BÖLÜM


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.07   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.07    Tam Metin (PDF)

E-İkamet Web Sayfası Kullanılabilirlik Analizi

Assylbek Makhabbat

Web sitelerinin kullanılabilirliği, kurumun imaj ve kalitesi için vazgeçilmez unsurdur. Tasarım ve içerik açısından web sitelerinin kullanıcıların ilgisini çekmesi önemlidir. Kullanıcı deneyimleri ve yorumlarıyla birlikte web sitelerindeki eksiklerin fark edilmesi ve buna yönelik iyileştirmelerinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, İçişleri Bakanlğı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü E-İkamet web sitesinin yabancı uyruklu öğrencilerin kullanımı açısından kullanılabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Kocaeli ve İstanbul’da eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 307 yabancı uyruklu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Vildan ve Karaca tarafından Türkçeye tercümesi yapılıp geçerlilik güvenirliği yapılmış 5’li likert tipinde 20 sorudan oluşan “Website Analysis and Measurement Inventory” anketi kullanılmıştır. Ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı 0.72 olup bu araştırmada 0.80 çıkmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemede betimsel istatistik yüzdelik frekansı, Web sitesi kullanılabilirliği maddeleri açısında betimsel istatistikten aritmetik ortalama ve standart sapma, cinsiyete göre farklılığı belirlemek için bağımsız örneklem t-test, eğitim durumu ve Türkiye’de kalma durumuna göre farklılığı belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda web sitesinde gezinmenin zor, sitenin yavaş ve kullanıcıyı rahatsız edecek bazı özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler açısından bakıldığında, cinsiyete göre anlamlı fark çıkmamıştır. Eğitim durumu açısından doktora ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin Türkçe hazırlık okuyan öğrencilere göre web sitesini daha iyi kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.. Türkiye’de ikamet etme süresi açısından bakıldığında 0-1yıl, 2-4yıl, 5-8yıl arası Türkiye’de ikamet eden öğrencilerin 9 yıl ve üstü Türkiye’de ikamet eden öğrencilere göre siteyi daha etkin kullandıkları görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: KullanılabilirlikWeb sitesiTasarım
DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.07   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.07    Tam Metin (PDF)

E-Residence Web Page Usability Analysis

Assylbek Makhabbat

The usability of websites is critical for the image and quality of an institution. It is important for websites to attract the attention of users in terms of design and content. Based on user experiences and comments, it is necessary to recognize the deficiencies in the websites and make improvements accordingly. In this study, it was aimed to determine the usability of the Ministry of Internal Affairs, General Directorate of Migration Management E-Residence website for the use of foreign students. This study was designed according to the survey research, which is one of the quantitative research methods. The population of the study consists of foreign students studying in the provinces of Kocaeli and Istanbul. The sample of the study consists of 307 foreign nationals selected by the easily accessible sampling method. In the research, “Website Analysis and Measurement Inventory” survey, which was translated into Turkish by Vildan and Karaca, and of which the validity and reliability was completed, was composed of 20 questions in the 5-point Likert form. The alpha reliability coefficient of the scale is 0.72 and it was 0.80 in this study. In data analysis, descriptive statistics, percentiles frequency to determining the personal information of students, descriptive statistics percentage frequency, arithmetic mean and standard deviation from descriptive statistics for website usability items, independent sample t-test to determine the differences according to gender, for determination the differences according to educational status and residence status in Turkey, one-way variance analysis (ANOVA) was used. As a result of the research, it was concluded that the website is difficult to navigate, it is slow and has some features that can irritate the user. In terms of variables, there was no significant difference by gender. In terms of educational status, it was concluded that doctorate and masters students use the website better than students who study Turkish preparation. In terms of the duration of residence in Turkey, it was conculuded that the students whose residency was 0-1 year, 2-4 years, and 5-8 years, are able to use the site more effectively than the students who have been residing 9 years or more in Turkey.


Anahtar Kelimeler: UsabilityWebsiteDesign

Referanslar

 • Akıncı, D., & Cagiltay, K. (2004). Edevlet Web Sitelerini Kullanmak yada Kullanmamak: Vatandaş Açısından Kullanılabilirlik sorunları ve Öneriler. İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. ODTÜ Yayıncılık. google scholar
 • Aktaş, A., Zayim, N., & Saka, O. (2007). Sağlıkta insan bilgisayar etkileşimi. Akademik Bilişim’07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 31, 425–430. google scholar
 • Asiimwe, E. N., & Lim, N. (2010). Usability of government websites in Uganda. Electronic Journal of E-government, 8(1), 1–12. google scholar
 • Battleson, B., Booth, A., & Weintrop, J. (2001). Usability testing of an academic library web site: a case study. The Journal of Academic Librarianship, 27(3), 188–198. google scholar
 • Bevan, N., “Human-Computer Interaction Standards”, Proceedings of the 6th International Conference on Human-Computer Interaction, Yokohama, 1995, pp 885-890. google scholar
 • Buyukozturk, S., Kilic Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel arastirma yontemleri. Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Çağıltay , K. (2018). İnsan –Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği. Ankara: Seçkin yayınevi. google scholar
 • Del Rio, M. S. (2014). Improving the Citizen Experience in the use of Mexican Government Websites. European Scientific Journal, ESJ, 9(10). google scholar
 • Durmus, S., Cagiltay, K. (2012). “Kamu Kurumu Web Siteleri ve Kullanılabilirlik”, Sobaci, M. Zahid - Yildiz, Mete (Ed.), E-devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Nobel Yayınevi, 293–322. google scholar
 • Emre, İ., Akadal, E., Gülseçen, S. (2018). Örgün ve Uzaktan Eğitim Öğrencileri İçin Kullanılabilirlik Araştırması: Marmara Üniversitesi Web Sitesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 2(1), 12–22. google scholar
 • Fang, X., & Holsapple, C. W. (2007). An empirical study of web site navigation structures’ impacts on web site usability. Decision Support Systems, 43(2), 476–491. google scholar
 • Gürses, E., “Web sitelerinde kullanılabilirlik çalışmaları ve kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri”, Akademik Bileşim 2005, Adana, 2005. google scholar
 • M . Nelson, “Fast is no longer fast enough –As competition continues to grow online, the price for not keeping ypur Web site up to speed can be lost to customers”, Information Week, 789, pp. 48 -60, 2000. google scholar
 • Neal, D., “Web site speed proves key to customer loyalty”, IT Week, 9 (17), pp.23, 2006. google scholar
 • Nielsen, J., “Usability Engineering”, Academic Press, Boston, 1993. google scholar
 • Obi, Toshio (2010). “The 2008 Waseda University the World e-Government Ranking.”. Tokyo: Institute e-Government Waseda University. google scholar
 • Snead, J. T., & Wright, E. (2014). E-government research in the United States. Government Information Quarterly, 31(1), 129–136. google scholar
 • UNDESA/DPADM. (2010). “United Nations e-Government Survey 2008”, E-Government to Connected Governance. New York : United Nations. google scholar
 • Ateş, V., & Karacan, H. (2009). Abant İzzet Baysal Üniversitesi web sitesi kullanılabilirlik analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(2). google scholar
 • İnal, Y., Çınar, N. Ö., & Çağıltay, K. (2016). Kamu internet sitelerinde yer alan arama alanlarının kullanılabilirliği ve buna yönelik kullanıcı davranışlarının belirlenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(1), 41. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.