BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.04   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.04    Tam Metin (PDF)

İstiklal Marşı’ndaki Fiillerin ve Fiilimsilerin Derin Leksiko-Semantiği

Engin Yılmaz

“İstiklal Marşı”, kabul edildiği tarihten itibaren çeşitli ölçütlere göre değerlendirilmiş, çeşitli yöntemler ışığında disiplinlerarası ya da metinlerarası yaklaşımla incelenmiştir. Metinlerarasılık bağlamında, İstiklal Marşı’nın diğer metinlerle olan ilişkileri araştırmacılar tarafından incelenmekle birlikte, biz özellikle iki metnin önemli olduğunu düşünüyoruz: “Ordunun Duası” ve “Cenk Şarkısı”. Akif tarafından yazılan her iki manzume, âdeta İstiklal Marşı’nın çekirdeği niteliğindedir ve adı geçen şiirlerde İstiklal Marşı’nın öncü söylemlerini bulmak mümkündür. Bu çalışmada; İstiklal Marşı’nda geçen toplam elli dokuz fiile ve fiilimsiye odaklanılmıştır. Bilindiği üzere, fiilleri farklı ölçütler kullanarak tasnif etmek mümkündür: Leksikal bakımdan, semantik bakımdan, tematik bakımdan, yapı bakımından, dilbilgisel bakımdan. Araştırmada benimsenen temel sınırlılık doğrultusunda söz konusu fiiller ve fiilimsiler, leksiko-semantik bakımdan çözümlenme yoluna gidilmiştir. Tespit edilen fiiller ve fiilimsiler, edim bilimsel bakış açısıyla tarafımızdan geliştirilen ve tablo hâlinde sunulan yeni bir tasnife göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, İstiklal Marşı’nın içerdiği sosyo-kültürel kodların ortaya konulmasıdır. Araştırma, betimleyici yöntem ışığında yapılandırılmıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, İstiklal Marşı Müslüman Türk milletinin Batılı emperyalist güçlere karşı cesaretle ve inançla ortaya koyduğu bir “meydan okuma metni”dir.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.04   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.04    Tam Metin (PDF)

Deep Lexico-Semantics of Verbs and Gerundials in the National Anthem

Engin Yılmaz

“The National Anthem” has been evaluated according to various criteria since its acceptance, and has been studied with an interdisciplinary or intertextual approach in the light of various methods. In the context of intertextuality, although the relations of the National Anthem with other texts are examined by researchers, we think that two texts are particularly important: “The Prayer of the Army” and “The Song of War”. Both poems written by Akif are almost the core of the National Anthem, and it is possible to find the leading discourses of the National Anthem in the mentioned poems. In this study, fifty-nine verbs in the National Anthem are focused on. As it is known, it is possible to classify verbs using different criteria: lexical, semantic, thematic, structural and grammatical. In line with the basic limitation adopted in the research, the verbs were analyzed in terms of lexico-semantics. The detected verbs have been evaluated according to a new classification developed by us from a pragmatic point of view and presented in a table. The main purpose of the research is to reveal the socio-cultural codes of the National Anthem. The research was structured in the light of the descriptive method. In conclusion, it can be said that the National Anthem is a “challenge text” that the Muslim Turkish nation put forward with courage and faith against the Western imperialist powers.Referanslar

 • Ayvaz, Hayrettin, “Bülbül Şiiri Etrafında Mehmed Âkif’in Değerler Dünyası Üzerine Düşünceler”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science, c. XXV, sayı 1 (2015), s. 31-37. google scholar
 • Biber, Douglas - Susan Conrad - Geoffrey Leech, Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Pearson Publishing, Gosport 2003. google scholar
 • Dixon, Robert M. W., A New Approach to English Grammar, on Semantic Principles, Clarendon, Oxford 1991. google scholar
 • Erdem, Mevlüt, “Türkçede Fiiller ve Sınıflandırma Sorunları”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol. 11/20 (Fall 2016), s. 185-200. google scholar
 • Kipper, Karin - Anna Korhonen - Neville Ryant - Martha Palmer, “A Large-scale Classification of English Verbs”, Kluwer Academic Publishers, Netherland 2007. google scholar
 • Levin, Beth, English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation, University of Chicago Press, Chicago and London 1993. google scholar
 • Vendler, Zeno, Linguistics in Philosophy, Ithaca, Cornell University Press, New York 1967. google scholar
 • Quirk, Randolph - Geoffrey Leech - Jan Svartnik, A Grammar of Contemporary English, Longman, London, New York 1972. google scholar
 • Yıldız, Hüseyin, “Türk Dilinde Fiillerin Sermantik Sınıflandırılması Problemi”, Journal of Turkish Language and Literature, vol. 3, Issue 1 (Winter 2017), s. 337-362. google scholar
 • Yılmaz, Engin, “İstiklal Marşı’nın Dili Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dili, sayı 568 (1999), s. 291-297. google scholar
 • ________, Edim Bilimine Giriş, 3. Baskı, Pegem Akademi Yay., Ankara 2021. google scholar
 • İnternet Kaynakları google scholar
 • https://www.lugatim.com (Erişim tarihi: 21.06.2021). google scholar
 • https://www.sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 21.06.2021). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.