BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.013   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.013    Tam Metin (PDF)

Caravanserai as a cultural value

Arzu Ersöz Tüğen

Values created during the historical and social development process are called culture. In the different disciplines within the social sciences, there has been no unity in culture. According to Durkheim, one of the important names in the science of sociology, culture is a whole that societies create in their own dynamics (Alver, 2010). According to Archaeologist Smith, culture is characterized as the learning process of societies (Çağırkan,2017:149). According to geographers, culture is the values that man produces with him against nature (Tanrıkulu,2015: 473). Cultural heritage in cultural geography is the sources that have universal values that people transfer from past to present (Diker ve Deniz,2017: 10). The roads and routes within theseheritage and the caravanserais on these roads are among the important actors of the cultural heritage. Throughout history, the concept of location and road were evaluated together. Roads were used as a means to link geographical, cultural and economic values (Bakırcı, 2014: 63). Caravanserais, in the regions where people from different cultures come together, culturally influenced by each other and affected each other to create environments (Alkan, 2016: 145). Nevertheless, it is inevitable that spaces have an impact on human behavior. Different socio-cultural characteristics of people affect their perception of space (Başkaya, Dinç and Karakaşlı, et al., 2003: 81). The places where caravanserais were built were geographically accessible areas. The areas on which they were built grew rapidly, economically, commercially and culturally, and turned into a gate of gain for the nearby settlements.Referanslar

 • Ablayeva, A. (2013). Kazakistan Turizminde İpek Yolu’nun Yeri ve Önemi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul google scholar
 • Ağaç, S., Sakarya, M. (2015). Hayat Ağacı Sembolizmi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS. Sayı. 1, 1-14 google scholar
 • Akpınar, E. (2018). 20 Kasım 2018 tarihinde erdalakpinar.com/eski-dunyanin-kadim-yolu-buyuk-ipek-yolu/). adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Alkan, N. (2006). 15. Ve 16. Yüzyıllarda İran İpekyolu’nda Kervanlar. U.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(11), 141-154. google scholar
 • Amerika bülteni. (2018). 30 Kasım 2018 tarihinde amerikanbülteni.com/2017/05/13ipek-yolu-yeniden-tarih-sahnesine-cıkarken adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Arık, D. (2016). Somut Olmayan Kültürel Mirasın İpek Yolu’ndaki İzleri. Yükselen İpek Yolu içinde III.cilt. (18-28), Ankara: Türk Yurdu Yayınları google scholar
 • Bakırcı, M. (2014) Coğrafi Açıdan Anadolu’nun Tarihi Ulaşım Ağı ve İpekyolu. Avrasya Etüdleri içinde. 8s. (63-86). Ankara google scholar
 • Bayhan, A. (2007). Akhan (Goncalı Hanı). Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları içinde. (s. 287-304). Ankara: TC. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri Dizisi. google scholar
 • Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlıkta 60.Yıl, Bayındırlık Bakanlığı Yayını, Ankara, 1983. google scholar
 • Bedirhan, Y. (1994). Ortaçağ’da İpekyolu Hâkimiyeti ve Türk Yurtları. (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya google scholar
 • Demirci, D. (2018). Ertokuş Kervansarayı. Adım Matbaacılık, Konya google scholar
 • Demirkan, H. (2015). Mekanlarda Erişilebilirlik, Kullanılabilirlik ve Yaşanabilirlik. Dosya 36 içinde. (1-4). Ankara: Mimarlar Odası Yayınları google scholar
 • Deniz, T. (2016). Yeni Umutların Işığında Tarihi İpekyolu Coğrafyası. Marmara Coğrafya Dergisi. 34, 195-202 google scholar
 • Denizli Haber. (2018). 20 Kasım2018 tarihinde haberler.com/denizli-deki-akhan-kervansarayi-restore-edildi-2893020-haberi/ adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Dursun, Ş. (2017). VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi. Konya google scholar
 • Gazi, A., Boduroğlu, E. (2015). İşlev Değişikliğinin Tarihi Yapılar Üzerine Etkileri “Alsancak Levanten Evleri Örneği”. Megaron Dergisi. Sayı. 10, 57-69 google scholar
 • Genç, Ö. (2011). Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkisi. Tarih okulu, Sayı. 10, 123-150 google scholar
 • Günel, G. (2016). İpek Yolu ve Anadolu’da Kervan Yolları. Türk Yurdu Dergisi. Sayı. 342, 85-90 google scholar
 • Güngör, Y, Karacan,S. (2016). Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri Han ve Kervansarayların Günümüzde İpekyolu Projesine Dönüşümü. 5. google scholar
 • Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Antalya google scholar
 • Haberler.com, (2018). 30 Kasım 2018 tarihinde haberler.com/denizli-deki-akhan-kervansarayi-restore-edildi-2893020-haberi/ adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Hedin, S. (1974). İpekyolu. İstanbul: Milliyet Yayınları google scholar
 • İran Ülke Raporu. (2012). 20 Kasım 2018 tarihinde http://birlesmismarkalar.org.tr/file/hedef-ulke-raporlari/Iran.pdf adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Kayserili, A. (2014). Carl Ortwın Sauer ve Kültürel Coğrafya. Doğu Coğrafya Dergisi. Sayı. 24, 177-190 google scholar
 • Kuyulu, İ. (1996). Özbekistan ve Türkmenistan’da Bulunan Ortaçağ Kervansarayları Üzerine Gözlemler. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Sayı. 1,97-116 google scholar
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2018). 20 Kasım 2018 tarihinde http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9999/ipek-yolu-projesi.html adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Maimaiti. Z. (2016). Uluslararası İlişkilerde Yumuşak Güç ve Çin’in Yumuşak Gücü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul google scholar
 • Özbek, M. (2018). İstanbul Hanlar Bölgesi’nde Doğal Yaya Hareketliliğinin Morfolojik Bir Yöntem Olan Mekân Dizimi ile İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı. 37, 183-193 google scholar
 • Özdemir, M. (2014) Türklerde turizm. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 25(1), 121-130. google scholar
 • Sarıbaş, S. (2019). Biyolojik Silahlar: Marina Fiorato’nun Şifacı Romanında Veba Hastalığını Biyolojik Ajan Olarak Kurgulaması Üzerine Bir Değerlendirme. google scholar
 • Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Dergisi. Sayı. 6, 1854-1863 google scholar
 • Sönmez, S. (2007). Ortaçag Türk Ve İslam Dünyasında Kervansaraylar (Hanlar-Ribatlar). KKEFD. Sayı. 15, 270-296 google scholar
 • Şıkoğlu, E., Arslan, H. (2015). Mekân Dizim Analizi Yöntemi ve Bunun Coğrafi Çalışmalarda Kullanılabilirliği. Türk Coğrafya Dergisi. Sayı. 65, 11-21 google scholar
 • Tanrıkulu, M. (2018). Coğrafya ve Kültür. Ankara: Pegem Yayınevi google scholar
 • Tümertekin, E., Özgüç, N. (2015). Beşerî Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan. İstanbul: Çantay Kitabevi google scholar
 • UNWTO, (2018). 26 Kasım 2018 tarihinde http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/ehl_silk_ road_baja1.pdf adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • UNWTO, (2018). 26 Kasım 2018 tarihinde http://media.unwto.org/press-release/2012-06-08/170-top-ehl-students-compete-winning-strategy-ehlunwtosilk-road-think-tank adresinden temin edilmiştir. google scholar
 • Yetiş, Ş, Kaygısız, N. (2017). İpek Yolu Turizm Projesi Kapsamında Kapadokya’da Yer Alan Kervansarayların Turizme Kazandırılması. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research. Sayı. 4, 522-527 google scholar
 • Yıldızdağ, C. (2005). VII.-X. YY.’larda İpek Yolu Ticaretinin Türk Tarihine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul google scholar
 • Yılmaz, E. (2017). İpek Yolu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi. Sayı. 2, 672-683 google scholar
 • Yılmaz, O. (2012). Güvercin Yetiştiriciliği. Ankara: Veni Vıdı Vıcı Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.