BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.22   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.22    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Büyüme ile Finansal Kiralama Sektörü Arasındaki İlişkinin Analizi

Serdar Murat KöseBurçay Yaşar Akçalı

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu malları, finansal kiralama şirketi aracılığıyla, bir sözleşme çerçevesinde belirlenen vade ve kira tutarının ödenmesi şartıyla elde edebildiği bir finansman şekli olarak tanımlanan finansal kiralama yöntemi, dünyada oldukça yoğun bir kullanım alanına sahiptir. Türkiye’de ise finansal kiralama sektörünün, dünya ile kıyaslandığında, özel sektörün finansman kaynakları arasında çok düşük bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, gelişme potansiyeli yüksek olan finansal kiralama sektörünün Türkiye’deki mevcut durumuyla temel makroekonomik değişkenlerden büyüme ile olan ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öncelikle finansal kiralama hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonra literatürde finansal kiralama alanında yapılan çalışmalara değinilmiştir. 2008Ç1-2019Ç2 dönemine ilişkin toplam 46 gözlemle yapılan çalışmada, büyüme ve finansal kiralama sektörünü temsilen sektörde faaliyet gösteren şirketlerin konsolide mali tablolarından elde edilen Kiralama İşlemleri, Takipteki Alacaklar, Aktif Karlılığı, Sermaye Karlılığı rasyoları kullanılarak, büyümenin bu rasyolar üzerindeki etkisi çift taraflı olarak Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre, sektörün kiralama işlemleri, aktif karlılığı ve büyüme arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisine rastlanmamışken; takipteki alacaklar ve büyüme arasında çift yönlü; sermaye karlılığından ise büyümeye yönelik tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; sektörün halen gelişmekte olan bir sektör olduğunu,ekonomik büyümedeki artışın sektöre yönelik bir katkı sağlamadığını, sektörün ise sermaye karlılığından büyümeye yönelik artı bir değer sağladığını göstermektedir. Diğer taraftan geri dönmeyen kredileri gösteren takipteki alacaklar ile büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin tespit edilmesi ile takipteki alacakların artmasının, hem sektörü hem de büyümeyi olumsuz etkilediği; büyümedeki azalışın da takipteki kredileri arttırdığı ifade edilebilmektedir.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.22   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.22    Tam Metin (PDF)

Analysis of the Relationship Between the Leasing Sector and Growth in Turkey

Serdar Murat KöseBurçay Yaşar Akçalı

Leasing was used for the first time in the 1930s, after the economic crisis. It is a rapidly developing financing method, however, leasing only started to develop in Turkey in the 1980s. In this context, as compared to other countries, leasing in Turkey took place too late in the financial sector. The leasing method is defined as a form of financing in which enterprises can obtain required goods through a leasing company. However, this is possible if the maturity and lease amount determined within the scope of a contract is paid and is extensively used in the world. However, when compared globally, the leasing sector in Turkey is at a very low level among the private sector’s financial resources. In this context, this study aims to evaluate the current status of the high development potential leasing sector in Turkey and the relationship between growth, which is one basic macroeconomic variable. Leasing is used as an alternative way of financing by investors and it has been a matter of curiosity for researchers; many studies have been carried out on the increasing use of leasing. This research has mostly focused on issues, such as accounting of leasing, leasing contracts, types of leasing, and evaluating leasing on a sectoral basis. In this regard, the lacking econometric studies in the literature related to the leasing sector in Turkey reveals the originality of this study. During the study, data related to consolidated financial statement items and ratios of the leasing sector before 2008 could not be obtained. Therefore, the sample volume is limited. These issues constitute the limitations of the study. 

In this study, firstly, general leasing information is provided, and then studies on leasing from existing literature are briefly mentioned. Finally, the Toda-Yamamoto causality analysis is used to analyze the relationship between growth and the leasing sector in Turkey.

The study is conducted with a total of 46 observations for the 2008Q1–2019Q2 period. Four ratios (Leasing Transactions, Non-performing Loans, Return on Assets, and Return on Capital) are selected from the consolidated financial statements of companies operating in the leasing sector. The effect of growth on these selected ratios has been investigated bilaterally. According to empirical findings obtained from the study, there is no significant causal relationship between growth, return on assets, and leasing transactions of the sector. A bilateral causality relationship is found between non-performing loans and growth. Also, a unilateral causality relationship has been found between return on capital and growth. Results obtained from the study show that the sector is still developing. In addition, it is determined that an increase in economic growth does not contribute to the sector. The sector has been found to provide added value for growth from return on capital. On the other hand, it can be said that determining bilateral causality between non-performing loans/non-return loans and growth, and the increase in non-performing loans, negatively affect the sector and growth. It can also be stated that decreases in growth increase non-performing loans.Referanslar

 • Akel, V., Ergül, N., & Dumanoğlu, S. (2010). İMKB’de İşlem Gören Finansal Kiralama Şirketlerinin 2005-2008 Dönemi Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İİBFDergisi, 28(1), 271-292. google scholar
 • Aksu, S. (Tarih Yok). Finansal Kiralama “Leasing”. Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. google scholar
 • Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK). (2018). Yıllık Faaliyet Raporu 2018. https://www.bddk. org.tr/ContentBddk/dokuman/hakkinda_0003_10.pdf, İstanbul. google scholar
 • Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK). (2018). http://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/ Finansal-KiralamaSirketleri/2.(Çevrimiçi) 05 Ekim 2019. google scholar
 • Cengiz, S. (2017). Finansal Kiralama İşlemlerinin Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulamaları: TMS 17 ve VUK Kapsamında İncelenmesi. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 6(11), 43-56. google scholar
 • Ceyhan, İ. F., & Demirci, F. (2017). MULTIMOORA Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü: Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 277-296. google scholar
 • Çağlar, R. U., Kılıç, O., & Başer, U. (2016). Türkiye’de Tarım Sektöründe Finansal Kiralama. Journal Life of Economics, 3, 31-40. google scholar
 • Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171. google scholar
 • Doğan, A. (2007). Türkiye’de Finansal Kiralama Uygulamaları ve Finansal Kiralamanın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansman Sorunlarının Çözümündeki Rolü. İstanbul. google scholar
 • Ece, N., & Özdemir, F. (2011). Halka Açık Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Performans Ölçümü ve Analizinde Kullanılan EVA ve TOPSİS Yöntemlerinin Hisse Senedi Değerleri ile Karşılaştırmalı Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(561), 83-95. google scholar
 • Ergül, N., & Akel, V. (2010). Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Analizi. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Dergisi, 3, 91-118. google scholar
 • Erol, A. (1999). Sirküler Rapor Finansal Kiralama (Leasing). Ankara: Türmob Yayınları. google scholar
 • Finansal Kurumlar Birliği (FKB). (2019). Finansal Kiralama Sektör Raporu (Çevrimiçi) https://www.fkb.org. tr/Sites/1/upload/files/31032019_FinansalKiralama_Sektor_Raporu-1790.pdf, 5 Ekim 2019. google scholar
 • Finansal Kurumlar Birliği (FKB). (2018). Finansal Kiralama Sektör Raporları. 03 Mart 2018. https://www.fkb. org.tr/raporlar-ve-yayinlar/raporlar/finansal-kiralama-sektor-raporlari/ (Erişim: 5 Ekim 2019). google scholar
 • Gökgöz, A. (2013). Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 107-122. google scholar
 • Özçelik, H., & Küçükçakal, Z. (2019). BIST’de İşlem Gören Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 249-270. google scholar
 • Öztaş, S., & Burak, E. (2014). Türkiye’de Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasıng). Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 50-63. google scholar
 • Öztürk, V., Bal, H., & Bal, E. Ç. (2007). Finansal Kiralama ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 67-86. google scholar
 • Sabuncu, B. (2017). Finansal Kiralama Şirketlerinde Riskten Korunma Muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 93-112. google scholar
 • Şeker, K., & Çemberlitaş, İ. (2018). TMS 17 Kapsamında Finansal Kiralama İşlemlerinin Raporlanması. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 1(1), 42-60. google scholar
 • Şişman, D., & Şişman, M. (2017). Finansal Kiralama (Leasing) ve Ekonomi için Önemi: Riskler, Avantajlar. Yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi, 15(1), 144-154. google scholar
 • Şit, M., & Şit, A. (2013). Türkiye’de Finansal Hizmetler Sektörünün Gelişimi: Finansal Kiralama Sektörü Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5), 35-47. google scholar
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated process. Journal of Econometrics, 66, 225-250. google scholar
 • Uyanık, S. (1990). Proje Finansmanında Finansal Kiralamanın Rolü Türkiye Örneği. Ankara: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği. google scholar
 • Yüksel, Z. B. (2018). Leasing Sektörünün Gelişimi Sat & Geri Kirala İşleminin Sektöre ve Firmalara Katkıları. İstanbul. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.