BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.041   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.041    Tam Metin (PDF)

Ermeni Harfleriyle Türkçe Yazılmış Dört Takvim

Zehra Hamarat

Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış eserler Ermeni edebiyatı, tarihi, kültürü hakkında bilgi vermekle birlikte etnik ve dinî çeşitliliğe sahip Osmanlı toplum hayatının anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır. Osmanlı toplumunun bu kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış dört takvim (Kazamia ve Nimruzmane – 1858, Ruzname – 1859, Mevsimname – 1882, Oratsvoys ve Mevsimname – 1887) hakkında bilgi verilmiştir. Bu resmî takvimler, uzun yıllara dayanan tecrübeler sonucunda oluşan halk takvimlerini yansıtması ve gündelik hayatın ise bu halk takvimine göre düzenlenmiş olması bakımından – takvimlerin ait oldukları dönemde – işlevseldir ve bu yönüyle takvimlerin insan hayatını kolaylaştırdığını söylemek mümkündür. Bu işlevselliği takvimleri önemli ve incelemeye değer kılmaktadır. Bu nedenle söz konusu takvimler içerikleri bakımından incelenip halk takvimine, takvime bağlı uygulamalara, kutsal günlere dair takvimlerin aktardığı bilgiler tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda Osmanlı toplumunun/kültürünün bir parçası olan Ermenilerin kendi inançlarını, kutsallarını, ritüellerini yaşama imkânına sahip oldukları; İstanbul ve çevresinde bulunan pek çok kilisede, en azından takvimlerin hazırlandığı dönemde, ritüellerini, anma günlerini, ayinlerini aktif bir şekilde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Bu takvimler Ermeniler için hazırlanmış olsa da kültürel zenginliğin, inanç çeşitliliğinin bu takvimlere yansıdığı, takvimlerde Ermenilerle birlikte Rumların, Yahudilerin ve Müslüman Türklerin kutsal günlerine de yer verildiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı incelemeye konu olan takvimlerin çok kültürlü bir yapıya sahip olan İstanbul yaşamının, folklorunun anlaşılması adına önemli bilgiler içerdiği düşünülmektedir. 


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.041   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.041    Tam Metin (PDF)

Four Calendars Written in Turkish with Armenian Scripts

Zehra Hamarat

Literary works written in Turkish with Armenian script provide information about Armenian literature, history, and culture and also help understand the life of Ottoman society with its ethnic and religious diversity. This study analyzes four calendars written in Turkish with Armenian script (Kazamia ve Nimruzmane [1858], Ruzname [1859], Mevsimname [1882], and Oratsvoys ve Mevsimname [1887]) were analyzed in order to draw attention to this cultural richness of the Ottoman society. These official calendars are functional in terms of reflecting the folk calendars that had been created as a result of many years of experience. Everyday life at that time was also organized according to these folk calendars, and the calendars can be said to have facilitated human life in this aspect. This functionality makes calendars important and worth studying. For this reason, this article examines these calendars in terms of their content and determines the information they convey about folk calendars, calendar-related practices, and holy days. As a result of the research, Armenians as part of Ottoman society/ culture are understood to have had the opportunity to live their own beliefs, sacraments, and rituals, actively performing their rituals and holy days in many churches located in and around Istanbul, at least in the era when these calendars were being prepared. Although these calendars were prepared for Armenians, a cultural richness and diverse beliefs were found to be reflected in these calendars, with the holy days of Greeks, Jews, and Muslim Turks also being included in these calendars alongside the Armenian dates. Therefore, these calendars that are the subject of the review are believed to contain important information for understanding the folklore of life in Istanbul with its multicultural structure.Referanslar

 • Akgür, A. N. (1993). Halk Takvimi. Türk Dünyası Araştırmaları, 86, 123- 149. google scholar
 • Ayan, D. (2007-2008). Astronomik Düzenlilikten Sosyo-Matematik Uylaşıma Takvim. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, IX/1-2, 215- 246. google scholar
 • Aydüz, S. (1995). Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. F. Günergun (Haz.), İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. 159-207 google scholar
 • Çelebi, İ. (2013). Zâyîçe, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (s. 160-162). C. 44. google scholar
 • Erginer, G. (1982). Halk Takvimi. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV Gelenek, Görenek ve İnançlar. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları. 169-173. google scholar
 • Sarıcaoğlu, F. (2008). Rûznâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde (s. 278-281). C. 35. google scholar
 • Şarhon, K. G. (2015). Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’da Yahudilerin Dinî Hayatı. Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, 5, 160-192. google scholar
 • Tezcan Aksu, B. (2018). Sekizinci Yüzyıldan Günümüze Takvimlerimiz. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD). 2(1). 407. google scholar
 • Yıldırım, H. (2015). Divan Şairlerine Göre Burçlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8(41). 340-353. google scholar
 • Yılmaz, O. (2011). Enderunlu Fazıl Divanı’nda Yahudilikle İlgili Unsurlar ve Andnâme-i Yehûdî-Beçe. Türkbilig, 22. 1-30. google scholar
 • Şavuot Haftalar Bayramı. 19 Eylül 2021 tarihinde https://dergi.salom.com.tr/haber-91-savuot_quothaftalar_bayramiquot.html adresinden edinilmiştir. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.