BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.002   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.002    Tam Metin (PDF)

From agricultural land to recreational areas: Iğdır Vali Yolu Street

Adem YuluKaan Kapan

Agricultural lands are perhaps the primary areas on earth that have seen the most significant change. Urbanization of agricultural lands has long been observed in Iğdır Plain (particularly in the city center, in the northern part of the plain), as in many areas in Turkey. However, as opposed to the past, since the beginning of the 21st century, change and transformation of the fertile agricultural land in Iğdır Plain have gone beyond expectations. This study examines the transformation of Vali Yolu Street (and its surroundings) from an agricultural land to a recreational area, as an example for changes in land use in Iğdır Plain, using satellite imagery. The settlement in the area (especially near Vali Konağı) began with single-story detached houses and their gardens, built in the 1990s, especially after migrations from Iğdır’s countryside. This settlement process, which began with detached houses, continued with the construction of multi-story buildings. The ground floors of these new buildings became urban recreational areas in the 2000s. Satellite images with different resolutions chosen from the images taken by Landsat 4 in 1989 and Sentinel 2 in 2018 were used for this study. Changes in land use can be observed in these images. In 1989, agricultural lands constituted 78 percent of the region in the satellite images. However, these lands have undergone rapid replacement by urban lands, owing to the fact that this region began feeling significant pressure regarding reconstruction beginning in the 2000s. Hence, while analyzing the 2018 satellite images, the rate of urban land use is observed to have increased to reach approximately 80 percent of the region. Referanslar

 • Ardos, M. (1995). Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi, Cilt 1, Çantay Kitabevi, İstanbul, google scholar
 • Fouberg, E., Murphy, A, Blij, H. (2012). Human Geography, People, Place, and Culture, U.S.A. google scholar
 • Hall, C,M., PAGE, J, S. (2006). The Geography of Tourism and Recreation, London-New York. google scholar
 • Harvey, D. (2014). Seventeen Contradictions and the end of Capitalism, Oxford University Press. google scholar
 • Kapan, K. (2018). Turizm faaliyetlerin şehirsel gelişmeye etkileri: Antalya örneği. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul. google scholar
 • Morris, B. (2015). Anthropology, Ecology, and Anarchism, MP Press. google scholar
 • Özgüç, N. (2006). İnsan Coğrafyası: Elisee Reclus Muamması, İnsan ve Mekan, Prof.Dr. Erol Tümertekin’e 80. Yıl Armağanı, Çantay Kitabevi,İstanbul. google scholar
 • Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler). 9. Baskı, İstanbul: Çantay Kitabevi. google scholar
 • Schivelbusch, W. (1986). The Railway Journey: The İndustrialization and Perception of Time and Space. Univ of California Press. google scholar
 • Schöller, P. (1975). The Problems and Consequences of Urbanization, Essays on World Urbanisation. google scholar
 • Smith, N. (2013). Eşitsiz Gelişim, Doğa, Sermaye ve Mekanın Üretimi (Çev: Esin Soğancılar), Sel Yayıncılık. google scholar
 • Snyder, G. (2017). Özgürlüğün Görgüsü, Çev: İnan Mayıs Aru, Sub Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Timor A.N. (2001). “Pazarlamada Yeni Bir Eğilim: Büyük Alışveriş Merkezleri (Shopping Centers) ve İstanbul Örneği”, Coğrafya Bölümü Dergisi,53-80. google scholar
 • Tümertekin, E. (1978). Beşeri Coğrafya’ya Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Tümertekin, E. (1997). Coğrafya ve Bu Kitap Üzerine, İstanbul İnsan ve Mekân. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Tümertekin, E., Özgüç, N. (2015). Ekonomik Coğrafya-Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi. google scholar
 • Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. Sage. google scholar
 • Wulf, A. (2015). Doğanın Keşfi, Alexander von Humboldt’un Yeni Dünyası, Çev: Emrullah Ataseven, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.http://www.tuik.gov.tr/Start.do . Erişme tarihi, 25.03.2019. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.