Research Article


DOI :10.26650/TUDED2022-1182021   IUP :10.26650/TUDED2022-1182021    Full Text (PDF)

A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul

Songül Karaca

Vesîletü’n-Necât was written by Süleyman Çelebi (d. 1422) in Bursa in 1409. It is the second mawlid written in Turkish literature. The work influenced almost all the mawlids written after it. It was translated into different languages. It turned into a ritual to which large masses of people gathered to listen and the work was called "Mevlid" or "Mevlud". Thus, a tradition of Mevlit was formed and this tradition spread throughout the Ottoman geography. About 100 years after Vesîletü'n-Necât There is another mawlid called Mevlidü’r-Resûl written by Lâmiî who is another Bursa poet. Lâmiî Çelebi is one of the most prolific authors of Turkish literature with his numerous copyrighted and translated works in verse and prose. He spent most of his life in Bursa, where the Mevlit tradition is very lively. This article’s subject is comparing these two mawlid works written by two important poets in the same city, about a century apart. How much was Lamiî Çelebi's Mevlidü'r-Resûl influenced by Vesîletü'n-Necât, which was written about 100 years before it and left its mark on the type of mawlid? How original is Mevlidü'r-Resûl? This article will seek answers to these questions. Considering the fictional structure of Mevlidü’r-Resûl, it will be mentioned in which aspects it is similar and different from Vesîletü'n-Necât. Thus, the literary value of Mevlidü'r-Resûl and its relationship with Vesîletü'n-Necât will be tried to be revealed.

DOI :10.26650/TUDED2022-1182021   IUP :10.26650/TUDED2022-1182021    Full Text (PDF)

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ı ile Lâmiî Çelebi’nin Mevlidü’r-Resûl’ünün Mukayesesi

Songül Karaca

Vesîletü’n-Necât, Süleyman Çelebi (ö. 1422) tarafından 1409 yılında Bursa’da telif edilmiştir. Türk edebiyatında yazılan ikinci mevlittir fakat kendisinden sonra yazılmış hemen hemen bütün mevlitleri etkilemiştir. Farklı dillere çevrilmiş ve geniş halk kitlelerinin Vesîletü’n-Necât’ı dinlemek için toplandıkları ve adına “Mevlid” veya “Mevlüd” dedikleri bir ritüele dönüşmüştür. Böylece bir mevlit geleneği oluşmuş ve bu gelenek bütün bir Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Vesîletü’n-Necât’tan yaklaşık 100 yıl sonra, bir başka Bursalı şair olan Lâmiî Çelebi tarafından (ö. 1532) yazılmış Mevlidü’r-Resûl adlı bir mevlit daha vardır. Lâmiî Çelebi, manzum ve mensur olarak verdiği çok sayıdaki telif ve tercüme eserleriyle Türk edebiyatının en üretken müelliflerindendir ve ömrünün büyük kısmını mevlit geleneğinin çok canlı olduğu Bursa’da geçirmiştir. Aynı şehirde yaklaşık bir asır arayla iki önemli şair tarafından yazılmış bu iki mevlit eserinin mukayesesi, bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Lâmiî Çelebi’nin Mevlidü’r-Resûl’ü, kendisinden yaklaşık 100 yıl önce yazılmış ve mevlit türüne damgasını vurmuş olan Vesîletü’n-Necât’tan ne kadar etkilenmiştir ve Mevlidü’r-Resûl ne derece özgün bir eserdir? Bu makalede, bu sorulara cevap aranacak; Mevlidü’r-Resûl’ün kurgusal yapısı da dikkate alınarak Vesîletü’n-Necât ile hangi açılardan benzer, hangi açılardan farklı olduğuna değinilecektir. Böylece Mevlidü’r-Resûl’ün edebî değeri ve Vesîletü’n-Necât ile olan ilgisi ortaya konmaya çalışılacaktır.


EXTENDED ABSTRACT


Vesîletü’n-Necât was written by Süleyman Çelebi (d. 1422) in Bursa in 1409. It is the second mawlid written in Turkish literature. The work influenced almost all the mawlids written after it. It was translated into different languages. It turned into a ritual in which large masses of people gathered to listen and the work was called "Mevlid" or "Mevlud". Thus, a tradition of Mevlit was formed and this tradition spread throughout the Ottoman geography. About 100 years after Vesîletü'n-Necât There is another mawlid called Mevlidü’r-Resûl written by Lâmiî who is another Bursa poet. Lâmiî Çelebi is one of the most prolific authors of Turkish literature with his numerous copyrighted and translated works in verse and prose. He spent most of his life in Bursa, where the Mevlit tradition is very lively.

This article’s subject is comparing these two mawlid works written by two important poets in the same city, about a century apart. How much was Lamiî Çelebi's Mevlidü’r-Resûl influenced by Vesîletü'n-Necât, which was written about 100 years before it and left its mark on the type of mawlid? How original is Mevlidü’r-Resûl? This article will seek answers to these questions. Considering the fictional structure of Mevlidü’r-Resûl, it will be mentioned in which aspects it is similar and different from Vesîletü'n-Necât. Thus, the literary value of Mevlidü’r-Resûl and its relationship with Vesîletü'n-Necât will be tried to be revealed.

Both the Vesîletü’n-Necât and the Mevlidü’r-Resûl were written in masnavi verse. The prosody used by Süleyman Çelebi in the work is fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün. On the other hand, Lâmiî Çelebi used mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün. The prosody preferred by Süleyman Çelebi was mostly used in works written for the public. The prosody is suitable for simple Turkish expressions and more suitable for writing in simple language. However, the prosody chosen by Lâmiî is mostly encountered in Classical texts, in works written for literary purposes, a little further from the language spoken by the people. This difference in prosody preferences shows which readership both authors are targeting.

Both the Vesîletü’n-Necât and the Mevlidü’r-Resûl were written in masnavi verse. The prosody used by Süleyman Çelebi in the work is fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün. On the other hand, Lâmiî Çelebi used mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün. The prosody preferred by Süleyman Çelebi was mostly used in works written for the public. The prosody is suitable for simple Turkish expressions and more suitable for writing in simple language. However, the prosody chosen by Lâmiî is mostly encountered in Classical texts, in works written for literary purposes, a little further from the language spoken by the people. This difference in prosody preferences shows which readership both authors are targeting.

Every part of Vesîletü'n-Necât is constructed with means couplets that invite the reader/ listener to say salat u selam. Means couplets mean that the chapter is over and a new chapter will be started. This method was used in many mawlids written after it. Lamii also fictionalized the parts of Mevlidü’r-Resûl with means couplets. But he expressed the couplets in his way by making some savings. In this respect, it can be said that one of the most beautiful nazires written on the means couplets of Süleyman Çelebi is the means couplets in Mevlidü’r-Resûl.

Expressions such as “dinle”, “işit”, “dinlenüz”, “Ger dilersiz bulasız” in Vesîletü'n-Necât suggest that the work was written to be read in an assembly. Both the simplicity of the language used by the narrator and the expression technique and the mawlid ceremonies organized for centuries proves this. Also, it reveals that the work is a text written for the public. Mevlidü’rResûl, on the other hand, is a masnavi that was written in a classical style and constructed with a unique expression according to its time. Mevlidü’r-Resûl did not score with a masterpiece like Vesîletü'n-Necât because Mevlidü’r-Resûl’s language is more incomprehensible. 


PDF View

References

 • Akkuş, M. (ed.). (2016). Mevlid külliyatı II, Ankara: DİB Yayınları. google scholar
 • Ayan, G. (1998). Lâmi’î, Vâmık u Azrâ, inceleme-metin, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. google scholar
 • Eroğlu, S. (2011). Bursalı Lamiî Çelebi, Mevlidü’r-Resûl, Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Ertekin, E. (2012). Lâmiî Çelebi, Maktel-i Âl-i Resul. İstanbul: Kevser Yayınları. google scholar
 • Gökalp, H. (2012). Eski Türk edebiyatında nazım şekilleri. M. Aça, H. Gökalp, İ. Kocakaplan (ed.), Tür ve Şekil Bilgisi kitabı içinde (189-473). İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • Karaca, S. (2019). Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn (Nefehâtü’l-Üns tercümesi): İnceleme, tenkitli metin, sözlük, dizin. Doktora Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. google scholar
 • Kemikli, B. (ed.). (2016). Mevlid külliyatı II, Ankara: DİB Yayınları. google scholar
 • Köksal, M. F. (2011). Mevlid-nâme. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. google scholar
 • Köksal, M. F. ve Kütük, R. (2022). Vesîletü’n-Necât’ın en eski nüshası ve Süleyman Çelebi’nin bilinmeyen şiirleri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 28, 393-430. google scholar
 • Okiç, M. T. (2016). Çeşitli dillerde mevlidler ve Süleyman Çelebi mevlidinin tercümeleri. B. Kemikli (ed.), Mevlid Külliyâtı I (ss.27-75). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Özel, A. (2004). Mevlid. TDV İslam Ansiklopedisi, 29, 475-479. google scholar
 • Pekolcay, N. (2018). Süleyman Çelebi, Mevlid. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Timurtaş, F. K. (1990). Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesîlet-ün-Necât). İstanbul: MEB Yayınları. google scholar
 • Ünver, İ. (1977). Ahmedî’nin İskender-nâmesindeki mevlid bölümü. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 25, 355-411. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Karaca, S. (2022). A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul. Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), 621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


AMA

Karaca S. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul. Journal of Turkish Language and Literature. 2022;62(2):621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


ABNT

Karaca, S. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul. Journal of Turkish Language and Literature, [Publisher Location], v. 62, n. 2, p. 621-638, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Karaca, Songül,. 2022. “A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2: 621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


Chicago: Humanities Style

Karaca, Songül,. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul.” Journal of Turkish Language and Literature 62, no. 2 (Jul. 2024): 621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


Harvard: Australian Style

Karaca, S 2022, 'A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul', Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, pp. 621-638, viewed 13 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


Harvard: Author-Date Style

Karaca, S. (2022) ‘A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul’, Journal of Turkish Language and Literature, 62(2), pp. 621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021 (13 Jul. 2024).


MLA

Karaca, Songül,. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul.” Journal of Turkish Language and Literature, vol. 62, no. 2, 2022, pp. 621-638. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021


Vancouver

Karaca S. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul. Journal of Turkish Language and Literature [Internet]. 13 Jul. 2024 [cited 13 Jul. 2024];62(2):621-638. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021 doi: 10.26650/TUDED2022-1182021


ISNAD

Karaca, Songül. A Comparison of Suleyman Celebi’s Vesiletu’n-Necat and Lamıı’s Celebi’s Mevlidu’r-Resul”. Journal of Turkish Language and Literature 62/2 (Jul. 2024): 621-638. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182021TIMELINE


Submitted29.09.2022
Accepted23.12.2022
Published Online30.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.