BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.015   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.015    Tam Metin (PDF)

Macaristan’da Kuman Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış

Baran Başak

Macar bilim adamları Macar Bilimler Akademisi bünyesinde 1870 yılında kurulan Türkoloji Kürsüsünde Germen ve Slav kültür havzasına sıkışmış Macarlığın Doğudaki kökenlerini aramaya başladılar. XIX. yüzyılın ulus inşası sürecinde Doğulu kökenlerinin Türklerle olan ilişkisi araştırıldı ve Hunlardan itibaren Macar ovasına göç eden Asyalı kavimlerle yakından ilgilenildi. Bu göçlerin sonuncusu XIII. yüzyılda Moğollardan aldıkları yenilgiler sonrası Macar Krallığı’na göç eden Kumanlardı. Askeri hizmetleri karşılığı yerleştirildikleri topraklara dil ve kültürlerini getirerek Macaristan’da derin bir iz ve miras bıraktılar. Macaristan’daki tarih ve Türkoloji çalışmaları Macar Türkologların köken tartışmalarına dayanan Türk-Ugor Savaşı sonrası Kumanlara yöneldi. Gyárfás István’ın 1870-85 yılları arası dört cilt şeklinde hazırladığı “A jász-kunok története (Yas ve Kuman Tarihi)” adlı çalışması sonrası Kumanlar ve genel kanıya göre onlarla eşzamanlı olarak Macaristan’a gelen Macarca Jász denen İrani bir halk olan Alanlar/Yaslar, Macaristan’da kıymetli bir çalışma sahası oldu. Macarcadaki Türkçe kelime varlığının büyük bir kısmının Kumanca kökenli olması Németh Gyula ve Rásonyi Laszló’nun attığı temellerle Türkologların bu alanda çalışmaların günümüze kadar yoğun şekilde sürdürülmesine sebep oldu. Günümüzdeki tarih çalışmaları ise dil ve arkeoloji verileriyle Pálóczi Horváth András ve Vásáry István gibi isimlerin öncülüğünde Kumanların Moğol öncesi köken ve dilleri üzerine ya da Moğol sonrası Macaristan’daki varlıkları üzerine iki ana başlıkta toplanır. Bildirimizde Kumanlar hakkında Macar bilim adamlarının yaptıkları tarih çalışmaları ve geliştirdikleri görüşler üzerinde durulacak ve Türk tarihçiliğinin bakış açısıyla değerlendirmeler yapılacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.015   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.015    Tam Metin (PDF)

A Look at Studies on the History of the Cumans in Hungary

Baran Başak

Hungarian scientists began to look for the Eastern origins of Hungarians, which had been stuck in the Germanic and Slavic cultural basin, through the department of Turcology, which was established in 1870 within the Hungarian Academy of Sciences. The eastern origin of Hungarians was investigated during the 19th-century nationalization process, with a close interest in the Turkic tribes who’d migrated to the Great Hungarian Plain. The last of these migrations involved the Cumans, who migrated to the Hungarian Kingdom after the 13th-century Mongolian invasion of Europe. They brought their language and culture to the lands where they settled in the Hungarian Kingdom. History and Turcology studies in Hungary turned to the Cumans after the origin debates in the TurcoUgric War. Following Gyárfás István’s study “A Jász-Kunok Története” [History of the Jász and Cumans], which he wrote in four volumes between 1870-1885, the topic of the Cumans became a valuable discipline of study in Hungary. The fact that most of the Turkic vocabulary in Hungarian is of Cuman origin has led to intensive studies by Hungarian Turcologists in this field, with the foundations having been laid by Németh Gyula and Rásonyi Laszló. Current studies are written under two headings: the pre-Mongol origins and languages of the Cumans, and the Cuman history in Hungary after the Mongol invasion using linguistic and archeological data. This article will study the historical works of Hungarian scientists and their academic research and views on the Cumans.Referanslar

 • Bánkiné M. E. (2005). A Jászkun Autonómia. Szeged: a Csongrád Megyei Levéltár. google scholar
 • Bartha J. (Ed.) (2011). Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében A Jászkunság Kutatása 2009. Szolnok: Kun Összefogás Konzorcium-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. google scholar
 • Bellon, T. (1979). Nagykunság. Budapeşte: Gondolat Könyvkiadó. google scholar
 • Gyárfás, I. (1873-1883). A Jász-kúnok története I-II-III-IV. Kecskémet-Szolnok. google scholar
 • Gyula, N. (1931). Árpád-kori törökjeink, Népünk és Nyelvünk III. 169-185. google scholar
 • Gyula, N. (1921). Török jövevényszavaink középső rétege. Magyar Nyelv. XVII, 22-26. google scholar
 • Havassy P. (Ed.) (1996). Zúduló Sasok Új Honfoglalók – Besenyők, Kunok, Jászok – A Középkori Alföldön és Mezőföldön. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum. google scholar
 • Hatházi, G. (2004). A Kunok Régészeti Emlékei A Kelet-Dunántúlon. Budapeşte: Magyar Nemzeti Múzeum. google scholar
 • Horváth, F. (2001). A csengelei kunok ura és népe. Budapeşte: Archaeolingua Alapítvány és Kiadó. google scholar
 • Horváth, P. (1994). Értekezés a Kúnoknak és Jászoknak eredetekrül, azoknak régi is mostani állapotjokrúl. Budapeşte: A Jászságért Alapítvány. google scholar
 • Kovács, Sz. (2012). A kunok története a mongol hódításig, (Yayımlanmamış Doktora tezi). Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Medievisztika Program. google scholar
 • Kovács, Sz. ve Zimonyi, I. (2016). Besenyők, Úzok és Kunok A Kárpát-medencében, Kovács Sz., Zimonyi I., Hatházi G., Pálóczi H. A., Lyublyanovics K., Marcsik A. (Ed.), Török Nyelvű Népek A Középkori Magyar Királyságban içinde (7-34. ss.) Szeged: Altayisztikai Tanzsék. google scholar
 • Mándoky K., I. (1993). A kun nyelv magyarországi emlékei. Karcag. google scholar
 • Mészáros M. (Ed.). (2012). Jászkunság Kutatása 2012 Legújabb Eredmények A Jászkunság Régészeti, Történeti, Nyelvészeti és Néprajzi Kutatásában. Kiskunfélegyháza: Kun Összefogás Konzorcium-Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma. google scholar
 • Mukusheva, R. (2008). Kun Miatyank (Kıpçakça Otçe Naş) ve Kıpçak Sayışmacaları. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, VIII (2), 141-149. google scholar
 • Pálóczi H. A. (1989). Besenyők, kunok, jászok. Budapeşte: Corvina. google scholar
 • Pálóczi H. A. (1994). Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kultúrájában. Karcag: Karcag Város Önkormányzata. google scholar
 • Pálóczi H. A. (2014). Keleti népek a középkori Magyarországon: Besenyők, úzok, kunok és jászok művelődéstörténeti emlékei. Budapeşte: Archaeolingua Alapítvány. google scholar
 • Pálóczi H. A. (2004). Pogányokkal Védelmeztetjúk Országunkat: Keleti Népek A Középkori Magyar Királyságban A Kálizoktól A Kunokig. Studia Caroliensia, 2, 10-30. google scholar
 • Pálóczi H. A. (2009). Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen, Rosta Sz. (Ed.), Kunkép-A magyarországi kunok hagyatéka Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére içinde (217-232. ss.), Kiskunfélegyháza: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. google scholar
 • Rasovskiy, D. A. (2019). Rus’da ve Ugriya’da Peçenekler, Torklar ve Berendiler, (Çev. K. Yıldırım). Türk dünyası araştırmaları, 121, (239), 283-344. (Orijinal yayın tarihi 1933). google scholar
 • Róna-Tas, A. (2015). Gyula Németh (Çev. İ. Doğan). Ankara: Türk Dil Kurumu. (Orijinal yayın tarihi 1990). google scholar
 • Selmeczi, L. (2011). Kötöny Népe Magyarországon. Karcag: Karcag Város Önkormányzata. google scholar
 • Selmeczi, L. (1992). Régészeti-Néprajzi Tanulmányok A Jászokról és a Kunokról. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. google scholar
 • Tálasi, I. (1977). Kiskunság. Budapeşte: Gondolat Könyvkiadó. google scholar
 • Vásáry, I. (2015). Kumanlar ve Tatarlar: Osmanlı öncesi Balkanlar’da doğulu askerler (1185-1365). (Çev. A. C. Akkoyunlu), İstanbul: YKY. (Orijinal yayın tarihi 2009) google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.