BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.037   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.037    Tam Metin (PDF)

Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Balkanlar

Taner Güçlütürk

Mehmed Ragıf – Mehmet Akif Ersoy, 23 Aralık 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası Tahir Efendi, Kosova’nın İpek şehrine yakın bulunan İstog kasabasının Suşiça (Sushitca) köyünde doğdu. Ailesi, Tahir Efendiyi dini eğitimi alması için İstanbul’a gönderir. Gördüğü medrese tahsilinde başarı kaydeden Tahir Efendi, tahsili ardından İstanbul’da kalmaya karar verir. Tahir Efendi’nin İstanbul’da aile kurduğu yuvada dünyaya gözlerini açan Mehmet Akif, aldığı tahsil, yürüttüğü çalışmalar, yarattığı eserlerle Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden biri olur. “Sessiz yaşadım, beni nerden bileceksiniz...” diyecek bir hayat süren büyük üstada yaşam unutulmaz eserler yazdırdığı gibi Türkiye Cumhuriyeti “İstiklâl Marşı” yazarı şerefini de nail eyler. Ömrü boyunca tarihi geçmişe duyduğu sadakatle birlikte, yaşadığı dönemin olaylarına kaygısız kalmayan Akif’in eserlerinde diğer hususiyetler olduğu gibi Balkanlar’daki durum da yansır. Eserlerinde diğerleri arasında baba memleketi Rumeli’nin (Balkanlar’ın) durumu, Balkan savaşları, Rumeli’nin bir günde elimizden nasıl çıktığı acı ve isyankâr bir terennümle işlenir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Akif ve eserleri değişik yönleriyle irdelenmiş, lâkin yaptığımız taramalar sonucunda özellikle “Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde Balkanlar” konusunun irdelenmediği tespit edilmiştir. Bilim dünyasında ilk defa bu konunun ele alındığı makalemizde, Mehmet Akif’in eserlerinden ve anılarından yola çıkarak Balkanlar’a bakışı incelikleriyle ele alınmış, o günün Rumeli’sinin hali ahvaline büyük şairin duygu, düşünce, tespit ve yaklaşımı incelenmiştir. Bu verilerden yola çıkarak Akif’in eserlerinde aynı zamanda Balkan tahayyülünün ne şekilde yansıdığı analiz edilmiştir. Tebliğimizde edebi tarih, edebi tahlil ve metin analizi metodolojisiyle ele alınan hususa yakın mercek tutularak, konu değişik yönleriyle incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif ErsoySafahatBalkanlar
DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.037   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.037    Tam Metin (PDF)

Balkan Imagery in Mehmet Akif Ersoy’s Works

Taner Güçlütürk

Mehmet Akif Ersoy was born Mehmed Ragif on December 23, 1873 in the Fatih district of Istanbul. His father, İpekli Tahir Efendi, was born in the village of Sushica of the town of Istok, which is close to the city of Ipek in Kosovo. His family sent Tahir Efendi to Istanbul to receive religious education. Tahir Efendi succeeded in his madrasah education, following which he decided to stay in Istanbul. Mehmet Akif opened his eyes to the world in the Istanbul home where Sir Tahir had established a family and would go on to become a leading name in Turkish literature with the education he received, the studies he carried out, and the works he created. This great master lived a life that he would describe saying, “I lived silently, how will you know me?” , wrote unforgettable works, and had the honor of being the author of the Republic of Turkey’s national anthem, “The March of Independence.” Alongside his loyalty to the historical past throughout his life, Akif did not remain indifferent to the events of the period in which he lived, with the situation in the Balkans being reflected in his works. Other features are addressed with a bitter and rebellious tone, such as the situation in his father’s hometown in the Balkans (Rumelia), the Balkan wars, how Rumelia had fallen from Turkey’s hands in a day. The studies that have been made so far have examined different aspects of Akif and his works. As a result of the literature search this study conducted, the subject of the Balkans in the works of Mehmet Akif Ersoy was determined to have not yet been examined. This paper will discuss this subject for the first time in the world of science as well as Mehmet Akif’s view toward the Balkans in detail based on his works and memories by examining the feelings, thoughts, determinations, and approach of the great poet toward the state of Rumelia in his time. Based on these data, this article will also analyze how Akif reflected Balkan imagery into his poems. This paper will examine the subject from different aspects by closely observing the subject using the methodologies of literary history, literary analysis, and text analysis.


Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif ErsoySafahatBalkans

Referanslar

 • Ayvazoğlu, B. (1998), Kosova ve Mehmed Akif. Zaman Gazetesi. google scholar
 • Bayyiğit, M. (2011). Hakikat Adamı Mehmet Akif’e Armağan. Konya: Özel Yayın. google scholar
 • Çarkçı, A. (2020). Meşrutiyetten Cumhuriyete Mehmet Akif Ersoy’un Siyasi Faaliyetleri ve Düşünsel Biyografisinde Yer Alan Siyasal Kavramlar. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, Mart, (3), 9-43. google scholar
 • Düzdağ, M. E. (1988). Mehmet Akif Ersoy. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Ersoy, Mehmet Akif. (2011). Safahat. (Yay haz: M. Ertuğrul Düzdağ). İstanbul: İnkılâp Kitabevi. google scholar
 • Ersoy, Mehmet Akif, (2008). Milletimizin, Dilimizin ve İstiklalimizin Şairi. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Fergan, Eşref Edib, (1955). .Mehmed Akif. Sebîlürreşâd. IX (211). google scholar
 • Göçer, G. (2017). Mehmet Akif Ersoy’un Siyasal Kimliği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Olan İlişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (19), 354-367. google scholar
 • Hoxha, M. (2006). Mehmet Akif Ersoj - Fletet. Üsküp, İstanbul: LOGOS A Yayınları. google scholar
 • Kabaklı, A. (2006). Mehmet Akif. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. google scholar
 • Kuntay, M. C. (2012). Mehmet AkifHayatı-Seciyesi-Sanatı. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Özalp, Ö. H. (2011). Mehmet Akif Ersoy - Firaklı Nameler - Akif’in Gurbet Mektupları. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Öztürkçü, İ. (2011). Hakkın Sesleri veya Mehmed Akif’e Göre Balkan Harbi’nin Sebep ve Sonuçları. Uluslararası Mehmet AkifErsoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde. (s. 41-62). İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Uğurcan, S. (1986). Mehmed Akif’in Şiirlerinde Savaş. Ölümünüm 50. Yılında Mehmed Akif Ersoy Kitabı içinde. (s. 135-166). İstanbul: Marmara Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Süleyman Nazif. (1971). Mehmed Akif. İstanbul: Millî Hareket Yayınları. google scholar
 • Yetiş, K. (2006). Bir Mustarip Mehmet AkifErsoy. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Yürek, Hasan, (2011). Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eserinde Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde. (s. 111-128). İstanbul: Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.