BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.115   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.115    Tam Metin (PDF)

Relief features of Canal İstanbul environment

Saliha Ebru TuranAtilla Karataş

Canal İstanbul is a waterway project designed as an alternative to the Bosphorus, reaching from the Küçükçekmece Lake to the Black Sea, including Sazlıdere to the north. The boundaries of the study area were drawn with a 3 km buffer zone that was passed to the east and west of this line, and it was named as the “Canal İstanbul environment”. The area consists mainly of Tertiary units and has a flat topography surface. In this respect, it is essential that the site is examined in detail and that the relief characteristics of the site are expressed together with the quantitative results. In this context, absolute relief, slope, relative area, basin relief, relative elevation, hypsometric curve, hypsometric integral, degree of erosion and fragmentation intensity, valley density analysis were used to reveal the general character of the relief, and then the field profiles were provided with a complete view of the field. Accordingly, approximately half of the area with a maximum elevation of 187 m is below 70 m. When the slope values are evaluated, it is seen that half of the surrounding is below the slope value of 15%. The hypsometric curve showing the stage of the geomorphological evolution of the study area shows a slightly concave structure with relatively mature topography conditions. The hypsometric integral, which is the quantitative expression of this curve, was found to be 0.34, thus confirming the maturity of the field. On the other hand, 1x1 km grid based topographic amplitude varies 7–155 m. So, erosion is more effective in the valleys. The valley density obtained by the ratio of total valley length to total area was determined as 2.98 km/km2. In addition, superimposed, projected and composite profiles with five transverse one longitudinal profiles taken from the field show that the high effect of Sazlıdere on general geomorphologic view.Referanslar

 • Ardel, A., (1960), Marmara Bölgesinin Yapı ve Reliefi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 20, s 1-22, İstanbul. google scholar
 • Avcı, V. ve Kıranşan K., (2017), Darköprü Deresi Havzası’nda (Bingöl) Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 46, Samsun. google scholar
 • Bilgin, T., (2006), Genel Kartoğrafya II, Filiz Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Cürebal, İ., (2004), Madra Çayı Havzası’nın Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Sayı 11. google scholar
 • Cürebal, İ., Erginal, E., (2007), Mıhlı Çayı Havzası’nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Jeomorfolojik İndislerle Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com ISSN:1304-0278 Kıs -2007 C.6 S.19 (126-135). google scholar
 • Erinç, S. ve Bilgin, T., (1956), Türkiye’de Drenaj Tipleri, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, s 124-156, İstanbul. google scholar
 • Erinç, S., (2000), Jeomorfoloji I, Der Yayınevi, İstanbul. google scholar
 • Gedik, İ., Timur, E., Umut, M., Bilgin, A.Z., Bilgin, Z.R., Pehlivan, Ş., Duru, M., Şentürk, K., Özcan, İ. ve Çelik, Y., (2014), Türkiye Jeoloji Haritaları İstanbul F-21 paftası, MTA, Ankara. google scholar
 • HGK, (2003), 1/25.000 ölçekli Türkiye Topografya Haritası F21a3, F21c4, F21d1, F21d2, F21d3, G21a2 ve G21b1 paftaları. google scholar
 • Horton, R.E., (1932), Drainage Basin Characterisstics, Trasaction of American Geological Union, 13. google scholar
 • Karataş, A., (2017), Karasu Çayı Havzasının Hidrografik Planlaması, Çantay Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Koçyiğit, M.B. ve Akay, H., (2018), Morfometrik Parametreler Yardımıyla Havzada Muhtemel Taşkın Riskinin Tahmin Edilmesi: Akçay Havzası Örneği, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı 33:4, Ankara. google scholar
 • Kütükçü, A., Kaya, S., Kabdaşlı, S. ve Gazioğlu, C., (2015), Nehir Havzalarının Morfolojik Karakteristiklerinin CBS Destekli Nümerik Modeller Kullanılarak Analizi, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya. google scholar
 • Mukherjee, S., (2011), Kalyani River Basin a Study in Engineering Geomorphology, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Geography, Department of Geography Vista Bharati (A Central University) Santiniketan, West Bengal, India. google scholar
 • Özdemir, H., (2011), Havza Morfometrisi ve Taşkınlar, Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No: 5, 507–526, İstanbul. google scholar
 • Strahler, A. N., (1952), Hypsometric Analysis of Erosional Topography, Bulletin of the Geological Society of America, 63, 1117-1142. google scholar
 • Strahler, A.N., (1957), Quantitative Analysis of Watershed Geomorphology, Tecnichal Rept., Columbia University, New York. google scholar
 • Şengör, A. M. C., 2011, İstanbul Boğazı Niçin Boğaziçi’nde Açılmıştır?, Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, No: 5, 57–102, İstanbul. google scholar
 • Tarı, U. ve Tüysüz, O., (2008), İzmit Körfezi ve Çevresinin Morfotektoniği, İTÜ Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, İstanbul. google scholar
 • Utlu, M. ve Özdemir, H., (2018), Havza Morfometrik Özelliklerinin Taşkın Üretmedeki Rolü Biga Çayı Havzası Örneği, Coğrafya Dergisi, (36),49–62, İstanbul. google scholar
 • Yüksel, F.A. ve Aydoğan, D. (2001), Bouguer Anomalilerinden Üstü Örtülü Fayların Saptanması ve İstanbul – Silivri Bölgesinin Yeraltı Yapısının Modellenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (3), 389–393, Denizli. google scholar
 • Yüksel, Y., Işıkhan., G., Çevik, E. ve Kilit, Z., (2005), Kıyı Çizgisi Erozyonuna Karşı Çözüm Yöntemleri ve Antalya Örneği, Antalya Yöresnin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı, ss. 424–431, Ankara. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.