BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.04   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.04    Tam Metin (PDF)

Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılmasında Denizel Canlı Kaynaklarla İlgili Bazı Gelişmeler

Bayram ÖztürkOnur GönülalTaner YıldızUğur Uzer

Bu çalışma, GFCM alt bölgelerinden 22, 23 ve 24 numaralı bölge olarak ifade edilen alanlar ile FAO tarafından belirlenmiş 3.1 ve 3.2 nolu istatistik bölgesinin bir kısmını içermektedir. Çalışmada, canlı kaynakların sürdürülebilir işletilmesi ve korunması kapsamında iki bölge ele alınmıştır. İlkinde, Ege Denizi’nde Türk ve Yunan balıkçılığının genel bir değerlendirilmesi yapılarak balıkçı teknelerinin av alanları, Ege açık denizi’nde avlanan ticari türler, karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesinin balıkçılık açısından sonuçları, balıkçılık yönetimi ve mevcut koruma alanlarının incelenmesi yanında, iki ülkenin sürdürülebilir balıkçılık için işbirliği yapması gibi konular ele alınmıştır. İkincisinde, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna ve fazla nüfusa sahip olan Türkiye’nin başta sürdürülebilir balıkçılık yoluyla gıda güvenliğinin sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve deniz araştırmalarında bölgesel insiyatifi ele almasının gerekliliği önerilmektedir. Canlı kaynakların korunması yanında, balıkçılık yönetimine ilişkin tavsiyelerde bulunarak koruma alanlarının artırılması, yabancı balıkçı gemilerinin avcılığı ve bölgesel işbirliğine dikkat çekilmiştir. Bir yarımada ülkesi olan Türkiye’nin küresel, bölgesel ve jeostratejik gelişmelere bağlı olarak canlı kaynakları dikkate alarak ve Münhasır Ekonomik Bölge ilanı konusunda yeni bir değerlendirme yapması da önerilmektedir.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.008.04   IUP :10.26650/B/SS46.2021.008.04    Tam Metin (PDF)

Some Remarks on Marine Living Resources in Terms of Maritime Jurisdiction Areas in the Aegean and Eastern Mediterranean Seas

Bayram ÖztürkOnur GönülalTaner YıldızUğur Uzer

This study aimed to generally assess and review Turkish and Greek fishing in the Aegean and Eastern Mediterranean seas, which include the General Fisheries Commission for the Mediterranean subregions no. 22, 23, and 24, as well as the Food and Agriculture Organization statistical regions no. 3.1 and 3.2., within the scope of sustainable management and conservation of living resources. For the Aegean Sea, fishing grounds, commercial species of the high seas, fisheries-related consequences of extension of territorial waters up to 12 nautical miles, fisheries management and an overview of existing protected areas, and cooperation for sustainable fisheries between the two countries were assessed. For the Eastern Mediterranean, since Turkey has the longest shoreline and the largest human population along the coast, the subjects included the country’s food security and protection of biological diversity primarily by sustainable fisheries and the necessity of taking initiatives in regional research projects. In addition to the conservation of living resources, the increment of the number of protected areas, which consider the management of fisheries, subject of foreign fishing vessels, and regional cooperation are highlighted. As a peninsula country, a new evaluation on the proclamation of exclusive economic zones based on Turkey’s global and regional geostrategic developments is also presented.Referanslar

 • Acara, A. (1985). The Black Sea turbot. Ankara: Stage Planning Organisation. google scholar
 • Acer, Y. (2003). The Aegean Maritime Dispute and International Law. England: Asghate Publishing Limited. google scholar
 • Acer, Y. (2006). A proposal for a joint maritime Development Regime in the Aegean Sea. Journal of Maritime law and Commerce, 37(1), 49-77. google scholar
 • ACCOBAMS. (2020). Karadeniz, Akdeniz ve bitişik Atlantik Bölgesi Cetaceanlarının Korunması Anlaşması, Retrieved from: https://accobams.org/conservations-action/protected-areas/ google scholar
 • Açıkgönül, Y. E. (2012). Deniz Yetki Alanlarının Hakça ilkeler çerçevesinde Sınırlandırılması. İstanbul: Legal Hukuk kitapları serisi No. 205. google scholar
 • Anonim. (2018). Greek Fishing Fleet Annual Report. Hellenic Republic Ministry of Rural Development and Food Directorate-General for Fisheries. Athens google scholar
 • Akyol, O. and Ceyhan, T. (2011). The Turkish swordfish fishery. Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 66(4), 1471-1479. google scholar
 • Algan, N. (2000). Common International Commitments of Turkey and Greece on the Protection of the Aegean Sea with Special Reference to the Mediterranean Action Plan. The Aegean Sea, 237-248. google scholar
 • Ateş, A. S., Özcan, T. and Katağan, T. (2015). Commercial Decapod and Stomatopod Crustaceans in the Turkish Aegean Sea. Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş ve Öztürk, B. (Eds.), The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Founda-tio kitabı içinde (s. 235-248). Istanbul: TÜDAV google scholar
 • Başak, E. (2012). Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın Yerel Kalkınmanın Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkilerinin Ekonomik Değerlendirmesi. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). İstanbul, Türkiye. google scholar
 • Benli, H. A., Cihangir, B. and Bizsel, K. C. (1999). Ege Denizi’nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları üzerine Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Özel sayı, 301-370. google scholar
 • Benli, H.A., Cihangir, B. and Bizsel KC. (1995). Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Stoklarının Tesbiti Projesi Final Raporu. TÜBİTAK-YDABÇAĞ 11/G google scholar
 • BSGM. (2020). Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü: Retrieved from. https://www.tarimorman. gov.tr google scholar
 • Cermeno, P., Quüez-Badia, G., Ospina-Alvarez, A., Sainz-Trapaga, S., Boustany, A. M., Seitz, A. C., & Block, B. A. (2015). Electronic tagging of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus, L.) reveals habitat use and behaviors in the Mediterranean Sea. PLoS One, 10(2), e0116638. google scholar
 • Cin, T. (2006). Devletlerarası hukukta balıkçılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 21-45. google scholar
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2017. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 2014-2016 Ege Denizi Özet Raporu. 75 s. Ankara, Türkiye. google scholar
 • Çoban, B. (2019). Okyanus ve Denizlerin Genetik Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme. N. Algan, O. Gönülal (Eds.), Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi kitabı içinde. (s. 105-214) İstanbul: TÜDAV. google scholar
 • Damalas, D. and Megalofonou, P. (2014). Age-dependent habitat identification of mediterranean swor-dfish: Application on commercial fishery data and potential use in fisheries management. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 22(4): 257-273. google scholar
 • Della Mea, M. C. (2000). The fisheries issues in the Aegean Sea. In A. Chircop, A. Gerolymatos & J. O. Iatrides (Eds.), The Aegean Sea after the Cold War, Security and Law of the Sea Issues (pp 152158). Switzerland: Springer Nature. google scholar
 • Dimalexis, A., Bousbouras, D., Kastritis, Th., Manolopoulos, A., Saravia, V. (2009). Final report of the program for the re-evalutation of 69 Important Bird Areas of Greece for designation as Special Protected Areas for avifauna. Hellenic Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Environmental Planning Division, Department of Natural Environment, Athens. google scholar
 • Duruer, E. Ç. and Öztürk, B. (2015). An Overvıew Of High Seas Fishery in The Aegean Sea. Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş ve Öztürk, B. (Eds.), The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Foundatio kitabı içinde (s. 384-393). Istanbul: TÜDAV google scholar
 • ELSTAT. (2016). Yunan İstatistik Kurumu: Retrieved from https://www.statistics.gr/. google scholar
 • Engür, K. N. S. (2018). Türkiye’Nin Münhasır Ekonomik bölgesindeki Balıkçılık Hakları. Ankara: Adalet Yayınevi. google scholar
 • FAO EastMed. (2016). A Sub-regional Analysis of the Socio-Economic situation of the Eastern Medi-terranean Fisheries, by Dario Pinello and Mark Dimech. GCP/ INT/250/EC-IT/TD-22 google scholar
 • Froese, R., Winker, H., Coro, G., Demirel, N., Tsikliras, A. C., Dimarchopoulou, D., et al. (2018). Status and rebuilding of European fisheries. Mar. Pol., 93, 159-170. doi: 10.1016/j.marpol.2018.04.018 google scholar
 • GFCM. (2018). Report of the second meeting of the Working Group on Vulnerable Marine Ecosystems (WGVME). Scientific Advisory Committee on Fisheries (SAC). FAO headquarters, Rome, Italy, 26-28 February 2018. google scholar
 • GFCM. (2020). The General Fisheries Commission for the Mediterranean: Retrieved from http://www. fao.org/gfcm/data/en google scholar
 • Global Fishing Watch. (2020). Global Fishing Watch: Sustainability through Transparency: Retrieved from www.globalfishingwatch.org. google scholar
 • Gökalp, İ. (2008). Milletlerarası Adalet Divanının Deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair kararlarında dikkate aldığı ilkeler. İstanbul: Beta Basım Aş. google scholar
 • Gönülal, O. (2016). The Population Dynamics and Fishing Status of Nephrops norvegicus (L.) In The Northern Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Medit. google scholar
 • Gönülal, O. (2019). Ege Denizi’nde Türk-Yunan İlişkilerine Balıkçılık Açısından Bakış. D. Güler, A. Yıldız, İ. Savaş (Ed) Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz kitabı içinde (s. 408-418) İstanbul: Tasam Yayınları google scholar
 • Gönülal, O. and Uzer, U. (2019). Akdeniz Açık Deniz Balıkçılığı ve Bazı Değerlendirmeler. In: Algan N., Gönülal O., (Eds.), Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi (s. 84-94), İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV). google scholar
 • Gurbet, R., Akyol, O., Yalçın, E., & Özaydın, O. (2013). Discards in bottom trawl fishery in the A egean Sea (Izmir Bay, Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 29(6), 1269-1274. google scholar
 • Heinisch, G., Corriero, A., Medina, A., Abascal, F. J., De La Serna, J. M., Vassallo-Agius, R., & Bridges, C. R. (2008). Spatial-temporal pattern of bluefin tuna (Thunnus thynnus L. 1758) gonad maturation across the Mediterranean Sea. Marine Biology, 154(4), 623-630. google scholar
 • ICCAT. (2014). The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) 2014: Sustainable increase for Bluefin tuna quota supported by science. European Commission - Press release. google scholar
 • ICCAT. (2020). The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas: Retrieved from. https://www.tuna-org.org/meetingscurrent.htm. google scholar
 • İşmen, A., Tokaç, A. and Önal, U. (2015). Demersal Fishes And Fisheries in The Aegean Sea. Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş ve Öztürk, B. (Eds.), The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Foundatio kitabı içinde (pp. 59-76). Istanbul: TÜDAV. google scholar
 • JICA. (1993). Report of demersal fisheries resources survey in the Republic of Turkey. Ankara. Japan International Cooperation Agency. google scholar
 • Kara, F. and Gürbet, R. (1999). Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Üzerine Araştırma. Ankara: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Seri B. Yayın No: 5. google scholar
 • Karakulak, F.S. and Yıldız, T. (2015). Bluefin Tuna Fishing for Farming and Management in the Aegean Sea. Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş ve Öztürk, B (Eds.), The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation And Governance (s. 654-668). İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, (TÜDAV). google scholar
 • Karakulak, F.S., Öztürk, B. Yıldız, T. (2016). From Ocean to Farm: Capture-Based Aquaculture of Blu-efin Tuna in the Eastern Mediterranean Sea. Benetti D.D., Partridge, G.J. & Buentello, A. (Eds.), Advances in Tuna Aquaculture From Hatchery to Market (s. 324-342). USA, Elsevier. google scholar
 • Karhan, Ü., Kalkan, E. ve Bilgin, R. (2019). Deniz Genetik Kaynaklarını Çevreleyen Bilimsel, Ticari, Siyasi ve Etik Konular. N. Algan, O. Gönülal (Eds.), Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi kitabı içinde. (s. 95-104) İstanbul: TÜDAV. google scholar
 • Kariotis, T. (2007). A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean Sea. Mediterraneaan Quarterly, 18 (3), 56-71. https://hellenicleaders.medium.com/ google scholar
 • Katsanevakis, S., Maravelias, C. D., Vassilopoulou, V., Haralabous, J. (2010). Boat seines in Greece: landing profiles and identification of potential metiers. ScientiaMarina, 74, 65-76. doi: 10.3989/ scimar.2010.74n1065 google scholar
 • Katsanevakis, S., S. Levin, N. Coll, M. Giakoumi, S. Shkedi, D. Mackelworth, D. Levy, R. Velegrakis, A Koutsoubas, D. Caric, H.Brokovich, E. Öztürk, B. Kark, S. 2015. Marine conservation challenges in an era of economic crisis and geopolitical instability: The case of the Mediterranean Sea. Marine Policy, Vol. 51, pp. 31-39. google scholar
 • Kaykaç, M. H., Tosunoğlu, Z. and Tokaç, A. (2012). Trawl Fisheries. In: A. Tokaç, A. C. Gücü, B. Öztürk (Eds.), The State of Turkish Fisheries (pp. 316-328). Istanbul: TUDAV Publication. google scholar
 • Keskin, Ç., Ordines, F., Ates, C., Moranta, J., & Massuti, E. (2014). Preliminary evaluation of landings and discards of the Turkish bottom trawl fishery in the northeastern Aegean Sea (eastern Mediter-ranean). Scientia Marina, 78(2), 213-225. google scholar
 • Kocataş, A. ve Bilecik. N. (1992). Ege Denizi Canlı Kaynakları. Bodrum: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü. google scholar
 • Konsantinos, P. (2018). The Greece-Turkye Dispute in the Aegean and the ICJ sea border delimitation case of Ukraine-Romania: Similarities and differences in a comparative perspective. European Quaterly of Political Attitudes and Menatalities, 7(3), 36-46. .https://nbn-resolving.org/urn:nbn:-de:0168-ssoar-58357-2 google scholar
 • Kurumahmut, A. (1998). Ege’de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Kurumahmut, A. ve Başeren, S. H. (2004). Ege’de Gri Bölgeler Unutul(may)an Türk Adaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Kurumahmut, A. (2020, 12 Eylül). Doğu Akdeniz’de Saklı Kalmış Egemenlik Uyuşmazliği Karaa-da (Ro), Meis ve Fener Adasi (İpsili): Deniz Haber. Erişim adresi: https://www.denizhaber.com/ dogu-akdenizde-sakli-kalmis-egemenlik-uyusmazligi-karaada-ro-meis-ve-fener-adasi-ipsili-ma-kale,101275.html google scholar
 • Machias, A., Vassilopoulou, V., Vatsos, D., Bekas, P., Kallianiotis, A., Papaconstantinou, C. and Tsime-nides, N. (2001). Bottom trawl discards in the northeastern Mediterranean Sea. Fisheries research, 53(2), 181-195. google scholar
 • MPM (1969). Türkiye Balıkçılığında Produktiviteyi artırma çareleri. Ankara: Milli prodüktivite Merkezi Yayınları. google scholar
 • OCEANA. (2018). Building a GFCM framework to combat IUU fishing, Oceana case studies and re-commendations. Oceana submission to the Working Group on IUU Fishing Beirut, Lebanon 24-27 April, 2018. google scholar
 • Özman, A. (1984). Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. İstanbul: Deniz Ticaret Odası Yayınları. google scholar
 • Öztürk, B. (2009). Marine protected areas in the high seas of the Aegean and Eastern Mediterranean Seas, some proposals. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 15, 69-82. google scholar
 • Öztürk B., Topcu, E.N., Topaloglu, B. (2010). A preliminary study on two seamounts in the eastern Mediterranean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Medit., 39, 682. google scholar
 • Öztürk, B. (2013). Doğu Akdeniz’de canlı kaynaklar ve korunması sorunu. S.H. Başeren (Ed.), Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarında hukuk ve siyaset (s. 80-85). Amkara: Ankara Üniversitesi. google scholar
 • Öztürk, B. (2015). Nature and extent of the illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the Mediterranean Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 21(1), 67-91. google scholar
 • Öztürk, B. (2020, Ağustos). Doğu Akdeniz’de balık mı yoksa Petrol mü önemli? HBT, 231, 23. google scholar
 • Öztürk, B. and Öztürk, A. A. (2000). Problems Related to the Fisheries and Threatened Marine Species in the Aegean Sea. B. Öztürk and T. Scovazzi (Eds.), The Aegean Sea 2000 Smyposium (pp.31-40). Istanbul: Turkish Marine Research Foundation. google scholar
 • Öztürk, B. and Öztürk, A. A. (2003). Enviromental problem in the Aeagean Sea. In: M.H. Nordquist, J.N. Moore, S. Mahmoudi (eds.), The Stockholm Declaration and Law of the Marine Environment (pp. 359-366). The Hague/London/New York: Martinus Nijhoff Publishers. google scholar
 • Öztürk, B. and Başeren, S. H. (2008). The exlusive economic zone debates and fisheries in the Eastern Mediterranean Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 14(2), 77-83. google scholar
 • Öztürk, B., Karakulak, S. and Çıra, E. (2002). The place of the living resources in the Aegean Sea conflict. In A. Gündüz & H. Öztürk (eds.), Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu (pp. 118-138). Istanbul: Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV). google scholar
 • Öztürk, B., Topçu, E. and Topaloğlu, B. (2012). The submarine canyons of the Rhodes basin and the Mediterranean coast of Turkey. In M. Würtz (Ed.), Mediterranean Submarine Canyons: Ecology and Governance (pp. 65-71). Gland, Spain: IUCN. google scholar
 • Öztürk, B., Rovere, M. and Würtz, M. (2015). Seamounts and Seamount-like Structures of the Eastern Mediterranean. In R. Marzia & W. Maurizio (Eds.), Atlas of the Mediterranean Seamounts and Seamount-Like Structures (pp. 59-110). Malaga, Spain: IUCN google scholar
 • Petza, D., Maina, I., Koukourouvli, N., Dimarchopoulou, D., Akrivos, D., Kavadas, S. and Katsaneva-kis, S. (2017). Where not to fish-reviewing and mapping fisheries restricted areas in the Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, 18(2), 310-323. google scholar
 • Piante and Ody (2015). Blue Growth in The Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, WWF-France. google scholar
 • Salman, A., Katagan, T., and Gücü, A. C. (2000). The distribution and fishing of two Mediterranean Ele-done spp.(Octopoda: Cephalopoda) in the Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 24(2), 165-172. google scholar
 • Sevim, A. 2020. AB politikaları ve stratejileri çerçevesinde Ege’de yaşanan yeni gelişmeler ve ilan edilmiş koruma alanları sorunu. Ege Jeopolitiği, Cilt 2. Nobel yayınevi. Yayına hazırlayanlar: Çomak, Şeker, Ionnadis pp. 1449-1480. google scholar
 • SG. (2020). Sahil Güvenlik Komutanlığı: Retrieved from https://www.sg.gov.tr google scholar
 • Sini, M., Katsanevakis, S., Koukourouvli, N., Gerovasileiou, V., Dailianis, T., Buhl-Mortensen, L., & Gerakaris, V. (2017). Assembling ecological pieces to reconstruct the conservation puzzle of the Aegean Sea. Frontiers in Marine Science, 18(4), 347. google scholar
 • Soykan, O., Bakır, K. and Kınacıgil, H. T. (2019). Demersal trawl discards with spatial and bathymetric emphasis in the Turkish coast of the Aegean Sea. Marine Biology Research, 15(1), 113-123. google scholar
 • Stergiou, K. I., Economou, A., Papaconstantinou, C., Tsimenides, N. and Kavadas, S. (1998). Estimates of discards in the Hellenic commercial trawl fishery. Rapport Commission Internationale pour l’Exploration Scientiflque de la mer Mediterranee, 35, 490-491. google scholar
 • Syrigos, A. (1998). The Status of the Aegean Sea According to International Law. Sakkoulas/ Bruylant: Sakkoulas Publishers. google scholar
 • Tokaç, A. and Soykan, O. (2015). Deep Water Fisheries in the Aegean Sea. Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş ve Öztürk, B. (Eds.), The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Foundatio kitabı içinde (s. 374-378). Istanbul: TÜDAV google scholar
 • Tsikliras, A. C. (2014). Fisheries mismanagement in the Mediterranean: a Greek tragedy. Fisheries and Aquaculture Journal, 5(4). google scholar
 • TÜİK (2020). Türkiye İstatistik Kurumu: Retrieved from https://www.tuik.gov.tr/ google scholar
 • Tuncel, M. (2004). Observation on the islands of Turkye in the Aegean Sea. 11.National Symposium on the Aegean islands, 2-3 July, Gökçeada Çanakkale. Publ. Turkish Marine Research Foundation. pp. 21-26. google scholar
 • Ünal, V. and Ulman, A. (2020). The Current status of challenges facing the Small-Scale Fisheries of Turkey. In Pascual-Fernandez, J.J., P., Cristina, B., Maarten (Eds.), Small-Scale Fisheries in Euro-pe: Status, Resilince and Governance (pp. 83 -103). New York City, USA: Springer International Publishing. google scholar
 • Uzer, U. (2017). Gökçeada civarı (Kuzey Ege Denizi) trol balıkçılığının ekonomik balık stoklarına etkisi ve baskın türün popülasyon dinamiği. (Doktora Tezi). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yaycı, C. (2019a). Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı. İstanbul: İstanbul Deniz Basımevi Müdürlüğü. google scholar
 • Yaycı, C. (2019b). Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur. Doğu Akdeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya’nın Rolü. İstanbul: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları. google scholar
 • Van Dyke, J. M. (2005). An analysis of the Aegean Disputes under International law. Ocean Develop-ment & International Law, 36(1), 63-117. https://doi.org/10.1080/00908320590909088 google scholar
 • Watts, A. (1995). Delimitation in the Aegean Sea: Implications of recent international Judgments. In S. Taşhan (Eds.), Aegean Issues: Problems-Legal and Political Matrix (pp.111-145). Ankara: Foreign Policy Institute. google scholar
 • WWF. (2019). Dünya Doğayı Koruma Vakfı: Retrieved from https://www.wwfmmi.org/10_facts_ about_new_oil_ and_ gas_exploitation_in_greece/ google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.