. In conclusion, virtual clients appear to be an alternative tool for supporting students in psychology- and psychiatry-related mental health fields. Although the present framework promises hope for the future, more randomized, controlled, and follow-up studies are needed in order to better understand the effectiveness of the proposed approaches. 


PDF View

References

 • Bearman, M., Cesnik, B. ve Liddell, M. (2001). Random comparison of ‘virtual patient’models in the context of teaching clinical communication skills. Medical Education, 35(9), 824-832. doi: 10.1046/j.1365-2923.2001.00999.x google scholar
 • Beutler, L. E. ve Harwood, T. M. (2004). Virtual reality in psychotherapy training. Journal of Clinical Psychology, 60(3), 317-330. doi:10.1002/jclp.10266 google scholar
 • Calinici, S. M., Calinici, T. ve Miclea, M. (2017). Virtual patients in clinician’s education: Theory, knowledge and self-efficacy in anxiety diagnosis. International Journal of Online Engineering, 13(6), 49-57. doi:10.3991/ijoe.v13i06.7000 google scholar
 • Carrard, V., Bourquin, C., Orsini, S., Schmid Mast, M. ve Berney, A. (2020). Virtual patient simulation in breaking bad news training for medical students. Patient Education and Counseling, 103(7), 1435-1438. doi:10.1016/j.pec.2020.01.019 google scholar
 • Cook, D. A., Erwin, P. J. ve Triola, M. M. (2010). Computerized virtual patients in health professions education: A systematic review and meta-analysis. Academic Medicine, 85(10), 1589-1602. doi:10.1097/acm.0b013e3181edfe13 google scholar
 • Cook, D. A. ve Triola, M. M. (2009). Virtual patients: A critical literature review and proposed next steps. Medical Education, 43, 303-311. doi:10.1111/j.1365-2923.2008.03286.x google scholar
 • Courteille, O., Bergin, R., Stockeld, D., Ponzer, S. ve Fors, U. (2008). The use of a virtual patient case in an OSCE-based exam - A pilot study. Medical Teacher, 30(3). doi:10.1080/01421590801910216 google scholar
 • Dupuy, L., de Sevin, E., Ballot, O., Cassoudesale, H., Dehail, P., Aouizerate, B., Cuny, E., Micolaud-Franchi, J. ve Philip, P. (2019). A virtual patient to train semiology extraction and empathic communication skills for psychiatric interview. IVA 2019 - Proceedings of the 19th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents içinde (s. 188-190). Association for Computing Machinery, Inc. doi:10.1145/3308532.3329431 google scholar
 • Dupuy, L., Micoulaud-Franchi, J. A., Cassoudesalle, H., Ballot, O., Dehail, P., Aouizerate, B., Cuny, E., de Sevin, E. ve Philip, P. (2020). Evaluation of a virtual agent to train medical students conducting psychiatric interviews for diagnosing major depressive disorders. Journal ofAffective Disorders, 263, 1-8. doi:10.1016/j.jad.2019.11.117 google scholar
 • Ellaway, R., Candler, C., Greene, P. ve Smothers, V. (2006). An architectural model for medbiquitous virtual patients. http://groups.medbiq.org/medbiq/display/MVP/ Document+Archives?preview=/59640175/59639919/MVP_WhitePaper_11Sep2006.pdf adresinden 10 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır. google scholar
 • Ellaway, R., Poulton, T., Fors, U., McGee, J. ve Albright, S. (2008). Building a virtual patient commons. Medical Teacher, 30(2), 170-174. doi:10.1080/01421590701874074 google scholar
 • Foster, A., Chaudhary, N., Kim, T., Waller, J. L., Wong, J., Borish, M., Cordar, A., Lok, B., Buckley, P. F. (2016). Using virtual patients to teach empathy: A randomized controlled study to enhance medical students’ empathic communication. Simulation in Healthcare, 11(3), 181-189. doi:10.1097/ SIH.0000000000000142 google scholar
 • Foster, A., Chaudhary, N., Murphy, J., Lok, B., Waller, J. ve Buckley, P. F. (2015). The use of simulation to teach suicide risk assessment to health profession trainees - Rationale, methodology, and a proof of concept demonstration with a virtual patient. Academic Psychiatry, 39(6), 620-629. doi:10.1007/ s40596-014-0185-9 google scholar
 • Gorrindo, T., Goldfarb, E., Lydia Chevalier, B., Bettina Hoeppner, B. B., Robert Birnbaum, M. J., Meller, B., Alpert, J. E. ve Herman, J., Weiss, A. P. (2013). Interprofessional differences in disposition decisions: results from a standardized web-based patient assessment. Psychiatric Services, 64(8), 808-811. doi:10.1176/appi google scholar
 • Gutierrez-Maldonado, J., Ferrer-Garcia, M., Pla, J. ve Andres-Pueyo, A. (2014). Virtual humans and formative assessment to train diagnostic skills in bulimia nervosa. Studies in Health Technology and Informatics, 199, 30-34. doi:10.3233/978-1-61499-401-5-30 google scholar
 • Gutierrez-Maldonado, J., Ferrer-Garüa, M., Plasanjuanelo, J., Andres-Pueyo, A. ve Talarn-Caparros, A. (2015). Virtual reality to train diagnostic skills in eating disorders: Comparison of two low cost systems. Studies in health technology and informatics içinde (C. 219, s. 75-81). doi:10.3233/978-1-61499-595-1-75 google scholar
 • Gültekin, G. (2019, Mayıs). Psikoterapide Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: “Görüyorum öyleyse var mı?. [Sözel bildiri]. IX. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. google scholar
 • Halan, S., Sia, I., Miles, A., Crary, M. ve Lok, B. (2018). Engineering social agent creation into an opportunity for inter-viewing and interpersonal skills training. 17th International Conference on Autonomous Agents andMultiAgent Systems içinde (C. 9, s. 1675-1683). google scholar
 • Harris, G. ve Flood, K. A. (2015). Teaching counselling theory and skills: A scoping review of canadian graduate counselling psychology coursework. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 49(3), 201-213. google scholar
 • Huwendiek, S., de Leng, B. A., Zary, N., Fischer, M. R., Ruiz, J. G. ve Ellaway, R. (2009). Towards a typology of virtual patients. Medical Teacher, 31(8), 743-748. doi:10.1080/01421590903124708 google scholar
 • Kenny P.G., Parsons T.D. ve Rizzo A.A. (2009) Human computer interaction in virtual standardized patient systems. J. A. Jacko (Ed.), Human-computer interaction: Interacting in various application domains HCI 2009. Lecture Notes in Computer Science içinde (C. 5613, s. 514-523). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02583-9_56 google scholar
 • Kolb, D. (1984). Experiential learning: experience as the source oflearning and development. Prentice Hall. google scholar
 • Kononowicz, A. A., Zary, N., Edelbring, S., Corral, J. ve Hege, I. (2015). Virtual patients - what are we talking about ? A framework to classify the meanings of the term in healthcare education. BMC Medical Education, 15(11), 1-7. doi:10.1186/s12909-015-0296-3 google scholar
 • Mantovani, F., Castelnuovo, G., Gaggioli, A. ve Riva, G. (2003). Virtual reality training for health-care professionals. Cyberpsychology & Behavior, 6(4), 389-395. google scholar
 • Matsumura, Y., Shinno, H., Mori, T. ve Nakamura, Y. (2018). Simulating clinical psychiatry for medical students: A comprehensive clinic simulator with virtual patients and an electronic medical record system. Academic Psychiatry, 42(5), 613-621. doi:10.1007/s40596-017-0860-8 google scholar
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. ve The Prisma Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7). doi:10.1371/journal.pmed.1000097 google scholar
 • Pantziaras, I., Fors, U. ve Ekblad, S. (2015a). Training with virtual patients in transcultural psychiatry: Do the learners actually learn? Journal ofMedical Internet Research, 17(2). doi:10.2196/jmir.3497 google scholar
 • Pantziaras, I., Fors, U. ve Ekblad, S. (2015b). Innovative training with virtual patients in transcultural psychiatry: The impact on resident psychiatrists’ confidence. PLoS ONE, 10(3). doi:10.1371/ journal.pone.0119754 google scholar
 • Parsons, T. D., Kenny, P., Ntuen, C. A., Pataki, C. S., Pato, M. T., Rizzo, A. A., St-George, C. ve Sugar, J. (2008). Objective structured clinical interview training using a virtual human patient. Studies in Health Technical and Informatics, 132, 357-362. google scholar
 • Penaloza-Salazar, C., Gutierrez-Maldonado, J., Ferrer-Garcia, M., Garcia-Palacios, A. ve Andres-Pueyo, A. (2011). Simulated interviews 3.0: Virtual humans to train abilities of diagnosis - usability assessment. Annual Review of Cybertherapy and Telemedicine, 9, 134-137. google scholar
 • Poulton, T. ve Balasubramaniam, C. (2011). Virtual patients: A year of change. Medical Teacher, 33(11), 933-937. doi:10.3109/0142159X.2011.613501 google scholar
 • Rizzo, A., Koenig, S. T. ve Talbot, T. (2018). Clinical virtual reality: Emerging opportunities for psychiatry. Focus, 16(3), 266-278. doi:10.1176/appi.focus.20180011 google scholar
 • Rizzo, A. ve Talbot, T. (2016). Virtual reality standardized patients for clinical training. C. D. Combs, J. A. Sokolowski ve C. M. Banks (Ed.)The digital patient: Advancing medical research, education, andpractice içinde (s. 257-272) John Wiley & Sons. google scholar
 • Sezer, B. ve Sezer, T. A. (2019). Teaching communication skills with technology: Creating a virtual patient for medical students. Australasian Journal of Educational Technology, 35(5), 183-198. https://doi.org/10.14742/ajet.4957 google scholar
 • Shah, H., House, A., Lind, D., Foster, A., Rossen, B. ve Lok, B. (2010). A pilot study to evaluate the use of an interactive virtual patient with depression to teach history-taking skills in a psychiatry clerkship. Teaching and Learning in Medicine, 22(2), 161-162. google scholar
 • Spillmann, J., Tuchschmid, S. ve Harders, M. (2013). Adaptive space warping to enhance passive haptics in an arthroscopy surgical simulator. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 19(4), 626-633. doi:10.1109/TVCG.2013.23 google scholar
 • Talbot, T. B., Sagae, K., John, B. ve Rizzo, A. A. (2012). Sorting out the virtual patient- how to exploit artificial intelligence, game technology and sound educational practices to create engaging role-playing simulations. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 4(3). doi:10.4018/jgcms.2012070101 google scholar
 • Washburn, M., Parrish, D. E. ve Bordnick, P. S. (2020). Virtual patient simulations for brief assessment of mental health disorders in integrated care settings. Social Work in Mental Health, 18(2), 121148. doi:10.1080/15332985.2017.1336743 google scholar
 • Washburn, M. ve Zhou, S. (2018). Teaching note—technology-enhanced clinical simulations: Tools for practicing clinical skills in online social work programs. Journal of Social Work Education, 54(3), 554-560. doi:10.1080/10437797.2017.1404519 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Gültekin, G., & Yorulmaz, O. (2022). Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review. Studies in Psychology, 42(2), 257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


AMA

Gültekin G, Yorulmaz O. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review. Studies in Psychology. 2022;42(2):257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


ABNT

Gültekin, G.; Yorulmaz, O. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 42, n. 2, p. 257-290, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Gültekin, Gamze, and Orçun Yorulmaz. 2022. “Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review.” Studies in Psychology 42, no. 2: 257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


Chicago: Humanities Style

Gültekin, Gamze, and Orçun Yorulmaz. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review.” Studies in Psychology 42, no. 2 (Mar. 2024): 257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


Harvard: Australian Style

Gültekin, G & Yorulmaz, O 2022, 'Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review', Studies in Psychology, vol. 42, no. 2, pp. 257-290, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


Harvard: Author-Date Style

Gültekin, G. and Yorulmaz, O. (2022) ‘Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review’, Studies in Psychology, 42(2), pp. 257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947 (3 Mar. 2024).


MLA

Gültekin, Gamze, and Orçun Yorulmaz. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review.” Studies in Psychology, vol. 42, no. 2, 2022, pp. 257-290. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2021-913947


Vancouver

Gültekin G, Yorulmaz O. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review. Studies in Psychology [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];42(2):257-290. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2021-913947 doi: 10.26650/SP2021-913947


ISNAD

Gültekin, Gamze - Yorulmaz, Orçun. Virtual Client Applications in Psychological Interview Training : A Systematic Review”. Studies in Psychology 42/2 (Mar. 2024): 257-290. https://doi.org/10.26650/SP2021-913947TIMELINE


Submitted12.04.2021
Accepted07.03.2022
Published Online26.08.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.