BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.056   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.056    Tam Metin (PDF)

Turkey’s energy problem and preferences

İsmet Akova

As one of the cornerstones providing sustenance to humanity in its material pursuits, energy has not only maintained its importance in every period of history but also increased it. To have energy resources that increase in importance with each passing day or to have a say upon these resources, countries are, either covertly or overtly, locked in a struggle with each other in the international arena. In the closing years of the second decade of the 21st century, the amount of energy consumed by countries is considered to be one of the indicators of their development or development levels. Turkey’s dependence on imported energy supply is increasing every year because the country is facing challenges in meeting the increasing energy demand using domestic resources owing to rapid development. It is important from which countries and in what amounts to buy the imported energy resources such as natural gas, coal and oil. Similarly, the level of utilization of solar, wind, geothermal, biomass or nuclear energy sources is also important. Turkey needs to establish national policies that advance its potential in alternative energies and emphasize its strategic geopolitical importance. Well-considered policies that call into use the economies and strategic global leverage resulting from the renewable energy sources that Turkey possesses due to its geographic location between the earth’s major energy production areas and major energy consumption areas hold the promise of not only bolstering energy security but also enabling the fulfillment of its aspirations of becoming a major force in the region.Referanslar

 • Akova, İ., 2008, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayınevi, Ankara. google scholar
 • Bayraç, H.N. (2008), Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), Eskişehir. google scholar
 • Dumrul, Y. (2011), Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teori ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi,Kayseri. google scholar
 • Esen, Ö., Bayrak, M. (2015). “Enerji Açığının Belirleyicilerinin Teorik Perspektiften İncelenmesi”, Muş Alparslan Üniversitesı̇ Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S.1, ss. 45-61. (Erişim: 04.02.2019).www.sde.org.tr google scholar
 • ETKB, 2018 Yılı Enerji İstatistikleri, Ankara. google scholar
 • Karabulut, Y., (1994) “Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi”, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Coğrafyası Dergisi, Sayı:3, Sf:53-78, Ankara google scholar
 • Kazgan, G. (1999). Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi Kitabı, Birinci Baskı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul. google scholar
 • ETKB, www.enerji.gov.tr google scholar
 • Kösetorunu, A. ‘‘Türkiye’de Enerji Sektörünün Geleceği’’. Ekonomik Araştırmalar Ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, www.dtm.gov.tr/dtmadmin/ google scholar
 • upload/EAD/.../6sa7.doc (Erişim Tarihi: 04.06.2013). google scholar
 • Mucuk ve Uysal,2009. Türkiye Ekonomisinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 46 Sayı:527 google scholar
 • Özsabuncuoğlu İsmail H., Uğur A. Atilla (2005), Doğal Kaynaklar Ekonomi, Yönetim ve Politika, İmaj Kitabevi, Ankara. google scholar
 • Pamir. N., 2003. Dünyada ve Türkiye’de enerji, Türkiye’nin Enerji Kaynakları ve Enerji Politikaları, Metalurji Dergisi, 134, google scholar
 • Peterson, W.C., (1976) Gelir, İstihdam ve Ekonomik Büyüme (Çev. Servet Mutlu), Eskişehir İTİA Yayınları: 145, Eskişehir. google scholar
 • Rumeli, A.2007. Elektrik Enerjisi ve Türkiye, Ekonomik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1): 94-101. google scholar
 • Satman, A. (2006) “Türkiye’nin Enerji Vizyonu” Jeotermal Enerji Semineri Kitabı, MMO Yayın No: E/2007/437, 3-18, İzmir. google scholar
 • TEİAŞ, 2018, 10 Yıllık talep tahminler raporu (2018-2017). google scholar
 • Taş, S., Yıldırım, M., ve Örnek , İ. (2006). Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Politikaları. Uluslararası google scholar
 • Ekonomi Konferansı (UEK-TEK 2006) (1-35). Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu. google scholar
 • Tetik, (2011). Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Enerji Harcamaları Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • TÜSİAD, (2007), Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Türkiye’nin Komşu ve Çevre Ülkeler Politikası, Yayın No: TÜSİAD-T/2007-05/434. google scholar
 • Yaraç, N. (2013).http://www.optimistdergi.com/turkiye-enerji-sorununu-nasilcozer,06.09.2018 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.