BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.14   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.14    Tam Metin (PDF)

Arif Ay’ın Şiirlerinde Mevlevilik Unsurları ve Mevlana

Beyhan Kanter

Mevleviliğin inşa ettiği ilmî, kültürel ve sanatsal hafıza, geçmişin değerler sisteminin, mistik ve metafizik tecrübelerle oluşturulan kurucu unsurlarının ve Mevleviliğe ait öğretilerin bugüne taşınmasında önemli bir yere sahiptir. Mevlana’nın; aşkın yüceliğini, insanın küçük bir kâinat olduğunu ve insanın içindeki güzelliğin keşfedilmesinin gerektiğini yansıtan kuşatıcı yaklaşımları ve sadece kendi yaşadığı devre değil bugüne de hitap eden fikirleri, Mevlevi sanatkârların eserlerinde yoğun bir şekilde etkisini göstermektedir. Bununla birlikte Mesnevi’nin sembolik dili, esrarını, ilhamını, hikmetini ve idrakini Mesnevi’den alan sanat eserlerinde de estetik, tematik veya didaktik değerler olarak yer edinir. Mevleviliğin; dünya hayatı, uhreviliğin algılanışı ve sanatla kurduğu tasavvufî ilişki, pek çok şairin eserinde metafor ve imge olarak zengin çağrışım alanları ile yer edinir. Bu şairlerden biri de günümüz Türk şiirinin güçlü isimlerinden olan Arif Ay’dır. Şiirlerinde imgelere ve çağrışımlara dayalı yoğun ve metaforik bir anlatımı benimseyen Arif Ay, tasavvufî geleneğin ıstılahlarını, sembol ve mazmunlarını, mistik ve metafizik duyuş tarzını -özellikle Mevleviliğe dayalı unsurları- dış dünyanın ve çağın anlamlandırılması ve sorgulanması bağlamında işler. Bu makalede, çağdaş Türk şairlerinden Arif Ay’ın şiirlerinde Mevlana ve Mevleviliğe dair özellikler, metinlerarası unsurlar ve şairin poetik tutumu çerçevesinde irdelenecektir. Arif Ay’ın şiirlerinde Mevlana ve Mevleviliğin hangi özelliklerinin yer aldığı ve modern hayatla ne şekilde irtibatlandırıldığı tespit ve tahlil edilmeye çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler: Arif AyMevlanaMevleviliktasavvufŞeyh Galip
DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.14   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.14    Tam Metin (PDF)

Elements of the Mawlawi Order and Rumi (Mawlana) in Arif Ay’s Poems

Beyhan Kanter

The scholarly, cultural and artistic memory formed by the Mawlawi order has a crucial role in transferring the values system of the past, the founding elements arising from mystical and metaphysical experiences, and the teachings of the Mawlawi order to date. Rumi’s comprehensive approaches reflecting the sublimity of love, the fact that humanity is a microcosmos and the necessity of unveiling the inner beauty of humankind, and his philosophy that addresses not only his own period but also the present, are extremely influential in the works of the Mawlawi order artists. Additionally, the symbolic language of Mathnawi manifests itself as the aesthetic, thematic or didactic values in the works of art which take their mystery, inspiration, wisdom and understanding from Mathnawi. The Sufistic relationship between the Mawlawi order and the temporary life, the perception of otherworldliness and art occur metaphors and images extending to rich association fields in the works of many poets. Arif Ay, one of the prominent representatives of contemporary Turkish poetry, is among them. Using a multi-layered and metaphorical poetic language based on images and associations in his poems, Arif Ay deals with the terms, symbols, metaphors, and mystical and metaphysical sensitivity of Sufistic tradition -particularly ones based on the Mawlawi order- in the context of explaining and examining the external world and the era. In this article, the characteristics of Rumi and the Mawlawi order in the poems of Arif Ay, one of the contemporary Turkish poets, will be examined within the scope of intertextual elements and of poetics of the poet. In this work, the attempt will be to determine and analyse which features of Rumi and the Mawlawi order exist in Arif Ay’s poems and how these are attached to modern life.Referanslar

 • Ahmet Eflâkî. (1973). Ariflerin Menkıbeleri I (Tahsin Yazıcı, çev.). İstanbul: Hürriyet. google scholar
 • Ateş, E. (2015). Güfte-beste açısından Niyaz Âyini (İlâhisi). Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, (7), 35-41. google scholar
 • Ay, A. (2015). Güne doğan koşu. (2. bs.) Ankara: Hece. google scholar
 • Ay, A. (2011). Şiirimin şehirleri. İstanbul: Okurkitaplığı. google scholar
 • Çelebi, A. H. (2015). Mevlânâ ve Mevlevilik. (3. bs). Ankara: Hece. google scholar
 • Doğan, A. (2013). Aşk’ın kalbe yolculuğu. İstanbul: Değişim. google scholar
 • Doğan, A. (2005). Hüsn ü Aşk’ta kuyu sembolü. Milli Folklor, 9(68), 180-189. google scholar
 • Doğan, A. (2018). Beyitler arasında açıklamalı divan şiiri antolojisi. (Ed. Ömür Ceylan), İstanbul: Kesit. google scholar
 • Goethe, J. F. (2014). Yarat ey sanatçı. (Ahmet Cemal, çev.), İstanbul: İş Bankası. google scholar
 • Kanter, B. (2019). Medeniyet inşa eden şehirler: Arif Ay’ın şiirlerinde İslam şehirleri. Sobider, (42), 54-64. google scholar
 • Narlı, M. (2009). Yeni Türk şiirinde Mevlânâ. Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2(1), 105-115. google scholar
 • Pakdil, N. (2014). Bir yazarın notları I. (4. bs). Ankara: Edebiyat Dergisi. google scholar
 • Tunç, G. (2020). Şiir ve bellek: modern Türk şiirinde bellek metaforları. İstanbul: Ötüken. google scholar
 • Yıldırım, A. (2007). Düm-Tek” simgesi, raks ve düm-tek’li bir gazel. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (19),107-121 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.