Research Article


DOI :10.26650/TUDED2022-1065726   IUP :10.26650/TUDED2022-1065726    Full Text (PDF)

Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children

Beyhan Kanter

The Constitutional Monarchy period is an era when children’s literature began to develop as a separate field and publications for children heightened. Khalil Hamid, who was a graduate of Darulfunun and a teacher for many years and a writer of stories for children in this period, is also among the authors who contributed to the development of children’s literary culture. Being one of the authors of both the Ottoman and Republican periods, he also wrote popular love novels, stories for children, detective novels, and works related to women’s rights and family life, especially during the years of the Constitutional Monarchy. The author’s writing activities in this period have been seen in magazines, especially for women and children. Although his works on women’s rights and detective novels have been cited as references, no studies have been conducted on his life, literary personality, and works written for children. This article unleased the information about Khalil Hamid’s literary personality, who has not been conducted any academic study related to him. Also, children’s books selected as sample will be examined in terms of pedagogical, aesthetic, thematic, and fictional perspective by considering characteristics of children’s literature in Constitutional Period.

DOI :10.26650/TUDED2022-1065726   IUP :10.26650/TUDED2022-1065726    Full Text (PDF)

Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyati ve Halil Hamid’in Çocuklara Yönelik Eserleri

Beyhan Kanter

Meşrutiyet Dönemi, çocuk edebiyatının ayrı bir alan olarak gelişmeye ve çocuklara yönelik yayınların artmaya başladığı bir süreci içine alır. Bu dönemde çocuklara yönelik süreli yayınların yanı sıra çocuk şiirleri ve hikâyelerinin de yaygın bir biçimde yazılması, çocuk kitaplarında görsel unsurlara yer verilmesi çocuk kültüründeki yenileşmelerin geniş kitlelere aktarılmasına etki eder. Meşrutiyet Dönemi çocuk edebiyatı külliyatında karşımıza çıkan isimlerden biri de Halil Hamid’dir. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemi yazarları arasında yer alan Halil Hamid, özellikle Meşrutiyet yıllarında popüler aşk romanları, çocuklar için hikâyeler, polisiye romanlar ve kadın hakları, aile hayatı ile ilgili eserler kaleme almıştır. Darülfünun mezunu olan ve uzun yıllar öğretmenlik yapan yazarın Meşrutiyet Dönemi’ndeki yazı faaliyetleri özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik dergilerde görülmektedir. Yazarın kadın hakları ile ilgili yazmış olduğu eserleri kadın konusunun ele alındığı çalışmalarda referans olarak gösterilmesine rağmen hayatı, edebî kişiliği ve çocuklara yönelik yazdığı eserleriyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu makalede, şimdiye kadar hakkında akademik bir çalışma yapılmamış olan Halil Hamid’in edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek ve örneklem olarak seçilen çocuk kitapları Meşrutiyet Dönemi çocuk edebiyatının özellikleri göz önünde bulundurularak pedagojik, estetik, tematik ve kurgusal açıdan incelenecektir.


EXTENDED ABSTRACT


The Constitutional Monarchy period is an era when children’s literature began to develop as a separate field and publications for children heightened. In this period, the fact that children’s poems and stories were commonly written as well as periodical publications for children and that the inclusion of visual elements in children’s books affected those innovations in children’s culture was transferred to large masses. One of the important aspects in this period was that they contained data that could reflect aesthetic, pedagogical, and thematic changes and features that children’s culture and literature had undergone in the historical process. This is due to the fact that works in the type of advice or verse dictionary that had more pedagogical purposes for children were written apart from oral culture products such as lullabies, fairy tales, and rhymes in Ottoman-era Turkish literature. In this context, the Tanzimat Period, which was taken place as a breaking point in Turkish political and social history as well as in Turkish literature, also included innovations that strengthen the relationship between children and literature. Moreover, it is seen that newspapers and magazines for children were important in addition to fictional texts during the Constitutional Period, where newspaper, magazine, and press mobility are of great significance. In addition to the pedagogical attitude, a simple, fun, and immersive narrative was adopted to gain the habit of reading in the works written for children during the Constitutional Period. Khalil Hamid, who wrote children stories in this period, is also among the authors who contributed to the development of children’s literary culture.

As a graduate of Darulfunun and a teacher for many years and being one of the authors of both the Ottoman and Republican periods, Khalil Hamid wrote popular love novels, stories for children, detective novels, and works related to women’s rights and family life, especially during the years of the Constitutional Monarchy. The author’s writing activities in Constitutional Period have been manifested in magazines, especially for women and children. After Republican, as a worker at Ankara Boys’ High School and in Edirne, Tekirdag, he wrote articles about history, literature, women’s rights, and Turkish culture in Kaynak (1933-1951) magazine, Turkish Language (1926-1968) newspaper published in Balıkesir, and Balıkesir Postası and Alkım (1934-–1939) magazine published by Balıkesir High School students. Although he was an author who contributed to the development of Turkish children’s literature by writing stories for children, especially during the Constitutional Era, no studies have been conducted related to his literary personality and works. However, he published different types of works in the Çocuk Duygusu (Children’s Sense), which was one of the magazines of the Constitutional Period. His works in the Çocuk Duygusu (Children’s Sense) published between 1913 and 1914 varied in terms of both genre and theme. Children’s games that have educational and instructive aspects and children can play with their friends, as well as riddles, stories, and simple and concise historical information that can affect the formation of national consciousness in children, were written in this magazine. As basic principles of children’s literature, naturalness and simplicity are also the basis of the works written by Khalil Hamid for children. 

As a writer, Khalil Hamid prioritizes activating the sense of curiosity in children by writing his works for children in a form between a story and a novel. The author’s works should be evaluated in the context of the sociological conditions and pedagogical trends of the period. From this perspective, his works can be considered among the popular children’s books that were decently read, immersive, and entertaining in his period. The author’s books for children can be classified in three parts: didactic stories in the form between fairy tales and fables, fantastic subjects fictionalized through a dream, and children’s stories.

Although his works on women’s rights and detective novels have been cited as references, no studies have been conducted on his life, literary personality, and works written for children. This article provides information about Khalil Hamid’s literary personality, with which no academic study has been done related to him. Furthermore, children’s books selected as sample will be examined in terms of pedagogical, aesthetic, thematic, and fictional perspective by considering the characteristics of children’s literature in the aforementioned period. 


PDF View

References

 • Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi. İstanbul: Pegem Akademi Yayınları. google scholar
 • Beşiktaş Osmanlı Fakir Çocuklar Mektebi Tevzi-i Mükafat Cetveli ve Bilanço (1334) Sene-i Dersiye 1331- 1332. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası. google scholar
 • Bursalı Mehmed Tahir (2016). Osmanlı müellifleri C. 1. (Haz. M. A. Yekta Saraç). Ankara: TÜBA Yayınları. google scholar
 • Güler, A. (2004). Başlangıcından 1950’ye kadar Balıkesir’de çıkan dergilerdeki edebî ve kültürel muhteva üzerinde bir inceleme. (Doktora Tezi) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. google scholar
 • Gündüz, O. (2006). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk romanında yeni açılımlar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, 8, 101-164. google scholar
 • Halil Hamid (1326) İslamiyet’te feminizm yahud âlemi-i nisvânda müsâvât-ı tamme. İstanbul: Keteon Matbaası. google scholar
 • Halil Hamid ( 19 Eylül 1329). bunu bilmem ki ben. Çocuk Duygusu, 16, 7-8. google scholar
 • Halil Hamid (1 Ağustos 1329). hayvanlara acıyınız. Çocuk Duygusu, 9, 6-8. google scholar
 • Halil Hamid (29 Ağustos 1329). kardeşine dokunma yavrum”. Çocuk Duygusu, 13, 2. google scholar
 • Halil Hamid (5 Eylül 1329). Yavrular annelerini arıyor. Çocuk Duygusu, 14, 3. google scholar
 • Halil Hamid (20 Mart 1330). İntikam oyunu. Çocuk Duygusu, 42, 8. google scholar
 • Halil Hamid (1333). Kahramanların hikâyeleri. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333a). Ayının hikâyesi. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333b). Arslanın eğlencesi. Dersaadet: Cemiyet Kütübhanesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333c). Tilkinin tuzakları. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333d). Köpeklerle kedinin seyahati. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333e). Fare ile kedi. Derssadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333f). Kızıl şeytan. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1333g). Küçük polis hafiyesi-çalınmış gerdanlık. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi google scholar
 • Halil Hamid (1334a).Dünkü, bugünkü, yarınki kadın. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası. google scholar
 • Halil Hamid (1334b). Küçük polis hafiyesi-çocuk hırsızı. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1335a). Kazın hikâyesi. Dersaadet: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1335b). Şeytanın arabası. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1335c). Yeni aile rehberi. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1335d). Ölmeyen aşk. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hamid (1335e). Anlaşılmayan kadın. İstanbul: Cemiyet Kütübhânesi. google scholar
 • Halil Hâmid (7 Mart 1918) “Maziye Karışmış Simâlardan: M. Rauf Bey.”, Servet-i Fünûn, 1383, 82. google scholar
 • İbnü’l- Emin Mahmut Kemal İnal (2002). Son asır Türk şairleri. C. IV. (Haz. İbrahim Başbuğ), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Kurnaz, Ş. (2012). Balkan savaşlarında kadınlarımız. İstanbul: Ötüken Neşriyat. google scholar
 • Okay, C. (1998). Osmanlı çocuk hayatında yenileşmeler. İstanbul: Kırkambar Yayınları. google scholar
 • Okay, C. (1999). Eski harfli çocuk dergileri. İstanbul: Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Okay, C. (2002). Meşrutiyet dönemi çocuk edebiyatı. İstanbul: Medyatek Yayınevi. google scholar
 • Öztürk, B. (2014). M. Kemaleddin’in meraklı romanları. İstanbul: Labirent Yayınları. google scholar
 • Seval, Ş. (2017). Cinai meseleler, Osmanlı- Türk polisiye edebiyatında biçim ve ideoloji (1884- 1928). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Şirin, M. R. (2000) 99 soruda çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. google scholar
 • Şirin, M. R. (2018). Çocukluğun kozası ve çocuk kültürü. İstanbul: İz Yayıncılık. google scholar
 • Şirin, M. R. (2019a). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış. İstanbul: Uçan At Yayınevi. google scholar
 • Şirin, M. R. (2019b). Çocuk, çocukluk ve çocuk edebiyatı. İstanbul: Uçan At Yayınevi. google scholar
 • Taşdelen, V. (2013). Felsefeden edebiyata. Ankara: Hece Yayınları. google scholar
 • Taşkıran, T. (1973). Cumhuriyet’in 50. yılında Türk kadın hakları. Ankara: Başbakanlık Basımevi. google scholar
 • Tekdurmaz, B. (2004). Balıkesir halkevi çalışmaları ve Kaynak dergisinin sistematik indeksi. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. google scholar
 • Üyepazarcı, E. (2008). Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! Türkiye’de polisiye romanın 125 yıllık öyküsü (1881- 2006). İstanbul: Oğlak Yay. google scholar
 • Üyepazarcı, E. (2019). Unutulanlar, hiç bilinmeyenler ve bilinmek istemeyenler C.1, İstanbul: Oğlak Yayınları. google scholar
 • Yakar, Yasin M. (2014). Türk çocuk ve ilk gençlik edebiyatında polisiye. Türk Dili, 756, 675- 681. google scholar
 • Zorbay, A.; Atik, A. (2020). Yeni harflerle Sıyanet (1914). İstanbul: Libra Kitap. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Kanter, B. (2022). Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children. Journal of Turkish Language and Literature, 62(1), 121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


AMA

Kanter B. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children. Journal of Turkish Language and Literature. 2022;62(1):121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


ABNT

Kanter, B. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children. Journal of Turkish Language and Literature, [Publisher Location], v. 62, n. 1, p. 121-141, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kanter, Beyhan,. 2022. “Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 1: 121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


Chicago: Humanities Style

Kanter, Beyhan,. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 1 (Dec. 2023): 121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


Harvard: Australian Style

Kanter, B 2022, 'Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children', Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 1, pp. 121-141, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


Harvard: Author-Date Style

Kanter, B. (2022) ‘Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children’, Journal of Turkish Language and Literature, 62(1), pp. 121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726 (11 Dec. 2023).


MLA

Kanter, Beyhan,. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children.” Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 1, 2022, pp. 121-141. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726


Vancouver

Kanter B. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children. Journal of Turkish Language and Literature [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];62(1):121-141. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726 doi: 10.26650/TUDED2022-1065726


ISNAD

Kanter, Beyhan. Children’s Literature in Constitutional Period and Khalil Hamid’s Works for Children”. Journal of Turkish Language and Literature 62/1 (Dec. 2023): 121-141. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1065726TIMELINE


Submitted31.01.2022
Accepted14.04.2022
Published Online30.06.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.