BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.036   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.036    Tam Metin (PDF)

İslamiyet’in Altın Çağında İslami Bilimlerin Tabiatı

Qodratullah Qorbani

İslamiyet’in Altın Çağı’nda Müslümanların Bilim ile uğraşılarının tabiatı ile ilgili soru, İslam Medeniyet Tarihini yeniden düşünmek açısından en önemli sorular arasında yer almaktadır. Bu durumda, üç temel faktöre dikkat ederek, İslami bilimlerin en önemli erdemi olarak kabul edilebilecek İslam biliminin tabiatı hakkında araştırma yapmak mümkündür. Bu faktörler; 1. İslam’ın ve Kur’an’ın niceliksel ve niteliksel olarak Müslümanların düşüncesi üzerindeki etkileri, 2. Müslümanların diğer milletlerin bilimsel çalışmalarından niceliksel olarak yararlanma değeri, 3. Müslümanların türetilmiş bilimleri ne kadar değiştirdiği ve Müslümanların bilimsel üretkenliğinin ölçüsü. Müslümanları bilgi edinmeye davet etmenin en önemli faktörünün İslam ve Kur’an’ın epistemik öğretileri olduğu bir gerçektir. Çünkü İslam’ın Arap ve İslam milletlerinde ortaya çıkmasından sonra parlak bir bilimsel hareket başlatılmış ve hayret verici sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aslında dünyaya, Tanrı’ya, insana ve diğer varlıklara ilişkin ilahi öğretileri ve epistemik bilgileri Müslümanlara tanıtmak ve onları düşünmeye davet etmek birçok bilimsel sonuç ortaya çıkarmıştır. Bir diğer ifadeyle, İslami bilimlerin bazı bölümleri diğer milletlerden alınmış olsa da, bu bilimler İslamî bir çerçeve ve bağlam altında yeniden üretilip yeniden inşa edilmiştir. Dolayasıyla, temel ilkeler, varsayımlar, yöntemler, konular, teoriler, yasalar, amaçlar ve uygulamalar gibi bazı faktörleri bilimin doğasını oluşturan faktörler olarak ele alırsak, Müslümanların Fars, Rum, Hint ve Mısır Milletlerinden aldıkları bilimler ve bu bilimlerle ilgili faktörleri yeniden kurguladığı ve bunlara İslamî bir erdem ekleyerek ya da iliştirerek bu bilimleri yeniden ürettiği görünmektedir. Müslümanların zekâ ve üretkenlikleriyle, başka bilimlerden almış oldukları bilgileri sentezleyerek ya da reforme ederek ve de Kur’an ve Hadisten elde edilen bilgileri kullanarak ürettikleri tüm hususların İslam Biliminin oluşumuna sebep olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İslam Bilimlerinin tabiatını belirleme konusunda, türetilmiş bilimlerde geçerli faktörler bu süreçte çok fazla role sahip olmamış; ancak, İslam çatısı ve dünya görüşü ve bunların etkisi altında yeni faktörler ortaya konulmuştur. İslam bilimi ile ilgili bu tür bir erdemin İslam’ın Altın Çağı’nda gerçekleştirildiğini görmekteyiz.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.036   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.036    Tam Metin (PDF)

The Nature of Muslims’ Sciences in the Golden Age of Islam

Qodratullah Qorbani

The question concerning the nature of Muslims’ sciences in the golden age of Islam is one of the most significant questions ahead for rethinking the history of Islamic civilization. In this case, it seems we can do research about the nature of Islamic Science as the most important virtue of Muslims sciences by paying attention to these three factors: 1. The quantity and quality of Islamic and the Quranic effects on Muslims’ thought, 2. The quantity of Muslims’ benefiting from other nations’ sciences, 3. How much did Muslims change derived sciences and the measure of Muslims’ scientific creativity. It is a fact that the most significant factor regarding inviting Muslims to getting the knowledge is epistemic teachings of Islam and the Quran. Since there is only after the appearance of Islam in Arabic and Islamic nations that such a brilliant scientific movement were started and some astonishing results flourished. In fact introducing divine teachings and epistemic information regarding the world, God, human being and other existents to Muslims and inviting them to thinking about them have had many scientific results. So, although some parts of Muslims’ sciences were derived from other nations, but that sciences were reproduced and rebuilt under an Islamic framework and context. In the other words, if we consider some factors, like foundations, presuppositions, methods, subjects, theories, laws, aims and applications, as the factors that make the nature of science, it seems Muslims have reformed and rebuilt such factors regarding derived sciences from Greek, Iranian, Indian and Egyptian nations and added or attached Islamic virtue to them. So we can say whatever Muslims have reproduced by their intelligence and creativity through synthesizing or reforming derived sciences and using the Quranic and Hadith (narration) knowledge, was really led to Islamic Science, because regarding determining the nature of Islamic Science, derived sciences’ factors had not more roles but it was Islamic framework and worldview that these sciences was reformed under its effects and reintroduced new factors. Such the virtue concerning Islamic Science was realized objectively in the golden age of Islam. Referanslar

 • Bakar, O. (1996). Science. In S. H. Nasr & O. Leaman (Eds.), History of Islamic Philosophy (pp. 926–946). London and New York: Routledge. google scholar
 • Durant, W. J. (1958). The History of Civilization (A. Aram, Transl.). Tehran: Iqbal Press. google scholar
 • Eskavari, M. (2011). An Introduction to the History of Islamic Philosophy. Tehran: Samt Press. google scholar
 • Farabi, Abu Nasr Muhammad (1991a). The Civil Policy (Al Siyasat Al Madanyiah). Beirut: Darulmashrq Press. google scholar
 • Farabi, Abu Nasr Muhammad (1991b). Fosoul Al Montazeah. Beirut: Darulmashrq Press. google scholar
 • Rabbani Golpayegani, A. (1999). An Introduction to the Science of Kalam. Qom: Darulfekr Press. google scholar
 • Hall, R. (2001). Mechanics. In A. Y. Al Hassan (Ed.), The Different Aspects of Islamic Culture, vol.4, Science and Theology in Islam. Paris: UNESCO Publishing. google scholar
 • Hoodbhoy, P. (2005). Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (P. Matin & E. Qorbani, Transl.). Tehran: Institute for Humanities Research & Developments Press. google scholar
 • Ibn Sina, H. (2002). Isharat & Tanbihat (M. Zareei, Ed.). Qom: Boustan Ketab Press. google scholar
 • Ibn Sina, H. (1997). Ilahyiat Shifa (H. Amoli, Ed.). Qom: Islamic Center Publication. google scholar
 • Iqbal, M. (2017). The Making of Islamic Science (M. R. Q. Nik, Transl.). Tehran: Tarjoman Press. google scholar
 • Kennedy, E. S. (1963), Studies in the Islamic Sciences. Beirut: American University of Beirut. google scholar
 • King, D. (1999). Worlds Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca. Leiden: Brill Press. google scholar
 • Lubon, G. (1968). The Civilization of Islam and Arab (S. H. Hosseini, Transl.). Tehran: Islamyieh Press. google scholar
 • Mutahhari, M. (1988). An Introduction to Islamic Sciences, Vol.1. Tehran: Sadra Press. google scholar
 • Mutahhari, M. (1993). Reciprocal Services of Islam and Iran. Tehran: Sadra Press. google scholar
 • Mutahhari, M. (2006). The Collections of Works. Tehran: Sadra Press. google scholar
 • Nasr, S. H. (1996). History of Islamic Philosophy, Vol 1: History of Islamic Philosophy. London and New York: Routledge. google scholar
 • Nasr, S. H. (2001). Science and Civilization in Islam. Chicago: ABC International Group, Kazi Publication. google scholar
 • Nasr, S. H. (2013). The Islamic Intellectual Tradition in Persia (M. A. Razavi, Ed.). London and New York: Routledge. google scholar
 • Nizami, Ahmad Ibn Umar (1948). edited by Muhammad Qazvini. Tehran: Armaghan Press. google scholar
 • Saliba, G. (1994). A History of Arabic Astronomy. New York: New York University Press. google scholar
 • Zeidan, J. (1977). The History of Islam Civilization (A. Javaherkalam, Transl.). Tehran: Amirkabir Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.