BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.070   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.070    Tam Metin (PDF)

Yunus Deyû Göründüm: Modern Türk Şiirinde Bir Şiir Kahramanı Olarak Yunus Emre

Necati Tonga

Yunus Emre, şüphesiz ki Türkçenin ve Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Hakkındaki bilgilerde hâlâ bazı sis perdeleri ve tartışmalar bulunmakla birlikte Yunus Emre, ülkemizde hakkında en çok kalem oynatılıp kelam üretilen şairlerden biri olarak karşımıza çıkar. Başta Divan’ındaki ilahilerle oldukça geniş bir okur kütlesi tarafından asırlardır benimsenen, çok sevilen ve şiirleri toplumsal hafızaya kazınan Yunus Emre, modern Türk edebiyatında pek çok roman, tiyatro ve hikâyede kimi zaman tarihî bir figür kimi zaman da hayalî bir kişilik olarak ele alınıp işlenmiştir. Benzer şekilde modern Türk edebiyatında pek çok şairin Yunus Emre’yi bir şiir kahramanı olarak şiirlerinde ele aldıkları ve değerlendirdikleri görülür. Necip Fazıl’ın “Yunus Emre”, Fazıl Hüsnü Dağlarca “Yunus Emre’de Olmak”, Cemal Süreya “Yunus ki Sütdişleriyle Türkçenin” adlı şiirinde olduğu gibi bazı şairlerin şiirlerinin başlıklarından başlamak üzere yalnızca Yunus Emre’yi merkeze alan metinler kaleme aldıkları, bazı şairlerinse çeşitli şiir parçalarında Yunus Emre’ye çeşitli bakış açılarıyla atıflar yaptıkları görülür. Sunacağımız bildiride Yunus Emre’nin modern Türk şiirinde bir şiir kahramanı olarak nasıl ele alınıp işlendiği bir bütün hâlinde değerlendirilmeye, neticede Yunus Emre’nin modern Türk şairlerince nasıl algılandığı ile ilgili bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.070   IUP :10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.070    Tam Metin (PDF)

Yunus Emre as a Hero Poet in Modern Turkish Literature

Necati Tonga

Yunus Emre is one of the most important poets in Turkey and in Turkish literature. Although some obfuscations and debates still exist regarding information about him, Yunus Emre appears as one of the poets about whom pens have been most frequently drawn and words have been produced. Many various people have benefitted from Yunus Emre for centuries, especially in terms of his Divan, with his poems having been engraved in memory and his life occasionally having been processed as an imaginary story. Similarly, many veins of modern Turkish art consider and evaluate Yunus Emre in their performances as a poetic hero. Writing texts centered only on Yunus Emre have been necessary for reasons stemming from the medicine of sciences, such as Necip Fazıl’s poems “Yunus Emre,” Fazıl Hüsnü Dağlarca’s “Yunus Emre’de Olmak” and Cemal Süreya’s “Yunus ki Sütdişleriyle Türkçenin,” which show references to Yunus Emre from various perspectives. The paper presented here will attempt to evaluate holistically how Yunus Emre has been addressed as a hero poet in modern Turkish poetry and as a result to experience how Yunus Emre’s life is perceived in modern times.Referanslar

 • Abasıyanık, Sait Faik (2009). Bütün Eserleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Asya, Arif Nihat (1956). Rübâiyyât-ı Ârif. Ankara: Yıldız Matbaacılık. google scholar
 • Ayvazoğlu, Beşir (2016). Yunus, Ne Hoş Demişsin: Cumhuriyet Sonrası Yunus Emre Yorumları. İstanbul: Kapı Yayınları. google scholar
 • Birsel, Salâh (1980). Köçekçeler. Ankara: İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Bölükbaşı, Rıza Tevfik (2005). Serab-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri. İstanbul: Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Cemal Süreya (2013). Sevda Sözleri (51. bs.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Çamlıbel, Faruk Nafiz (1927). Yunus’un Aşkı. Hayat, (30), 23 Haziran 1927, 14. google scholar
 • Erkmen, Aytekin (2014). Yunus Emre’nin Hayatını Konu Alan Romanlar. (Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. google scholar
 • Eyüboğlu, Sabahattin (1966). Yunus Emre’ye Selâm. İstanbul: Çan Yayınları. google scholar
 • İlhan, Atilla (1998). Ben Sana Mecburum (11. bs). Ankara: Bilgi Yayınevi Yayınları. google scholar
 • Kısakürek, Necip Fazıl (1932). Ben ve Ötesi. İstanbul: Suhulet Kütüphanesi. google scholar
 • Kısakürek, Necip Fazıl (2004). Çile (51. bs). İstanbul: Büyük Doğu Yayınları. google scholar
 • Ran, Nâzım Hikmet (2002). Kuvayi Milliye. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Okay, Orhan (1990). Sanat ve Edebiyat Yazıları. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Onur, Rüştü; Uslu, Muzaffer Tayyip; Uluser, Kemal (2021). Kara Elmas Diyarından (Toplu Eserler). Bilgin Güngör (Haz.). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. google scholar
 • Önder, Mehmet (2021). Sahnede, Sinemada ve Ekranda Yunus Emre. Nihayet, S. 80, 38-41. google scholar
 • Soysal, İlhami (2009). 20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi (11. bs.). Ankara: Bilgi Yayınevi Yayınları. google scholar
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1998). Edebiyat Üzerine Makaleler (5. bs.). İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2002). Mücevherlerin Sırrı. Turgay Anar, Şaban Özdemir, İlyas Dirin (Haz.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Yavuz, Hilmi (2006). Büyü’sün, Yaz! Toplu Şiirler 1969-2005. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.