BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.020   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.020    Tam Metin (PDF)

The relation between urban development and geographic conditions in Geyve

Hamza AkenginBegüm Ekici

The process of urbanization in the world gained new momentum following the Industrial Revolution. This movement was apparent across Belgium, France, Germany, the United States, and the United Kingdom, in particular, from the 1850s. In Turkey, urbanization began at a considerably later time compared to Europe, namely, in the 1950s. Currently, population movements toward cities have been taking place both worldwide and in Turkey, and such movements are expected to increase in the future. Consequently, studies on cities constituting dynamic areas have a crucial role in terms of planning the cities of the future. This study aimed to investigate the relationship between the urban development of Geyve, previously an Anatolian town, and the geographic conditions of the site at which it was founded as well as the advantages and disadvantages created by its geographic environment. Given the scarcity of studies on the urban geography of Geyve, the present research addresses a gap in the literature. This study was designed to employ a combination of quantitative and qualitative methods and sought to answer the following important research question: “Is there a relation between the development of the city of Geyve and its geographic conditions?”Referanslar

 • ADNKS. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Veri Tabanları, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, (5.2.2019). google scholar
 • Avcı, M. (2005). Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, S.13. google scholar
 • Avcı, S. (1993). Türkiye’de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi, S.28. google scholar
 • Barka, A.A. (1993). Kuzey Anadolu Fayının Sapanca-İzmit, Geyve-İznik Kolları Üzerinde Paleosismik Araştırmalar. Tübitak Proje no: YBAG-4/7551. google scholar
 • Bilgin, T. (1984). Adapazarı Ovası ve Sapanca Oluğunun Alüviyal Morfolojisi ve Kuaternerdeki Jeomorfolojik Tekâmülü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No.2572, İstanbul. google scholar
 • BM. (2018). ‘’World Urbanization Prospects 2018’’, https://population.un.org/wup/DataQuery/ , (6.12.2018). google scholar
 • Cırık, Ö. (2016). İkinci Meşrutiyet’in İlk Yıllarında İzmit Sancağı (1908-1910). Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II Bildirileri,C.II, Kocaeli. google scholar
 • Dağlı, Y., Kahraman, S. A. (haz.). (2005). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa- Bolu- Trabzon- Erzurum- Azerbaycan- KafkasyaKırım- Girit. 2. Kitap, 2.cilt, Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Darkot, B. (1961). Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerine Gözlemler. Türk Coğrafya Dergisi, S.21. google scholar
 • Doğan, B. (2010). Kuzey Anadolu Fay Sistemi Güney Kolunun Geyve-Gemlik Arasındaki Kesiminin Morfotektonik, Tektonostratigrafik ve Paleosismolojik google scholar
 • Evrimi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi, İstanbul. google scholar
 • Geyve Belediyesi. Tarihçe, http://www.geyve.bel.tr/geyve/tarihce#.XMNE7Lczapr (14.03.2019) google scholar
 • Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, https://sakaryaobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/isletmeler/GeyveIslMud.aspx (03.12.2018) google scholar
 • İçduygu, A. ve Ünalan, T. (1997). “Türkiye’de İçgöç: Sorunsallar ve Yöntemler”. Tarih Vakfı. Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, Bolu-Gerede. google scholar
 • Işık, Ş. (2005). Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Modelleri. Ege Coğrafya Dergisi, S.14, İzmir. google scholar
 • Karbuz, İ. (2015). Sakarya Nehri ve Doğançay Deresi Arasındaki Sahada Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.19. google scholar
 • Keleş, R. (1972). Şehirciliğin Kuramsal Temelleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:332, Ankara. google scholar
 • Konukçu, E. (2005). ‘’Sakarya’nın Tarihi Coğrafyası’’. Sakarya İli Tarihi. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları,C.1, Sakarya. google scholar
 • Kuzucu, K. (2016). 19. Yüzyıl Ortalarında Kocaeli Sancağı ve Bir Tanzimat Bürokratının Yolsuzluğu. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, C.I, Kocaeli. google scholar
 • Narin, R. (2018). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ağaç Denizi Kocaeli. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildiriler Kitabı, Kocaeli. google scholar
 • Öngör, S. (1961). 1950-1955 Devresinde Türkiye’de İç Göçler. Türk Coğrafya Dergisi, S.21. google scholar
 • Özalp, S., ve diğ. (2013). Kuzey Anadolu Fayı Güney Kolu’nun Segment Yapısı ve Gemlik Fayının Paleosismik Davranışı. KB Anadolu, MTA Dergisi,C.147, Ankara. google scholar
 • Özdemir, H. (2012). Türkiye’de İç Göçler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, S.30. google scholar
 • Özlü, Z. (2018). 1340-41 Tarihli Türk Ticaret Salnamesi Işığında İzmit’te Sosyoekonomik Hayat ve İzmitli Aileler. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu IV Bildirileri, C.3, Kocaeli. google scholar
 • Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması (1. Ara Rapor). (2016). Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş., Ankara. google scholar
 • Sakarya İl Çevre Durum Raporu. (2011). Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya. google scholar
 • Selvi, H. (2005). II. Meşrutiyet Döneminde Adapazarı ve Çevresi (1908–1918). Sakarya İli Tarihi. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü yayınları, Cilt:1,Sakarya. google scholar
 • Şengül, Y. (19 Ocak 2014). Geyve Tarihi Üzerine (1844’de Geyve). Geyve Medya. (https://www.geyvemedya.com/geyve-tarihi-uzerine-1844de-geyve/,Erişim Tarihi: 3.4.2019) google scholar
 • Subaşı, T. (2015). Sultan Abdülmecid Döneminde Kocaeli. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları, C.2, Kocaeli. google scholar
 • Tekeli, İ. (2011). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Yazıları. İlhan Tekeli Toplu Eserler.20. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Temuçin, E. (1990). Aylık Değişme Oranlarına Göre Türkiye’de Yağış Rejimi Tipleri. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. google scholar
 • TÜİK. Geyve Şehir ve Kır Nüfusu. Genel Nüfus Sayımları, Veri Tabanları, https://biruni.tuik.gov.tr/nufusmenuapp/menu.zul, (14.12.2018). google scholar
 • Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar. İstanbul Üniversitesi Yayınları No:1840, İstanbul. google scholar
 • Tümertekin, E., Özgüç, N. (2015). Beşeri Coğrafya. İnsan. Kültür. Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. google scholar
 • Ustaoğlu, B. ve İkiel, C. (2007). Geyve’nin İklimi ve İklim Koşullarının Tarımsal Faaliyetlere Etkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. google scholar
 • Uzuneminoğlu, H. (1997). Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir Örnek: Engiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10. google scholar
 • Yücel, T. (1960). Türkiye’de Şehirleşme Hareketleri (İkinci Makale). Türk Coğrafya Dergisi, S.20. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.