BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.044   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.044    Tam Metin (PDF)

Karahanlı Dönemine Ait Kur’ân Tercümesinde (TİEM 73) “Yastık” Anlamında Kullanılan “Bahâlı” Kelimesi Üzerine

Irmak Kaçar

Türk dilinin tarihî metinlerinde karşımıza çıkan bazı kelimeler, bizlere o kelimenin geçmişte, bugün hiç kullanılmayan başka anlamlara da sahip oldukları hakkında fikir verirler. Bu metinler arasında Kur’ân tercümeleri özel bir yer tutar. Genellikle satır arası yapılan bu tercümeler Arapça kelimelerin Türkçe anlamlarını vermesi bakımından bize karşılaştırma ve anlamları rahatça fark edebilme imkânı sunar. Çünkü İslamiyet’i kabul eden Türklerin bu dinle gelen kavram ve terimleri nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları bakımından bize veri sunan önemli eserlerdir. Bu bildiriye konu edineceğimiz “bahā, bahālı” ve “yastuḳ” kelimeleri de bir Kur’ân tercümesinde bu kapsamda değerlendirilebilecek dikkat çekici bir kullanımla karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in 88. Sûresi olan Gâşiye sûresinin 15. âyetinde geçen “ق ُار َ َم ِ ن/nemārıḳ” kelimesi “yastıklar” anlamında; Kur’ân-ı Kerîm’in 55. Sûresi olan Rahmān sûresinin 76. âyetinde geçen “ي ّرَ ِ بقْع/ َʿabḳarį” kelimesi “yastık” anlamında olup ilk dönem Kur’ân tercümelerinden günümüze kadar hep “yastık” olarak tercüme edilmiştir. Ancak Karahanlı dönemine ait satır arası bir Kur’ân tercümesi olan ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi numara 73’te (TİEM 73) korunan tercümede bahsi geçen ifadeler “yastık ve yastıklar” anlamında “bahālılar tizekmişiklik” yani “dizilmiş bahālılar” ve “tayanmışlar yaşıl yaḫşı nehālar üze” yani “yeşil güzel yastıklara dayanmışlar” şeklinde tercüme edilmiştir. Buradaki “bahālılar”ın “yastıklar” anlamındaki “ق ُار َ َم ِ ن/nemārıḳ” kelimesinin ve nehālar’ın ise yine “yastıklar” anlamındaki “ي ّرَ ِ بقْع/ َʿabḳarį” kelimesinin tercümesi olduğu görülmektedir. Yaptığımız araştırmalarda “bahālı ve nehā” kelimelerinin yastık anlamına rastlamadık. Ancak Uygur sivil belgelerinde yastık kelimesinin “para birimi; 50 gümüşe denk gelen para birimi” anlamı bulunmaktadır. Bu bildiride “bahālı ve nehā” kelimesinin Türkçede yastık anlamında kullanılıp kullanılmadığı, mütercimin bu kelimeleri tercih etmesinin arka planında “yastık” kelimesinin yukarıda bahsettiğimiz anlamının etkisinin olup olmadığı ve mütercimin bu kelimeleri tercih etmesinin muhtemel diğer sebepleri üzerinde durulacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.044   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.044    Tam Metin (PDF)

On “Bahalı” Being Used to Mean “Pillow” in the Kara-Khanid Era Translation of the Qur’an (TİEM 73)

Irmak Kaçar

Some words that appear in the historical texts of the Turkish language give an idea about how those words have gained other meanings that had never been used in the past. Translations of the Qur’an occupy a special place among these texts. These translations are usually made between the lines and provide an opportunity to compare and easily distinguish the meanings in terms of how Arabic words were given Turkish meanings. This is important because they are works that provide data in terms of how the Turks who’d accepted Islam perceived and made sense of the concepts and terms that accompany this religion. This article will focus on the words bahā, bahālı, and yastuḳ [pillow], as they appear in a Qur’an translation with a remarkable usage that is evaluable in this context. The words namāriq [cushion] in Surah Al-Ghashiyah (Qur’an, 88:15) and abḳarį in Surah Al-Rahman (Qur’an 55:76) have always been translated as yastuḳ [pillow] from the early Qur’an translations to the present day. However, the translation preserved in the Museum of Turkish and Islamic Arts number 73 (TİEM 73) is an interlinear translation of the Qur’an belonging to the Kara-Khanid Dynasty and these expressions have been translated as bahālı and neha. This research did not encounter the meaning of the words bahālı or nehā. However, in Uyghur civil documents, the word yastuk [pillow] means paper currency equivalent to 50 silver pieces. This paper will focus on whether the words bahālı and nehā are used to mean pillow in Turkish, whether the abovementioned meaning of the word “pillow” has an effect on the background of the translator’s preference for these words, and any other possible reasons why the translator would have preferred these words.Referanslar

 • Ata, A. (2004). Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi, Giriş-Metin-Notlar Dizin. Ankara: TDK Yay. google scholar
 • Boltabayev, S. (2017). Çağatayca Mevahib-i Aliyye (Tefsir-i Hüseynî) Tercümesi (183b-308b Giriş-Gra-mer-Metin-Dizin). (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Clauson, S. G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth-Century Turkish. Oxford. google scholar
 • Eckmann, J. (1971). Eastern Turkic Translations of the Koran. Studia Turcica, 149-157. (E. Ural, Çev.). google scholar
 • Kur’an’ın Doğu Türkçesine Tercümeleri. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXI, 15-22. google scholar
 • Ercilasun, A. B. ve Akkoyunlu, Z. (2018). Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Not-lar-Dizin (3. Baskı). Ankara: TDK Yay. google scholar
 • İnan, A. (1963). Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Kur’ân Tefsiri. TDAY Belleten, 61-66. google scholar
 • Kök, A. (2004). Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 I v-235v/2) İnceleme-Giriş-Me-tin-Dizin. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Küçük, S. (2020). Satır Altı Kur’an Tercümeleri Üzerine. Türk Ekini Dil ve Kültür Dergisi, 5, 13-20. google scholar
 • Müfettişoğlu, C. (2006). Karışık Dilli Bir Kur’an Çevirisi Yazmanın 037a-072a Yaprakları Üzerinde Dil İncelemesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Özyetgin, A. M. (2004). Eski Türklerde Ödeme Araçları. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 1, 1, 90-105. google scholar
 • Rezaei, M. (2016). Hârezm Türkçesiyle Yazılan Bir Kuran Tercümesi (Meşhed-Âstân-i Quds-i Razavî Nüshası). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5, 3,1094-1113. google scholar
 • Sağol, G. (1993). Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi (Giriş-Metin-Sözlük). (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Şimşek, Y. (2019a). Harezm Türkçesi Kur’an Tercümesi (Meşhed Nüshası [293 No.] Giriş-Metin-Dizin). Ankara: Akçağ Yay. google scholar
 • Şimşek, Y. (2019b). Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshasının (293 No.) Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Önemi. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 67, 87-152. google scholar
 • Şimşek, Y. ve Sertkaya, O. F. (2015). Harezm Türkçesi İle Yapılan Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshası Üzerine İlk Bilgiler I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4, 4, 1382-1412. google scholar
 • Tabaklar, Ö. ve Boltabayev, S. (2017). Çağatayca Mevahib-i Aliyye (Tefsir-i Hüseynî) Tercümesi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 57, 237-258. google scholar
 • Taş, İ. (2010). Şeybânîler Dönemi Çağatayca Kur’ân Tefsiri’nin Sözvarlığı Üzerine Notlar. International Journal of Central Asian Studies, 14, 33-71. google scholar
 • Taş, İ. (2001). Çağatayca Kur’an Tefsiri 21a-41b (Giriş-Metin-Dizin) (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Topaloğlu, B. (1996). Gâşiye Sûresi. Diyanet İslam Ansiklopedisi içinde (s. 399). C. 13. İstanbul: TDV Yayınları. google scholar
 • Usta, H. İ. (1989). XIII. yüzyıl Doğu Türkçesiyle Yazılmış Anomim Kur’an Tefsirinin Söz ve Şekil Varlığı. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Uyansoy Hillhouse, A. (2006). Karışık Dilli Kur’an Çevirisi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Uygun A. (2007). Karışık Dilli Bir Kur’an Çevirisi Yazmanın 114b-183a Yaprakları Üzerinde Dil İncelemesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Ünlü, S. (2007). Kur’an-ı Kerim’in Türkçeye Çevrilmesi ve İlk Kur’an Tercümeleri. Dinî Araştırmalar, 9(27), 9-56. google scholar
 • Ünlü, S. (2004). Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 235v/2-450r/7) İnceleme-Gi-riş-Metin-Dizin. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Üşenmez, E. (2017). Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshası Satır Arası Türkçe-Farsça Tercümeli (no: 2229) (Orta Türkçe). Turkish Studies, 12(3), 717-772. google scholar
 • Üşenmez, E. (2014). XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi İle Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: Tercüme-i Tefsir-i Yakub-i Çerhî (H. 993/M. 1585). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3, 1, 167-190. google scholar
 • Üşenmez, E. (2017). Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Özbekistan Nüshası Satır Arası Türkçe-Farsça Tercümeli (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Ekler-Dizin-Tıpkıbasım). Türk Dünyası Vakfı, 2016. google scholar
 • Yaşaroğlu, M. K. (2007). Rahmân Sûresi. Diyanet İslam Ansiklopedisi içinde (s. 417). C. 34. İstanbul: TDV Yayınları. google scholar
 • Yılmaz, R. (2007). Karışık Dilli Kur’an Tercümesi (yaprak no: 183b-222a) (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Zülfikar, H. (1974). Çağatayca Bir Kuran Tefsiri. Türkoloji Dergisi, 4(1), 153-195. google scholar
 • Zülfikar, H. (1970). Çağatayca Kur’ân Tefsiri, Dilbilgisi İncelemesi-Metin-Dizin. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Gaşiye Suresi. 23.08.2021 tarihinde https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/G%C3%A2%C5%9Fiye-suresi/5979/12-16-ayet-tefsiri adresinden edinilmiştir. google scholar
 • Rahman Suresi. 23.08.2021 tarihinde https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Rahm%C3%A2n-suresi/4947/76-77-a-yet-tefsiri adresinden edinilmiştir. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.