BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.016   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.016    Tam Metin (PDF)

Gaziantep during the urbanization period of the Nation-State (1923–1950)

Atilla Koyuncu

In this study, the urbanization of the city Gaziantep during 1923–1950 is examined. The literature was reviewed and a theoretical background established for the subject. Subsequently, additional materials were obtained. The first zoning map of the study area, developed in 1938, was obtained from the Gaziantep Metropolitan Municipality. Historical population data of the study area were accessed through the archives of the Turkish Statistical Institute and the Gaziantep provincial yearbook. These findings indicated that two important factors were effective in shaping the city of Gaziantep during 1923–1950. The first is that the city was absorbed into the Ottoman Empire during the 16th century. The other is the creation of entrepreneurship infrastructure beginning with the İmalat-ı Harbiye factory, established in 1920. The founders of the Republic of Turkey gave great importance to the city of Antep, inhabited by a largely Turkish population in the south of the country, according to the logic of the nation-state. In the early years of the Republic, the population of the city continued to develop according to the medieval establishment plan. The rate of urbanization in Gaziantep during 1935–1940 was lower than that of Turkey as a whole. However, since that time, Gaziantep’s rate of urbanization has been above the Turkish average. The second development, reflected in the spatial fabric of the city in the early years of the Republic, was the first zoning plan of the city and was developed by German architect Herman Jansen.Referanslar

 • Anonynous. (1969). Gaziantep il yıllığı (1968). Gaziantep Valiliği, Ankara. google scholar
 • Avcı, S. (1993). Türkiye’de şehir ve şehirli nüfusun dağılışı (1927-1990).Türk Coğrafya Dergisi,(28), 249-269. google scholar
 • Avcı, S. (2000). Türkiye’nin ekonomi politikaları ve coğrafi sonuçları. Coğrafya Dergisi, (8), 29-70. google scholar
 • Çavuşoğlu, E. (2004). Hegemonik bir süreç olarak Türkiye kentleşmesi. (Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri google scholar
 • Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul. google scholar
 • Darkot, B. (1970). Ayıntab.islam ansiklopedisi II. s. 64-67. google scholar
 • Demirci, M. A. (2017). 47 numaralı Ayıntab şeriyye sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1108-1109). (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Gaziantep. google scholar
 • Devlet İstatistik Enstitüsü. (1950). Genel nüfus sayımı, 22.10. 1950. Ankara. google scholar
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. (2011). Gaziantep 1/25.000 ölçekli nazım imar planı açıklama raporu. Gaziantep. google scholar
 • Gaziantep Gazetesi, 28 Aralık 1931, s.127. google scholar
 • Hobsbawm, E. (2006). Geleneğin icadı. (M.Murat Şahin, Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı. google scholar
 • Kalelioğlu, M. R. (2017). Technological change in Turkish manufacturing industry: The case of Gaziantep city. European Journal of Multidisciplinary Studies. 2(6),77-85. http://journals.euser.org/files/articles/ejms_sep_dec_17_nr_1/Mehmet.pdf google scholar
 • Karadaş, Y. (2011). Antep şehir savunması ve Cumhuriyet dönemi Gaziantep şehir kimliğinin inşası.M. Nuri Gültekin (der.),“Ta Ezelden Taşkındır Antep…” kitabı içinde (s. 293-331). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Karakaş, E. (2010). Şehir nüfusunun dağılımında sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisi, Elazığ örneği. Nature Sciences, 5(3), 240-254. google scholar
 • Keyman, E. F., ve Lorasdağı, B. K. (2010). Kentler: Anadolu’nun dönüşümü, Türkiye’nin geleceği. İstanbul: Doğan Kitap. google scholar
 • Mortan, K ., ve Erolat, O. S. (2009). Gaziantep ekonomisine bakış (1.Baskı). İstanbul: Heyemola Yayınları. google scholar
 • Niray, N. (2002). Tarihsel süreç içinde kentleşme olgusu ve Muğla örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9),1-27. google scholar
 • Sönmez., M. E. ve Ayik, U. (2018). Industrial entrepreneurs and their geographical distribution in the first years of the republic. In Ö. Akman, M. google scholar
 • M. Çay, & F. Bozbayındır (Eds.), Social, educational, political, economic and other developments occurred in Turkey between the years of 1923-1938. (pp. 191-296). ISRES publishing. google scholar
 • Şengül, H. T. (2009). Kentsel çelişki ve siyaset: Kapitalist kentleşme süreçlerinin eleştirisi (2.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Tekeli, İ. (2001). Modernite aşılırken kent planlaması. Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Turan, N. (2015). Cumhuriyet döneminde Gaziantep ekonomisinin Türkiye ve Ortadoğu açısından önemi.(Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi google scholar
 • Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı,İstanbul. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). ADNKS sonuçları.Ankara google scholar
 • Yargıcı, S. F. (2018). Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep vilayetinin sıhhî ve içtimâî coğrafyası. (Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan Yrd. Doç.Dr. Oktay Bozan). Çizgi Kitabevi: Ankara. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.