BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.016   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.016    Tam Metin (PDF)

İslami Dönem Devlet Yapılanmasında Oğuzlar

Yahya Başkan

Türk dünyasında boylar birliği olarak karşımıza çıkan Oğuzlar yapılanmaları ile neredeyse devlet kurmuş bütün Türk devlet ve hanedanlarında kurucu ve taşıyıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bunun yanında Türk devletlerinin yıkılmalarında da rol oynadıklarını görmekteyiz. Hunlardan başlayarak, Göktürkler, Uygurlar, Bulgarlar, Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlılar, Akkoyunlu ve Karakoyunlular devletlerinde Oğuzlar farklı boy adları ile kaynaklarda zikredilmektedir. İslam öncesi ve sonrasında inanç bakımından farklılık gösterseler de efsanelerde Oğuz Kağan ve oğulları özellikle İslam sonrasında 24’lü bir aritmetik teşkilatlanmayla anılmışlardır. İslam öncesi dönemde hem Orhun abidelerinde hem de Çin kaynaklarında karşımıza çıkan Oğuzlar Üç Oğuzlar, Altı Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar, On Oğuzlar veya Ogurlar olarak kaydedilmiştir. Özellikle Orhun abidelerinde sosyal bünyede etkili olduğunu gördüğümüz bu boylar devletin sarsılmasında da tesirlerinin bulunduğu tarihi bir vakıadır.İslam öncesinde Oğuz Kağan ve oğulları etrafında anlatılan destan İslam sonrasında önce Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügatü’t Türk’ünde sonra Reşidüddin’in Camiu’t Tevarih’inde daha sonra da Yazıcızade Ali’nin Tevarih-i Al-i Selçuk’unda ele alınıp eserlere girmiştir. Makalemizde ilgili kaynaklarda nakledilen bilgileri inceleyip İslam sonrası Türk Devletlerinde Oğuz boylarının nasıl bir rol aldığını ele almaya çalışacağız.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.016   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.016    Tam Metin (PDF)

The Oghuz Turks in the State Structure of the Islamic Period

Yahya Başkan

The Oghuz Turks appear as a collective tribe in the Turkish world and as the founding and bearing element in almost all Turkish states and dynasties where a state has been established with their structures. They are also seen to have played a role in the collapse of Turkish states. Starting with the Huns, the Oghuz Turks are mentioned in sources under different tribe names in the Gokturks, Uyghurs, Bulgarians, Seljuks, Karamanids, Ottomans, Akkoyunlu, and Karakoyunlu states. Although they differed in terms of belief before and after Islam, Oghuz Kagan and his sons were referred to in legends as an arithmetic organization of 24, especially after Islam. The Oghuz Turks appear in both Orkhon monuments and Chinese sources in the pre-Islamic period and were recorded as the Üch-Oghuz [3 Oghuz Turks], the Alti-Oghuz [6 Oghuz Turks], the Tokuz-Oghuz [Nine Oghuz Turks], the On-Oghuz [10 Oghuz Turks], or the simple Oghuz. Historically, these tribes, which were seen to be effective in the social structure especially in the Orkhon monuments, also in fact had an impact on the collapse of the state. The epic told around Oghuz Khan and his sons before and after Islam was discussed and included in the works first in Kaşgarlı Mahmud’s Divan-ı Lügatü’t Türk [Turk Lexicon], then in Reşidüddin’s Camiu’t Tevarih [History of Society], and then in Yazıcızade Ali’s Tevarih-i Al-i Selçuk [History of the Seljuk]. This article examines the information conveyed in the relevant sources and attempts to address the role of the Oghuz tribes in the post-Islamic Turkish States.Referanslar

 • Ahmetbeyoğlu, A. (2017). Bulgarların oluşumu ve Bulgar devletlerinin kuruluşunda onogurların yeri meselesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih dergisi, Sayı 65. google scholar
 • Divan-ı Lügati’t Türk tercümesi I, (1985). (çev. Besim Atalay), Ankara: TDK Yayınları. google scholar
 • Duralı, T. (2002). Toplum-devlet ülküsü olarak tarihte Türklüğün oluşması. Türkler I, Ankara. google scholar
 • Eberhard, W. (2008). Orta Asya göçebe kavimlerinde devlet kurma süreci, (çev. O. G. Özgüdenli). Türk kültürü incelemeleri dergisi 18. google scholar
 • Ebu Bekr-i Tihrani, (2014). Kitab-ı Diyarbekriyye, (çev. M. Öztürk). Ankara. google scholar
 • Ebü’l Fidâ Coğrafyası (Takvîmü’l Büldân), (2017). (çev. R. Şeşen). İstanbul. google scholar
 • Emecen, F. (2015). Kayılar ve Osmanlılar: Sahte bir kimlik inşası mı?, Oğuzlar-dilleri, tarihleri ve kültürleri, (ed. T. Gündüz-M. Cengiz). Ankara. google scholar
 • Fazlıoğlu, İ. (2014). Kayıp halka, İslam-Türk felsefe-bilim tarihinin anlam küresi. İstanbul. google scholar
 • Güneş, Z. (1993). 1487 (H. 892) Tahririne göre Kastamonu kazası, (basılmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. google scholar
 • Ifrah, G. (1999). Çakıl taşlarından Babil kulesine II, (çev. K. Dinçer). İstanbul. google scholar
 • İbnü’l Esîr, (1987). El-Kâmil fi’t Târîh Tercümesi IX, XI, (çev. A. Özaydın). İstanbul. google scholar
 • James H. (1997). Tokuz-Oguz ve On Uygur. Türk Dilleri Araştırmaları 7. google scholar
 • Kalkaşandî, (1915). Subhu’l ‘Aşâ V, (nşr. M. A. İbrâhim), Kahire. google scholar
 • Mervezî’nin eserinin Türklerle ilgili bâbının tercümesi. (1995). (terc. R. Şeşen), (İbn Fazlan Seyahatnâmasi Tercümesi içerisindeki çeviri bölümü), İstanbul. google scholar
 • Oğuz Destanı-Reşideddin Oğuznâmesi tercüme ve tahlili, (1982). (nşr. Z. V. Togan). İstanbul. google scholar
 • Orkun, H. N. (1935). Oğuzlara dair. Ankara. google scholar
 • Pelliot, P. (1995). Uygur yazısıyla yazılmış Uğuz han destanı üzerine, (çev. Vedat Köken). Ankara. google scholar
 • Reşideddin Fazlullah, (1960). Câmiu’t Tevârîh, (nşr. A. Ateş). Ankara. google scholar
 • Reşidüddin Fazlullah, (2010). Camiu’t Tevârîh-Selçuklu devleti, (çev. E. Göksu-H. Güneş). İstanbul. google scholar
 • Sadruddin el Hüseynî, (1999). Ahbâru’d Devleti’s Selcukiyye, (çev. N. Lugal). Ankara. google scholar
 • Sümer, F. (1959). Oğuzlara ait destani mahiyette eserler I. Reşidüddîn Oğuznâmesi, DTCF Dergisi XVII/3-4. google scholar
 • Şikârî, (2005). Karamannâme, (nşr. M. Sözen-N. Sakaoğlu). İstanbul google scholar
 • Şükrullah, (2011). Behcetü’t Tevârîh, Üç Osmanlı tarihi, (haz. N. Atsız). İstanbul. google scholar
 • Taşağıl, A. (2015). Oğuzların tarih sahnesine çıkışı hakkında. Oğuzlar-Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri, (ed. T. Gündüz-M. Cengiz). Ankara. google scholar
 • Tolstoy, S. P. (2017). Oğuz şehirleri ve oğuzlar, (terc. E. S. Şeremeteva). İstanbul. google scholar
 • Turan, O. (1993). Selçuklular tarihi ve Türk-İslâm medeniyeti. İstanbul. google scholar
 • Yazıcızâde Ali, (2017). Tevârîh-i Ȃl-i Selçuk, (haz. Abdullah Bakır). İstanbul. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.