Review Article


DOI :10.26650/SP2020-847371   IUP :10.26650/SP2020-847371    Full Text (PDF)

The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review

Gül MuhtarÖzlem Çakmak Tolan

Social Anxiety Disorder (SAD) is a common anxiety disorder causing individuals to feel anxious, nervous, and distressed in public situations requiring performance, such as public speaking. Today, psychotherapies are known to be effective in reducing SAD symptoms. Mindfulness is a significant component of third-wave cognitive therapies, effective in treating mental disorders with psychotherapy. This study examines research articles to evaluate the effectiveness of mindfulness-based interventions (MBI) in SAD. The national literature lacks a review study on this topic. International databases scanned with the keywords “mindfulness-based therapy,” “mindfulness-based intervention,” “social anxiety,” and “social phobia” revealed twenty-one studies that met inclusion criteria. These articles covered mindfulness-based stress reduction programs, acceptance-based treatment, and interventions with adult sampling related to SAD problems. In comparing the methodological and practical features of studies meeting the criteria, we observed that MBI generally reduced SAD symptoms and affected social anxiety-related attitudes and characteristics. Although MBI was more effective than the control group or wait-list group, some studies showed no significant differences compared to other treatment groups. MBI was effective and significantly reduced SAD symptoms in efficacy studies based on the pre-test, post-test, and follow-up data when excluding comparison and control groups. In light of these findings, new studies will need more methodological control and longer follow-up times to increase the reliability and generalizability of MBI in SAD.

DOI :10.26650/SP2020-847371   IUP :10.26650/SP2020-847371    Full Text (PDF)

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Yetişkinlerde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahalelerin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Gül MuhtarÖzlem Çakmak Tolan

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) toplumda sık karşılaşılan anksiyete bozukluklarından biridir. SAB bireylerin, topluluk önünde konuşma yapma gibi diğerleri tarafından değerlendirilebileceği ve performans sergilemesini gerektirecek durumlarda kaygılanmasına, gergin ve rahatsız hissetmesine neden olmaktadır. Günümüzde psikoterapilerin SAB belirtilerini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Üçüncü dalga bilişsel terapilerin önemli bir bileşeni olarak bilinçli farkındalığın psikoterapideki kullanımının ruhsal bozuklukların tedavi edilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Mevcut sistematik gözden geçirme çalışmasında, SAB’da bilinçli farkındalık (mindfulness) temelli müdahalelerin etkililiğini değerlendirmek için araştırma makalelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin etkililiğini değerlendirmek amacıyla öncelikle ulusal alan yazın taranmış ancak bu konuda gerçekleşmiş bir derleme çalışmasına rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu doğrultuda “mindfulness based therapy”, “mindfulness based intervention”, “social anxiety” ve “social phobia” anahtar sözcükleriyle uluslararası veritabanları taranmıştır. SAB bakımından sadece farkındalık temelli stres azaltma programı ve kabul temelli tedavi ve müdahaleleri ele alma, yetişkin örneklemiyle gerçekleştirilme gibi dahil etme kriterlerini karşılayan 21 çalışma incelenmiştir. Kriterleri karşılayan 21 çalışmanın yöntemsel ve uygulama özellikleri karşılaştırılarak sunulmuştur. Bu çalışmaların sonuçlarında genel olarak bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin SAB belirtilerini azalttığı, sosyal anksiyete ile ilgili tutum ve özellikler üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Gözden geçirilen çalışmaların sonuçları kıyaslandığında bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin kontrol grubu ya da bekleme listesi grubuna göre daha etkili olduğu, ancak diğer tedavi grupları ile karşılaştırıldığı bazı çalışmalarda anlamlı farklılıklar bulunmadığı görülmüştür. Karşılaştırma ve kontrol grubunun dahil edilmediği ön test, son test ve izlem verilerine dayanan etkililik çalışmalarında FTM’nin etkili olduğu ve SAB belirtilerini anlamlı düzeyde azalttığı gösterilmiştir. Araştırma bulguları ışığında sosyal anksiyete bozukluğunda bilinçli farkındalık temelli uygulamaların güvenirliliğinin ve genellenebilirliğinin artması için yöntemsel olarak daha kontrollü, daha uzun izlem süreli yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.


EXTENDED ABSTRACT


Social Anxiety Disorder (SAD) negatively impacts people’s lives, causing anxiety and avoidance behaviors in public situations, such as speaking, eating, or meeting people (Işık & Taner, 2006). In the literature, cognitive-behavioral therapies are considered effective in treating SAD. Mindfulness-based therapeutic interventions are also effective in treating psychological disorders (such as depression, anxiety, psychosis, substance use) and reducing anxiety symptoms (Ivanovski & Malhi, 2007). In SAD therapy using mindfulness-based interventions (MBI), social anxiety symptoms and avoidance behaviors decrease (Goldin & Gross, 2010; Goldin, Jazaieri, Heimberg, & Gross, 2017; Kocovski, Fleming, Hawley, Huta, & Antony, 2013). In light of the effectiveness of SAD treatment, it is critical to consider MBI in the context of research results of related literature. For this reason, a systematic review examined the current status of mindfulness-based intervention studies in the context of SAD patients.

Method

Four databases, EBSCOHost, PubMed, PsycInfo, and PsycARTICLES, were scanned without any time restrictions. The keywords “social anxiety and mindfulness-based therapy,” “social anxiety and mindfulness-based intervention,” “social phobia and mindfulness-based therapy,” and “social phobia and mindfulness-based intervention” were searched in Turkish and English studies. Of the 114 studies found, 93 were excluded for not meeting the inclusion Method Four databases, EBSCOHost, PubMed, PsycInfo, and PsycARTICLES, were scanned without any time restrictions. The keywords “social anxiety and mindfulness-based therapy,” “social anxiety and mindfulness-based intervention,” “social phobia and mindfulness-based therapy,” and “social phobia and mindfulness-based intervention” were searched in Turkish and English studies. Of the 114 studies found, 93 were excluded for not meeting the inclusion

Results

A total of 1490 samples met the SAD diagnostic criteria of the 21 studies examined. Participants aged between 18 and 71 (M = 32). The study sample sizes varied between 16 and 152 individuals.

This study compared MBI with other treatment methods and control groups in 14 articles. Four studies compared Cognitive Behavioral Group Therapy (CBGT) and MindfulnessBased Stress Reduction (MBSR). Both were equally effective in reducing SAD symptoms. Two studies showed that CBGT is more effective at reducing SAD symptoms than MBSR. Inthetwo studies comparing MBSR and Aerobics Exercises Program (AEP), MBSR and AEP both reduced SAD symptoms, with no significant difference between the two groups in one study. Another comparative study of acceptance-based exposure (ABE) and habituationbased exposure (HAB) intervention programs found ABE to be more effective in reducing public speaking anxiety than HAB. In a study comparing Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy (MAGT) with CBGT, no significant difference was found between them, while another study reported that CBGT was more effective in reducing social anxiety symptoms than MAGT.

Five studies (23.80%) examined the effectiveness of pre-test, post-test, and follow-up studies without comparison groups. The results concluded that SAD symptoms decreased and MBSR and MAGT intervention programs were effective.

Generally, the study results showed that the gains were consistent in the follow-up studies of MBI (with varying time intervals between 6weeks and 12 months). Twelve studies (57.14%) produced follow-up studies. Two (9.52%) of these performed 1-year follow-up studies, and three (14.28%) completed follow-up studies at the third, sixth, ninth, and twelfth-month date after treatment completion. One study performed a 6-week follow-up. Another completed a1-month follow-up. Five studies (23.80%) did a 3-month follow-up study.

Discussion

Our findings show that mindfulness-based intervention methods are a new and effective treatment of SAD and its symptoms, as in other anxiety disorders. Nevertheless, randomized controlled trials and long-term studies are needed. 


PDF View

References

 • Acarturk, C., Graaf, R., Straten, V. A., Have, M. T. ve Cuijpers, P. (2008). Social phobia and number of social fears, and their association with comorbidity, health-related quality of life and help seeking: A population-based study. SocialPsychiatry Psychiatr Epidemiology, 43, 73-279. google scholar
 • Afshari, B. ve Hasani, J. (2020). Study of dialectical behavior therapy versus cognitive behavior therapy on emotion regulation and mindfulness in patients with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy, 50, 305-312. DOI: 10.1007/s10879-020-09461-9 google scholar
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2000). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı: Dördüncü baskı (DSM-IV) (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. google scholar
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2014). Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı: Beşinci baskı (DSM-V) (E. Köroğlu, Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. google scholar
 • Atalay, Z. (2018). Mindfulness-Bilinçli farkındalık: Şimdi ve burada. İstanbul: Psikonet Yayınevi. google scholar
 • Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice. 10(2), 125-143. doi: 10.1093/clipsy/bpg015 google scholar
 • Balcı, Y. (2018). Altı haftalık modifiye bilinçli farkındalık uygulaması yapılan bir örneklemde duygusal zeka ve psikolojik dayanıklılığın değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Bishop S. R., Lau M., Shapiro S., Carlson L., Anderson N. D., Carmody J., . . . Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science & Practice, 11(3), 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph077 google scholar
 • Brown, K. W. ve Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822-848. doi: 10.1037/0022-3514.84.4.822 google scholar
 • Butler, R. M., Boden, M. T., Olino, T. M., Morrison, A. S., Goldin, P. R., Gross, J. J. ve Heimberg, R. G. (2018). Emotional clarity and attention to emotions in cognitive behavioral group therapy and mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 55, 31-38. doi:10.1016/j.janxdis.2018.03.003 google scholar
 • Butler, R. M., O’Day, E. B., Kaplan S. C., Swee, M. B., Horenstein, A., Morrison, A. S., Goldin, P. R. ve Heimberg, R. G. (2019). Do sudden gains predict treatment outcome in social anxiety disorder? Findings from two randomized controlled trials. Behaviour Research and Therapy, 121, 103453. https://doi.org/10.1016/j.brat.2019.103453 google scholar
 • Chambless, D. L. ve Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. Annual Review Psychology, 52, 685-716. google scholar
 • Clark, D. M. ve Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. R. G. Heimberg ve M. R. Liebowitz (Ed.), Social phobia: Diagnosis, assessment and treatment içinde (s. 69-93). New York: Guildford Press. google scholar
 • Davis, D. M. ve Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48, 198. google scholar
 • England, E. L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Rabin, S. J., Juarascio, A. ve Goldstein, S. P. (2012). Acceptance-based exposure therapy for public speaking anxiety. Journal of Contextual Behavioral Science, 1, 66-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcbs.2012.07.001 google scholar
 • Faucher, J., Koszycki, D., Bradwejn, J. ve Merali, Z. (2016). Effects of CBT versus MBSR treatment on social stress reactions in social anxiety disorder. Mindfulness, 7, 514-526. doi: 10.1007/s12671-015-0486-4. google scholar
 • Fitzpatrick, S., Bailey, K. ve Rizvi, S. L. (2020). Changes in emotions over the course of dialectical behavior therapy and the moderating role of depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder. Behavior Therapy, 51(6), 946-957. Doi: 10.1016/j.beth.2019.12.009 google scholar
 • Fleming, J. E. ve Kocovski, N. L. (2013). The mindfulness and acceptance workbook for social anxiety and shyness. CA: New Harbinger Publications. google scholar
 • Germer, C. K. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York: The Guilford Press. google scholar
 • Germer, C. K., Siegel, R. ve Fulton, P. (Ed.). (2005). Mindfulness and psychoherapy. New York: Guilford Press. google scholar
 • Goldin, P. R. ve Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10(1), 83-91. doi:10.1037/a0018441 google scholar
 • Goldin, P. R., Morrison, A., Jazaieri, H., Brozovich, F., Heimberg, R. ve Gross, J. J. (2016). Group CBT versus MBSR for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(5), 427-437. doi:10.1037/ccp0000092 google scholar
 • Goldin, P. R., Morrison, A., Jazaieri, H., Heimberg, R. ve Gross, J. J. (2017). Trajectories of social anxiety, cognitive reappraisal, and mindfulness during an RCT of CBGT versus MBSR for social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 97, 1-13. doi:10.1016/j.brat.2017.06.001. google scholar
 • Goldin, P., Ziv, M., Jazaieri, H. Ve Gross, J. J. (2012). Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction versus aerobic exercise: Effects on the self-referential brain network in social anxiety disorder. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 1-16. doi: 10.3389/fnhum.2012.00295 google scholar
 • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A. ve Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25. doi:10.1016/j. brat.2005.06.006 google scholar
 • Hayes, S. C, Strosahl, K. D., ve Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press google scholar
 • Hayes, S. C. ve Wilson, K. G. (1994). Acceptance and Commitment Therapy: Altering the verbal support for experiential avoidance. The Behavior Analyst, 17, 289-303. google scholar
 • Hayes-Skelton, S. ve Graham, J. (2013). Decentering as a common link among mindfulness, cognitive reappraisal, and social anxiety. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41, 317-328. doi:10.1017/S1352465812000902 google scholar
 • Herbert, J. D. ve Forman, E. M. (2011). Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy: Understanding and applying the new therapies. Wiley: Hoboken google scholar
 • Herbert, J., Gershkovich, M. ve Forman, E. (2014). Acceptance and mindfulness-based therapies for social anxiety disorder. J. W. Weeks (Ed.), The Wiley Blackwell handbook of social anxiety disorder içinde (s. 588-607). Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd. google scholar
 • Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., V0İlestad, J., Svendsen, J. L., Moltu, C. ve Binder, P. (2017). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology, 58, 80-90. doi: 10.1111/sjop.12342 google scholar
 • Hjeltnes, A., Moltu, C., Schance, E., Jansen, Y. ve Binder, P. (2018). Facing social fears: How do improved participants experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research, 00, 1-10.doi: 10.1002/capr.12200 google scholar
 • Hoffman, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A. ve Oh, D. (2010). The effect of mindfulness based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 169-183. google scholar
 • Hunnicutt - Hollenbaugh, K. M. ve Lenz, A. S. (2018). Preliminary evidence for the effectiveness of dialectical behavior therapy for adolescents. Journal of Counseling & Development, 96, 119-131. DOI: 10.1002/jcad.12186 google scholar
 • Işık, E. ve Taner, Y. I. (2006). Çocuk, ergen ve erişkinlerde anksiyete bozuklukları. (1.bs). İstanbul: Golden Print. google scholar
 • Ivanovski, B. ve Malhi, G. S. (2007). The psychological and neuropsychological concomitants of mindfulness forms of meditation. Acta Neuropsychiatrica, 19(2), 76-91. https://doi.org/10.1111/ j.1601-5215.2007.00175.x google scholar
 • Jazaieri, H., Goldin, P. R., Werner, K., Ziv, M. ve Gross, J. J. (2012). A randomized trial of MBSR versus aerobic exercise for social anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology, 68(7), 715-731. doi:10.1002/jclp.21863 google scholar
 • Jazaieri, H., Lee, I. A., Goldin, P. R. ve Gross, J. J. (2016). Pre-treatment social anxiety severity moderates the impact of mindfulness-based stress reduction and aerobic exercise. Psychology Psychotherapy, 89(2), 229-234. doi:10.1111/papt.12060 google scholar
 • Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion google scholar
 • Kabat-Zinn, J. (2009). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Bantam Dell Publishing. google scholar
 • Kang, C. ve Whittingham, K. (2010). Mindfulness: A dialogue between Buddhism and clinical psychology. Mindfulness, 1, 161-173. doi: 10.1007/s12671-010-0018-1 google scholar
 • Kessler, R. C., Angermeyer, M, Anthony, J. C., Graaf, R. D., Demyttenaere, K., Gasquet, I., ... ve Üstün, T. B. (2007). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization’s world mental health survey initiative. World Psychiatry, 6, 168-176. google scholar
 • Kocovski, N. L., Fleming, J. E., Blackie, R. A., MacKenzie, M. B. ve Rose, A. L. (2019). Self-help for social anxiety: Randomized controlled trial comparing a mindfulness and acceptance-based approach with a control group. Behavior Therapy, 50, 696-709. google scholar
 • Kocovski, N. L., Fleming, J. E., Hawley, L. L., Ho, M. R. ve Antony, M. M. (2015). Mindfulness and acceptance-based group therapy and traditional cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: Mechanisms of change. Behaviour Research and Therapy, 70, 11-22. http:// dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.04.005 google scholar
 • Kocovski, N. L., Fleming, J. E., Hawley, L. L., Huta, V. ve Antony, M. M. (2013). Mindfulness and acceptance-based group therapy versus traditional cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 51, 889-898. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2013.10.007 google scholar
 • Kocovski, N. L., Fleming, J. E. ve Rector, N. A. (2009). Mindfulness and acceptance-based group therapy for social anxiety disorder: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 276-289. google scholar
 • Koszycki, D., Benger, M., Shlik, J. ve Bradwejn, J. (2007). Randomized trial of a meditation-based stress reduction program and cognitive behavior therapy in generalized social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 45, 2518-2526. doi:10.1016/j.brat.2007.04.011 google scholar
 • Koszycki, D., Thake, J., Mavounza, C., Daoust, J. P., Taljaard, M. ve Bradwejn, J. (2016). Preliminary investigationofamindfulness-basedinterventionforsocialanxietydisorderthatintegratescompassion meditation and mindful exposure. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 00, 1-12. doi: 10.1089/acm.2015.0108 google scholar
 • Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press google scholar
 • Linehan, M., Bohus, M. ve Lynch, T. R. (2007). Dialectical behavior therapy for pervasive emotion dysregulation. Gross, J. (Ed.), Handbook of emotion regulation içinde (s. 581-605). New York: Guilford Press. google scholar
 • Linehan, M. (2015). DBT skills training manual. New York, NY: The Guilford Press. google scholar
 • Lomas, T., Medina, J. C., Ivtzan, I., Rupprecht, S. ve Eiroa-Orosa, F. J. (2017). The impact of mindfulness on the wellbeing and performance of educators: A systematic review of the empirical literature. Teaching and Teacher Education, 61, 312-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.008 google scholar
 • Malivoire, B. L. (2020). Exploring DBT skills training as a treatment avenue for generalized anxiety disorder. Clinical Psychology, 27(4), 1-15. DOI: 10.1111/cpsp.12339 google scholar
 • Marks, I. M. ve Gelder, M. G. (1966). Different ages of onset in varieties of phobia. American Journal of Psychiatry, 123, 218-221. google scholar
 • Morrison, A. S., Mateen, M. A., Brozovich, F. A., Zaki, J., Goldin, P. R., Heimberg, R. G. ve Gross, J. J. (2019). Changes in empathy mediate the effects of cognitive-behavioral group therapy but not mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Behavior Therapy, 56,1098-1111. google scholar
 • Moscovitch, D. A. (2009). What is the core fear in social phobia? A new model to facilitate individualized case conceptualization and treatment. Cognitive andBehavioralPractice, 16,123-134. google scholar
 • Neacsiu, A. D., Bohus, M. ve Linehan, M. M. (2014). Dialectical behavior therapy: An intervention for emotion dysregulation. J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation içinde (s. 491-507). The Guilford Press. google scholar
 • Norton, A. R., Abbott, M. J., Norberg, M. M. ve Hunt, C. (2015). A systematic review of mindfulness and acceptance-based treatments for social anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology, 71 (4), 283-301. DOI: 10.1002/jclp.22144 google scholar
 • Schmertz, S. K., Masuda, A. ve Anderson, P. L. (2012). Cognitive processes mediate the relation between mindfulness and social anxiety within a clinical sample. Journal of Clinical Psychology, 68(3), 362-371. doi: 10.1002/jclp.20861 google scholar
 • Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2008). A history of modern psychology (9. bs). Belmont: Thomson Learning. google scholar
 • Segal, Z. V., Williams, J. M. G. ve Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse (The MBCT Manual). New York: Guilford Press. google scholar
 • Segal, Z. V., Williams, J. M. G. ve Teasdale, J. D. (2013). Mindfulness- based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press. google scholar
 • Stahl, B. ve Goldstein, E. (2010). A mindfulness-based stress reduction workbook. Oakland: New Harbinger Publications. google scholar
 • Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A. ve Pettman, D. (2014). Mindfulness-based interventions for people diagnosed with a current episode of an anxiety or depressive disorder: A meta-analysis of randomised controlled trials. Plos One, 9(4), 1-13. doi:10.1371/journal.pone.0096110 google scholar
 • Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M. ve Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal ofConsulting and Clinical Psychology, 68(4), 615-623. doi: 10.1037//0022-006X.68.4.615 google scholar
 • Thurston, M. D., Goldin, P., Heimberg, R. ve Gross, J. J. (2017). Self-views in social anxiety disorder: The impact of CBT versus MBSR. Journal of Anxiety Disorders, 47, 83-90. http://dx.doi. org/10.1016/j.janxdis.2017.01.001 google scholar
 • Turner, R. M. (2000). Naturalistic evaluation of dialectical behavior therapy-oriented treatment for borderline personality disorder. Cognitive Behavior Practice, 7, 413-419 google scholar
 • Turner, K. (2009). Mindfulness: The present moment in clinical social work. Clinical Social Work Journal, 37(2), 95-103. google scholar
 • V0İlestad, J. ve Nielsen, M. B. (2012). Mindfulness and acceptance-based interventions for anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. British Journal ofClinical Psychology, 51, 239260. doi:10.1111/j.2044-8260.2011.02024.x google scholar
 • Wilks, C. R. ve Ward-Ciesielsk, E. F. (2020). Dialectical behavior therapy skills training for generalized anxiety disorder: Considering the value of adapting something new versus improving what work. Clinical Psychology Science and Practice, 27(4), 1-3. doi: 10.1111/cpsp.12346. google scholar
 • Witkiewitz, K., Marlatt, G. A. ve Walker, D. (2005). Mindfulness based relapse prevention for substance use disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(3), 211-228. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Muhtar, G., & Çakmak Tolan, Ö. (2021). The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review. Studies in Psychology, 41(2), 427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


AMA

Muhtar G, Çakmak Tolan Ö. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review. Studies in Psychology. 2021;41(2):427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


ABNT

Muhtar, G.; Çakmak Tolan, Ö. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 41, n. 2, p. 427-458, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Muhtar, Gül, and Özlem Çakmak Tolan. 2021. “The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review.” Studies in Psychology 41, no. 2: 427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


Chicago: Humanities Style

Muhtar, Gül, and Özlem Çakmak Tolan. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review.” Studies in Psychology 41, no. 2 (Sep. 2021): 427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


Harvard: Australian Style

Muhtar, G & Çakmak Tolan, Ö 2021, 'The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review', Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, pp. 427-458, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


Harvard: Author-Date Style

Muhtar, G. and Çakmak Tolan, Ö. (2021) ‘The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review’, Studies in Psychology, 41(2), pp. 427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371 (24 Sep. 2021).


MLA

Muhtar, Gül, and Özlem Çakmak Tolan. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review.” Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, 2021, pp. 427-458. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2020-847371


Vancouver

Muhtar G, Çakmak Tolan Ö. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review. Studies in Psychology [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];41(2):427-458. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2020-847371 doi: 10.26650/SP2020-847371


ISNAD

Muhtar, Gül - Çakmak Tolan, Özlem. The Effectiveness of Mindfulness Based Interventions in Adults with Social Anxiety Disorder: A Systematic Review”. Studies in Psychology 41/2 (Sep. 2021): 427-458. https://doi.org/10.26650/SP2020-847371TIMELINE


Submitted26.11.2020
Accepted01.02.2021
Published Online29.07.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.