BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.10   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.10    Tam Metin (PDF)

Türkiye’nin GSYİH Büyümesinin Kredi Büyümesi ile Öngörüsü: MİDAS Regresyon Yöntemi

Hamza Erdoğdu

Bu çalışmanın amacı, 2006-2018 dönemi aralığında Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin, bankalarca kullandırılan toplam kredi büyümesi yardımıyla öngörülmesidir. Çalışmada, farklı frekans düzeylerinde değişkenlerin aynı model içinde kullanılmasına olanak veren Karışık Veri Örnekleme - Mixed Data Sampling (MIDAS) yöntemi kullanılmıştır. Spesifik olarak, üçer aylık frekans düzeyine sahip gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin öngörüsü, haftalık ve aylık frekans düzeylerine sahip toplam kredi büyüme serileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen ampirik sonuçlar, genel olarak daha yüksek frekans düzeyine sahip haftalık kredi büyüme serilerinin aylık kredi büyüme serilerine göre, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının öngörüsünde daha başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç ise Üssel Almon modelinin diğer alternatif modellerle karşılaştırıldığında daha başarı tahmin sonuçları ürettiğidir. MIDAS metodolojisinden yararlanılarak yapılan bu çalışma, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesi öngörülerinin daha düşük hata oranları ile gerçekleşmesi için yüksek frekans düzeyine sahip verilerin tercih edilmesinin önemli olduğunu göstermektedir.


DOI :10.26650/B/SS10.2021.013.10   IUP :10.26650/B/SS10.2021.013.10    Tam Metin (PDF)

Forecasting Turkey's GDP Growth With Credit Growth: MIDAS Regression Method

Hamza Erdoğdu

In the economic literature, credit is defined as a certain amount of purchasing power provided by banks or other financing institutions to real or legal persons for a specific period of time. Customers, receiving credits, in addition to providing assurances to the lending institution that they will make their repayment in the future, have to bear a fee such as interest. The body receiving the loan goes to spend this loan for a need, thus increasing the income of other actors of the economy. In other words, the size of the loans in use increases, consumers have the ability to spend more and businesses have the ability to invest more. Ultimately, this leads to an increase in the gross domestic product (GDP) of the current economyReferanslar

 • Akçayır, Ö., & Albeni, M. (2016). Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 557-583. google scholar
 • Arestis P., Panicos O. D., & Kul B. L. (2001). Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets. Ohio State University Press, 33(1), 16-41. google scholar
 • Atış, A. G. ve Saygılı, F. (2014). Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Business and Economics Research Journal, 5(4), 129-141. google scholar
 • Çiftçi, D. D., İspir, M. S. & Yetkiner, H. (2017). Financial development and economic growth: Some theory and more evidence. Journal of PolicyModeling, 39(2), 290-306. https://doi.org/10.1016/jjpolmod.2016.08.001 google scholar
 • Demez, S., Kizilkaya, O., & Dağ, M. (2019). Finansal Gelişme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye için Bootstrap Nedensellik Analizi. Business and Economics Research Journal, 10(3), 617-628. google scholar
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. google scholar
 • Doğan, H., Ural, B., Cunus, G., & Cusup, P. (2013). Sosyalizm Sonrası Bir Geçiş Ekonomisinde Bankacılık Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan Örneği. International Congress on Economics Finance and Banking, 26. google scholar
 • Duican, E. R. M., & Pop, A. (2015). The Implications of Credit Activity on Economic Growth in Romania. Procedia Economics and Finance, 30, 195-201. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01286-1 google scholar
 • Ermişoğlu, E., Akçelik, Y., & Oduncu, A. (2013). Nowcasting GDP growth with credit data: Evidence from an emerging market economy. Borsa Istanbul Review, 13(4), 93-98. https://doi.org/10.1016/j.bir.2013.10.009 google scholar
 • Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, P. (2004). The MIDAS touch: Mixed data sampling regression models. Working paper. google scholar
 • Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, P. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76, 509-548. google scholar
 • Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions In Econometrics. Journal Of Econometrics, 2, 111-120. google scholar
 • Güneş, S. ve Yıldırım, C. (2017). Kredi Genişlemesi ile Cari Açık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 43-60. google scholar
 • Gunay, M. (2018). Nowcasting Annual Turkish GDP Growth with MIDAS. CBT Research Notes in Economics 1810, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey. google scholar
 • Güney, İ. E., Küçüksaraş, D. ve Yılmaz, M. H. (2018). Kredi Büyümesi Tahminine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Gözlenemeyen Bileşenler Modeli. Bankacılar Dergisi, 106, 3-17. google scholar
 • Güngör, B. & Yılmaz, Ö. (2008). Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri Türkiye İçin Bir VAR Modeli. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 173-193. google scholar
 • Karahan, P. & Uslu, N. C. (2016). Kredi Hacmi ile Cari Açık Arasındaki İliiki: Türkiye İçin Dinamik Bir Analiz. EconWorld Working Papers. 16007, WERI-World Economic Research Institute. DOI: 10.22440/ EconWorld.WP.2016.007 google scholar
 • Levine, R. (2004). Finance and Growth: Theory and Evidence. NBER Working Paper. No. 10766. google scholar
 • Petkovski, M., & Kjosevski, J. (2014). Does banking sector development promote economic growth? An empirical analysis for selected countries in Central and South Eastern Europe. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 55-66. DOI: 10.1080/1331677X.2014.947107 google scholar
 • Turgut, A. ve Ertay, H. İ. (2016). Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Nedensellik Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4),114-128. google scholar
 • Vogelsang, T. J., & P. Perron (1993). A Note on the Asymptotic Distributions of Unit Root Tests in the Additive Outlier Model With Breaks. Brazilian Review of Econometrics. Sociedade Brasileira de Econometria — SBE, 13(2). google scholar
 • Yamak, N., Samut, S. ve Koçak, S. (2018). Farklı Frekanslı Veriler Altında Ekonomik Büyüme Oranının Tahmini. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 10(1), 34-49. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.