BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.050   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.050    Tam Metin (PDF)

Eski Oğuz Türkçesi ve Yazı Dili Kavramı

Onur Kurukaya

Diller, görünümlerine göre çeşitli türlere ayrılırlar: Konuşma dili, yazı dili, lingua franca (ortak iletişim dili), birinci ve ikinci dil gibi. Bu görünüm türleri dillerin ne kadar yayıldığına ve ne kadar kişi tarafından konuşulduğuna, yazıyla olan bağlantısına göre belirlenmiştir. Bazı diller yazı dili olma seviyesine çıkıp bulunduğu coğrafyada etkin dil konumuna gelirler. Yazı dili, sözlü dili kayıt altına almak için ortaya çıkmıştır. Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde siyasi ve kültürel açıdan karmaşık bir durumda bulunan bu coğrafya, zamanla Türkçenin tek bir dil olduğu alana dönüşmüştür. Öncelikle Türkçenin konuşma dili olmasıyla başlayan bu süreç zamanla yazı dili olmaya doğru gitmiştir. Bir dilin yazı dili olması için birçok şarta sahip olması gerekir. Bu şartları temelde ikiye ayırabiliriz: Dil bilimsel ve toplumsal şartlar. Yazı dili oluş sürecine dil bilimsel açıdan bakıldığında bütün bölgelerde standart bir ses ve şekil bilgisi birliği sağlanması en başta gelmektedir. Sonrasında ise bu birliğin yazıya yansımasıyla bu süreç daha da hızlanır. En sonunda ise yazı dili dediğimiz kavram oluşur. Toplumsal açıdan düşünüldüğünde ise yönetim biçimi, kültürel, dinî ve etnik ögeler gibi kavramlar başta gelmektedir. Türkçe, Anadolu’da yazı dili olurken bu şartlardan hangilerine sahipti? Anadolu’daki karmaşık kültürel ve dilsel durum, Türkçenin yazı dili olmasına nasıl imkân verdi? Bu sorulara elimizdeki yazılı metin ve ikincil kaynaklara göre cevap bulmaya çalışacağız.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.050   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.050    Tam Metin (PDF)

Old Oghuz Turkish and the Concept of Written Language

Onur Kurukaya

Languages are separated into various types according to their appearance, such as spoken languages, written languages, lingua franca (bridge language), mother tongue, and secondary languages. These apparent types are determined by how far the languages spread, how many people speak them, and their connection to writing. Some languages rise to the level of being a written language and then become an active language in a geography. Written language emerged to record spoken language. Anatolia is a geography that was politically and culturally complex when the Turks arrived and was turned into an area where Turkish became a single language over time. This process started with Turkish as a spoken language that gradually turned into a written language. Many conditions must occur in order for a language to become a written language, and these can basically be separated into two conditions: linguistic and social. When looking at the formation of a written language from a linguistic point of view, providing a standard unity of phonetics and morphology in all regions comes first. Afterwards, this process accelerates more with reflecting this unity onto writing, finally forming the concept known as a written language. When considered from a social point of view, concepts such as regime and cultural, religious, and ethnic elements come first. While Turkish did become the written language of Anatolia, which of these conditions did it fulfill? How did the complex cultural and linguistic situation in Anatolia allow Turkish to become a written language? This article will try to find answers to these questions according to available written texts and secondary sources.Referanslar

 • Arat, R. R. (1960). Anadolu yazı dilinin tarihî inkişâfına dair (s. 598-611). V. Türk Tarih Kongresi 12-17 Nisan 1956, 1960, Ankara. google scholar
 • Akar, A. (2021). Eski Oğuz Türkçesi yazı dilinin oluşumunda sözlü performans süreci. Oğuz bitig-modern google scholar
 • ve tarihsel Oğuzca üzerine araştırmalar (Kenan Azılı vd., Ed.) içinde (s. 152-160). İstanbul: Bilge Kültür-Sanat. google scholar
 • Argunşah, M. (2019). Anadolu’da batı Oğuzcasının yazı dili olma sürecinde Behcetü’l-Hadayık’ın yeri. Doğumunun 120. yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu hatıra kitabı içinde (s. 151-170). İstanbul: Kerem Aydınlar Vakfı. google scholar
 • Aksan, D. (2007). Her yönüyle dil-ana çizgileriyle dil bilim. Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Cin, A. ve Babacan V. (2019). Karışık Tarihî Lehçeli Eserlerden Kitâb-ı Güzîde Üzerine Okuma Teklifleri. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 7(17), 9-33. google scholar
 • Eker, S. (2009). Çağdaş Türk dili. Ankara: Grafiker Yayınları. google scholar
 • Ercilasun, A. B. (2005). Başlangıçtan yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Erdal, M. (2015). Ana Oğuzca ve Selçuklu Oğuzcası. Oğuzlar Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri. 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri içinde (s. 369-376). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • Gülsevin, G. ve Boz, E. (2004). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Gazi Kitabevi. google scholar
 • Karaağaç, G. (2013). Dil bilimi terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Karahan, L. (2021). Oğuzcanın Anadolu’da yazı dili oluşuyla ilgili tartışmalar. Oğuz bitig-modern ve tarihsel Oğuzca üzerine araştırmalar (Kenan Azılı vd., Ed.) içinde (s. 139-151). İstanbul: Bilge Kültür-Sanat. google scholar
 • Korkmaz, Z. (2007a). Eski Türkiye Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri (s. 75-80). Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı 03-04 Aralık 1999, Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Korkmaz, Z. (2007b). Anadolu beylikleri döneminde dil ve edebiyat. Türk Dili üzerine araştırmalar III içinde (s. 127-150). Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Korkmaz, Z. (2010). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Korkmaz, Z. (2013). Türkiye Türkçesinin temeli Oğuz Türkçesinin gelişimi. Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Tekin, Ş. (2001). Eski Türk yazı dillerinin özellikleri üzerine düşünceler ve bunların teşekkülü ile Türk siyasi birlikleri arasındaki ilişkiler. İştikakçının Köşesi içinde (s. 121-149). İstanbul: Simurg Yayınevi. google scholar
 • Uğurlu, M. (2011). Oğuzca ve Anadolu merkezli Oğuz Türkçesi. Turkish Studies, 6(1), 123-156. google scholar
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.