BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.07   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.07    Tam Metin (PDF)

BIST 30 Endeksinde Yer Alan Holdinglerin Finansal Performans Değerlemesinde Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımı

Gökçe CandanMerve Akova

Borsa, yatırım kararlarının değerlendirilmesinde zorlu bir seçenek olup, bilgi, deneyim ve strateji gerektiren bir yatırım aracıdır. Para piyasalarında güncel takip ve analizlerle beraber uygun zamanlama ve strateji de belirlendiğinde borsada kar elde edilebilir. Belirsizliğin ortadan kaldırılması ve seçenekler arasından en uygun olanına karar verilmesi için çok sayıda karar verme yöntemi geliştirilmiştir. Gri İlişkisel Analiz, karar problemlerinde, belirsizliğin söz konusu olduğu durumlarda diğer yöntemlere oranla daha kolay çözüm sunan bir, çok kriterli karar verme yöntemidir. Bu çalışmada BIST 30 endeksinde yer alan altı adet işletme için bilanço ve gelir tablolarından elde edilen veriler kullanılarak Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile finansal performans değerlemesi yapılmıştır. Performans değerlemesi için ele alınan kriterler; likitide oranı, cari oran, öz sermaye karlılığı, aktif karlılığı, kar marjı, öz sermaye devir hızı, finansal oran olarak belirlenmiştir. 2014-2015-2016-2017 ve 2018 dönemlerine ait performans değerlemeleri gerçekleştirilmiş ve işletmelerin bu periyodlardaki durumları ayrı ayrı sıralanarak ortaya konulmuştur. Çalışma, işletmelerin yalnız geçmiş ve cari durumunu incelemekle kalmamış, geleceğe yönelik önerilerde de bulunmuştur.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.07   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.07    Tam Metin (PDF)

A Gray Relational Analysis Approach to The Financial Performance Evaluation of Holdings in the BIST 30 Index

Gökçe CandanMerve Akova

A perennial challenge of the stock market is evaluating investment decisions and investment tools that require knowledge, experience, and strategy. Considering the current monitoring and analysis in money markets, the appropriate timing and strategy can result in profits. Numerous decision-making methods have been developed to mitigate uncertainty and determine the most appropriate choice among a multitude of options. Gray Relational Analysis is a multi-criteria decision-making method offering an easy solution to challenging decisions in cases of uncertainty, as compared to other methods. In this study, financial performance evaluation was undertaken by applying Gray Relational Analysis with data obtained from balance sheets and income statements for six companies on the BIST 30 index. The criteria for performance evaluation include liquidity ratio, current ratio, return on equity, return on assets, profit margin, equity turnover rate, and financial ratio. Performance appraisals for the first three quarters (January 1–September 31) of 2014–2018 were performed and the data of enterprises in each period were put forward separately. The study examined the past and current status of each enterprise in addition to presenting recommendations for the future.Referanslar

 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 73-92. google scholar
 • Atukalp, M. E. (2019). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Firmalarının Finansal Performansının Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 213-230. google scholar
 • Bektaş, H. ve Tuna, K. (2013). Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 185-198. google scholar
 • Çakmak, Z., Baş, M. ve Yıldırım, E. (2012). Gri İlişkisel Analiz Ve Uyum Analizi İle Bir İşletmede Karşılaşılan Üretim Hatalarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 123-142. google scholar
 • Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111. google scholar
 • Ecer, F., & Böyükaslan, A. (2014). Measuring Performances of Football Clubs Using Financial Ratios: The Gray Relational Analysis Approach. American Journal of Economics. 4(1), 62-71. google scholar
 • Eleren A. ve Karagül M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi Yönetim ve Ekonomi 15(1), 1-14. google scholar
 • Feng, C. M., & Wang, R. T. (2000). Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios. Journal ofAir Transport Management, 6, 133-142. google scholar
 • Günay, F., Karadeniz, E. ve Dalak, S. (2018). Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 51-73. google scholar
 • Karakoç, M., Tayyar, N. ve Genç, E. (2016). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Ölçümü Ve Kurumsal Derecelendirme Notları İlişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1327-1338. google scholar
 • Öztürk, M. (2018). Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: BİST 30 Endeksinde İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir Araştırma. 4 th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). google scholar
 • Temizel, F., Doğan, H. ve Bayçelebi, B. E. (2016). Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki İşletmelerin Finansal Performans Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, l(2). google scholar
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7(2). google scholar
 • Ünal, S., Köse, F. ve Gürdal, İ. H. (2017). BIST Seramik Sanayi Firmalarının Finansal Performanslarının AHP ve GRA Yöntemleriyle Ölçülmesi. Yönetim, Ekonomi Ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 1-12. google scholar
 • Wu, H. H. (2002). A Comparative Study of Using Grey Relational Analysis in Multiple Attribute Decision Making Problems. Quality Engineering, 15(2), 209-217. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.