BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.095   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.095    Tam Metin (PDF)

A conceptual study on the reflections of gender roles on space

Selvi Öztürk AtagünSedat Benek

The place, in any regard, plays some sort of roles. The gender roles had been shaped through the place as well. These roles which were generated by the place creates our identity. In this paper the terms like geography, place, gender, societal gender are being explained, which shows these terms are not telescopic but distinct from each others and the paper also aims to expose the interaction and the reflections on the space were investigated. On the other hand the impacts of place on the gender roles and vice versa had been questioned. As a method of the work it’s been benefited from secondary data sources and related literature sources. The gender roles which are being practiced in Turkey virtually matches each others. The roles of women are generally shaped in private sector, while men’s roles are generally found in public sector. We see that the place is sexed. It’s being expected from women to choose the professions according to her role. The study also aims to explain these telescoping terms unless causing a terminological ambiguity and describe their distinctive features practice of space is emphasized. The reflections of the factors affecting the emergence of gender attitudes and behaviors in the society are examined. The place includes social outputs. These printouts take the language of the place.


Anahtar Kelimeler: GenderPlaceDiscrimination.

Referanslar

 • Akın, A., Demirel, S., 2003 “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri”. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), ss.73-82. google scholar
 • Akın, A., 2007, “Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılığı ve Sağlık”. Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt 26, Sayı 2, ss.1-8. google scholar
 • Akpınar, T., 2005, “Ab İşgücü Piyasasında Cinsiyet Ayrımcılığının Boyutları ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Çabalar”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 60, Sayı 4, ss. 1 – 22. google scholar
 • Ataman, M., 2009, “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti”. Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı:1, ss.1-41. google scholar
 • Baykal, S., 1991, “Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ile İlgili Kalıp Yargılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, ss.66-73. google scholar
 • Bilgili, M., 2017, “Coğrafyanın Bilimsel Kimliğine Postyapısalcı Bir Yaklaşım”. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 35, ss.101-109. google scholar
 • Ceylan, T., 2011, “Toplumsal Sistem Analizinde Toplumsal Statü ve Rol”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1): ss.89-103. google scholar
 • Çarıkçı, İ.H., Atilla, G., 2009, “Erillik/Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi”. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 1/2, ss.53-62. google scholar
 • Erken, J., 2018, “Feminist Teori Işığında Muğla Masallarında Kadın Algısı”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt, 19, Sayı, 42 ss.163-184. google scholar
 • Ersoy, E., 2009, “Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği)”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı:2, ss.209-229. google scholar
 • Günindi Ersöz, A., 2015, “Özel Alan/Kamusal Alan Dikotomisi: Kadınlığın “Doğası” ve Kamusal Alandan Dışlanmışlığı”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı:1, ss.80-102. google scholar
 • Güldü, Ö.,Kart, M., 2009, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,Cilt 64, Sayı 3, ss.97-116. google scholar
 • Keskin, A., Ulusan, A., 2016, “Kadının Toplumsal İnşasına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme”. Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı 26, ss.47 – 66. google scholar
 • Ökten, Ş., 2009, “Toplumsal Cinsyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Toplumsal Cinsiyet Düzeni”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 2, sayı 8, ss.302-311. google scholar
 • Öztürk, S., Benek, S., 2018, “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekânın Algılanması ve Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme: Şanlıurfa Örneği”. google scholar
 • Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.1213-1219. google scholar
 • Özvarış, Ş.B., 2007, “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet”. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. Cilt 16, sayı 5, ss.8-9 google scholar
 • Soyşekerci, S., 2006, “Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Üstün Erillik Olgusunun Aile İşletmelerindeki Etkisi: Kuramsal Bir Bakış”. Ekonomik ve Sosyal google scholar
 • Urhan, V., 2016, “Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük”. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı, 26.ss.103-118 google scholar
 • Yağcı, M.İ., İlarslan, N., 2010, “Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), ss.138-151 google scholar
 • Yüceşahin, M.M., 2016, “Toplumsal Cinsiyet ve Mekanın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekanı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma”. Kadın/Woman 2000, 17(1): 75-97. google scholar
 • Yüceşahin, M.M., Kaptanoğlu, İ.Y. 2016, “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Cinsiyet Temelli Mekanlardaki Karakteristikleri”. Kadın/Woman 2000, 17(2): 67-80. google scholar
 • Yüceşahin, M.M., Yazgan, P., 2017 “Kentler Toplumsal Cinsiyetsiz Değildir: Türkiye’de Kentsel Mekanın Üretiminin Feminist Bir Eleştirisi”. Kadın/Woman 2000, 18(1): 87-103. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.