BÖLÜM


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.08   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.08    Tam Metin (PDF)

Keçecizâde İzzet Molla’nın Kaleminden Mevleviler

Özlem Düzlü

Osmanlı coğrafyasında varlığını yüzyıllarca sürdüren Mevlevilik, bünyesinde çok sayıda sanatkâr yetiştirmiştir. Bu sanatçı grubunun önemli bir kısmını ise şairler oluşturur. Tarikat içerisinden yetişerek klasik Türk şiiri sahasında eser vermiş olan hatırı sayılır miktarda şairden biri de Keçecizâde İzzet Molla’dır. Aileden Mevlevi olan İzzet Molla Mevlana’ya ve Mevleviliğe olan sevgisini manzum eserlerinin pek çoğuna da değişen ölçülerde yansıtmıştır. Bu sevginin en çok yansıdığı eseri ise Bahâr-ı Efkâr adlı divanıdır. Divanda yer alan hemen her gazelinin sonuna Mevlana ya da Mevlevilikle ilgili bir beyit ekleyen şair Mevlevi muhitlerindeki bazı gelişmeler ile Mevlevi mekânlarında gerçekleştirilen yapım onarım faaliyetlerini yazdığı tarihlerle kayıt altına almıştır. Bunların dışında Mevlana, Mevlevi büyükleri ve Mevlevilikle ilgili pek çok manzume de kaleme alan şair tarikat mensuplarını konu alan bir manzumeye de yer vermiştir. On sekiz beyit olmasıyla da dikkat çeken bahse konu manzume genel itibarıyla Mevleviliğin ve Mevlana’nın övgüsü olarak kabul edilebilir. Mevlevilerin istiğnâ, fakr gibi özellikleri; tabiatlarına dair bazı hususlar, kıyafetleri, aşk ve akıl konularındaki kabiliyetleriyle söz konusu edildiği manzume tarikata yönelik bazı eleştirilere işaret etmesi bakımından da dikkat çekicidir. Yazımızda tarikat içinden bir şairin hisleri ve gözlemlerinin bir yansıması olarak şiirine aktardığı bu hususların izahına çalışılacaktır.


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.08   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.08    Tam Metin (PDF)

Mawlawis in Keçecizâde Izzet Molla’s Writings

Özlem Düzlü

The Mawlawiyah order, which for centuries continued its existence in Ottoman lands , educated many artists within its system. A significant section of this group of artists consists of poets. One of the many poets who was educated in the dervish order and who produced works in the field of classical Turkish poetry is Keçecizâde Izzet Molla. In his poetic works, Izzet Molla, who descended from a Mawlawi family, reflected his love in various ways for Jalal al-Dîn Muhammed Rûmî and Mawlawiyah, the greatest example of this being his divan titled Bahâr-ı Efkâr. In addition to adding a couplet related to Rûmî and Mawlawiyah to the end of each ode he wrote, the poet also recorded some developments in Mawlawi neighborhoods in his historical writings including construction and repair works which took place in Mawlawi lodges. In addition to writing many poems about Rûmî, the elderly Mawlawi, and Mawlawiyah, the poet also wrote a poem on the members of the order. The poem in question, which consists of 18 couplets, can generally be considered a eulogy to Mawlawiyah and Rûmî. This poem deals with the characteristics of Mawlawis such as istiğna (reluctance) and fakr (poverty), as well as their nature, clothes, and skills in love and wisdom. It is also important in terms of pointing to some criticisms about the order. In this article, an attempt will be made to explain these issues written by a poet from within the order itself and mentioned in his poem as a reflection of his feelings and observations.Referanslar

 • Ambrosio, A.F. (2012). Bir mevlevinin hayatı- 17. yüzyılda sufilik öğretisi ve ayinleri (A. Meral, Çev.). İstanbul: Kitap yayınevi. google scholar
 • Arslan, İ. (2019). Keçecizade İzzet Molla’nın Bahar-ı Efkar adlı divanında Mevlana Ve mevleviliğe dair unsurlar. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Ayverdi, İ. (2008). Misalli büyük Türkçe sözlük. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı google scholar
 • Bülbül, İ. (1989). Keçecizâde İzzet Mollâ. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Cebecioğlu, E. (2009). Tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlüğü. İstanbul: Ağaç Kitabevi. google scholar
 • Ceylan, Ö., Yılmaz, O. (2005). Hazâna sürgün bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr. İstanbul: Kitap Sarayı. google scholar
 • Çelik, Z. (2006). Mevlana’da akıl-aşk ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. google scholar
 • Devellioğlu, F. (1999). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi. google scholar
 • El-İslâmbolî, Y. (2006). Tarîkat kıyafetleri (M. Serhan Tayşi ve Mustafa Aşkar, Haz.). İstanbul: Sufi Kitap. google scholar
 • Gölpınarlı, A. (1963). Mevlevî âdâb ve erkânı. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti. google scholar
 • Gölpınarlı, A. (2006). Mevlana’dan sonra mevlevilik. İstanbul: İnkılâp Yayınevi. google scholar
 • İsen, M. (1997). Ötelerden bir ses divan edebiyatı ve Balkanlarda Türk edebiyatı üzerine makaleler. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Karaismailoğlu, A. (2009). Mesnevî. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Karaköse, S. (2016). Klâsik edebiyatımızda on sekiz bin âlem mefhumu. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 687-704. google scholar
 • Kurnaz, C. (1996). Gönül. İslâm Ansiklopedisi. C. 14. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. google scholar
 • Küçük, S. (2003). Mevleviliğin son yüzyılı. İstanbul: Simurg Yayıncılık. google scholar
 • Küçük, S. (2007). İstanbul mevlevîhanelerinin Türk sanat ve edebiyat hayatına katkıları (XIX. asır). Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu (ss. 507-528). Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası. google scholar
 • Onay, A.T. (2000). Eski Türk edebiyatında mazmunlar ve izahı. Ankara: Akçağ Yayınları. google scholar
 • Öztoprak, N. (2010). Divan şiirinde giyim kuşam üzerine bir deneme. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (4), 103-154. google scholar
 • Özyıldırım, A.E. (2002). Keçeci-zade İzzet Molla’nın Mihnet-Keşân’ı ve tahlili. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Pala, İ. (1999). Ansiklopedik divân şiiri sözlüğü. İstanbul: Ötüken Neşriyat. google scholar
 • Seccâdî, S.C. (2007). Tasavvuf ve irfan terimleri sözlüğü (Hakkı Uygur, Çev.). İstanbul: Ensar Neşriyat. google scholar
 • Şahin, E.S. (2004). Keçeci-zâde İzzet Molla’nın divanları: Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Şahin, E.S. (2007). Keçeci-zade İzzet Molla’nın eserlerinde mevlevîlik ve şairin yayımlanmamış bir na’t-i Mevlânası. Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu (ss. 87-99). Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası. google scholar
 • Tanpınar, A.H. (1997). 19.’uncu asır Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi. google scholar
 • Tanrıkorur, B. (2004). Mevleviyye. İslâm Ansiklopedisi. C. 29. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. google scholar
 • Top, H. H. (2007). Mevlevî usûl ve âdâbı. İstanbul: Ötüken Neşriyat. google scholar
 • Türer, O. (2005). Osmanlı Anadolu’sunda tarikatların genel dağılımı. A.Y. Ocak (Ed.), Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler kitabı içinde (ss. 207-246). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Uludağ, S. (2005). Tasavvuf terimleri sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. google scholar
 • Web1: https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-170/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (E.T: 08.05.2021). google scholar
 • Yılmaz, O. (2007). Keçecizâdeler Mevlana eşiğinden devletin zirvesine bir mevlevî ailesi. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (408), 22-26. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.