BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.09   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.09    Tam Metin (PDF)

Gelecek Perspektifinden Gönüllülük Alanları

Nursen Tekgöz

Günümüzde küresel çapta artarak devam eden çevre kirliliği, iklim değişikliği, yoksulluk, sel felaketleri, finansal krizler, insan hakkı ihlalleri ve zorunlu göçler gibi pek çok sorunun çözümünde devlet mekanizması dışındaki toplumsal aktörlere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu çerçevede STK’lar ve gönüllü örgütlenmeler dinamik, sahaya hâkim ve topluluğa temas eden aktörler olarak ön plana çıkmakta, yaşanan sorunların çözümünde devletlerin etkili ve kilit bir paydaşı rolüne bürünmektedir. Sivil toplumun ve gönüllülüğün temel rol ve katkıları gerek sahada gerek bilimsel çalışmalarda gittikçe daha fazla keşfedilmekte ve gönüllülük aracılığıyla toplumsal sorun alanlarına nüfuz edilmeye çalışılmaktadır. Buna paralel olarak da gönüllülük çalışmalarının kapsamı genişlemektedir. Literatürde gönüllülüğün hem gönüllülüğü icra eden bireye hem fayda sağlamayı amaçladığı topluluğa sağladığı katkılar ayrı ayrı ele alınmaktadır. Küresel kalkınma, refah ve sürdürülebilirlik hedeflerinin odağına yerleşen gönüllülüğe yüklenen bu misyon hedef kitle ve sorun alanlarına müdahale çerçevesini genişletmekte ve bu yönde inovatif yöntemlerin geliştirilmesine önayak olmaktadır. Bu bölümde değişen dünyada değişen gönüllülük rolleri ve alanları ele alınacak; gönüllülüğün yarın nasıl görüneceğini daha iyi öngörebilmek için geçmişin ve bugünün trendlerinin nabzı tutulacaktır. Bu çerçevede ilk olarak sivil toplum kavramı ve STK’ların tarihsel serüveninden söz edilecek, akabinde dünyada 2000’li yıllardan itibaren gönüllülükte yaşanan dönüşümler ele alınacak ve nihayetinde gelecekte gönüllülüğe nasıl bir vizyon biçildiği, faaliyetlerin hangi alanlarda yoğunlaşacağı ele alınacaktır.Referanslar

 • Akbaş, E. (2011). Sosyal Hizmetlerin Sivil Oluşumu Berlin’deki Göçmen Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir Araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, XXII (2), Ekim 2011, 113-136. google scholar
 • Aksakoğlu, Y. (2006). Sivil toplum kuruluşları için savunuculuk rehberi. https://www.stgm.org.tr/sites/default/ files/2020-08/sivil-toplum-orgutleri-icin-savunuculuk-rehberi-1.pdf google scholar
 • Alp, M. ve İyiol, D. (t.y.). Hak temelli örgütlerde online gönüllülük rehberi. https://www.stgm.org.tr/sites/default/ files/2020-10/hak-temelli-orgutlerde-online-gonulluluk-rehberi-web.pdf google scholar
 • Altun, Z. (2021). Yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve sosyal hizmetler: Sivil toplum kuruluşları üzerinden bir değerlendirme. Toplumsal Politika Dergisi, 2(1), 30 - 44. google scholar
 • Aydınlıgil, S. (2013). Sosyal politika geliştirmede yeni bir alan: Gönüllülük. Türkiye’de gönüllülük: Gönüllülüğün rolünün ve katkılarının keşfedilmesi kitabı içinde, s.32-39. google scholar
 • Bell, C. (1995). Inmigracion y voluntariado social. Papeles De Geografıa, 22(11), 19-32. google scholar
 • Blanco, J.M.M., Konan, K.J., & Prieto, E.G. (2015). La participacion de los alumnos y alumnas mayores de Granada en el voluntariado: posibilidades de cooperacion internacional en el Âfrica Subsahariana. XIV Encuentro Nacional AEPUM 2015, con el lema: “Nuevos perfiles de alumnos en las Aulas de Mayores. Reflexiones en torno a sus percepciones y expectativas sobre los Programas Universitarios para Mayores en Espana.”, que se celebro en Granada entre el 27 al 29 de mayo de 2015. google scholar
 • BMİHYKO. (2008). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Programları ile çalışmak: Sivil toplum için bir el kitabı, s. Vii. google scholar
 • Denny, L. (2021). What’s the Difference Between Volunteering Abroad and Voluntourism? https://www-gooverseas-com.translate.goog/blog/what-is-the-difference-between-voluntourism-and-volunteering?_x_ tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=op,sc google scholar
 • Güçlü, B., Türkmenoğlu, İ., Ilgaz, P. ve Akman, S. (2013). Kurumsal gönüllülük programları el kitabı: Şirket içi gönüllülük programları nasıl kurulur, nasıl yürütülür? ÖSGD Yayınları. google scholar
 • Gül, S. ve Gümüşoğlu, F. (2017). Türkiye’de dezavantajlı gruplar üzerine yazmak, konuşmak”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 11(24), 1-7. google scholar
 • Gündüz Yılmaz, A. (2006). Türkiye’de yoksullukla mücadele üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 34-55. google scholar
 • Handy, F., & Greenspan, I. (2009). Immigrant volunteering: A stepping stone to integration? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(6), 956-982. google scholar
 • Kurtkapan, H. (2018). Aktif yaşlılık ve yerel yönetim uygulamaları: İstanbul örneği. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2, 38-52. google scholar
 • Mundaca, L. F., & Gutierrez, M. Z. (2014). Bienestar psicologico: Adultos mayores activos a traves del voluntariado. Cıencıa Y Enfermerıa, XX(1), 123-130. google scholar
 • Paine, A. E., Locke, M., & Jochum, V. (2006, July). Volunteering, active citizenship and community cohesion: From theory to practice. Paper presented to the international conference of the International Society for Third Sector Research, 1-17. google scholar
 • Tekeli, İ. (2017). Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları. Ankara Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, 3. Baskı. google scholar
 • Turner, B. S., & Tatlıcan, Ü. (2011). Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi. İstanbul: Sentez Yayıncılık. UN (t.y.). Ending poverty. https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty google scholar
 • UNICEF (2005). Dünya çocuklarının durumu: Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar. http://www.unicef.org/turkey/ dcd05/_dcd05c2b.html google scholar
 • UNV (2018). 2018 State of the world’s volunteerism report: The thread that binds. https://unv-swvr2018.org/ files/51692_UNV_SWVR_2018_WEB_CH4+CONC.pdf google scholar
 • Sarıbay, A. Y. (2014). Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İstanbul: Sentez Yayıncılık. google scholar
 • SBB (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/ uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf google scholar
 • September, A. (2020). The benefits of volunteering abroad. https://www.projects-abroad.org/blog/the-benefits-of-volunteering-abroad/ google scholar
 • SivilAnt (t.y.). Sivil toplumiçin filantropi, gönüllülük, savunuculuk. https://portal.sivilant.org/uploads/cms/main. ant/4810_6.pdf google scholar
 • Vecina, M. L., Chac’On F., Marzana, D., & Marta, E. (2013). Volunteer engagement and organizational commitment in nonprofit organizations: What makes volunteers remain within organizations and feel happy? Journal of Community Psychology, 41(3), 291-302. google scholar
 • Yalçın, N. (2008). Sivil toplum kuruluşları ve yoksulluk. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. google scholar
 • Yıldırım Aykurt, A. (2020). 21.Yüzyıl’da Sosyal Sorunlar Ve Dezavantajlı Gruplar. Journal of Awareness Dergisi, 5(3), 427-448. google scholar
 • Yılmaz, A.T. (2016). Türkiye İş Kurumu tarafından dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan mesleki eğitim kurslarının etkilerinin incelenmesi ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik öneriler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • WHO, (2012). 1st World Congress on Healthy Ageing. 19th-22nd March 2012, Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. http://www.healthyageingcongress.com/#sthash.Uhk0FOHk.dpuf google scholar
 • WMO, (2021). Wheather-related disasters increase over past 50 years, causing more damage but fewer deaths. https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-related-disasters-increase-over-past-50-years-causing-more-damage-fewer google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.