BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.083   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.083    Tam Metin (PDF)

The ongoing development and structure of the manufacturing industry in Erzincan from the republican period to the present

Neşe YeşilbaşKaan Kapan

The ındustrial sector is one of the most important sub-sectors that provide improvement and economic development in our country and employs the city where it is located. It is of particular importance as an alternative business in the development of areas where agriculture and animal husbandry are widely used as economic livelihoods. Due to its favorable climatic conditions and fertile soil, our city has based its economic development on agriculture and animal husbandry for many years, and therefore the industrial potential of the city has been taken to the second plan from past to present. In this study, we aim to talk about the industrial activities in Erzincan from past to present, the factors that caused the pause or termination of these activities, the capacity and employment opportunities of some industrial organizations in the past and present. Today, Erzincan has the opportunity to benefit more from industrial incentives as it is a priority area for development within the scope of government incentives carried out to eliminate interregional inequality. Accordingly, it has an important opportunity for the development of the industry. However, since the manufacturing industry of Erzincan is located between two relatively developed cities such as Erzurum and Sivas, it is overshadowed by both the public and private sectors. The negative impact of this situation on the economy of the city cannot be denied. It is necessary to take the necessary steps for Erzincan to get to the forefront in the field of industry by getting rid of the shadow of these two provinces.Referanslar

 • Akova, İ. (2003). Dünya Enerji Sorunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Coğrafya Dergisi, (11). google scholar
 • Akpınar, D., Karadeniz, V. (2015). Erzincan Şeker Fabrikasının Kuruluşu, Gelişimi ve Geleceği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39),233-243. google scholar
 • Bakırcı, M. (2012). Adıyaman’da İmalat Sanayinin Gelişimi ve Yapısı. Türk Coğrafya Dergisi, (59), s.46. google scholar
 • Dağlar, H. (2015). Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması ve Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 615-638. google scholar
 • Doğan, M. (2013). Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sanayileşme Süreci ve Son On Yıllık Gelişimi. Marmara Coğrafya Dergisi, (27), 513. google scholar
 • Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası(2018), “Erzincan İli Sanayi Durum Raporu” Verileri. google scholar
 • Erzincan Valiliği, Erzincan İl Yıllığı (1967), Ay Yıldız Maatbası, Ankara. google scholar
 • Erzincan Valiliği, Erzincan İl Yıllığı (1990), Aydoğdu Ofset Matbaacılık, Ankara. google scholar
 • Erzincan Valiliği, Erzincan Stratejik Planı 1991-2006, (1991), Erzincan. google scholar
 • Gül, A. (2011). Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme, History Studies, 3/1,123. google scholar
 • Gül, A. (2013). Erzincan Kazası’nın Yerleşme Özellikleri (XVI- XX Yüzyıllar Arası). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 13. google scholar
 • İnan, H. (1946). Erzincan Şehri. (Bitirme Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. google scholar
 • Kemali, A. (1932). Erzincan Tarihi, Coğrafi, İktisadi, Etnografi, İdari, İhsai, Tetkikat Tecrübesi, İstanbul: Resimli Ay Matbaası. google scholar
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası. (2012) Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri Teknoparklar, Yayın No: MMO/584(Genişletilmiş 4. Baskı). google scholar
 • Yaman, M. (2005). Kent planlamasında organize sanayi bölgelerinin yeri: Kütahya örneği. (YüksekLisansTezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Yaşar, O. (2005). Sanayide Kuruluş Yeri Tekniklerinden Sermaye, Devlet, İklim ve Ulaşım Koşullarının Hedefleri ve Öğretim Teknikleri (Orta Öğretim), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(12). google scholar
 • Yulu, A. (2018). Türkiye’de Otomotiv Sanayisinin Coğrafi Dağılışı. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. google scholar
 • İnternet Kaynakları google scholar
 • DOI: 10.1501/0002465, Erişim Adresi: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2299/ google scholar
 • Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_296. google scholar
 • Erişim Adresi: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/e744e0bcfe11fbf_ek_0.pdf. google scholar
 • Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası(2019), Erişim Adresi:https://www.erzincantso.org.tr/erzincanin-ekonomik-yapisi. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.