BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.18   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.18    Tam Metin (PDF)

Çevrimiçi Sınavların Farklı Zaman Dilimlerine Göre Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi

Adem Korkmaz

Bu çalışma ile çevrimiçi bir sınavın farklı zaman sürelerine göre göz izleme tekniği ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda zaman baskısı altında yer alan öğrencilerin göz hareketleri incelenerek; akademik başarılarının zaman baskısı altındaki durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 5 sorudan oluşan test için kullanıcılara farklı süreler belirlenmiştir. Her soru için 1.deney grubuna 20 sn, 2.deney grubuna 40 sn ve 3.deney grubuna ise 60 sn verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ön bilgi düzeyleri denk olan üç grup, belirtilen üç farklı zaman dilimi için sınava tabi tutulmuştur. Çalışma, Bilişim Teknolojileri dersi Microsoft Word konu ve kazanımları doğrultusunda hazırlanan çoktan seçmeli 5 sorudan oluşan sınav testi ile oluşturulmaktadır. Çalışma sadece bir konu bağlamında yapıldığından diğer tüm ders ve soru şekilleri açısından değerlendirilemeyecektir. Çalışmanın verileri incelendiğinde, grupların sınav sorularına ve cevap şıklarına ilk odaklanma zamanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Grupların sınav soru ve cevap şıklarına odaklanma sayıları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Sınav için verilen zaman artıkça odaklanma sayılarının da doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür. Grupların sınav sorularına ve cevap şıklarına her baktıklarındaki ortalama odaklanma süreleri arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Grupların cevap seçeneklerini ilk belirleme süreleri arasında ise; Deney Grubu 1, hem Deney Grubu 2, hem de Deney Grubu 3 arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Ancak Deney Grubu 2 ve Deney Grubu 3 arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Deney gruplarının sorular üzerinde oluşturdukları ısı haritaları ile verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.18   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.18    Tam Metin (PDF)

Examining Online Tests With Eye-tracking Technique According to Different Time Periods

Adem Korkmaz

The aim of this study was to examine an online exam using the eye-tracking technique according to different time periods. In this context, by examining the eye movements of students under time pressure, it is aimed to determine the status of academic achievements under time pressure. Accordingly, different time duration are determined for users for the test consisting of five questions. For each question, group 1 was given 20 sec, group 2, 40 sec and group 3, 60 sec. Therefore, the three groups with the same level of pre-information were tested for three different periods. The study was composed of an examination test consisting of five multiple-choice questions prepared in line with Microsoft Word topics and requirements in Information Technologies course. Since the study is conducted in the context of only one subject, it cannot be evaluated in terms of all other lessons and question forms. When the study data were examined, there was no significant difference between the first time the groups focused on exam questions and answer choices. There was a significant difference between the number of groups focusing on exam questions and answer choices. It was observed that as the time given for the exam increased, focus also increased proportionally. There was no significant difference between the average focus times of the groups when they looked at the exam questions and answer options. Between the initial determination times of the groups, there was a significant difference between Group 1, Group 2 and Group 3. However, there was no significant difference between Group 2 and Group 3. There was a significant relationship between the heat maps created by the groups on the questions and their answers.


Anahtar Kelimeler: Eye trackingOnline ExamTime Pressure

Referanslar

 • Akçapınar, G., Altun, A., & Menteş, T. (2012). Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim Profilleri Üzerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163). google scholar
 • Bayazıt, A. (2013). Farklı Soru Biçimlerinin Göz Hareketleri, Başarım ve Cevaplama Süresine Olan Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara google scholar
 • Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev.A.F.Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi. (Eserin orijinali 1958’de yayımlandı). google scholar
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Carroll, M. J. (2003). HCI Models Theories,and Frameworks Toward a Multidisciplinary Science. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco. google scholar
 • Duchowski, A.T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice (2nd ed.). London: Springer. google scholar
 • Grant, E. R. & Spivey M. (2003). Eye Movements and Problem Solving: Guiding Attention Guides Thought. Psychological Science, 14(5), 462–466. google scholar
 • Hyrskykari, A. (2006). Utilizing eye movements: Overcoming inaccuracy while tracking the focus of attention during reading. Computers in Human Behavior, 22(4), 657–671. google scholar
 • Ilgaz, H. (2013). E-Öğrenme Ortamları İçin Sürdürülebilir Dikkat Düzeyi İle Bağlamsal İpucu Kullanımının Örtük Bellek Performansına Etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye Giriş (Çev. H. Arıcı, O. Aydın, R. Bayraktar, O. İmamoğlu, S. Karakas, I. Savaşır, S. Topçu, P. Uçman, S. Hovardaoğlu, D. Şahin, B. Tegin, R. Eski, A. Gülerce, G. Acar, R. Coştur, i. Dinç, G. Uraz). (14. Baskı). Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. google scholar
 • Özçelik E., Çağıltay K. (2006). Reklamlarda Bazı Mesajlar Algılanıyor mu? Bir Göz Hareketlerini İzleme Çalışması. Url: http://hci.metu.edu.tr/researches/R1/Reklamlar.pdf google scholar
 • Plass, J.,Hill, K.(1986). Children’s Achievement Strategies and Test Performance: The Role of Time Pressure, Evaluation Anxiety and Sex. Development Psychology, 22, 31–36. google scholar
 • Rayner K. (1998). Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 years of Researh, Psychological Bulletin, 124, 372–422. google scholar
 • Russel, M. C. (2005). Hotspots and Hyperlinks: Using Eye-tracking to Supplement Usability Testing”. Usability News, 7, 2005. google scholar
 • Solso, R. L., Maclin, M. K., Maclin, O. H. (2007). Bilişsel Psikoloji. Kitabevi Yayınları. google scholar
 • SURI, Rajneesh and Kent B. Monroe (2003). “The effects of time constraints on consumers’ judgments of prices and products”, Journal of Consumer Research, Vol: 30, ss.92–104. google scholar
 • TOBII (2013). Human-Computer Interaction and eye tracking. [Çevrim-içi: http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/research/human-computer-interaction/] google scholar
 • Tsai, M. J., Hou, H. T., Lai, M. L., Liu, W. Y., & Yang, F. Y. (2012). Visual attention for solving multiple-choice science problem: An eye-tracking analysis. Computers & Education, 58(1), 375–385. google scholar
 • Türkoğlu, H. (2014). Dinamik geometri yazılımı kullanarak göz izleme yöntemi ile alan bağımsız bilişsel stile sahip matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara. google scholar
 • Uçak, N. Ö., & Ünal, Y. (2015). Hacettepe üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencilerinin akademik sahtekârlık ve intihal konusundaki görüşleri. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. haz.) Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan içinde, 251–264. google scholar
 • Yıldırım, R. (1998). Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık Geliştiren Kitaplar Dizisi. google scholar
 • Yılmaz, H. & Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. 2. Baskı. Ankara: Mikro Yayınları. Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (applied social research methods). London and Singapore: Sage. google scholar
 • Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1976). Eye fixations and cognitive processes. Cognitive Psychology, 8, 441–480. google scholar
 • Goldberg, H. J., & Kotval, X. P. (1999). Computer interface evaluation using eye movements: Methods and constructs. International Journal of Industrial Ergonomics, 24, 631–645. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.