BÖLÜM


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.06   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.06    Tam Metin (PDF)

Gönüllülükte Yaşam Becerileri

N. Seda ÖztürkMustafa Erdoğan

Gönüllülük maddi karşılık beklemeden emek vererek yapılan çalışmaları ve yardımları kapsar. Peki, maddi karşılık beklemeden yapılan bir çalışmanın ne tür bir katkısı veya getirisi olabilir ki birey gönüllü olmaya karar versin? Veyahut gönüllü olduğunda ne tür dönüşümler yaşar ki gönüllülük tecrübesi ona kazanım sağlasın? Yapılan çalışmanın karşılığının maddi olduğunu düşünmek gönüllülüğü hem sağladığı desteğin derinliğinden yoksun bırakacak hem de bizim gönüllülüğün bireyin kişisel gelişimine olan katkısını düşünmekten uzaklaştıracaktır. Gönüllüler, bir kuruma veya harekete bağlı olarak toplumsal fayda ve dönüşüm yaratma amacıyla çeşitli çalışmalara sundukları katkılar neticesinde kendileri de birtakım yetkinlikler geliştirirler. Bireylerin gönüllülük yaptıkları süreci bilgiye ve öğrenmeye dönüştürebilmeleri için edindikleri tecrübeleri deneyimsel öğrenme döngüsü etrafında adım adım tanımlamaları ve döngüyü tamamlamaları gereklidir. Bu bölümde gönüllülüğün, bireylerin yaşam becerilerine olan katkıları Avrupa Birliği tarafından belirlenen 8 anahtar yetkinlik temelinde tanımlanmıştır. Gönüllülerin gönüllülük süreçlerinin hayat boyu öğrenme perspektifinde kişisel gelişim ve yaşam becerilerine ne ölçüde yansıdığı ve gelişim alanlarının neler olabileceği üzerinde durulmaktadır. Bölüm temelde gönüllülüğün bir öğrenme olarak tanımlanmasının tarihine değinmektedir. Bu çerçeve içinde Avrupa Gençlik Çalışmaları, 8 anahtar yetkinlik, deneyimsel öğrenme ve bir öğrenme süreci olarak gönüllülük konuları ele alınmaktadır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları gönüllülük deneyimlerinin öğrenmeye dönüşmesi sürecinde anahtar yetkinliklerin tanımlanması ve özellikle gençlik alanındaki sivil toplum çalışmalarına katkısı ile bölüm içinde odaklanılan önemli bir husustur.Referanslar

 • AB Konseyi. (2018). Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yetkinliklere İlişkin 22.05.2018 tarihli Konsey Tavsiye Kararı. https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Yayinlar/Hayat_Boyu_Ogrenme_icin_Anahtar_ Yetkinlikler_Tavsiye_Karari_2018.pdf. google scholar
 • Certel, E. (2008) Avrupa Çapında Gençlik Politikaları. Yentürk, Kurtaran ve Nemutlu (Ed.) Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, s.197-220. google scholar
 • Erdoğan, M. (2019), Türkiye Ulusal Ajansı Eğitici Eğitimi Programlarının İçerik ve Yöntemlerinin Deneyimsel Öğrenme Teorisine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s.8. google scholar
 • “Key competences for lifelong learning”, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3- 11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en (Erişim tarihi: 3/11/2021). google scholar
 • Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). The Experiential Educator: Principles and Practices of Experiential Learning. Kaunakakai, HI: EBLS Press. google scholar
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. google scholar
 • Leigh, R. (2011), Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu. Türkiye: Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV). google scholar
 • Musick, M.A. ve Wilson, J. (2008), Volunteers: A Social Profile. Bloomington: Indiana University Press. google scholar
 • “Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning” (2006/962/EC), https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgirrhw1 (Erişim tarihi: 19/2/2022) google scholar
 • Öztürk, N. S. (2019), Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Kaynak Geliştirme Süreçlerine Katılımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 14-16. google scholar
 • Öztürk, N. S. (2019), Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülerin Kaynak Geliştirme Süreçlerine Katılımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 14-16. google scholar
 • TEGV. (2017). Anadolu Gönüllüsü Projesi Rehberi. Aralık 2017 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.