BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.047   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.047    Tam Metin (PDF)

Geç Ortaçağ Tasavvufunda “Mezhebî Muğlaklık” Meselesi ve Vefailik Örneği

Ayfer Karakaya Stump

Geç Ortaçağ Anadolusu’nda sufi ve derviş dindarlığının en belirgin özelliklerinden biri içinde barındırdığı mezhepler üstü “Alici” damar ve güçlü bâtıni eğilimdir. Bu olgu bazı araştırmacılarca “mezhebi muğlaklık” (İngilizce “confessional ambiguity”) olarak adlandırılmıştır. Bu tebliğin savı, söz konusu dindarlık şeklinin bir mezhebî muğlaklık olmaktan ziyade, belli bir tarihsel dönemde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış, kendine özgü bir dinsel veya mezhepsel tavır olarak anlaşılması gerektiğidir. Bu özgün mezhepsel tavrın en erken temsilcilerinden ve hatta kurucu figürlerinden biri, Irak menşeli Vefai Sufi geleneğinin isim babası, 11. yüzyılın önemli mutasavvıflarından Ebü’l-Vefa el-Bağdadi’dir (d.1026- ö.1107). Ebü’l-Vefa’nın karmaşık toplumsal, dinsel ve siyasal dinamiklerin etkisi altında şekillenmiş olan dinî profili, Sünni ve “ortodoks” olandan Şii ve “heterodoks” olana uzanan bir spektrum şeklinde algılanan mezheplere dair geleneksel tasavvuru ciddi şekilde sarsar. Ebü’l-Vefa’nın dinî profili, güçlü Alici yönelimle harmanlanmış bir Sünniliği —ilk üç halifenin meşru olduğu kabulüyle sınırlı asgari bir çerçevede olsa da— bünyesinde barındırır. Ancak onu bilhassa ilginç kılan, Sünni kimliğini antinomyan bir mizaç ile birleştirmesidir. Vefailiğin ve onun taşıyıcısı olduğu özgün mezhepsel tavrın doğru anlaşılıp Anadolu tarihinde hak ettiği yere oturtulması mezhebi muğlaklık olgusunun açıklanmasına katkı yapacağı gibi, belli tarihsel figürler etrafında ülkemizde süregiden “Alevi miydi? Sünni miydi?” tartışmalarının neden sorunlu ve tarih dışı olduğunu da gözler önüne serecektir.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.047   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.047    Tam Metin (PDF)

The Question of Confessional Ambiguity in Late Medieval Sufism: The Case of the Wafa’i Order

Ayfer Karakaya Stump

A key characteristic of Sufi and dervish piety in medieval Anatolia was its supra-sectarian ‘Alid orientation and strong esoteric tendencies. Some researchers have described this phenomenon as confessional ambiguity. In this paper, I argue that this mode of piety, more than representing a confessional ambiguity, must be understood as a distinct religious and sectarian attitude that emerged and spread at a particular moment in history. One of the representatives and even founding figures of this distinct mode of piety was the eponym of the Iraqi-born Wafa’i Sufi tradition, Abu’l-Wafa’ al-Baghdadi (1026-1107). Abu’l-Wafaʾ’s complex religious profile thwarts the conventional view of sectarian identities, as understood in terms of a spectrum that runs from being the most Sunni and orthodox to being the most Shiʿi and heterodox, and appears to have taken shape amidst various contrary social, religious, and political dynamics. His Sunni identity —albeit in a minimalist sense of espousing the legitimacy of the first three caliphs— is combined with an unmistakable pro-ʿAlid disposition. Additionally, what renders Abu’l-Wafaʾ’s example particularly intriguing is its combination of a Sunni denomination with an antinomian disposition. A better understanding of the Wafa‘iyya, its distinct sectarian outlook, and its place in Anatolian religious history will not only help explain the phenomenon of confessional ambiguity but also demonstrate why ongoing debates about certain historical figures are problematic and ahistorical regarding whether they were Alevi or Sunni.Referanslar

 • Bausani, A. (1968). Religion in the post-Mongol Period. J.A. Boyle (Haz.) The Cambridge History of Iran, 5. cilt: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge: Cambridge University Press, 538-549. google scholar
 • Bernheimer, T. (2013). The ʿAlids: The First Family of Islam, 750-1200. Edinburgh: Edinburgh University Press. google scholar
 • Bernheimer, T. (2012). Genealogy, marriage, and the drawing of boundaries among the ʿAlids (eight-twelfth google scholar
 • centuries). M. Kazuo (Haz.), Sayyid and Sharifs in Muslim Societies: The living links to the Prophet içinde (s. 75-91). London: New York: Routledge. google scholar
 • Gümüşoğlu, D. (2006). Tâcü’l-arifîn Es-Seyyid Ebu’l Vefâ Menakıbnāmesi: Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri. İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Gölpınarlı, A. (1961, yeni baskı, 1992). Yunus Emre ve Tasavvuf. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. google scholar
 • Hodgson, Marshall G.S. (1977). The Venture of Islam. Conscience and History in a World Civilization. Chicago: The University of Chicago Press. google scholar
 • Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley. Los Angeles: University of California Press. google scholar
 • Karakaya-Stump, A. (2019/2020). The Kizilbash-Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. google scholar
 • Karakaya-Stump, A. (2012-2013). The Wafā’iyya, the Bektashiyye and Genealogies of ‘Heterodox’ Islam in Anatolia: Rethinking the Köprülü Paradigm. Turcica 44, 279-300. google scholar
 • Karakaya-Stump, A. (2010). Documents and Buyruk Manuscripts in the Private Archives of Alevi Dede Families: An Overview. British Journal of Middle Eastern Studies, 37(3), 273-286. google scholar
 • Menāḳıb-ı Seyyid Ebü’l-Vefāʾ, Süleymaniye Library, Murad Buhari 257. google scholar
 • Nasr, S. H. (1970). Shiʿism and Sufism: Their Relationship in Essence and in History. Religious Studies 6(3), 229-242. google scholar
 • Pfeiffer, J. (2013). Confessional Ambiguity vs. Confessional Polarization: Politics, and the Negotiation of google scholar
 • Religious Boundaries in the Ilkhanate. Politics, Patronage and the Transmission of Knowledge in 13th-15th google scholar
 • Shaybi, M. K. (1991). Sufism and Shiʿism. Surbiton, Surrey, England: LAAM. google scholar
 • al-Wasiti, Shihab al-Din Abu’l-Huda Ahmad b.ʿAbd al-Munʿim al-Shabrisi. (14. yy). Tadhkirat al-Muqtafīn google scholar
 • Āthār Ūli al -Ṣafāʾ wa-Tabṣirat al-Muqtadīn bi-Ṭarīq Tāj al-ʿĀrifīn Abī’l-Wafāʾ. Paris: Bibliothèque nationale, no. 2036. google scholar
 • Woods, J. E. (1999). The Aqquyunlu: Clan, Federation, Empire. Salt Lake City: The University of Chicago Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.