BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.030   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.030    Tam Metin (PDF)

Tarihî Roman ve Devlet Ana’da Bizim Yunus’u Aramak

Muhittin Doğan

Anadolu’nun iç karışıklıklar yaşadığı, yönetim boşluklarının her tarafta baş gösterdiği, bu coğrafyada yaşayan halkların kendilerini yalnız ve çaresiz hissettiği bir dönemde yaşayan Yunus Emre, şiirleri ve felsefesi ile zorda kalan halk için hayata tutunmalarını sağlayan aydınlatıcı bir sığınak olur. Yunus’un ortaya koyduğu sevgi dili sadece devri için geçerli olmanın ötesine geçer, kendisi de her devrin sevilen bir gönül/halk ozanı olur. Cumhuriyet  döneminde bu sevgi kendisini fazlasıyla gösterir, araştırmacıların, şairlerin, tiyatro yazarlarının ve romancıların ilgi alanının uzağında kalamaz Ozan Yunus.Halk tarafından sevgisi her geçen gün yükselen Yunus Emre’nin bir gönül insanı olması, belli merhalelerden geçerek olgunlaşması, özellikle de hayatının bazı dönemlerinin tam aydınlatılamaması, romancıların ilgisinin ona doğru yönelmesini arttıran etkenlerden olur. Hayatındaki karanlık noktaları sanatlarının gücü ile yeniden kurgulamayı tercih ederler. Bunun doğal sonucu olarak romancıların dünya görüşlerine, sanattaki gayelerine göre farklı Yunus Emreler okuyucunun karşısına çıkar. Romanlarının ana kaynağı Osmanlı tarihi olan ve Türk insanının tarihinden gelen komplekslerini yenerek özgüvenlerini kazandırmak amacı ile daha çok tezli romanlar yazmayı tercih eden Kemal Tahir, Devlet Ana romanında Yunus’a yan karakter olarak yer verir. Eserde Yunus Emre, yazarın toplumcu/sosyalist dünya görüşünden nasibini alarak yeni bir kimlikle okuyucu karşısına çıkar ve milliyetçi/muhafazakâr romancıların yapıtlarında işledikleri Yunus’a da pek benzemez. Bu çalışmada tarihî romanın özellikleri ve Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında Yunus karakterini yeniden nasıl inşa ettiği üzerinde durulacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.030   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.030    Tam Metin (PDF)

The Historical Novel: Looking for Yunus Emre in Devlet Ana

Muhittin Doğan

The people of the geography of Anatolia have felt lonely and helpless when the area experienced internal turmoil and struggles with administrative problems. Yunus Emre’s poems and philosophy become an enlightening shelter  for those experiencing difficulty in this environment. Yunus Emre’s language of love made him a beloved poet not only for his time but also as an all-time favorite poet. This language of love gained more attention and interest from researchers, poets, playwrights, and novelists during Turkey’s Republican Era. Yunus Emre always received the attention of novelists as a strong and interesting historical figure. Despite having been a popular person, his life has not yet been fully elucidated by historians, and this makes Yunus Emre even more interesting for novelists, who prefer to reconstruct the blank spots in his life using their imagination. As a natural result of this, different Yunus Emre’s have appeared in front of readers in accordance with novelists’ ideologies and artistic abilities. Kemal Tahir used Ottoman history as the main source in his novels. He preferred to write his novels in order to help overcome the problems of contemporary Turkish people. He included Yunus Emre as a side character in his novel Devlet Ana (1967) as a self-confidence booster. In the work, Yunus Emre portrays a share of the author’s socialist ideology and is presented to the reader with a new identity. He does not look like the real Yunus Emre that the nationalist/conservative novelists have presented in their works. This study will focus on the characteristics of the historical novel Devlet Ana and how Kemal Tahir reconstructed the character of Yunus Emre in this work.Referanslar

 • Ayvazoğlu, B. (2016). Yunus, Ne Hoş Demişsin Cumhuriyet Sonrası Yunus Emre Yorumları.İstanbul: Kapı Yayınları. google scholar
 • Belge, M. (1994). Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: YKY. google scholar
 • Belge, M. (2009). Genesis “Büyük Ulusal Anlatı” ve Türklerin Kökeni. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Köprülü, F. (1981). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. google scholar
 • Külahlıoğlu İslam, A. (2004). Kuruluştan Kurtuluşa, Dört Tarihi Roman. Türkbilig, (8), 108-123. google scholar
 • Ocak, A. Y. (1999). Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. google scholar
 • Tahir, K. Devlet Ana (8. Basım). İstanbul: Tekin Yayınevi. google scholar
 • Tahir, K. (1989). Notlar/Sanat Edebiyat I. Ankara: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Tanpınar, A. H. (1977). Yunus Emre. Edebiyat Üzerine Makaleler içinde. İstanbul: Dergâh Yayınları. s. 133-136. google scholar
 • Tatçı, M. (2013). Yunus Emre. TDVİA, C.43, s.600-606. google scholar
 • Yetiş, K. (1991). Türk Romanında Yunus Emre. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 69, Ankara google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.