BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.012   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.012    Tam Metin (PDF)

Rural place and crime: the case of Orta (Çankırı)

Arslan UluçBarış Taş

This study used a geographical approach to investigate crimes committed against individuals during 2012–2016 in the rural Orta District of Çankırı, Turkey. The theoretical framework was developed by conducting a literature review with emphasis on relevant concepts. Subsequently, fieldwork was conducted wherein all villages in the district were visited to glean elements of their cultural textures and map their geographical, economic, and social structures. Interviews were mainly used in the ethnographic study, and various mapping and graphical methods were utilized to visualize the findings. Maps of the study area, including characteristics of land use, soil groups, and land capability, were created based on 1/25.000 scaled national land cover data and a geological map prepared by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Agricultural Reform, and the Mining Research and Exploration Authority. Other sources used in this study include documents and data from the Çankırı Provincial Gendarmerie Command, the Central District Gendarmerie Command, and the Central District of Turkey Statistical Institute, as well as the Police Department, Middle District of Food, Agriculture and Livestock Directorate, Central Municipality, Central District, Central Directorate of Meteorology, and Central Registration Office. Maps and area calculations were prepared using ArcGIS (10.3) software. An evaluation according to crime rates and types reaffirms the region’s rural characteristics; notably, the district predominantly experiences crimes such as wounding, threatening, and insulting, which has been widely identified as being specific to the countryside by relevant academic literature.Referanslar

 • Ataç, E. ve Gürbüz, D. (2009). Kentsel mekânda gelişen suça müdahale etmede disiplinlerarası güvenlik politikaları. Polis Bilimleri Dergisi, 11(1),25-46. google scholar
 • Ayan, S. (2011). Suçlu kim? Türkiye’de çocuk suçluluğu. Ankara: Ütopya Yayınevi. google scholar
 • Aydın, M., A. (2010). Kentsel mekan suç ve suçluluk: kadıköy örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Ayhan,B. (2012). Çankırı orta ilçesi: dünü, bugünü. Ankara: Karaca Ofset. google scholar
 • Burkay, S. (2008). Teorik çerçevede suç (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. google scholar
 • Ceylan, Y. (2012). Zorunlu göç ve suç ilişkisi (muş ili örneği). Akademik Bakış Dergisi, 32 (Eylül – Ekim). google scholar
 • Çakmak, C. (2015). Suçu açıklayan sosyo-ekonomik temelli yaklaşımlar. International Journal Of Political Science Researches. 1(1), 1-49. google scholar
 • Demiray, N. (2018). Çocuk suçluluğunu etkileyen muhtemel faktörler: suç korkusu, kentleşme ve aile yapıları (samsun ilkadım ve canik ilçeleri örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. google scholar
 • Derdiman, R. C. (2010). Kentleşmenin suça etkisi ve kentlilerin suçla mücadelesinin ssyal ve hukuki boyutları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,19(3), 49-73. google scholar
 • Erdoğan, A. Ve Düzgün, S. (2003). Mekan ve suç, suç haritalaması ve diğer analitik yaklaşımlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, 9, 482-490. google scholar
 • Humphrey J. A., Schmalleger, F., (2012), Deviant behavior, 2nd Ed., Sudbury, MA: Jones & Barlett Learning. google scholar
 • Fraser, J. (2011). Rural Crime Prevention: A Literature Review. Ottowa: Crime Prevention Ottawa Publication. google scholar
 • Gökgür, P. (2008). Kentsel mekânda kamusal alanın yeri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. google scholar
 • Gökmen, B. (2007). Çankırı ili coğrafyası (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı. google scholar
 • İçli, T. (1993). Türkiye’de Suçlular-Sosyal Kültürel Ve Ekonomik Özellikleri. Ankara: AKM Yayınları. google scholar
 • Öztürk, M. (2015). Sosyolojik açıdan suç korkusu ve yaşam memnuniyeti: mersin ili örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü, Sivas. google scholar
 • Ünlü, M. Ve Büyükgüçlü, A. (2017). Türkiye’de suç coğrafyası kavramının emniyet teşkilatı eğitimi açısından değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 36, 26-32. google scholar
 • Yıltırak, M. L. (2010). Balıkesir İli Kırsalında Kişilere Ve Mal Varlığına Karşı Karşı İşlenen Suçlar (2004-2008): Coğrafi Bir Yaklaşım (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.