BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS11.2024.004.03   IUP :10.26650/B/SS11.2024.004.03    Tam Metin (PDF)

Education of Development in Multiple Children

Serpil Sare Emek

Multiple pregnancy is a type of pregnancy that occurs when more than one egg cell is fertilized and begins to develop separately in the same menstrual cycle, or when a single egg cell divides into more than one cell after fertilization and the dividing cells develop into separate embryos. In this type of pregnancies, two or more children can be born. The meaning that parents attribute to being a parent, and the effects of parenting responsibilities and duties on parents are among the factors that cause stress. In addition, parents’ expectations about the child and about the child’s interests, expectations, and personality also influence parental stress. The stress levels of parents who constantly perceive and evaluate their children’s behavior negatively are thought to be high. As children grow up, parents tend to hold their children more responsible for their behavior, since they see their children’s behavior as more conscious and controllable. This tendency especially affects parents’ reactions to negative behaviors in children. The tendency of children to have problematic behaviors is related to their skill to adjust. If parents do not have sufficient knowledge about how to communicate with their children, the quality of the parent-child relationship decreases. Thus, behavioral disorders in the child and parental stress affect each other.Referanslar

 • Abidin, R. R. (1990). Introductiontothespecialissue: Thestresses of parenting. Journal of Clinical Child Psycho-logy, 19, 298 - 301. google scholar
 • Adler, A. (2002). Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji. İstanbul: Hayat Yayınları. Akman, S. (2006). google scholar
 • Epileptik Nöbet Geçiren - Sağlıklı Çocuğu Olan Annelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Alidoosti, M.,Dehghani, S. L., BabaeeHeidarabadi, A., &Tavassoli, E. (2016). Comparison of parentingstyle in singlechildandmultiplechildrenfamilies. IranianJournal of HealthSciences, 4(2), 49-54. google scholar
 • Alisinanoğlu F, Ulutaş İ. (2000). Çocuklarda kaygı ve bunu etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi. 145,15-9. google scholar
 • Allen, R.J. (1984). Human stress: Itsnatureandcontrol. New York: MacMillan Publishing Company. google scholar
 • Allison, J. (2001). Yeni Çocuk Sosyolojisinde Sorunlar, Bakış Açıları ve Uygulamalar, III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Yayına Hazırlayan: B. Onur Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, s.: 27-36. google scholar
 • Altınköprü, T. (2003). Çocuğun Başarısı Nasıl Sağlanır, İstanbul: Hayat Yayıncılık. Altuntaş, E. (2003). google scholar
 • Stres Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları. Anonim, (2010). google scholar
 • Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi, Ankara: Önce Çocuklar Bir Adım Daha. Arkan, B. ve Üstün, B. (2009). google scholar
 • Davranım Bozukluğu Olan Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşımda Anne-Baba Eğitim Programları: İki Örnek Bağlamında Bir Değerlendirme. google scholar
 • Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1(2),155-174. Bağlı, M. (2003). google scholar
 • Türk Modernleşmesi Bağlamında Hukuk ve Yargılama: Çocuk Yargılaması, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Bildiriler, Ankara: Türkiye’de Çocuklara yeniden Özgürlük Vakfı. google scholar
 • Balcıoğlu, İ. (2005). Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri ‘Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi’. 47,9- 12. google scholar
 • Baltaş, A.,Baltaş, Z. (1999). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Birkan, B. (2002). “Çocuklarda Davranış Sorunları ve Başa Çıkma Yolları”, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 17, 18-20. google scholar
 • Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Camus, A. (1942). Le Mythe De Sisyphe. Paris: LesEditionsGallimard. Coldwell, J., Pike, A. ve Dunn, J. (2006). google scholar
 • Householdchaos: linkswithparentingandchildbehaviour. Journal of Child PsychologyandPsychiatry, 47, 11161122. google scholar
 • Cotton, D. H. G. (1990). Stress Management-An IntegratedAproachtoTherapy. New York: Brunner/MazelPub-lishers. google scholar
 • Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Çakalöz, B., Pekcanlar A., A., Böber, E., Eminağaoğlu, N. ve Günay, T. (2006). Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden Veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Puberte Öncesi Erkek Olgularda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 20 (3), 149 - 155. google scholar
 • Çam, O. (1998). “Tükenmişlik Nedir?”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 51-53. Çelik, C. (2005). google scholar
 • Çocuk Kavramı ve Medeni Hukuk Açısından Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi, e-akademi, 36. Dereboy, Ç., Şener, Ş., Dereboy, F. ve Sertcan, E (2007). google scholar
 • Conner’s Öğretmen Ve Anne-Baba Derecelendirme Ölçeklerinin Geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi 18(1), 4858. Derman, M.T. ve Başal, H.A. (2013). Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne- Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 115- 144. DSM V, Tanım Ölçütleri. (2014). Çeviren: Köroğlu, Ertuğrul. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. google scholar
 • Durna, U. (2010). A tipi ve B tipi Kişilik Yapıları ve Bu Kişilik Yapılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Bir Araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 275-290. google scholar
 • Duygun, T. ve Sezgin, N. (2003). Zihinsel Engelli ve Sağlıklı Çocuk Annelerinde Stres Belirtileri, Stresle Başa çıkma Tarzları ve Algılanan Sosyal Desteğin Tükenmişlik Düzeyine Olan Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (52), 37 - 52. google scholar
 • Ekici FY. (2014). Aile özellikleri ile okul öncesi eğitime devam eden çocukların problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(2/2):70-108. google scholar
 • Emek,S. (20019) Çoğul Çocuklar Psikolojisi, Dolcevita Yayınları. (2019) google scholar
 • Ertekin, Y. (2001). Stres ve Yönetim. Ankara: Todaie Yayınları. google scholar
 • Gander M. J. Ve H. W. Gardiner (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi, Yayıma Haz.: Bekir Onur, Ankara: İmge Kitapevi. google scholar
 • Geçtan, E.(2004). İnsan Olmak (3 baskı). İstanbul Mentis Yayınları. google scholar
 • Gueritault, V. (2008). La FatigueEmotionnelle et PhysiquedesMeres. Paris: OdileJacob. google scholar
 • İmren, S. , Arman, A. , Gümüştaş, F., Yulaf, Y. ve Çakıcı, Ö. (2013). google scholar
 • Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve/ veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan ve Olmayan DEHB Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Çukurova MedicalJournal) 2013; 38 (1), 22-30. google scholar
 • Karadağ, Ö. (2013). Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Çocuk ve Çocukluk, Millî Folklor Dergisi, 25, (98): 109124. Kaya, İ. (2003). Evlilik Uyumu İle Çocuklardaki Davranış Problemleri Arasındaki ilişkide Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi. google scholar
 • Kayaalp, L. (2008). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi ,62, 147-152. Khaleque, A.,veRohner, R. P. (2002). PerceivedParentalAccep-tance-RejectionAndPsychologicalAdjustment: A Meta-Analysis Of Cross CulturalAndIntraculturalStudies. Journal Of MarriageAndTheFamily. 64, 54-64. google scholar
 • Kök, A.N. (2002). “Çocuk Mahkemeleri Mevzuatı ve Adli Tıp”, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu Bildiriler, Ankara: Türkiye’de Çocuklara yeniden Özgürlük Vakfı. google scholar
 • Losyk, B. (2005). Stresle Başa Çıkma Yolları. G. Engin (çev.), İstanbul: Mess Yayınları. google scholar
 • Nelsen J, Lott L, Glenn S. (2002). Çocuk Eğitiminde A’dan Z’ye Pozitif Disiplin. 1. Baskı. ERSİN M, çev editörü. İstanbul: Hayat Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şt; google scholar
 • Nemet-Pier, L. (2003).MonEnfant me Devore. Paris: AlbinMichel. google scholar
 • Nevid, J. S. (2009). Psychology: Conceptsand Applications.3th edition, Boston: HoughtonMifflinCompany. Norberg A. L. (2007). Burnout in MothersandFathers of ChildrenSurviving Brain Tumour. J ClinPsychol-MedSettings, 14, 130-137. google scholar
 • Okutan, E. (2010). Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisi: Bir Örnek Olay İncelemesi, Yayımlanmış Doktora Çoğul Çocuk Psikolojisi Uzm.Psk. Serpil Sare Emek 94 95 Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Okutan, M.,Tengilimoğlu, D. (2002). İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Bir Alan Uygulaması. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 4.3,1-27. google scholar
 • Overmier, J. B.,Murison, R., & Johnson, T. B. (1997). Prediction of IndividualVulnerabilitytoStress-induced-GastricUlcerations in Rats: A Factor Analysis of SelectedBehavioralandBiologicalIndices. Physiology&-Behavior, 61, 555-562. google scholar
 • Öktem, D. (2012). Türkiye’deki Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi ve Yaş Ayrımcılığına İlişkin Paradigmanın İncelenmesi, Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi, İHOP, Ankara: Uluslararası Çocuk Merkezi Yayınları. google scholar
 • Özbey S. (2009). Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’nin (PKBS-2) Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Destekleyici Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Öztürk, M. (2007). Anne, Baba ve Eğitimciler için Çocuk Psikiyatrisi (22-24). İstanbul: Uçurtma Yayınları. google scholar
 • Öztürk, M.O.(1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (7. Baskı).Ankara: Hekimler yayın Birliği. Procaccini, J.,&-Kiefaber, M. W. (1983). google scholar
 • ParentBurnout. New York: Doubleday&Company, Inc. Reid, A.S. (2011). “Age Of Responsibility”, Ed: J.W. Chambliss, JuvenileCriXdJustice, Los Angeles: SAGE, p:1- 11. google scholar
 • Rodin, J.,&Timko, C. (1992). Sense of Control, Aging, andHealth.(Ory, M.G.;Abeles, R.P.; Lipman, P.D. Ed.) in Aging, Health, andBehavior. ThousandOaks, US: SagePub. google scholar
 • Roskies, E. (1994). Stresle Başa Çıkmada Kendimizle Olumlu Diyalog. N.H. Şahin (çev.), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. google scholar
 • Rowshan, A. (2008). Stres Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Saydam, R. B. ve Gençöz, T. (2005). Aile İlişkileri, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Kendilik Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri ile Olan İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 20(55), 61-74. google scholar
 • Stormont M. (2002). Externalizingbehaviourproblems in youngchildren: Contributingfactorsandearlyinterven-tion. Psychology in Schools.39(2):127-38. Şahin, N. H. (1994). google scholar
 • Stresle Başa Çıkma Olumlu Bir Yaklaşım. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. google scholar
 • Şirin, M.R. (2011). BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. google scholar
 • Tarhan, N. (2006). Mutluluk Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Taylor, S. E. (1986). HealthPsychology (6th edition). New York: McGraw-Hill, Inc. Wolff, S. (2009).Problem Çocuklar: Stres Altındaki Çocukları Tedavi Etme Yöntemleri (A. Oral, çev.). İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Yavaş, İ. (1996). Davranım Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerin Demografik Özellikleri. Depresyon Dergisi, 3(2), 81-87. Çoğul Çocuk Psikolojisi 96 Yavuzer, H. (2014a). Ana- Baba ve Çocuk (60-61) (25. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Yavuzer, H. (2014b). Okul Çağı Çocuğu (11-15) (17. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Yörükoğlu, A. (2011), Çocuk Ruh Sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları. www.tdk.gov.tr google scholar
 • Zellars, K. L.,&Perrewe, P. L. (2001). AffectivePersonalityandthe Content of EmotionalSocialSupport: Coping in Organizations. Journal of AppliedPsychology, 86(3), 459-467. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.