BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.04   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.04    Tam Metin (PDF)

Gönüllülükte Toplumu Tanıma ve Birlikte Çalışma

Sedat DoğanAdem Başpınar

Bu bölümde gönüllü faaliyetlerde toplumu tanıma ve toplulukla birlikte çalışma konusu ele alınmaktadır. Birinci kısımda toplumu tanıma, ikinci kısımda ise toplulukla birlikte çalışma konusu için genel bir çerçeve çizilmektedir. Nitekim gönüllü faaliyetler, ilgili toplum tanınmaksızın ve bu toplumun üyeleriyle iş birliği sağlanmaksızın sağlıklı bir şekilde yürütülemez. Fakat gerek toplumu tanıma gerekse toplulukla birlikte çalışma ve iş birliği konusunda geniş bir literatür bulunur. Bu literatürün gönüllülük esas alınarak oluşmamış olması, literatürde öne çıkan temel yaklaşımlar ile bu yaklaşımları destekleyen varsayımlar açısından bir sorun içerir. Özellikle “insan nedir?” ve “toplum nedir?” sorularına yönelik varsayımların gönüllülüğü destekleyip desteklemediği önemli bir meseledir. Bu nedenle, bu bölümün amacı ilgili literatürü gönüllülük perspektifinden dikkate alarak gönüllü faaliyetlerin gerek ve yeter koşuluna işaret etmektir. Buna göre toplumu tanıma gerek koşulu, birlikte çalışma ve iş birliği ise yeter koşulu ifade eder. Diğer bir deyişle, gönüllü aktörlerin ilgili toplumu tanıması ve bu toplumun üyeleriyle birlikte çalışması, faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için esastır. Bu çerçevede birinci kısımda toplumu tanımada temel yaklaşımlar, bu yaklaşımları destekleyen varsayımlar ve toplumu tanıma süreci ele alınmaktadır. Böylece toplumu tanıma dört aşamalı bir süreç olarak ifade edilerek bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak araştırma yöntem ve teknikleri kısaca ifade edilmektedir. İkinci kısımda ise toplulukla birlikte çalışma ve iş birliği konusu sorunlar, ilkeler ve süreç şeklinde ele alınmaktadır.Referanslar

 • Özlem, D. (1999). Max Weber›de bilim ve sosyoloji. İstanbul: Küyerel Yayınları. google scholar
 • Arslan, M. L. (2018). Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük: Sorunlar ve çözüm yolları. https://ilke.org.tr/siviltoplum-kuruluslarinda-gonulluluk-sorunlar-ve-cozum-yoll google scholar
 • Aslan, Ş. (2019). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Eğitim Kitabevi. google scholar
 • Aspen Institute. (1996). Measuring community capacity building. https://www.aspeninstitute.org/wp-content/ uploads/files/content/docs/csg/Measuring_Community_Capactiy_Building.pdf adresinden alındı google scholar
 • Atkinson, R., & Willis, P. (2006). Community capacity building: A practical guide. https://www.researchgate.net/ publication/237434535_Community_Capacity_Building_-_A_Practical_Guide adresinden alındı google scholar
 • Benton, T., & Craib, I. (2008). Sosyal bilim felsefesi. (Ü. Tatlıcan, & B. Binay, Çev.) Bursa: Sentez Yayıncılık. google scholar
 • Craig, G. (2005). Community capacity bulding: Definitions, scope, measurement and critiques. https://ccednetrcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/oecdcomcapbldg102007.pdf adresinden alındı google scholar
 • Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri. (S. B. Demir, & M. Bütün, Çev.) İstanbul: Siyasal Kitabevi. google scholar
 • Dekker, P., & Halman, L. (2003). The values of volunteering: Cross-cultural perspective. New York: Springer. google scholar
 • Erdoğan, E., & Uyan-Semerci, P. (2020). Türkiye gönüllülük araştırması 2019. E. Erdoğan, P. Uyan-Semerci, N. Yentürk, & L. Yurttagüler (Der.) içinde, Türkiye’de gönüllülük: Deneyimler, sınırlılıklar, yeni açılımlar (s. 1-44; 45-92). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Poloma, M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. (H. Erbaş, Çev.) Ankara: Gündoğan Yayınları. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.